портал в режимі тестування та наповнення
0 800 215 010
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Положення про департамент

Опубліковано 27 лютого 2019 року, 13:00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
28 вересня 2018 року №465

Положення про Господарсько-фінансовий департамент Міністерства аграрної політики та продовольства України

І. Загальні положення

1. Господарсько-фінансовий департамент (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Міністерство).

2. Департамент підпорядковується безпосередньо державному секретарю, спрямовується і координується Міністром, першим заступником Міністра, заступниками Міністра відповідно до розподілу функціональних повноважень між Міністром аграрної політики та продовольства України та заступниками Міністра.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, наказами Міністерства, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

ІІ. Основні завдання Департаменту

1. Участь у формуванні і реалізації основних напрямів державної аграрної політики, зокрема бюджетної, податкової, страхової, фінансово-кредитної, управління об’єктами державної власності, з питань охорони праці.

2. Розробка, координація загальнодержавних та регіональних програм агропромислового розвитку.

3. Координація діяльності структурних підрозділів Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, з питань реалізації державної фінансово-кредитної, бюджетної, податкової, страхової політики.

4. Здійснення контролю за ефективністю використання державного майна, закріпленого за суб’єктами господарювання державного сектору економіки, які належать до сфери управління Міністерства (далі – підприємства).

5. Здійснення контролю за організацією та забезпеченням роботи зі складання, затвердження та виконання фінансових планів підприємств.

6. Організація та координація роботи з приватизації, корпоратизації та оренди майна підприємств, з управління корпоративними правами, які належать державі у статутних капіталах господарських товариств.

7. Організація та забезпечення роботи з контролю за реорганізацією, ліквідацією та здійсненням процедури банкрутства підприємств за участю структурних підрозділів Міністерства.

8. Адміністративно-господарське забезпечення апарату Міністерства в межах фінансування, передбачених кошторисом на відповідний бюджетний період (поточний рік).

9. Здійснення контролю за технічним станом та експлуатацією адміністративної будівлі Міністерства, інженерних систем та комунікацій (електрообладнання, тепло-, водопостачання та водовідведення, телекомунікаційне обладнання і зв’язок тощо).

10. Ведення обліку нещасних випадків, які сталися в Міністерстві і на підпорядкованих підприємствах, аналіз їх причин та наслідків.

11. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих чинників, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю чи здоров’ю працівників Міністерства та підпорядкованих підприємств.

12. Організація та проведення процедур публічних закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти (далі – закупівлі) для потреб Міністерства згідно із затвердженим планом державних закупівель Міністерства на поточний рік та додатком до нього з метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції.

13. Супроводження переміщення матеріальних цінностей, які рахуються за працівниками апарату Міністерства, та ведення облікових даних щодо розміщення працівників та закріпленого за ними майна.

ІІІ. Функції Департаменту

1. Розробляє проекти законодавчих та нормативно-правових актів, що визначають основні стратегічні завдання, напрями та механізми функціонування бюджетно-фінансової, грошово-кредитної, страхової та податкової системи в галузях агропромислового виробництва, з питань управління об’єктами державної власності, охорони праці в аграрному секторі економіки та інших питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

2. Готує бюджетні запити, пропозиції до проекту основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, прогнозні розрахунки потреби у бюджетних призначеннях для здійснення програм та заходів, спрямованих на досягнення завдань, виконання яких здійснює Міністерство відповідно до покладених на нього функцій.

3. Здійснює заходи з ефективного використання бюджетних коштів за цільовим призначенням.

4. Формує мережу розпорядників нижчого рівня та отримувачів бюджетних коштів, готує для затвердження керівництвом Міністерства лімітні довідки про бюджетні асигнування загального та спеціального фондів та доводить їх до одержувачів. Отримує, перевіряє та подає на затвердження кошториси загального та спеціального фондів, плани асигнувань та плани використання бюджетних коштів у розрізі виконавців відповідних цільових програм та бюджетних установ. Готує та подає Державній казначейській службі України розподіли бюджетних призначень відповідальним виконавцям нижчого рівня та одержувачам бюджетних коштів.

5. Здійснює контроль за дотриманням державної фінансової дисципліни бюджетними установами, що належать до сфери управління Міністерства, і забезпечує інформаційно-аналітичне висвітлення стану виконання ними бюджетної дисципліни.

6. Бере участь у розробці нових і вдосконаленні діючих форм фінансових та податкових взаємовідносин держави з підприємствами, установами і організаціями галузей агропромислового виробництва.

