портал в режимі тестування та наповнення
0 800 215 010
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Положення про департамент

Опубліковано 08 лютого 2019 року, 16:03

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
06 лютого 2017 року № 43

Положення про Департамент з управління державною власністю Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Загальні положення

1.1. Департамент з управління державною власністю (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Міністерство).

1.2. Департамент підпорядкований заступнику Міністра згідно з функціональним розподілом між Міністром та заступниками Міністра.

1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Президента України міжнародними договорами України, згода на обов'язковість виконання яких надана Верховною Радою України, наказами міністерства, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.4. До складу Департаменту входять такі структурні підрозділи:

відділ планування, звітності та аналізу фінансово-господарської діяльності державних підприємств;

відділ контролю за ефективністю використання майна та виконання фінансового плану державними підприємствами;

відділ організації роботи з приватизації та оренди державного майна;

відділ контролю за процедурою реорганізації та ліквідації державних підприємств.

2. Основними завданнями Департаменту є:

2.1. Реалізація державної політики у сфері управління об’єктами державної власності в межах повноважень, покладених на міністерство.

2.2. Здійснення контролю за ефективністю використання державного майна, закріпленого за суб’єктами господарювання державного сектору економіки, які належать до сфери управління міністерства (далі – підприємства).

2.3. Організація та координація роботи з приватизації, корпоратизації та оренди майна підприємств.

2.4. Організація та координація роботи з управління корпоративними правами, які належать державі у статутних капіталах господарських товариств.

2.5. Здійснення контролю за організацією, забезпеченням та дотриманням правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємствах.

2.6. Здійснення контролю за організацією і забезпеченням роботи із складання фінансових планів підприємств, затвердження їх за участю структурних підрозділів міністерства та контролю за виконанням цих планів.

2.7. Організація та забезпечення роботи з контролю за реорганізацією, ліквідацією та здійсненням процедури банкрутства підприємств за участю структурних підрозділів міністерства.

3Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Організовує та проводить за участю структурних підрозділів міністерства роботу, спрямовану на ефективне використання державного майна підприємств.

3. 2. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє пропозиції щодо вдосконалення актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України та в установленому порядку вносить їх на розгляд керівництва міністерства.

3.3. Забезпечує здійснення міністерством функцій органу управління майном згідно чинного законодавства.

3.4. За участю структурних підрозділів Міністерства готує пропозиції керівництву щодо створення, реорганізації і ліквідації підприємств та здійснює контроль за ходом таких процедур.

3.5. Здійснює контроль за процедурою банкрутства підприємств, готує пропозиції керівництву міністерства щодо погодження планів санації, мирових угод, переліків ліквідаційних мас, змін і доповнень до них та організатора торгів в процедурі банкрутства підприємств.

3.6. Готує пропозиції керівництву міністерства щодо передачі в оренду державного майна, у тому числі цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів, приватизації, корпоратизації об’єктів державної власності, продовження терміну договорів оренди.

3.7. Здійснює контроль за ефективністю використання державного майна в орендних відносинах, забезпечує організацію роботи з повернення майнових активів та цілісних майнових комплексів у разі припинення договорів оренди.

3.8. Разом з іншими структурними підрозділами Міністерства, формує переліки підприємств, які підлягають приватизації.

3.9. Здійснює організаційні заходи щодо приватизації підприємств та їх передприватизаційної підготовки.

3.10. Готує пропозиції керівництву міністерства щодо закріплення пакетів акцій у державній власності.

3.11. Готує пропозиції керівництву міністерства щодо передачі у встановленому законодавством порядку Міністерству функцій з управління корпоративним правами держави у статутних капіталах господарських товариств, а також пропозиції щодо передачі функцій з управління корпоративним правами держави у статутних капіталах господарських товариств від міністерства іншим суб’єктам управління об’єктами державної власності, у тому числі у зв’язку з прийняттям рішень про їх приватизацію.

3.12. Готує пропозиції керівництву міністерства щодо персонального складу органів управління господарських товариств, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави, повноваження з управління якими здійснює міністерство.

3.13. Готує пропозиції керівництву міністерства щодо передачі державного майна від одного підприємства до іншого, зі сфери одного органу управління до сфери іншого, з державної у комунальну та з комунальної у державну власність.

3.14. Розглядає звернення підприємств щодо надання згоди на списання державного майна, забезпечує роботу комісії зі списання державного майна та на підставі її рішень готує пропозиції керівництву міністерства щодо доцільності такого списання.

