портал в режимі тестування та наповнення
0 800 215 010
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Положення про департамент

Опубліковано 26 лютого 2019 року, 22:17

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
22 листопада 2018 року №570

Положення про Департамент міжнародного співробітництва Міністерства аграрної політики та продовольства України

I. Загальні положення

1. Департамент міжнародного співробітництва (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Міністерство).

2. Департамент підпорядковується безпосередньо Державному секретарю Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Державний секретар) і координується заступником Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції.

3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року №1119, наказами Міністерства, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

4. У Департаменті здійснюється планування роботи на щорічній, щомісячній та щотижневій основі.

II. Основні завдання Департаменту

1. Реалізація державної аграрної політики у сфері міжнародних та зовнішньоекономічних відносин, участь у розробленні пропозицій та вдосконалення прийнятих рішень щодо її формування та впровадження.

2. Розробка пропозицій щодо реалізації ефективного міжнародного співробітництва у сфері сільського господарства, у т.ч. розвитку відповідної договірної і нормативно-правової бази.

3. Реалізація в межах компетенції Міністерства політики, спрямованої на розвиток зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів вітчизняних товаровиробників сільськогосподарської продукції на зовнішньому ринку.

4. Розробка пропозицій з питань підтримки експорту вітчизняної продукції АПК за результатами аналізу ефективності експорту та імпорту агропродовольчої продукції.

5. Формування та реалізація заходів, спрямованих на розвиток двостороннього та багатостороннього співробітництва у сфері сільського господарства з іншими державами.

6. Забезпечення участі керівництва Міністерства в роботі міжурядових комісій з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва України з іншими державами з питань, що відносяться до компетенції Міністерства.

7. Реалізація завдань та заходів щодо членства України у міжнародних організаціях, у тому числі у Світовій організації торгівлі (далі – СОТ), а також щодо співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями в галузі АПК.

8. Реалізація заходів щодо співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та державами-донорами з питань залучення міжнародної технічної допомоги в агропромисловий комплекс України.

9. Координація в межах компетенції виконання заходів, що випливають із зобов’язань, взятих Україною у рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію між Україною та ЄС).

III. Функції Департаменту

1. Розробляє за участю центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі – ЦОВВ), та структурних підрозділів Міністерства пріоритетні напрями зовнішньоекономічної політики України в АПК.

2. Здійснює збір, аналіз і узагальнення інформаційних матеріалів з питань міжнародної діяльності в аграрному секторі та розробляє пропозиції щодо розвитку прогресивних форм, у тому числі програм економічного співробітництва з іноземними країнами.

3. Впроваджує заходи щодо поліпшення міжнародного іміджу вітчизняної аграрної галузі та сприяння розвитку аграрного бізнесу з
країнами-партнерами.

4. Забезпечує моніторинг і аналіз поточного стану зовнішньої торгівлі з визначенням факторів її розвитку та розроблення відповідних прогнозних, інформаційно-аналітичних і презентаційних матеріалів.

5. Здійснює аналіз закордонних ринків сільськогосподарської продукції, готує пропозиції щодо диверсифікації та нарощування експорту, визначає найбільш перспективні ринки для експорту.

6. Формує пропозиції щодо заходів, спрямованих на розширення існуючих і вихід на нові перспективні ринки та стимулювання експорту продукції вітчизняних товаровиробників.

7. Забезпечує взаємодію з об’єднаннями суб’єктів господарської діяльності та громадськими організаціями для впровадження та виконання комплексних заходів з підтримки експорту.

8. Бере участь у вирішенні проблемних питань діяльності іноземних компаній на території України.

9. У межах компетенції Міністерства координує роботу з питань застосування антидемпінгового законодавства в галузях АПК.

10. У межах повноважень бере участь у формуванні та реалізації
митно-тарифної політики та заходів, спрямованих на розширення міжнародного співробітництва в галузях АПК.

11. Вносить пропозиції з удосконалення законодавства та виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до повноважень Департаменту.