7. Бере участь у розробці та здійсненні заходів державної фінансової підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу.

8. Розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення непрямої державної підтримки за рахунок створення сприятливої податкової політики.

9. Розробляє моделі системи оподаткування суб’єктів усіх організаційно-правових форм господарювання в галузях агропромислового виробництва та напрямів її розвитку.

10. Розробляє і вживає заходів щодо вдосконалення системи страхування в агропромисловому комплексі.

11. Бере участь у формуванні ринків кредитних та страхових ресурсів у галузях агропромислового виробництва, а також їх інфраструктури.

12. Організовує проходження, захист пропозицій Міністерства під час підготовки та розгляду проекту державного бюджету на відповідний рік, проектів нормативно-правових актів з питань оподаткування, страхування та грошово-кредитного забезпечення підприємств агропромислового комплексу.

13. Здійснює розгляд проектів законодавчих та нормативно-правових актів щодо внесення змін до податкового, страхового та бюджетного законодавства, законодавства з управління об’єктами державної власності, охорони праці, закупівель, підготовлених іншими розробниками.

14. Бере участь у розробці та впровадженні методик і нормативів оподаткування господарської діяльності.

15. Проводить аналіз податкових надходжень, а також результативних показників у галузях агропромислового виробництва.

16. Здійснює повноцінне, достовірне і оперативне інформаційно-аналітичне висвітлення державної податкової та фінансово-кредитної політики, проектів законодавчих і нормативно-правових актів, а також діючого законодавства на сайті Міністерства.

17. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни підпорядкованих бюджетних установ.

18. Здійснює у межах компетенції заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

19. Забезпечує здійснення Міністерством функцій органу управління майном згідно з чинним законодавством.

20. Організовує роботу, спрямовану на ефективне використання державного майна підприємств.

21. Здійснює контроль за діяльністю державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства.

22. За участю структурних підрозділів Міністерства готує пропозиції керівництву щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств і здійснює контроль за ходом таких процедур.

23. Здійснює контроль за процедурою банкрутства підприємств, готує пропозиції керівництву Міністерства щодо погодження планів санації, мирових угод, переліків ліквідаційних мас, змін і доповнень до них та організатора торгів у процедурі банкрутства підприємств.

24. Готує пропозиції керівництву Міністерства щодо передачі в оренду державного майна, у тому числі цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів, приватизації, корпоратизації об’єктів державної власності, продовження терміну договорів оренди.

25. Здійснює контроль за ефективністю використання державного майна в орендних відносинах, забезпечує організацію роботи з повернення майнових активів та цілісних майнових комплексів у разі припинення договорів оренди.

26. Разом з іншими структурними підрозділами Міністерства формує переліки підприємств, які підлягають приватизації.

27. Здійснює організаційні заходи щодо приватизації підприємств та їх передприватизаційної підготовки.

28. Готує пропозиції керівництву Міністерства щодо закріплення пакетів акцій у державній власності.

29. Готує пропозиції керівництву Міністерства щодо передачі у встановленому законодавством порядку Міністерству функцій з управління корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств, а також пропозиції щодо передачі функцій з управління корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств від Міністерства іншим суб’єктам управління об’єктами державної власності, у тому числі у зв’язку з прийняттям рішень про їх приватизацію.

30. Готує пропозиції керівництву Міністерства щодо персонального складу органів управління господарських товариств, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави, повноваження з управління якими здійснює Міністерство.

31. Готує пропозиції керівництву Міністерства щодо передачі державного майна від одного підприємства до іншого, зі сфери одного органу управління до сфери іншого, з державної у комунальну та з комунальної у державну власність.

32. Розглядає звернення підприємств щодо надання згоди на списання державного майна, забезпечує роботу комісії зі списання державного майна та на підставі її рішень готує пропозиції керівництву Міністерства щодо доцільності такого списання.

33. Розглядає звернення підприємств щодо надання згоди на відчуження державного майна та готує пропозиції керівництву Міністерства щодо доцільності такого відчуження.

34. За участю структурних підрозділів Міністерства готує пропозиції керівництву Міністерства щодо погодження договорів про спільну діяльність, інвестиційних договорів, інших договорів, пов’язаних із використанням державного майна відповідно до вимог законодавства.