3.15. Розглядає звернення підприємств щодо надання згоди на відчуження державного майна та готує пропозиції керівництву міністерства щодо доцільності такого відчуження.

3.16. За участю структурних підрозділів Міністерства готує пропозиції керівництву міністерства щодо погодження договорів про спільну діяльність, інвестиційних договорів, інших договорів, пов’язаних з використанням державного майна відповідно до вимог законодавства.

3.17. Готує пропозиції структурному підрозділу з кадрової політики міністерства щодо тимчасового покладання виконання обов’язків або призначення виконуючих обов’язки керівників державних підприємств в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.18. За участю структурних підрозділів Міністерства організовує ведення обліку юридичних осіб, що належать до сфери управління Міністерства та забезпечення внесення відомостей до АС «Юридичні особи» Фонду державного майна України, здійснює контроль за проведенням інвентаризації майна державних підприємств.

3.19. Здійснює аналіз та контроль за фінансово-господарською діяльністю державних підприємств.

3.20. Забезпечує збір, перевірку та консолідацію фінансової звітності по державних підприємствах, та її надання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства фінансів України.

3.21. В межах компетенції Департаменту бере участь у затвердженні установчих документів державних підприємств.

3.22. Здійснює контроль за організацією роботи зі складання, фінансових планів державних підприємств та за показниками їх виконання, подає пропозиції структурним підрозділам Міністерства щодо їх затвердження.

3.23. Забезпечує розробку та супроводження проектів нормативно-правових актів, методичних рекомендацій з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.24. Узагальнює інформацію про стан збереження та управління державною власністю і за наслідками перевірок державних підприємств, вносить пропозиції на розгляд керівництву Міністерства щодо подальшого використання держаного майна.

3.25. Спільно зі структурними підрозділами Міністерства приймає участь у розгляді листів, заяв і скарг фізичних та юридичних осіб про факти порушення законодавства з питань збереження державного майна.

3.26. Вивчає і організовує впровадження вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань управління державним майном та його приватизації, пошук раціональних форм господарювання в умовах ринкової економіки та ефективних методів управління державним майном.

3.27. Виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується, та вносить на розгляд керівництва Міністерства пропозиції щодо умов його подальшого використання.

3.28. Здійснює моніторинг та організаційні заходи щодо погашення заборгованості із виплат заробітної плати працівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Мінагрополітики.

3.29. Готує інформаційні та аналітичні матеріали з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Мінагрополітики, для інформування Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, керівництва Мінагрополітики.

3.30. Здійснює організаційні заходи щодо проведення засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

3.31. Координує діяльність державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Департаменту.

3.32. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4. Департамент має право:

4.1. Департамент в межах своїх повноважень має право:

4.1.1. Представляти Міністерство за дорученням керівництва в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, галузевих формуваннях, профспілках та організаціях роботодавців, відповідних органах іноземних держав і міжнародних організаціях, на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності.

4.1.2. Одержувати інформацію, статистичні дані, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань і функцій.

4.1.3. Залучати у встановленому порядку учених і фахівців, працівників інших структурних підрозділів Міністерства до підготовки проектів відповідних нормативно-правових актів чи документів, що належать до повноважень Департаменту.

4.1.4. Організовувати і проводити наради з питань, що належать до повноважень Департаменту, залучати до участі в них інші структурні підрозділи Міністерства, представників інших органів державної влади за їхньою згодою.

4.1.5. Брати участь у роботі відповідних робочих груп та комісій з питань, які відносяться до компетенції Департаменту.

4.1.6. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4.1.7. Вносити пропозиції керівництву Міністерства про вжиття передбачених законодавством заходів щодо припинення дії та скасування наказів державних підприємств, з питань віднесених до повноважень Департаменту.

4.1.8. Інформувати керівництво Міністерства про стан виконання покладених на Департамент завдань.

4.1.9. Інформувати керівництво Міністерства у випадках ненадання іншими структурними підрозділами Міністерства Департаменту документів чи матеріалів, необхідних для виконання його функцій.

4.1.10. Готувати проекти наказів Міністерства та рішення колегії, організовувати і контролювати їх виконання та розробку відповідних рекомендацій.

5. Директор Департаменту

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа з вищою освітою з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій не залежно від форми власності або на посадах державної служби не менше двох років.

