Проект Закону України від 21 вересня 2021

Про хміль та хмелепродукти

ПРОЄКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО ХМІЛЬ ТА ХМЕЛЕПРОДУКТИ


Цей Закон визначає правові відносини у галузі хмелярства України, правові та організаційні засади функціонування ринку хмелю і хмелепродуктів, вимоги щодо їх виробництва, переробки, маркування та сертифікації, а також повноваження державних органів, права і обов’язки суб’єктів господарювання у галузі хмелярства, напрями державної політики у зазначеній галузі та здійснення державного контролю.

Дія цього Закону поширюється на суб’єктів господарювання, діяльність яких включає вирощування, обробку, переробку, зберігання, реалізацію, експорт та імпорт товарної продукції в галузі хмелярства. Дія цього Закону не поширюється на діяльність фізичних осіб щодо виробництва, зберігання, транспортування та/або використання для власних потреб хмелю та хмелепродуктів, не пов’язаних із здійсненням господарської діяльності.

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) альфа-кислоти хмелю – сполуки шишок хмелю, які входять до складу гірких речовин, мають інтенсивну гіркоту, кристалічну будову у формі ромбоедрів, і належать до групи циклогексадієнтів з двома ізопреноїдними групами;

2) видозмінений хмелепродукт – це продукт перероблення хмелю, в якому альфа-кислоти в незмінній формі (стані) відсутні;

3) виробник хмелю – суб’єкт господарювання, який займається вирощуванням хмелю, обробленням хмелю, зберіганням та реалізацією хмелю та хмелепродуктів. Виробник хмелю може одночасно бути оператором переробки хмелю;

4) вирощування хмелю – сукупність організаційних і агротехнологічних прийомів розмноження, культивування, збору та оброблення шишок хмелю;

5) вуглекислотний екстракт хмелю – екстракт хмелю, екстрагентом для виробництва якого є харчова рідка вуглекислота;

6) гранула хмелю – дрібна щільна грудочка кулястої циліндричної чи прямокутної форми, виготовлена з подрібнених шишок хмелю;

7) гранули хмелю тип 45 – гранули хмелю, збагачені лупуліном, відділеним від шишок хмелю і доданим у певних співвідношеннях до подрібненого хмелю;

8) гранули хмелю тип 90 – гранули хмелю, що за хімічним складом не відрізняються від шишок хмелю;

9) екстракт солей альфа-кислот хмелю – видозмінений хмелепродукт, який є водорозчинною сумішшю  калієвих солей альфа-кислот;

10) екстракт ксантогумолу – збагачений ксантогумолом хмелепродукт у вигляді водорозчинного порошку, що містить біологічно активну сполуку ксантогумол в поєднанні з певною частиною гірких речовин залежно від сорту хмелю;

11) екстракт хмелю – хмелепродукт, одержаний шляхом виділення із шишок або гранул хмелю, за допомогою екстрагентів, корисних речовин для певного цільового призначення;

12) етанольний екстракт хмелю – екстракт хмелю, екстрагентом для виробництва якого є етиловий спирт;

13) ефірна олія хмелю – хмелепродукт, який є сумішшю летких, маслянистої консистенції органічних сполук шишок хмелю, основна маса яких належить до моно- та сесквітерпенодів, що обумовлюють специфічний хмельовий аромат;

14) закритий операційний цикл – процес виробництва хмелепродукту в такий спосіб, що кількість хмелю або іншого хмелепродукту не можуть додаватись або вилучатись під час циклу. Закритий операційний цикл починається з відкриття опечатаної упаковки, у якій міститься хміль або інший хмелепродукт, які необхідно переробити, і закінчується пакуванням та маркуванням упаковки, в якій міститься хмелепродукт;

15) ізо-альфа-кислоти хмелю – водорозчинні ізомерні форми альфа- кислот;

16) ізомеризовані гранули хмелю – ізомеризований хмелепродукт, представлений гранулами хмелю, у яких альфа-кислоти майже повністю перебувають у формі водорозчинних ізо-альфа-кислот;