35. Готує пропозиції керівництву Міністерства щодо призначення керівників державних підприємств та, у разі необхідності, пропозиції щодо тимчасового покладання виконання обов’язків або призначення виконуючих обов’язки керівників державних підприємств у порядку, передбаченому чинним законодавством.

36. За участю структурних підрозділів Міністерства організовує ведення обліку юридичних осіб, що належать до сфери управління Міністерства, та забезпечення внесення відомостей до АС «Юридичні особи» Фонду державного майна України, здійснює контроль за проведенням інвентаризації майна державних підприємств.

37. Забезпечує збір, перевірку та консолідацію фінансової звітності по державних підприємствах та її надання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства фінансів України.

38. В межах компетенції Департаменту бере участь у затвердженні установчих документів державних підприємств.

39. Здійснює контроль за організацією роботи зі складання фінансових планів державних підприємств та за показниками їх виконання, подає пропозиції структурним підрозділам Міністерства щодо їх затвердження.

40. Узагальнює інформацію про стан збереження та управління державною власністю і за наслідками перевірок державних підприємств, вносить пропозиції на розгляд керівництву Міністерства щодо подальшого використання держаного майна.

41. Спільно зі структурними підрозділами Міністерства бере участь у розгляді листів, заяв і скарг фізичних та юридичних осіб про факти порушення законодавства з питань збереження державного майна.

42. Вивчає і організовує впровадження вітчизняного та міжнародного досвіду з питань управління державним майном та його приватизації, пошук раціональних форм господарювання в умовах ринкової економіки та ефективних методів управління державним майном.

43. Здійснює моніторинг та організаційні заходи щодо погашення заборгованості із виплат заробітної плати працівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства.

44. Готує інформаційні та аналітичні матеріали з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства, для інформування Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, керівництва Міністерства.

45. Здійснює організаційні заходи щодо проведення засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

46. Здійснює відомчий контроль з питань дотримання вимог охорони праці структурними підрозділами Міністерства та підпорядкованими підприємствами, надає їм за необхідності відповідну методичну допомогу.

47. Бере участь у розробленні галузевих програм і оперативних заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в аграрному секторі економіки, контролює їх виконання.

48. Координує організаційну роботу з питань охорони праці відповідних служб центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України.

49. Веде облік нещасних випадків, що трапилися у Міністерстві і на підпорядкованих підприємствах, аналізує причини їх виникнення, готує відповідні звітні матеріали та разом з іншими структурними підрозділами Міністерства розробляє заходи щодо їх попередження.

50. Бере участь у спеціальних розслідуваннях причин та обставин виникнення нещасних випадків, що трапилися в Міністерстві і на підпорядкованих підприємствах.

51. Проводить вступний інструктаж з охорони праці з новопризначеними працівниками Міністерства.

52. Аналізує та узагальнює міжнародний досвід зі створення безпечних і нешкідливих умов праці, опрацьовує та подає на розгляд керівництва Міністерства пропозиції щодо удосконалення і поступового наближення чинного законодавства про охорону праці в агропромисловому виробництві України до міжнародних та європейських норм.

53. Організовує перевірку знань з питань охорони праці відповідних керівників і спеціалістів структурних підрозділів Міністерства та підпорядкованих підприємств.

54. Планує і проводить всі електронні закупівлі за бюджетні кошти Міністерства відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

55. Опрацьовує та надає пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти, забезпечує ефективне та раціональне використання бюджетних коштів, максимальної їх економії при здійсненні закупівель.

56. Запобігає вчиненню дискримінаційних дій до учасників процедур закупівель в процесі організації тендерів, вживає заходів щодо запобігання проявам корупції та зловживань у сфері закупівель, забезпечує відкритість та прозорість на всіх стадіях процедур закупівель.

57. Готує та подає на затвердження керівництву Положення про тендерний комітет Міністерства.

58. Організовує роботу щодо своєчасного складання та затвердження в установленому порядку річного плану закупівель Міністерства та додатка до річного плану закупівель і контролює їх виконання.

59. За письмовим зверненням структурного підрозділу Міністерства, яке в установленому порядку погоджено тендерним комітетом Мінагрополітики, організовує і проводить процедури закупівель протягом бюджетного року відповідно до затвердженого кошторису, річного плану закупівель, лімітів та пріоритетності закупівель.

60. Веде необхідну документацію щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства.