12. Вносить пропозиції та розробляє проекти законодавчих та нормативно-правових актів щодо тарифного та нетарифного регулювання аграрного ринку.

13. У межах компетенції забезпечує підготовку пропозицій щодо позиції України на багатосторонніх та двосторонніх переговорах у рамках СОТ та позиції України на переговорах з питань приєднання нових країн-кандидатів до СОТ.

14. У межах компетенції готує пропозиції щодо укладання угод про вільну торгівлю з іншими країнами із залученням відповідних ЦОВВ та структурних підрозділів Міністерства.

15. Бере участь у розробці та узгодженні проектів нормативно-правових актів з метою упорядкування, удосконалення та координації діяльності у сфері зовнішніх відносин.

16. У встановленому порядку вносить пропозиції щодо укладення, приєднання, припинення дії міжнародних договорів України.

17. Забезпечує в межах компетенції розробку проектів міжнародних договорів та виконання процедур, пов’язаних із підготовкою їх до підписання та набуття чинності, внесення пропозицій щодо укладання і денонсації таких договорів.

18. Координує роботу із забезпечення виконання зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Міністерства.

19. Готує пропозиції щодо участі представників Міністерства у переговорах з іноземними делегаціями та в інших міжнародних заходах.

20. Здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення зустрічей та переговорів керівництва Міністерства з представниками іноземних дипломатичних представництв та міжнародних організацій, а також із закордонними делегаціями під час їх візитів в Україну тощо.

21. Проводить спільно з ЦОВВ, а також відповідними структурними підрозділами Міністерства аналіз та обґрунтування доцільності участі або вступу України до міжнародних організацій та об’єднань, участі у різного рівня комісіях, робочих групах та інших міжнародних заходах.

22. Здійснює моніторинг щодо своєчасного та належного виконання домовленостей у галузях АПК та інших питань, досягнутих за результатами засідань двосторонніх міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва.

23. Виконує функції організаційно-технічного секретаріату Української частини міжурядових двосторонніх комісій, які відповідно до рішення Кабінету Міністрів України очолюються Міністром аграрної політики та продовольства України.

24. Готує інформаційно-аналітичні довідки та матеріали щодо реалізації домовленостей в рамках проведення двосторонніх міжурядових комісій
з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, двосторонніх переговорів з питань, що належать до компетенції Міністерства, а також у ході організації підготовки до проведення державних, урядових та міжурядових візитів.

25. Координує підготовку та проведення засідань підкомісій та робочих груп з питань АПК, створених в рамках міжурядових комісій з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.

26. Координує з відповідними структурними підрозділами Міністерства та організаціями, що належать до сфери управління Міністерства, заходи щодо реалізації членства України в міжнародних організаціях сільськогосподарського спрямування, розширення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями.

27. Координує роботу, пов’язану з членством у міжнародних організаціях, та організовує участь представників Міністерства у роботі міжнародних організацій, міждержавних органів, у тому числі в роботі комітетів СОТ.

28. Координує роботу, пов’язану з виконанням зобов’язань, взятих Україною при вступі до СОТ у галузі АПК.

29. Здійснює функції контактного органу із співробітництва з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО).

30. Розробляє разом із ЦОВВ та відповідними структурними підрозділами Міністерства заходи щодо реалізації співпраці України з державами – учасницями СНД та ГУАМ, у сфері компетенції Міністерства здійснює контроль за виконанням зобов’язань в рамках цих організацій.

31. Веде реєстри міжнародних організацій, комісій, робочих груп з питань, віднесених до компетенції Департаменту, а також узагальнює інші матеріали з питань міжнародної діяльності в аграрному секторі.

32. У межах компетенції забезпечує захист інтересів розвитку галузей АПК за участю ЦОВВ та структурних підрозділів Міністерства в контактах з представниками іноземних держав, міжнародних організацій.

33. Координує роботу, аналізує стан та перспективи з питань підготовки та впровадження проектів міжнародної технічної допомоги в галузі АПК.