17) ізомеризований відновлений екстракт хмелю – видозмінений хмелепродукт, який може бути екстрактом ро-ізо-альфа-кислот, дигідро-ізо-альфа-кислот та тетра- і гекса-гідро-ізо-альфа-кислот, отриманих з альфа-кислот за допомогою хімічних каталізаторів, які частково або повністю позбавлені подвійних зв’язків в бічному ланцюзі ізо-альфа-кислот, насичені Н+ і відновлені;

18) ізомеризований екстракт хмелю – ізомеризований хмелепродукт, представлений екстрактом хмелю, у якому альфа-кислоти повністю або частково перебувають у формі водорозчинних ізо-альфа-кислот чи лужних солей цих кислот;

19) ізомеризований хмелепродукт – хмелепродукт, у якому альфа-кислоти майже повністю ізомеризовані та представлені ізо-альфа-кислотами чи лужними солями цих кислот;

20) компетентний орган – суб’єкт господарювання, зареєстрований в Україні, уповноважений органами Європейського Союзу на видачу свідоцтв еквівалентності;

21) лупулінові зерна – багатоклітинні епідермальні утворення в шишках хмелю, різні за формою, наповнені рослинною рідиною з комплексом гірких речовин і ефірної олії;

22) мінімальні ринкові вимоги до шишок хмелю – мінімальні характеристики якості шишок хмелю;

23) насадження хмелю – виробниче або маткове насадження хмелю з нормативним строком уведення його в експлуатацію та періодом використання;

24) невидозмінений хмелепродукт – продукт перероблення хмелю, в якому альфа-кислоти та інші компоненти хмелю перебувають у незмінній формі (стані);

25) непідготовлений хміль – свіжозібраний хміль, який було попередньо висушено та запаковано;

26) оброблення хмелю – сукупність процесів, які включають вентиляцію шишок хмелю до сушіння, сушіння шишок хмелю, відлежування шишок хмелю (кондиціювання за вологістю), пресування та пакування шишок хмелю без їхнього руйнування;

27) оператор переробки хмелю – суб’єкт господарювання, що здійснює переробку хмелю;

28) орган сертифікації – підприємство, установа, організація чи їхній відокремлений підрозділ, уповноважений на проведення сертифікації хмелю та хмелепродуктів та видавати сертифікати і внесений до Реєстру органів сертифікації хмелю;

29) перероблення хмелю – виготовляння із шишок хмелю хмелепродуктів для подальшого використання;

30) підготовлений хміль – свіжозібраний хміль, який було остаточно висушено, спресовано та запаковано;

31) порошок хмелю – невидозмінений хмелепродукт у вигляді подрібнених та розмелених шишок хмелю;

32) продукція хмелярства – продукція отримана в результаті вирощування хмелю (рослини) та переробки зібраних шишок хмелю;

33) реалізація продукції хмелярства – це господарська операція суб'єкта господарювання, що передбачає оплатну передачу права власності на продукцію хмелярства;

34) свідоцтво еквівалентності – свідоцтво, що супроводжує хміль та хмелепродукти, видане компетентним органом, яке є необхідним для допущення до вільного обігу хмелю та хмелепродуктів в межах Європейського Союзу;

35) свіжозібраний хміль – шишки хмелю відокремлені від стебел та листя хмельової рослини;

36) сертифікат – документальне підтвердження відповідності хмелю та хмелепродуктів заявленим якісним характеристикам, мінімальним ринковим вимогам до шишок хмелю, а також вимогам до якості хмелю та хмелепродуктів, їх пакування та маркування відповідно до законодавства;

37) сертифікація хмелю та хмелепродуктів – перевірка та встановлення органом сертифікації відповідності хмелю та хмелепродуктів заявленим якісним характеристикам, мінімальним ринковим вимогам до шишок хмелю, а також вимогам до якості хмелю та хмелепродуктів, їх пакування та маркування відповідно до законодавства;

38) тип хмелю (рослини) – категорія селекційного сорту хмелю (рослини), яку характеризує комплекс кількісних та якісних показників гірких речовин і ефірної олії;

39) хмелепродукт – продукт перероблення хмелю, одержаний для кращого зберігання та ефективнішого використання його цінних речовин;

40) хмелярство – галузь сільського господарства, що являє собою сукупність підприємств, організацій, науково-дослідницьких закладів, зайнятих у сфері виробництва, переробки, зберігання та реалізації продукції хмелярства;

41) хмелярський науково-виробничий кластер – система інтеграційного об’єднання науково-дослідних і освітніх установ, хмелярських і хмелепереробних підприємств, Асоціації хмелярів України, пивоварних, фармакологічних підприємств та інших споживачів продукції хмелярства, фінансових установ, інституцій інфраструктури, торговельної мережі за участю та сприяння державних органів влади;

42) хміль – свіжозібраний хміль, непідготовлений хміль, підготовлений хміль;

43) хміль (рослина) – багаторічна дводомна рослина з витким монокарпічним стеблом, із жіночих суцвіть якого формуються супліддя, що використовуються для пивоваріння та в інших галузях (вид хмелю – Хміль звичайний (Humulus lupulus L.);

44) шишка хмелю – супліддя, що утворилося внаслідок розростання жіночого суцвіття хмелю (рослини) незалежно від процесів запилення і запліднення та є місцем синтезу та накопичення господарсько-цінних речовин у лупулінових зернах.

Стаття 2. Законодавство про хміль та хмелепродукти

Законодавство про хміль та хмелепродукти базується на Конституції України, складається із цього Закону, законів України «Про насіння і садивний матеріал», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про охорону земель», «Про захист рослин», «Про карантин рослин», «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про оренду землі», «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», міжнародних договорів у галузі хмелярства, Регламентів, інших законів та нормативно-правових актів, виданих відповідно до них.

Стаття 3. Використання садивного матеріалу хмелю (рослина)

Суб’єкти господарювання можуть використовувати (вводити в обіг, поширювати, вирощувати) садивний матеріал хмелю відповідно до законів України «Про насіння і садивний матеріал», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про карантин рослин», «Про захист рослин», «Про пестициди і агрохімікати».

Розділ II

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ХМЕЛЯРСТВА

Стаття 4. Органи виконавчої влади, що здійснюють державне управління у галузі хмелярства.

Державне управління у сфері хмелярства здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин.

Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі хмелярства.

До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі хмелярства належать:

формування та забезпечення реалізації державної політики та організації державного контролю у галузі хмелярства;

координація діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику;

спрямування та координація роботи відповідних центральних органів виконавчої влади у галузі хмелярства;

визначення основних напрямів розвитку галузі хмелярства;

забезпечення розробки державних цільових програм розвитку галузі хмелярства та організація контролю за їх виконанням;

прийняття, в межах повноважень, нормативно-правових актів у галузі хмелярства відповідно до цього Закону та організація контролю за їх виконанням;

державна підтримка та державне регулювання ринку хмелю та хмелепродуктів;

організація та сприяння міжнародному співробітництву у галузі хмелярства;

здійснення інших повноважень, визначених цим Законом.

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику у галузі хмелярства.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у галузі хмелярства належать:

забезпечення формування та реалізація пріоритетних напрямів державної політики у галузі хмелярства;

сприяння розвитку ринку хмелю та хмелепродуктів на засадах конкуренції та підвищення конкурентоспроможності українських виробників на внутрішньому та зовнішньому ринках;

розробка та впровадження державних цільових програм у галузі хмелярства;

організація розробки та затвердження нормативно-правових актів у галузі хмелярства;

запровадження нових методів та форм організації співпраці учасників хмелярських науково-виробничих кластерів з метою забезпечення синергічного ефекту та цілісності взаємопов’язаних процесів виробництва, переробки і реалізації хмелю та хмелепродуктів, для отримання високоякісної та конкурентоспроможної продукції на інноваційних засадах розвитку галузі;

сприяння та підтримка розвитку наукових досліджень, інноваційно-інвестиційної діяльності, екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій вирощування і переробки хмелю;

сприяння  органічному виробництву хмелю в Україні;

координація підготовки та перепідготовки спеціалістів з виробництва та переробки хмелю та хмелепродуктів, розсадництва та сертифікації хмелю;