61. Оприлюднює інформацію про здійснення закупівель, а саме: тендерну документацію, річний план закупівель, додаток до річного плану закупівель, оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення конкурентного діалогу), реєстр отриманих тендерних пропозицій, протокол розкриття тендерних пропозицій, протокол розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір, зміни до тендерної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності), оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами), інформацію про відхилення тендерної пропозиції учасника, договір про закупівлю, звіт про результати проведення процедури закупівлі, повідомлення про внесення змін до договору, звіт про виконання договору про закупівлю, звіт про укладені договори відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

62. Забезпечує дотримання процедур проведення закупівель, вибору переможця на основі критеріїв, які мають бути застосовані для його визначення відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

63. Готує та розсилає документацію, необхідну для проведення процедур закупівель (в тому числі через систему електронних торгів).

64. Аналізує проекти договорів на їх відповідність вимогам тендерної документації та пропозиції учасника-переможця.

65. Розглядає відповідно до чинного законодавства пропозиції та скарги учасників тендерних процедур закупівель щодо закупівель.

66. Надає роз’яснення учасникам закупівель щодо підготовки тендерної документації та внесення змін до неї.

67. Забезпечує розгляд проектів договорів із постачальниками з питань матеріально-технічного забезпечення, в тому числі тих, що оформлюються за результатами тендерів, та проведення своєчасних розрахунків із постачальниками.

68. Організовує навчання та своєчасне підвищення кваліфікації членів тендерного комітету Міністерства.

69. Забезпечує зберігання відповідних документів із питань закупівель, визначених чинним законодавством.

70. Забезпечує у межах компетенції сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до чинного законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень.

71. Розробляє, удосконалює та систематизує нормативно-правову базу з питань матеріально-технічного забезпечення Міністерства, організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, пов’язаних із матеріально-технічним забезпеченням Міністерства.

72. Надає методичну та консультативну допомогу з питань закупівель підпорядкованим підприємствам, яка має рекомендаційний характер.

73. Опрацьовує заявки структурних підрозділів Міністерства щодо придбання або видачі товарно-матеріальних цінностей, матеріально-технічного обладнання (канцтоварів, паперу, комп’ютерів, принтерів, сканерів, USB-флеш-накопичувачів, кондиціонерів, телефонних апаратів тощо).

74. Укладає з енергопостачальними організаціями та іншими підприємствами-надавачами комунальних послуг договори на постачання теплової енергії, електричної енергії, послуг водопостачання і водовідведення в порядку, встановленому чинним законодавством.

75. Здійснює планування, розроблення норм щодо забезпечення Міністерства канцелярськими товарами, папером, господарськими товарами тощо.

76. Забезпечує працівників Міністерства матеріально-технічними засобами, канцтоварами, папером та іншим обладнанням і забезпечує контроль за збереженням цінностей у всіх підрозділах Міністерства.

77. Контролює та організовує ведення складського господарства, яке забезпечує належне оформлення, збереження, видачу та списання
товарно-матеріальних цінностей.

78. Бере участь у проведенні планових і позапланових інвентаризаціях активів та зобов’язань.

79. Готує пропозиції керівництву Міністерства щодо раціонального розміщення структурних підрозділів та створення належних умов праці керівників структурних підрозділів і спеціалістів апарату Міністерства.

80. Забезпечує розміщення та контроль виготовлення друкарської продукції, штампів, печаток та інше.

81. Забезпечує організацію проведення:

1) щорічної промивки системи опалення, ревізію запірної арматури;

2) часткової заміни і ремонту труб, вентилів, кранів, здвижок тощо;

3) своєчасного проведення планово-застережних ремонтів та профілактичних випробувань енергоустаткування та мереж;

4) перевірки стану заземлюючих пристроїв, а також стану ізоляції електричних мереж будівлі;

5) утримання систем: тепло-, електро-, водопостачання, каналізації та систем зв’язку Міністерства у справному стані.

82. Вживає заходів щодо:

1) усунення несправностей та аварій;

2) забезпечення надійної, економічної і безпечної роботи енергоустаткування та електроустаткування, а також контролю за зняттям показників лічильників електричної та теплової енергії, холодної води та своєчасної здачі їх на повірку;

3) організації контролю за раціональним використанням матеріальних ресурсів у Міністерстві, послідовним дотримання режиму енергозбереження та економії;

4) підготовки документів про прийняття на баланс матеріальних цінностей (обладнання і предметів довгострокового користування, матеріалів, інвентарю тощо).

83. Стежить за належним утриманням державної символіки у службових приміщеннях (Державний Прапор, зображення Державного Герба та ін.).