5.3. Директор Департаменту виконує такі обов'язки:

5.3.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Департаменту, забезпечує виконання завдань, покладених на Департамент, і несе відповідальність за виконання функцій, передбачених цим Положенням.

5.3.2. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту вимог законодавства України з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції, уживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

5.3.3. Забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності Департаменту у відповідності з чинним законодавством.

5.3.4. Забезпечує та безпосередньо займається розробленням проектів нормативно-правових актів, державних програм, з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.3.5. Затверджує положення про структурні підрозділи в складі Департаменту та посадові інструкції працівників.

5.3.6. Вносить пропозиції щодо структури та чисельності працівників Департаменту.

5.3.7. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Департаменту звернень громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Департаменту.

5.3.8. За дорученням керівництва Міністерства представляє інтереси Міністерства та Департаменту з питань, що належать до його повноважень, в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності.

5.4. Директор Департаменту має право:

5.4.1. Надавати керівництву Міністерства пропозиції щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників Департаменту, а також вносити пропозиції Міністру про присвоєння їм рангів державних службовців.

5.4.2. Порушувати перед керівництвом Міністерства питання щодо заохочення працівників Департаменту, нагородження державними нагородами і відомчими відзнаками, накладення на них дисциплінарних стягнень відповідно до вимог законодавства і наказів Міністерства.

5.4.3. Вносити Міністру пропозиції щодо встановлення працівникам Департаменту відповідних надбавок, доплат та премій.

5.4.4. Погоджувати відпустки працівникам Департаменту відповідно до законодавства.

5.4.5. Вимагати від керівників структурних підрозділів Міністерства, державних підприємств, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань і функцій.

5.4.6. Інформувати Міністра в разі покладення на Департамент виконання завдань, що не належать до його компетенції, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають документи, інші матеріали, необхідні для виконання поставлених перед Департаментом завдань і покладених на нього функцій.

5.4.7. Залучати за згодою керівника іншого структурного підрозділу Міністерства відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

5.4.8. Брати участь у засіданнях колегії Міністерства, інших дорадчих і колегіальних органів Міністерства, на державних підприємствах.

5.5. Вимоги, завдання та доручення директора Департаменту, надані в межах компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Департаменту.

5.6. Заступник директора Департаменту та заступник директора Департаменту – начальник відділу планування, звітності та аналізу фінансово-господарської діяльності державних підприємств (далі – заступник директора Департаменту – начальник Відділу) призначаються на посаду та звільняються з посади за поданням директора Департаменту в установленому законодавством порядку.

5.7. На посаду заступника директора Департаменту та заступника директора Департаменту – начальника Відділу призначаються особи з вищою освітою з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій не залежно від форми власності або на посадах державної служби не менше двох років.

5.8. Заступник директора Департаменту, заступник директора Департаменту – начальник Відділу:

5.8.1. Безпосередньо підпорядковуються директору Департаменту, отримують від нього доручення та організовують їх виконання.

5.8.2. Організовують та контролюють своєчасний та якісний розгляд відділами Департаменту звернень від органів влади, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції Департаменту.

5.8.3. Вносять пропозиції директору Департаменту щодо структури та чисельності працівників відділів Департаменту.

5.8.4. Організовують підготовку розрахунків, довідок, інших інформаційно-аналітичних матеріалів, що надаються керівництву Міністерства.

5.8.5. Забезпечують та безпосередньо займаються розробленням нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

5.8.6. Беруть участь у засіданнях колегії Міністерства, інших дорадчих і колегіальних органів Міністерства, на державних підприємствах.

5.9. Заступник директора Департаменту координує роботу всіх структурних підрозділів Департаменту, організовує діяльність відділу організації роботи з приватизації та оренди державного майна та відділу контролю за процедурою реорганізації та ліквідації державних підприємств, який очолює начальник відділу.

5.10. За відсутності директора Департаменту його обов'язки виконує заступник директора Департаменту.

5.11. Заступник директора Департаменту – начальник Відділу безпосередньо здійснює керівництво відділом планування, звітності та аналізу фінансово-господарської діяльності державних підприємств, організовує діяльність відділу контролю за ефективністю використання майна та виконання фінансового плану державними підприємствами.

5.12. За відсутності заступника директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту – начальник Відділу.

Директор Департаменту з управління державною власністю І.Кучеренко