портал в режимі тестування та наповнення
0 800 215 010
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Положення про директорат

Опубліковано 26 лютого 2019 року, 22:06

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
29 вересня 2017 року №529

Положення про Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції (далі – Директорат) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики), що утворюється для виконання завдань, пов'язаних із стратегічним плануванням діяльності Мінагрополітики та координацією роботи із забезпечення формування державної політики у сферах компетенції міністерства.

Директорат безпосередньо підпорядкований Державному секретарю Мінагрополітики. Діяльність Директорату координується Міністром аграрної політики та продовольства України (далі – Міністр).

2. Директорат у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Мінагрополітики, Державного секретаря Мінагрополітики та цим положенням.

3. Основними завданнями Директорату є:

1) стратегічне планування діяльності Мінагрополітики, удосконалення такого планування;

2) координація роботи інших структурних підрозділів апарату міністерства із забезпечення формування державної політики у сферах компетенції Мінагрополітики та забезпечення її відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики, положенням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), іншим міжнародним зобов'язанням держави.

4. Директорат відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє пропозиції щодо формування цілей та пріоритетів діяльності Мінагрополітики у сферах його компетенції;

2) здійснює планування та координацію роботи інших структурних підрозділів апарату міністерства з розроблення документів державної політики, надає їм необхідну методично-консультативну допомогу;

3) проводить аналіз розроблених іншими структурними підрозділами апарату міністерства проектів документів державної політики та актів законодавства щодо їх відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики, положенням Угоди про асоціацію, іншим міжнародним зобов'язанням України. За результатами такого аналізу надає розробникам проектів обов'язкові до розгляду пропозиції;

4) забезпечує підготовку пропозицій Мінагрополітики до проектів планів пріоритетних дій Уряду відповідно до встановлених форм і стандартів якості;

5) здійснює координацію роботи інших директоратів Мінагрополітики щодо участі Мінагрополітики у формуванні проекту Державного бюджету України на відповідний рік та середньострокової бюджетної декларації з метою забезпечення врахування пріоритетів діяльності Мінагрополітики на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

6) взаємодіє із структурними підрозділами апарату Мінагрополітики з метою проведення аналізу та узагальнення їх роботи з підготовки планів діяльності міністерства для забезпечення їх відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики;

7) здійснює моніторинг виконання Мінагрополітики та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, планів пріоритетних дій Уряду, інших документів державної політики, забезпечує підготовку відповідних звітів;

8) взаємодіє із структурними підрозділами апарату Мінагрополітики з питань планування їх роботи із впровадження та звітування щодо виконання зобов'язань України у сферах компетенції Мінагрополітики відповідно до Угоди про асоціацію;

9) здійснює в межах компетенції координацію діяльності Мінагрополітики з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, співробітництва з міжнародними організаціями та міжнародними фінансовими інституціями;

10) здійснює управління змінами у Мінагрополітики, зокрема забезпечує:

  • формування стратегії розвитку та реформування міністерства, надання структурним підрозділам апарату міністерства необхідної методично-консультативної допомоги;
  • посилення спроможності міністерства щодо управління проектами, здійснення внутрішніх і зовнішніх комунікацій.

11) забезпечує наступність у діяльності Мінагрополітики у разі зміни його керівного складу, аналіз та узагальнення наданих структурними підрозділами апарату міністерства матеріалів для інформування Державним секретарем Мінагрополітики новопризначеного Міністра щодо поточного стану справ, проблемних питань, цілей та пріоритетів діяльності Мінагрополітики.

12) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5. До складу Директорату входять наступні експертні групи:

  • експертна група стратегічного планування;
  • експертна група бюджетного планування;
  • експертна група з питань євроінтеграції.

До складу експертних груп входять державні експерти. У разі коли виконання завдань за окремим напрямом діяльності Директорату за обсягом може бути покладено на одного державного експерта, у складі Директорату вводяться окремі посади державних експертів.

6. Директорат очолює генеральний директор. У разі відсутності генерального директора його повноваження виконує один із керівників експертних груп або державних експертів відповідно до наказу Державного секретаря Мінагрополітики.

7. Генеральний директор, керівники експертних груп, державні експерти призначаються на посаду за результатами конкурсу і звільняються з посади Державним секретарем Мінагрополітики згідно із законодавством про державну службу.

8. Посадові обов'язки генерального директора, керівників експертних груп, державних експертів визначаються положенням про відповідний структурний підрозділ та посадовими інструкціями, які затверджуються Державним секретарем Мінагрополітики.

9. Штатна чисельність Директорату та експертних груп у його складі встановлюється Державним секретарем Мінагрополітики з урахуванням складності та обсягу покладених на зазначені структурні підрозділи завдань.

10. Директорат з метою всебічного і комплексного опрацювання питань, що належать до його компетенції, під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими директоратами та іншими структурними підрозділами апарату Мінагрополітики, відповідними структурними підрозділами апарату інших міністерств, Секретаріату Кабінету Міністрів України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також об'єднаннями громадян, громадськими спілками, всеукраїнськими профспілками, їх об'єднаннями, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців, представниками органів іноземних держав, неурядових організацій інших держав і міжнародних неурядових організацій, а також підприємствами, установами і організаціями.

11. Директорат для виконання покладених на нього завдань має право безоплатно одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб, а також від громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 Державні службовці Директорату мають права, обов'язки та несуть відповідальність, що передбачені Законом України "Про державну службу".

12. Генеральний директор має право підпису листів з питань, що належать до компетенції Директорату, крім тих листів, право підпису яких належить керівництву Мінагрополітики відповідно до законодавства. Для безпечення листування генерального директора використовується бланк Директорату.