84. Координує діяльність підприємств (організацій) щодо належного виконання ними договірних зобов’язань з обслуговування Міністерства, зокрема стосовно надання послуг з:

- проведення поточних ремонтів у службових кабінетах та інших приміщеннях, де розміщується апарат Міністерства;

- проведення прибирання та санітарного обслуговування службових приміщень апарату Міністерства;

- належного утримання та експлуатації кондиціонерів, телефонів та іншого обладнання, що знаходиться у користуванні працівників апарату Міністерства;

- забезпечення розмноження та копіювання документів, належного утримання копіювальної та розмножувальної техніки, її ремонту;

- технічного обслуговування ліфтів;

- транспортного забезпечення;

- обслуговування каналізаційних систем, внутрішніх систем електропостачання, вивозу побутових відходів тощо.

85. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами.

86. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

87. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

ІV. Права Департаменту

1. Одержувати від підприємств, що належать до сфери управління Міністерства і центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, матеріали, необхідні для виконання Департаментом своїх функцій.

2. Вносити пропозиції керівництву Міністерства щодо обмеження, а за необхідності – припинення фінансування з Державного бюджету України підприємств, установ і організацій при виявленні фактів нецільового використання ними коштів.

3. Готувати пропозиції Міністерству фінансів України щодо здійснення перерозподілу видатків за бюджетними програмами в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету та за кодами економічної класифікації видатків.

4. Залучати у встановленому порядку для обґрунтування пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України, проектів нормативно-правових актів, проведення консультацій і експертиз з питань, що належать до компетенції Департаменту, працівників структурних підрозділів Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, галузевих науково-дослідних установ тощо, одержувати від них інформацію, необхідну для виконання покладених на Департамент завдань.

5. Організовувати та брати участь у роботі семінарів, симпозіумів, конференцій, нарад з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

6. Інформувати керівництво Міністерства у разі покладення на Департамент виконання завдань, що не належать до компетенції Департаменту чи виходять за її межі, а також у випадках ненадання іншими структурними підрозділами документів чи матеріалів, необхідних для виконання Департаментом своїх функцій.

7. Готувати у межах своєї компетенції проекти наказів Міністерства та рішень колегії, організовувати і контролювати їх виконання та розробляти відповідні рекомендації.

8. Вносити пропозиції керівництву Міністерства про вжиття передбачених законодавством заходів щодо припинення дії та скасування наказів державних підприємств з питань, віднесених до повноважень Департаменту.

9. Користуватися інформаційними базами даних державних органів.

10. Вносити пропозиції щодо притягнення до відповідальності у встановленому законодавством порядку працівників апарату Міністерства за пошкодження майна.

V. Склад Департаменту

1. До складу Департаменту входять такі структурні підрозділи:

1) управління фінансової політики;

2) управління державного майна;

3) відділ матеріально-технічного забезпечення, охорони праці та тендерних процедур;

4) сектор агрострахування.

2. Штатна чисельність Департаменту визначається штатним розписом Міністерства, який затверджується державним секретарем за погодженням з Міністерством фінансів України.

3. Положення про структурний підрозділ Департаменту розробляється керівником такого структурного підрозділу, погоджується директором Департаменту, Департаментом правової та законопроектної роботи, Департаментом кадрового забезпечення та роботи з персоналом та затверджується наказом державного секретаря.

4. Посадові інструкції працівників структурних підрозділів Департаменту розробляються керівниками відповідних структурних підрозділів Департаменту або їх заступниками, погоджуються директором Департаменту, Департаментом кадрового забезпечення та роботи з персоналом та затверджуються державним секретарем.

5. Посадові інструкції розробляються на посаду, яку займає працівник.

VІ. Керівництво Департаменту

1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади державним секретарем в установленому законодавством порядку.

2. На посаду директора Департаменту призначається особа з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальністю право, економіка, фінанси та кредит, бухгалтерський облік та аудит, страхування. Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності повинен складати не менше двох років.

3. Директор Департаменту має заступника директора Департаменту та заступника директора Департаменту – начальника управління, які призначаються на посаду та звільняються з посади державним секретарем у встановленому законодавством порядку.

4. За відсутності директора Департаменту його функції виконує заступник директора Департаменту, а у разі і його відсутності – заступник директора Департаменту – начальник управління державного майна або інша посадова особа Департаменту, визначена за пропозицією директора Департаменту наказом державного секретаря.