сприяння та підтримка розширення напрямів використання хмелю та хмелепродуктів в хлібопекарському виробництві, медицині, фармакології, парфумерії;

участь у міжнародному співробітництві та виконання міжнародних договорів України у галузі хмелярства;

узагальнення практики застосування законодавства в галузі хмелярства, розроблення пропозицій щодо його удосконалення і забезпечення внесення їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

встановлює обов’язки щодо виготовлення хмелепродуктів в рамках закритого операційного циклу, та встановлює єдиний перелік категорій речовин, що можуть міститися у такому циклі;

встановлює форми інвойсу (комерційного документа), який вимагається під час перепродажу хмелю та продуктів, які містять хміль;

здійснення інших повноважень, визначених цим Законом.

Стаття 7. Державна підтримка у галузі хмелярства

Державна підтримка у галузі хмелярства здійснюється за напрямами, визначеними Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України», в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Розділ ІІІ

ХМЕЛЯРСТВО ТА ПРОДУКЦІЯ ХМЕЛЯРСТВА

Стаття 8. Суб’єкти хмелярства

Суб’єктами хмелярства є виробники хмелю, оператори переробки хмелю, суб’єкти господарювання, які займаються виготовленням обладнання та хмелярської техніки і інвентарю, спорудженням хмельової шпалери та об’єктів інфраструктури галузі, науково-дослідницькими роботами, освітою та підвищенням кваліфікації хмелярських кадрів, а також асоціації, спілки та інші об’єднання, діяльність яких пов’язана з питаннями хмелярства.

Стаття 9. Продукція хмелярства

В галузі хмелярства виділяють продукцію трьох видів: садивний матеріал хмелю, хміль та хмелепродукти.

Продукція хмелярства виробляється з таких типів хмелю (рослини): тонкоароматичні, ароматичні та гіркі.

Хмелепродукти за формою (станом) альфа-кислот діляться на невидозмінені хмелепродукти та видозмінені хмелепродукти.

До невидозмінених хмелепродуктів відносяться порошок хмелю, гранули хмелю тип 90, гранули хмелю тип 45, етанольні екстракти хмелю, вуглекислотні екстракти хмелю, екстракти ксантогумолу, ефірна олія хмелю та інші невидозмінені хмелепродукти.

До видозмінених хмелепродуктів відносяться ізомеризовані гранули хмелю, ізомеризовані екстракти хмелю, ізомеризовані відновлені екстракти хмелю, інші ізомеризовані хмелепродукти, а також екстракти солей альфа-кислот хмелю.

Виробник хмелю гарантує, що шишки хмелю відповідають мінімальним ринковим вимогам.

 

 

Стаття 10. Показники та норми якості хмелю та хмелепродуктів

Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику,  встановлюються такі показники, норми якості та вимоги до хмелю та хмелепродуктів:

мінімальні ринкові вимоги до шишок хмелю;

спеціальні вимоги до хмелю та продуктів, які містять хміль, що вирощуються та переробляються на землях, що належать пивоварні, та використовуються такою пивоварнею природним шляхом;

інші показники та норми якості підготовленого хмелю;

вимоги до визначання якості партії хмелю;

методи визначення показників якості непідготовленого та підготовленого хмелю;

правила пакування та маркування підготовленого хмелю;

основні показники та характеристики гранул хмелю;

вимоги до сировини для виробництва гранул хмелю;

вимоги до визначання якості партії гранул хмелю;

методи визначення показників якості гранул  хмелю;

правила пакування та маркування гранул хмелю;

правила, що застосовуються до партії товару, які були розділені і заново відправлені до випуску для вільного обігу та після такого випуску;

вимоги до змішування хмелю одного врожаю, одного або різних сортів та зібраного в одному або різних районах вирощування, що відбувається за певних умов на вимогу споживачів для виготовлення порошку хмелю й екстрактів хмелю;

вимоги до змішування хмелепродуктів, що відбувається за певних умов для виготовлення порошку хмелю й екстрактів хмелю;

вимоги до якості та показників інших хмелепродуктів.

Стаття 11. Порядок сертифікації хмелю та хмелепродуктів

Реалізація хмелю та хмелепродуктів на території України здійснюється після отримання сертифікату за результатами проведення сертифікації хмелю та хмелепродуктів або на підставі іноземного сертифікату, що засвідчує виробництво хмелю та хмелепродуктів, згідно із законодавством інших країн.

Порядок сертифікації хмелю та хмелепродуктів, а також визначення органу сертифікації, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 12. Експорт хмелю та хмелепродуктів

Експорт хмелю та хмелепродуктів в країни Європейського Союзу можливий за умови обов’язкового надання підтвердження відповідності стандартам якості та вимогам, прийнятим в Європейському Союзі, за допомогою свідоцтва еквівалентності.

Компетентний орган здійснює видачу свідоцтва еквівалентності щодо хмелю та хмелепродуктів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Експорт хмелю та хмелепродуктів в інші країни, крім країн-членів Європейського Союзу, може потребувати отримання сертифікату походження товару відповідно до законодавства.

 

Розділ ІV

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У ГАЛУЗІ ХМЕЛЯРСТВА

Стаття 13. Органи нагляду (контролю) у сфері галузі хмелярства

Державний нагляд (контроль) у галузі хмелярства здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, а також інші органи державної влади відповідно до законодавства у галузі хмелярства.

 

Розділ V

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У ГАЛУЗІ ХМЕЛЯРСТВА

Стаття 14. Відповідальність суб’єктів хмелярства за порушення законодавства у галузі хмелярства

Суб’єкти хмелярства, винні в порушенні законодавства у галузі хмелярства, несуть відповідальність згідно із цим Законом.

До суб’єкта хмелярства застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за:

невиконання, несвоєчасне виконання законних вимог (приписів, розпорядчих актів) щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері виробництва, обігу та маркування хмелю та хмелепродуктів;

реалізацію партії хмелю та хмелепродуктів, без відповідних документів (сертифікатів);

надання покупцю недостовірної інформації щодо показників товарної якості хмелю та хмелепродуктів;

надання недостовірної інформації з метою отримання державної фінансової підтримки.

До виробників хмелю застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за створення насаджень хмелю-сортосумішей, змішування шишок хмелю різних ботанічних сортів на стадії виробництва хмелю.

Накладення фінансових стягнень не звільняє винних осіб від відшкодування збитків у випадках і порядку, передбачених цим Законом.

Стаття 15. Відповідальність органів сертифікації за порушення законодавства у галузі хмелярства.

До органу сертифікації застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі десяти мінімальних заробітних плат за:

невиконання, несвоєчасне виконання законних вимог (приписів, розпорядчих актів) щодо усунення порушень вимог законодавства у галузі хмелярства;

ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної інформації, передбаченої цим Законом, або звіту про видані ними сертифікати.

До органу сертифікації застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат за:

порушення вимог цього Закону щодо сертифікації хмелю та хмелепродуктів, яке мало наслідком неправомірну видачу сертифіката.

Стаття 16. Провадження у справах про порушення законодавства у галузі хмелярства.

Провадження у справах про порушення суб’єктами хмелярства, органами сертифікації законодавства у галузі хмелярства здійснюється відповідно до положень статті 66 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

Накладення фінансових стягнень не звільняє винних осіб від відшкодування збитків у випадках і порядку, передбачених законодавством.

Розділ VI

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через один рік після його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України з метою створення належних умов для реалізації цього Закону вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом нормативно - правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з введенням у дію цього Закону, шляхом:

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечення приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття ними нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечення на момент введення в дію цього Закону функціонування органів сертифікації, передбачених цим Законом.

3. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 2019, № 7, ст.41):

а) частину другу статті 1 доповнити реченням такого змісту:

«Терміни «вуглекислотний екстракт хмелю», «гранули хмелю тип 45», «гранули хмелю тип 90», «екстракт солей альфа-кислот хмелю», «етанольний екстракт хмелю», «ефірна олія хмелю», «ізомеризовані гранули хмелю», «ізомеризований екстракт хмелю», «ізомеризований відновлений екстракт хмелю», «ізомеризовані хмелепродукти», «порошок хмелю», «шишка хмелю», вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України «Про хміль та хмелепродукти».»

