портал в режимі тестування та наповнення
0 800 215 010
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Положення про відділ

Опубліковано 27 лютого 2019 року, 14:45

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
01 грудня 2017 року №640

Положення про Відділ публічної інформації та розгляду звернень громадян Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Загальні положення:

1.1. Відділ публічної інформації та розгляду звернень громадян (далі –Відділ) є самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Міністерство), спеціально уповноваженим забезпечувати діяльність Міністерства з надання доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян.

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим у встановленому законодавством порядку, іншими нормативно-правовими актами, наказами Міністерства, а також цим Положенням.

1.3. Відділ очолює начальник Відділу, який підпорядковується безпосередньо Державному секретарю Міністерства і несе відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань та функцій.

1.4. Відділ організовує свою роботу згідно з перспективними і поточними планами у взаємодії з іншими структурними підрозділами Міністерства.

1.5. До складу Відділу входить сектор розгляду звернень громадян та забезпечення роботи «гарячої лінії».

2. Основні завдання Відділу:

Основними завданнями Відділу є організація та забезпечення кваліфікованого, об’єктивного і своєчасного розгляду звернень громадян, що надійшли на адресу Міністерства та одержані під час особистого прийому громадян, відповідно до положень статті 19 Закону України «Про звернення громадян», організація та забезпечення надання інформації на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює реєстрацію запитів про надання публічної інформації та звернень громадян, що надійшли на адресу Міністерства та одержані під час особистого прийому громадян, готує та вносить пропозиції керівництву Міністерства щодо вирішення порушених у них питань, вживає заходів щодо оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян, надання у встановлені законом строки письмових відповідей в межах компетенції Відділу авторам звернень за наслідками їх розгляду.

3.2. Надсилає в установленому порядку запити про надання публічної інформації та звернення громадян, що надійшли на адресу Міністерства та одержані під час особистого прийому громадян, за належністю центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям відповідно до їх компетенції.

3.3. Надсилає запити і одержує від центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій матеріали та іншу інформацію, пов’язану з розглядом звернень громадян, що надійшли на адресу Міністерства та одержані під час особистого прийому громадян, в межах повноважень.

3.4. Здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян з метою виявлення причин, що їх породжують, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, які потребують негайного розв’язання, інформує про це в установленому порядку керівництво Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрацію Президента України.

3.5. Здійснює контроль за дотриманням визначених актами законодавства та дорученнями Кабінету Міністрів України порядку і термінів розгляду та вирішення питань, порушених у зверненнях громадян, що надійшли на адресу Міністерства та одержані під час особистого прийому громадян, та у разі потреби в межах своєї компетенції вживає відповідних заходів.

3.6. Готує та вносить керівництву Міністерства пропозиції про удосконалення порядку надання публічної інформації та розгляду звернень громадян, що надійшли на адресу Міністерства та одержані під час особистого прийому громадян.

3.7. Забезпечує відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року № 924 «Про організацію особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України» організацію та проведення особистого прийому громадян Міністром аграрної політики та продовольства України (далі – Міністр) у приймальні Кабінету Міністрів України, аналізує та контролює в межах своєї компетенції розгляд і вирішення питань, порушених громадянами під час його проведення.

3.8. Організовує відповідно до доручень Прем’єр-міністра України роботу прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України.

3.9. Готує та вносить керівництву Міністерства пропозиції стосовно висвітлення у засобах масової інформації довідкової, аналітичної та іншої інформації, пов’язаної з наданням публічної інформації та розглядом звернень громадян, що надійшли на адресу Міністерства та одержані під час особистого прийому громадян, а також пропозицій та скарг громадян, що надійшли під час роботи прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України.

3.10. Готує та вносить керівництву Міністерства пропозиції щодо залучення державних та недержавних організацій до проведення соціологічних та інших досліджень з питань, пов’язаних з вивченням причин, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, що породжують обґрунтовані скарги та заяви громадян, удосконалення організації роботи з розгляду звернень громадян.

Забезпечує діловодство та контроль за запитами про надання публічної інформації та зверненнями громадян, що надійшли на адресу Міністерства та одержані під час особистого прийому громадян, відповідно до 3.11. Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

3.12. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.13. Здійснює відповідно до законодавства та доручень керівництва Міністерства інші функції.

3.14. У межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Міністерства з питань забезпечення та реалізації державної політики у сфері забезпечення конституційних прав громадян на звернення та прав на отримання публічної інформації.

3.15. З метою всебічного і комплексного опрацювання питань, пов’язаних із наданням публічної інформації та розглядом звернень громадян, провадить свою діяльність у взаємодії з відповідними структурними підрозділами Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також з іншими структурними підрозділами Міністерства.

4. Відділ має право:

4.1. Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та інших працівників Міністерства, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на Відділ завдань і функцій.

4.2. Інформувати Міністра, його заступників, Державного секретаря у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають документи, інші матеріали, необхідні для виконання поставлених перед Відділом завдань і функцій.

4.3. Розробляти проекти наказів у межах компетенції Відділу.

4.4. За погодженням із Державним секретарем брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

5. Начальник Відділу:

5.1. Начальник Відділу призначається на посаду і звільняється з посади Державним секретарем у встановленому законодавством порядку.

5.1. Начальник Відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, мати досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.

5.3. Начальник Відділу виконує такі обов’язки:

5.3.1. Здійснює безпосереднє керівництво Відділом і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, покладених на Відділ.

5.3.2. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу.

5.3.3. Забезпечує створення необхідних умов для роботи працівників Відділу.

5.3.4. Вносить в установленому порядку Державному секретарю пропозиції про удосконалення структури і штатного розпису Відділу, про заохочення або притягнення працівників Відділу до відповідальності, про призначення на посади та звільнення з посад працівників Відділу.

5.3.5. За погодженням із Державним секретарем залучає для оперативного вирішення питань, що порушуються громадянами у зверненнях, працівників структурних підрозділів Міністерства.

5.3.6. Опрацьовує та підписує документи, що готуються Відділом до запитів про доступ до публічної інформації та звернень громадян і надсилаються центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям відповідно до їх компетенції, а також, що надсилаються громадянам щодо розгляду їх звернень.

5.3.7. Забезпечує планування роботи Відділу, організацію та контроль за виконанням поставлених завдань, звітує перед Державним секретарем про виконання планів роботи та завдань.

5.3.8. Бере участь у нарадах, що проводяться керівництвом Міністерства, засіданнях колегії Міністерства, семінарах, конференціях та інших заходах з питань, що належать до компетенції Відділу.

5.3.9 Забезпечує дотримання працівниками Відділу вимог законодавства України з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання корупції, вживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

5.3.10. Обов’язки начальника Відділу у разі його відсутності виконує заступник начальника Відділу.

Начальник Відділу публічної інформації та розгляду звернень громадян О.Захарченко