5. Директор Департаменту:

1) здійснює загальне керівництво діяльністю Департаменту, забезпечує виконання завдань, покладених на нього, і несе відповідальність за виконання функцій, передбачених цим Положенням;

2) організовує роботу, дотримання правил внутрішнього службового розпорядку і забезпечує виконавську дисципліну працівниками Департаменту;

3) забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності Департаменту у відповідності з чинним законодавством;

4) бере участь у фінансовому супроводженні витрат на заходи з мобілізаційної підготовки та фінансуванні апарату Міністерства на особливий період;

5) забезпечує розробку проектів законодавчих і нормативно-правових актів, державних програм, що належать до компетенції Департаменту;

6) вносить пропозиції щодо структури та чисельності працівників Департаменту;

7) розподіляє обов’язки між заступниками, керівниками структурних підрозділів та працівниками Департаменту і визначає ступінь їх відповідальності;

8) організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Департаменту звернень громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності Департаменту;

9) подає відповідно до законодавства пропозиції державному секретарю про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників;

10) забезпечує дотримання працівниками Департаменту вимог законодавства України з питань державної служби, правил етичної поведінки державного службовця, запобігання і протидії корупції, вживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення;

11) опрацьовує бюджетні запити, звіти, розподіли асигнувань з питань мобілізаційної підготовки;

12) здійснює інші функції, передбачені законодавством.

6. Заступник директора Департаменту:

1) безпосередньо підпорядковується директорові Департаменту, отримує від нього доручення та організовує їх виконання;

2) координує та спрямовує роботу управління державного майна та відділу матеріально-технічного забезпечення, охорони праці та тендерних процедур;

3) за відсутності директора Департаменту виконує його обов’язки, здійснює керівництво діяльністю Департаменту та організовує роботу в Департаменті;

4) організовує та контролює своєчасний і якісний розгляд структурними підрозділами Департаменту звернень від органів влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції Департаменту;

5) забезпечує та бере безпосередню участь у розробці законодавчих та нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;

6) опрацьовує бюджетні запити, звіти, розподіли асигнувань з питань мобілізаційної підготовки.

7. Посадові обов’язки заступника директора Департаменту – начальника управління державного майна визначаються положенням про управління державного майна.

8. На посаду заступника директора Департаменту призначається особа, яка вільно володіє державною мовою, здобула ступінь вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальністю право, економіка, фінанси та кредит, бухгалтерський облік та аудит, страхування. Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності повинен складати не менше двох років.

9. Директор Департаменту, заступник директора Департаменту та заступник директора Департаменту – начальник управління державного майна у межах законодавства несуть відповідальність за:

1) неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, завдань, доручень керівництва Міністерства, бездіяльність, невжиття можливих заходів щодо запобігання недолікам і порушенням у роботі;

2) порушення Присяги державного службовця, обмежень, пов’язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням, недотримання правил внутрішнього службового розпорядку, службової дисципліни та правил поведінки державного службовця, вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачених відповідними нормами;

3) недотримання вимог законодавства України з питань, що стосуються державної служби, та з питань запобігання корупції, інших актів законодавства України з питань, що стосуються його діяльності.

10. Права, обов’язки і відповідальність працівників Департаменту визначаються Законом України «Про державну службу», положенням про Міністерство, цим Положенням, посадовими інструкціями і правилами внутрішнього службового розпорядку.

11. Працівники Департаменту призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому законодавством порядку.

VIІ. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

1. Департамент організовує виконання покладених на нього завдань та функцій через структурні підрозділи Департаменту, координує свою діяльність у взаємодії з іншими самостійними структурними підрозділами Міністерства.

2. Участь працівників Департаменту при обговоренні та відпрацюванні окремих питань діяльності Міністерства здійснюється у випадку неможливості роз’яснення відповідних положень іншими структурними підрозділами Міністерства за умови погодження такої участі з директором Департаменту.

3. Під час виконання завдань та функцій окремі працівники Департаменту можуть бути залучені до участі в робочих групах, оперативних нарадах, семінарах, відрядженнях з метою обговорення важливих питань, спільного відпрацювання документів, підготовки узагальнюючих висновків із поставленого завдання тощо за умови погодження такої участі з директором Департаменту.

4. За результатами обговорення та відпрацювання документів остаточна позиція Департаменту повинна бути погоджена директором Департаменту.

Директор Господарсько-фінансового департаменту Б.Ахіджанов