б) «Зазначення та позначення інгредієнтів», розділ ІІ Додатку № 6 доповнити пунктами 19 – 23 такого змісту:

Найменування категорії харчових продуктів

Позначення

19. Шишки хмелю, порошок хмелю, гранули хмелю тип 90, гранули хмелю тип 45

«Хміль»

20. Усі види етанольних екстрактів хмелю, вуглекислотних екстрактів хмелю, екстрактів ксантогумолу

«Екстракт хмелю»

21.Усі види ефірних олій хмелю

«Олія хмелю»

22. Усі види ізомеризованих гранул хмелю, ізомеризованих екстрактів хмелю, ізомеризованих відновлених екстрактів хмелю (екстракти ро-ізо-альфа-кислот, дигідро-ізо-альфа-кислот та тетра- і гекса-гідро-ізо-альфа-кислот), іншіих ізомеризованих хмелепродуктів

«Ізомеризований хмелепродукт»

23.Усі види екстрактів солей альфа-кислот хмелю

«Екстракт солей альфа-кислот хмелю»

2) у Митному тарифі України, встановленому Законом України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 2020, № 42,
ст. 344):

а) викласти підгрупу 1210 Групи 12 у такій редакції:

   

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

1210

Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул; лупулін:

1210 10 00 00

- шишки хмелю, неподрібнені, нерозмелені і не у вигляді гранул


20

20

-

1210 20

- шишки хмелю, подрібнені, розмелені або у вигляді гранул; лупулін:

1210 20 10 00

- - шишки хмелю подрібнені, розмелені, у тому числі порошок хмелю, або у вигляді гранул, з високим вмістом лупуліну; лупулін


20

20

-

1210 20 20 00

- - ізомеризовані гранули хмелю


20

20

-

1210 20 90 00

- - інші


20

20

-


б) доповнити до Примітку Групи 13 частиною другою такого змісту:

«2. До товарної позиції 1302 13 10 00 включаються, у тому числі, етанольний екстракт хмелю, вуглекислотний екстракт хмелю, екстракт ксантогумолу.

До товарної позиції 1302 15 10 00 включаються ізомеризовані екстракти хмелю та ізомеризовані відновлені екстракти хмелю (екстракти ро-ізо-альфа-кислот, дигідро-ізо-альфа-кислот та тетра- і гекса-гідро-ізо-альфа-кислот).»

в) викласти підгрупу 1302 Групи 13 у такій редакції:

   

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

1302

Соки і екстракти рослинного походження; пектинові речовини, пектинати і пектати; агар-агар та інші клеї і загусники рослинного походження, видозмінені або невидозмінені:


- соки і екстракти рослинного походження:

1302 11 00 00

- - опіум


0

0

-

1302 12 00 00

- - із солодки (локриці)


0

0

-

1302 13

- - з хмелю (невидозмінені):

1302 13 10 00

екстракт хмелю


10

10

-

1302 14 00 00

- - з ефедри


0

0

-

1302 15

- - з хмелю (видозмінені):

1302 15 10 00

- - - ізомеризовані екстракти


10

10

-

1302 15 20 00

- - - екстракти солей альфа-кислот хмелю


10

10

-

1302 19

- - інші:

1302 19 05 00

- - - живиця ванільна


0

0

-

1302 19 70 00

- - - інші


0

0

-

1302 20

- пектинові речовини, пектинати і пектати:

1302 20 10 00

- - сухі


0

0

-

1302 20 90 00

- - інші


0

0

-


- клеї і загусники рослинного походження, видозмінені або невидозмінені:

1302 31 00 00

- - агар-агар


0

0

-

1302 32

- - клеї і загусники з плодів і насіння ріжкового дерева або з насіння циамопсиса, або гуара, видозмінені або невидозмінені:

1302 32 10 00

- - - з плодів або насіння ріжкового дерева


0

0

-

1302 32 90 00

- - - з насіння циамопсиса, або гуара


0

0

-

1302 39 00 00

- - інші


0

0

-Голова Верховної Ради

України                                                                                                  Д. РАЗУМКОВOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux