портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 лютого 2018 № 108

Про затвердження Положення про Департамент продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», пункту 8 та підпункту 18 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Департамент продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Департаменту продовольства, до завершення здійснення заходів з заповнення Директорату безпечності та якості харчової продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України не менше ніж на 50 відсотків вакансій, але не довше ніж до 28 травня 2018 року, виконувати наступні функції:

1) сприяти впровадженню постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) на потужностях харчової та переробної галузей та інших міжнародних систем безпечності та якості харчових продуктів;

2) брати участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів;

3) забезпечувати взаємодію з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

3. Заступнику директора Департаменту продовольства – начальнику відділу підакцизної продукції у двотижневий строк подати до Департаменту кадрового забезпечення та роботи з персоналом примірники положень про структурні підрозділи Департаменту продовольства та посадових інструкцій працівників.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 грудня 2016 року № 521 «Про затвердження Положення про Департамент продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України».

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О. Ковальову.

Перший заступник Міністра М. Мартинюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
28 лютого 2018 року № 108

Положення про Департамент продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України

І. Загальні положення

1. Департамент продовольства (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Міністерство).

2. Діяльність Департаменту безпосередньо спрямовується, координується та контролюється заступником Міністра згідно з розподілом функціональних повноважень між Міністром та заступниками Міністра.

3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, наказами Міністерства, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

ІІ. Основні завдання Департаменту

1. Основними завданнями Департаменту є:

1) формування та реалізація державної політики в харчовій і переробній промисловості та участь у здійсненні заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки держави;

2) участь у формуванні стратегії та здійсненні заходів, спрямованих на насичення продовольчого ринку продукцією харчової і переробної промисловості, та просування її на зовнішніх ринках;

3) участь у здійсненні заходів, спрямованих на захист на зовнішніх ринках інтересів вітчизняних товаровиробників харчової та переробної промисловості від недобросовісної конкуренції та застосування дискримінаційних умов до їх діяльності;

4) імплементація європейського законодавства, що регламентує функціонування ринку продовольства, до положень національного законодавства в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;

5) забезпечення взаємодії з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у сферах попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

ІІІ. Функції Департаменту

1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

1) здійснює аналіз діяльності та прогнозує розвиток галузей харчової і переробної промисловості, кон’юнктури продовольчого ринку, а також необхідності насичення внутрішнього ринку продуктами харчової і переробної промисловості;

2) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності роботи харчової та переробної промисловості, посилення її конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

3) визначає:

пріоритети, стратегію та механізм розвитку харчової промисловості;

в установленому законодавством порядку державні спиртові заводи, які мають право переробляти конфісковані та безхазяйні спирт етиловий та алкогольні напої;

4) сприяє:

техніко-технологічному переоснащенню галузей харчової і переробної промисловості, енергозбереженню, впровадженню інноваційних проектів та розвитку біотехнологій;

висвітленню виставкової діяльності у галузях харчової і переробної промисловості, участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках тощо;

5) бере участь у:

здійсненні заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки держави;

здійсненні аналізу стану наповнення регіональних запасів продовольства;

розробленні загальнодержавних балансів попиту і пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки;

реалізації державної політики у сфері виробництва продуктів дитячого харчування;

розробленні заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів вітчизняних товаровиробників харчової продукції на зовнішньому ринку, їх захист від недобросовісної конкуренції, дискримінаційних умов діяльності та захист внутрішнього ринку;

підвищенні інформованості населення про ринки продовольчих товарів, а також в підвищенні їх транспарентності;

здійсненні міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері харчової і переробної промисловості;

розробленні технічних регламентів, інших нормативних документів згідно з компетенцією Департаменту;

організації роботи Секції продовольства Науково-експертної Ради Міністерства;

вдосконаленні вітчизняного законодавства щодо зменшення шкідливого впливу тютюнових виробів на здоров’я населення з метою його наближення до положень Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби проти тютюну (РКБТ);

розробці та реалізації заходів, спрямованих на залучення інвестицій та розвиток інновацій у харчовій та переробній промисловості;

6) вносить пропозиції щодо:

дерегуляції господарської діяльності та спрощення регуляторної бази у сфері харчової та переробної промисловості;

затвердження керівництвом Міністерства норм виробничих втрат і виходу спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів;

погодження керівництвом Міністерства проектів законів, інших актів законодавства, що надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує у межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;

7) забезпечує здійснення в межах компетенції заходів щодо регулювання та контролю виробництва і реалізації цукру;

8) координує формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері виробництва та обігу органічної продукції та сировини;

9) веде реєстр спеціальних сировинних зон, що використовуються для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування;

10) готує матеріали до засідань колегії Міністерства з питань, що входять до компетенції Департаменту;

11) готує пропозиції до проектів фінансування бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Департамент;

12) координує питання, пов’язані із організацією виробництва та обігу біоетанолу, добавок на основі біоетанолу та інших спиртовмісних рідин технічного призначення;

13) розробляє і координує виконання загальнодержавних та галузевих програм розвитку харчової промисловості;

14) вносить пропозиції та розробляє проекти нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту;

15) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд керівництву Міністерства;

16) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

IV. Права Департаменту:

1. Департамент має право:

1) у межах своїх повноважень представляти Міністерство за дорученням його керівництва у державних органах влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, профспілках та організаціях роботодавців, підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності;

2) одержувати у встановленому порядку інформацію, статистичні дані, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань і функцій;

3) залучати у встановленому порядку науковців і фахівців, працівників інших структурних підрозділів Міністерства до підготовки проектів відповідних нормативно-правових актів чи документів, що належать до повноважень Департаменту;

4) організовувати і проводити у встановленому порядку наради з питань, що належать до повноважень Департаменту, залучати до участі в них інші структурні підрозділи Міністерства, представників інших органів влади за їхньої згоди;

5) вносити пропозиції щодо створення робочих груп, зокрема міжгалузевих, з питань, які відносяться до компетенції Департаменту;

6) брати участь у роботі міжгалузевих робочих груп з питань, які відносяться до компетенції Департаменту;

7) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

8) у процесі виконання покладених на нього завдань в установленому порядку здійснювати взаємодію та взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Міністерства, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності.