34. Розробляє в межах компетенції спільно із ЦОВВ та відповідними структурними підрозділами Міністерства заходи з інтеграції України до ЄС та пропозиції щодо внесення змін до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

35. Здійснює контроль та координацію виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та в межах компетенції заходи з її імплементації.

36. Здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення в межах компетенції засідань українських частин двосторонніх органів з питань співробітництва між Україною та ЄС.

37. Здійснює в межах компетенції роботу з підготовки до проведення засідань українських частин двосторонніх органів з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом, у тому числі Комітету асоціації Україна – ЄС, та інших органів, що сформовані в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

38. За дорученням керівництва Міністерства здійснює опрацювання службової кореспонденції іноземною мовою, зокрема здійснює неофіційний переклад документів офіційними мовами Ради Європи.

39. Надає консультативну та методичну допомогу структурним підрозділам Міністерства та ЦОВВ з питань, що належать до компетенції Департаменту, у відповідності з цим Положенням.

40. Виконує інші функції відповідно до покладених на Департамент завдань.

IV. Права Департаменту

Департамент має право:

1. У межах своїх повноважень за дорученням керівництва Міністерства представляти Міністерство в інших органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

2. За дорученням керівництва Міністерства вести представницьку діяльність в громадських та державних організаціях із питань співробітництва з іноземними державами, а також у дипломатичних і торговельно-економічних представництвах іноземних держав, акредитованих в Україні.

3. У межах своїх повноважень та за дорученням керівництва Міністерства забезпечувати представництво інтересів галузей АПК на міжнародному рівні та брати участь у заходах, що проводяться в Україні та за кордоном.

4. Залучати у встановленому порядку спеціалістів апарату Міністерства та ЦОВВ до підготовки інформаційних матеріалів та пропозицій щодо співробітництва з іншими країнами, міжнародними організаціями та реалізації міжнародної технічної допомоги.

5. Одержувати від структурних підрозділів Міністерства, ЦОВВ, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, статистичні дані, довідки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань і функцій.

6. У межах своїх повноважень проводити переговори з поточних питань співробітництва з представниками державних органів, дипломатичних представництв, торговельно-економічних місій іноземних держав, міжнародних організацій тощо.

7. За дорученням керівництва Міністерства брати участь у діяльності міжнародних організацій та органів.

8. Організовувати і проводити у встановленому порядку наради, консультації, семінари, круглі столи з питань, що належать до повноважень Департаменту, залучати до участі в них інші структурні підрозділи Міністерства, ЦОВВ, представників інших органів державної влади за їхньої згоди.

9. За дорученням керівництва Міністерства брати участь у діяльності робочих груп з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

10. У встановленому порядку користуватися інформаційними базами даних, міжміським та міжнародним телефонним зв’язком.

V. Склад Департаменту

1. До складу Департаменту входять:

  • відділ двостороннього торговельно-економічного співробітництва, який очолює заступник директора Департаменту – начальник відділу;
  • відділ зовнішньої торгівлі та співробітництва із СОТ, який очолює начальник відділу;
  • відділ європейської інтеграції, який очолює начальник відділу;
  • відділ міжнародних організацій та технічної допомоги, який очолює начальник відділу;
  • сектор підтримки експорту вітчизняної аграрної продукції, який очолює завідувач сектору.

2. Штатна чисельність працівників Департаменту визначається штатним розписом.

3. Посадові інструкції працівників розробляються керівниками структурних підрозділів.

VI. Директор Департаменту

1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Державним секретарем в установленому законодавством порядку.

2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним ступенем магістра або спеціаліста відповідного спрямування та досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3. Директор Департаменту має заступника директора Департаменту – начальника відділу двостороннього торговельно-економічного співробітництва (далі – заступник директора Департаменту), який призначається на посаду і звільняється з посади Державним секретарем в установленому законодавством порядку.

4. У разі відсутності директора Департаменту його функції виконує заступник директора Департаменту, а у разі і його відсутності – особа, призначена наказом Державного секретаря за пропозицією директора Департаменту.

5. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом і несе персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених цим Положенням, додержання правил внутрішнього службового розпорядку і трудової дисципліни в Департаменті;

2) забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань щодо реалізації державної політики з питань, що належать до повноважень Департаменту, здійснює розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3) розподіляє обов’язки між його заступником, керівниками структурних підрозділів Департаменту і визначає ступінь їх відповідальності;

4) подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву Міністерства про призначення на посади, звільнення з посад, заохочення, накладання стягнень та переміщення працівників Департаменту, вживає необхідних заходів щодо підвищення їхньої кваліфікації;

5) бере участь у розробці режимно-секретним органом номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, в частині, що стосується Департаменту;

6) забезпечує дотримання працівниками Департаменту законодавства України з питань державної служби, запобігання і протидії корупції, а також захист державної таємниці у напрямах діяльності Департаменту відповідно до законодавства. Вживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у випадку його виникнення;

7) організовує та безпосередньо бере участь у розробці законодавчих і нормативно-правових актів, державних програм, що належать до компетенції Департаменту;

8) організовує ефективну взаємодію із відповідними структурними підрозділами Міністерства та ЦОВВ для підготовки матеріалів і проведення заходів з питань міжнародного співробітництва;

9) організовує та контролює своєчасний і якісний розгляд працівниками Департаменту всіх звернень, які стосуються діяльності Департаменту;

10) у межах компетенції Департаменту підписує документи (інформаційно-аналітичні матеріали, подання щодо включення кандидатур працівників Міністерства до складу робочих груп, запрошення на наради, що проводяться Департаментом, тощо), що надсилаються Міністерством до інших органів виконавчої влади;

11) за дорученням керівництва представляє інтереси Міністерства з питань, що належать до компетенції Департаменту, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;

12) організовує підготовку матеріалів для проведення переговорів з питань зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням змісту директив, планів, вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах, форумах, семінарах) із зовнішньоекономічних (зовнішньополітичних) питань;

13) працює з інформацією, здобутою розвідувальними органами України.

6. Директор Департаменту у межах законодавства несе відповідальність за:

1) неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, завдань, доручень керівництва Міністерства, плану роботи Департаменту, бездіяльність, невжиття можливих заходів щодо запобігання недолікам і порушенням у роботі;

2) порушення Присяги державного службовця, обмежень, пов’язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням, недотримання правил внутрішнього службового розпорядку, службової дисципліни та правил поведінки державного службовця, вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

3) недотримання вимог законодавства України з питань, що стосуються державної служби, та з питань запобігання корупції, інших актів законодавства України з питань, що стосуються його діяльності.

VII. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

Департамент у межах компетенції взаємодіє зі структурними підрозділами Міністерства та ЦОВВ із питань:

1) розробки пріоритетних напрямів зовнішньоекономічної політики України в АПК;

2) розробки проектів міжнародних договорів та виконання процедур, пов’язаних із підготовкою їх до підписання та набуття чинності, внесення пропозицій щодо укладання і денонсації таких договорів;

3) координації роботи із забезпечення виконання зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Міністерства;

4) проведення аналізу та обґрунтування доцільності участі або вступу України до міжнародних організацій та об’єднань, участі у різного рівня комісіях, робочих групах та інших міжнародних заходах;

5) підготовки матеріалів та моніторингу належного виконання домовленостей, досягнутих за результатами засідань двосторонніх міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва;

6) підготовки та проведення засідань підкомісій та робочих груп із питань АПК, створених у рамках міжурядових комісій з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва;

7) координації роботи, пов’язаної з членством у міжнародних організаціях, та участі представників Міністерства у роботі міжнародних організацій, міждержавних органів, у тому числі в роботі комітетів СОТ;

8) розробки заходів щодо реалізації співпраці України з державами – учасницями СНД та ГУАМ у сфері компетенції Міністерства;

9) розробки заходів з інтеграції України до ЄС та пропозиції щодо внесення змін до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

10) координації підготовки та участі представників Міністерства в міжнародних конференціях, форумах, навчальних заходах тощо.

Директор Департаменту міжнародного співробітництва О. Романовський