V. Склад Департаменту

1. До складу Департаменту входять такі структурні підрозділи:

1) відділ стратегії розвитку харчової промисловості;

2) відділ підакцизної продукції;

3) відділ переробки продукції тваринництва та дитячого харчування;

4) відділ технологій виробництва харчових продуктів.

VI. Директор Департаменту

1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Державним секретарем Міністерства у порядку, визначеному законодавством про державну службу.

2. На посаду директора Департаменту призначається особа, що вільно володіє державною мовою, з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування», «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Менеджмент», «Харчові технології», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або з досвідом служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності повинен складати не менше двох років.

3. Директор Департаменту має заступника директора Департаменту –начальника відділу підакцизної продукції та заступника директора Департаменту – начальника відділу стратегії розвитку харчової промисловості, які призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку.

4. Директор Департаменту несе відповідальність за якість і своєчасність виконання ним завдань і функцій, здійснює функціональний розподіл, навантаження між відділами (працівниками), встановлює критерії, які визначають результативність їх роботи.

5. Директор Департаменту:

1) організовує роботу, здійснює загальне керівництво діяльності Департаменту, забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій, несе персональну відповідальність за його діяльність;

2) визначає та розподіляє обов’язки між своїми заступниками, затверджує розпорядчі документи з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3) забезпечує дотримання працівниками Департаменту вимог законодавства України з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції, вживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення;

4) забезпечує захист державної таємниці відповідно до напрямів діяльності Департаменту та згідно із законодавством;

5) забезпечує добір, розстановку, професійну підготовку працівників Департаменту, дотримання ними правил внутрішнього службового розпорядку і виконавської дисципліни;

6) здійснює керівництво і несе персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених цим Положенням, додержання правил внутрішнього службового розпорядку і трудової дисципліни в Департаменті;

7) забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань щодо реалізації державної політики з питань, що належать до повноважень Департаменту, безпосередньо здійснює розроблення проектів нормативно-правових актів та проводить їх експертизу з питань, що належать до компетенції Департаменту, організовує розробку відповідних проектів нормативно-правових актів;

8) подає відповідно до законодавства пропозиції Державному секретарю Міністерства про призначення на посади, звільнення з посад, заохочення, накладання дисциплінарного стягнення та переміщення працівників Департаменту, вживає необхідних заходів щодо підвищення їхньої кваліфікації;

9) бере участь в розробленні та уточненні основних показників мобілізаційного плану на особливий період у частині функціонування галузей агропромислового комплексу та переробної промисловості;

10) організовує та контролює своєчасний і якісний розгляд працівниками Департаменту всіх звернень, які стосуються діяльності Департаменту;

11) за дорученням керівництва Міністерства представляє інтереси Міністерства та Департаменту з питань, що належать до його повноважень, в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях;

12) вносить Державному секретарю Міністерства пропозиції щодо встановлення працівникам Департаменту надбавок, доплат та премій у межах їх мінімальних і максимальних розмірів;

13) погоджує відпустки працівникам Департаменту відповідно до законодавства та відомчих нормативно-правових актів;

14) вимагає від керівників структурних підрозділів Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань і функцій;

15) інформує Міністра в разі покладення на Департамент виконання завдань, що не належать до його компетенції, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають документи, інші матеріали, необхідні для виконання поставлених перед Департаментом завдань і покладених на нього функцій;

16) бере участь у засіданнях колегії Міністерства, інших дорадчих і колегіальних органів Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

6. Доручення директора Департаменту, надані в межах компетенції, є обов’язковими для виконання всіма працівниками Департаменту.

7. Заступник директора Департаменту – начальник відділу підакцизної продукції координує роботу відділу технологій виробництва харчових продуктів.

Заступник директора Департаменту – начальник відділу стратегії розвитку харчової промисловості координує роботу відділу переробки продукції тваринництва та дитячого харчування.

8. Посадові обов’язки заступника директора Департаменту – відділу підакцизної продукції та заступника директора Департаменту – начальника відділу стратегії розвитку харчової промисловості визначаються цим Положенням, а також положенням про відповідний відділ.

9. У разі відсутності директора Департаменту його функції покладаються на заступника директора Департаменту – начальника відділу підакцизної продукції, а в разі його відсутності – заступника директора Департаменту – начальника відділу стратегії розвитку харчової промисловості або іншу особу, визначену директором Департаменту або наказом Державного секретаря Міністерства.

10. На посаду заступника директора Департаменту – начальника відділу підакцизної продукції, заступника директора Департаменту – начальника відділу стратегії розвитку харчової промисловості призначається особа, яка вільно володіє державною мовою та здобула ступінь вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Права, обов’язки і відповідальність працівників Департаменту визначаються Законом України «Про державну службу», Положенням про Міністерство, цим Положенням, посадовими інструкціями і Правилами внутрішнього службового розпорядку.

Працівники Департаменту призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому законодавством порядку.

VII. Взаємодія (службові зв’язки) Департаменту з іншими структурними підрозділами

1. Департамент взаємодіє з іншими структурними підрозділами в межах функціональних повноважень.

Заступник директора Департаменту продовольства – начальник відділу підакцизної продукції Л. ХомічакOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux