портал в режимі тестування та наповнення
0 800 215 010
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Положення про департамент

Опубліковано 26 лютого 2019 року, 22:12

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 квітня 2018 року №200

Положення про Департамент кадрового забезпечення та роботи з персоналом Міністерства аграрної політики та продовольства України

І. Загальні положення

1. Департамент кадрового забезпечення та роботи з персоналом (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Міністерство).

2. Департамент підпорядкований Державному секретарю Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Державний секретар).

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2015 року № 1119, наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Департамент має свою печатку.

ІІ. Основні завдання Департаменту

1. Реалізація державної політики з питань управління персоналом в апараті Міністерства, соціально-трудових відносин в АПК, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі – ЦОВВ).

2. Забезпечення здійснення Державним секретарем своїх повноважень з питань управління персоналом.

3. Забезпечення організаційного розвитку Міністерства.

4. Добір персоналу в апарат Міністерства, в тому числі фахівців з питань реформ, керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, установ, організацій та навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства (далі – підпорядковані структури), в установленому законодавством порядку.

5. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників Міністерства до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності.

6. Здійснення заходів щодо організації процесу оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Міністерства, визначення завдань і ключових показників для керівників ЦОВВ.

7. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.

8. Організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у ЦОВВ.

9. Забезпечення проведення соціального діалогу на галузевому рівні.

10. Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження в апараті Міністерства та припинення, оформлення трудових відносин з керівниками підпорядкованих структур.

11. Забезпечення реалізації державної політики в галузі професійно-технічної освіти для агропромислового виробництва, підвищення кваліфікації фахівців агропромислового сектору економіки, контроль за діяльністю та дотриманням навчальними закладами Міністерства законодавчих актів та нормативно-правових документів у галузі освіти.

ІІІ. Функції Департаменту

1. Організовує роботу щодо розроблення структури Міністерства.

2. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби, інших питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

3. Вносить пропозиції Державному секретарю з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту.

4. Контролює розроблення положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій державних службовців Міністерства, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам.

5. Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій.

6. Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в апараті Міністерства та вносить відповідні пропозиції Державному секретарю.

7. Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», в тому числі на зайняття посад фахівців з питань реформ, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

8. Забезпечує реалізацію державної політики щодо регулювання відносин, пов’язаних із захистом персональних даних під час їх оброблення в рамках діяльності Міністерства з метою ведення кадрового діловодства, підготовки статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів з питань реалізації трудового законодавства.

9. Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В».

10. Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», в тому числі на зайняття посад фахівців з питань реформ, письмові повідомлення про результати конкурсу.

11. За дорученням Державного секретаря перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в Міністерстві.

12. Здійснює заходи щодо формування умов для якісного розвитку персоналу апарату Міністерства відповідно до існуючих стандартів державного управління.

13. Разом з іншими структурними підрозділами Міністерства:

1) організовує роботу щодо розроблення положень про структурні підрозділи;

2) опрацьовує штатний розпис Міністерства;

3) спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу;

4) організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

5) забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

6) забезпечує визначення та перегляд завдань і ключових показників державним службовцям, які займають посади державної служби «Б» і «В», з урахуванням стратегічних документів державного та/або регіонального рівня, положень про Міністерство та структурний підрозділ;

7) подає пропозиції щодо визначення та перегляду завдань і ключових показників керівникам ЦОВВ з урахуванням стратегічних документів державного та/або регіонального рівня, положення про державний орган.

14. Здійснює заходи щодо організації процесу оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату Міністерства, готує проекти наказів (розпоряджень) про проведення оцінювання та про затвердження результатів оцінювання із списком державних службовців, оцінка яких проводиться, та списком державних службовців, які підлягають преміюванню, із зазначенням розміру такого преміювання.

15. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців апарату Міністерства, організовує їх навчання.

16. Бере участь в опрацюванні проектів статутів, положень підпорядкованих структур та внесенні змін до них.

17. Здійснює планування професійного навчання державних службовців Міністерства.

18. Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції Державному секретарю.

19. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.

20. Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців.

21. Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Міністерства.

22. Обчислює стаж роботи та державної служби.

23. Здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю; за станом управління персоналом у ЦОВВ, підпорядкованих структурах.

24. Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу апарату Міністерства, підпорядкованих структур відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік.

25. Розглядає матеріали з питань, пов’язаних із відзначенням державними та урядовими нагородами України працівників агропромислового комплексу, підпорядкованих структур та працівників апарату Міністерства.

26. Здійснює організаційні заходи щодо проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки та керівників державних наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства.

27. Забезпечує підготовку матеріалів щодо погодження головами місцевих державних адміністрацій призначення та звільнення керівників підпорядкованих структур.

28. Забезпечує підготовку матеріалів щодо погодження головами місцевих державних адміністрацій контрактів з керівниками підпорядкованих структур.

29. Забезпечує за поданням самостійних структурних підрозділів Міністерства підготовку пропозицій щодо тимчасового покладання виконання обов’язків або призначення виконуючих обов’язків керівників підпорядкованих структур у порядку, передбаченому законодавством.

30. Забезпечує погодження у межах компетенції фінансових планів підприємств, що належать до сфери управління Міністерства, та акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами яких здійснюються Міністерством.

31. Забезпечує підготовку матеріалів щодо погоджень, передбачених в уставних документах підпорядкованих структур та контрактах з керівниками підпорядкованих структур.

32. Здійснює організаційні заходи щодо проведення конкурсного відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства.

33. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

34. Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення.

35. Оформляє і видає службові посвідчення працівникам апарату Міністерства.

36. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення, переведення та звільнення з посади працівників апарату Міністерства, керівників підпорядкованих структур.

37. Здійснює моніторинг наявності вакантних посад керівників підпорядкованих структур.

38. Забезпечує подання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України інформації щодо контрактів, укладених з керівниками суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства, для внесення відомостей до реєстру контрактів, укладених з керівниками суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

39. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років.

40. Формує графік відпусток персоналу Міністерства, готує проекти наказів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік.

41. Забезпечує підготовку матеріалів щодо погодження відпусток керівників підпорядкованих структур.

42. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників апарату Міністерства, особових справ керівників підпорядкованих структур.

43. Оформляє та видає працюючим і колишнім працівникам апарату Міністерства довідки з місця роботи.

44. Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності працівників апарату Міністерства.

45. У межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу Міністерства та погодження відрядження керівників підпорядкованих структур.

46. У межах компетенції готує документи щодо призначення пенсій персоналу Міністерства.

47. Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій з апарату Міністерства особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки.

48. У межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладання, продовження строку дії, внесення змін та доповнень, розірвання контрактів з керівниками підпорядкованих структур, а також взяття участі у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством.

49. Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців у Міністерстві або керівників підпорядкованих структур, готує довідки про її результати.

50. Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» працівників апарату Міністерства та керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства, готує довідки про її результати.

51. Забезпечує у межах компетенції Департаменту рівні права та можливості жінок і чоловіків – працівників Міністерства.

52. Взаємодіє у межах компетенції з профспілковим комітетом Міністерства.

53. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних у Міністерстві, забезпечує, в межах компетенції, контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників у підпорядкованих структурах.

54. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.

55. Розробляє і готує до затвердження в установленому порядку умови, критерії, диференційовані показники та розміри посадового окладу, преміювання і матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам підпорядкованих структур та в установленому порядку погоджує їх з Міністерством соціальної політики України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

56. Забезпечує у межах компетенції опрацювання штатних розписів бюджетних установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, та спільно зі структурними підрозділами Міністерства готує пропозиції Державному секретарю щодо їх затвердження.

57. Розглядає у межах компетенції матеріали на преміювання керівників підпорядкованих структур та спільно зі структурними підрозділами Міністерства готує пропозиції Державному секретарю щодо їх погодження.

58. Бере участь у розробленні заходів, спрямованих на поліпшення стану нормування праці в галузях АПК.

59. Бере участь у межах компетенції у розробленні галузевих і міжгалузевих норм і нормативів із праці.

60. Готує пропозиції щодо розвитку договірного регулювання соціально-трудових відносин на галузевому (міжгалузевому) рівні соціального партнерства.

61. Готує у встановленому порядку пропозиції щодо визначення міжгалузевих, міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів тарифних ставок і посадових окладів для працівників галузей АПК.

62. Бере участь у межах компетенції щодо застосування Класифікатора професій, Довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників, списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за роботу з важкими і шкідливими умовами праці.

63. Здійснює організаційні заходи щодо проведення переговорів із сторонами соціального діалогу з укладення галузевих (міжгалузевих) угод та внесення змін і доповнень до них.

64. Спільно зі сторонами соціального діалогу розробляє проекти галузевих (міжгалузевих) угод, змін і доповнень до них, вносить їх на затвердження керівництву Міністерства та повідомну реєстрацію Міністерству соціальної політики України, організовує і контролює їх виконання.

65. Аналізує штатну та фактичну чисельність працівників бюджетних установ і організацій та готує відповідну інформацію Міністерству фінансів України із зазначених питань.

66. Розглядає проекти структур апарату і територіальних органів ЦОВВ на відповідність вимогам законодавства та вносить пропозиції щодо їх погодження керівництвом Міністерства.

67. Вносить пропозиції керівництву Міністерства з питань:

1) погодження призначення та звільнення з посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату ЦОВВ;

2) погодження призначення та звільнення з посади керівників та заступників керівників територіальних органів ЦОВВ;

3) погодження тимчасового покладання виконання обов’язків керівників державних підприємств, що входять до сфери управління ЦОВВ.

68. Бере участь у підготовці довідок для перерахунку розміру пенсій пенсіонерам державної служби.

69. Спільно з іншими структурними підрозділами Міністерства розробляє положення про преміювання працівників Міністерства.

70. Спільно з іншими структурними підрозділами Міністерства аналізує використання фонду оплати праці та вносить пропозиції керівництву Міністерства щодо ефективного використання коштів.

71. Готує пропозиції щодо формування фонду оплати праці працівників апарату Міністерства та подає їх для розгляду та включення в проект Державного бюджету України на відповідний рік.

72. Бере участь в межах компетенції у розробці основних положень Генеральної угоди, яка укладається відповідно до чинного законодавства на національному рівні, та здійснює моніторинг заходів з її виконання.

73. Бере участь у межах компетенції в розробці та уточненні окремих показників мобілізаційного плану Міністерства на особливий період у частині організації оповіщення, зв’язку, управління переведенням галузей агропромислового комплексу на роботу в особливий період, організаційно-штатної структури Міністерства на особливий період та оперативно-мобілізаційних документів з питань управління переведенням галузей агропромислового комплексу національної економіки на роботу в умовах особливого періоду.

74. Оформляє у встановленому порядку матеріали щодо прикріплення для медичного обслуговування працівників апарату Міністерства.

75. У межах компетенції бере участь у розробці державних програм економічного і соціального розвитку галузей АПК.

76. Бере участь у розробці стратегії та методології реформування управління АПК.

77. Вносить пропозиції щодо розміщення та оновлення інформації у відповідних рубриках офіційного веб-сайту Міністерства в межах компетенції Департаменту.

78. Готує пропозиції Державному секретарю щодо погодження призначення та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Севастопольської та Київської міської держадміністрацій.

79. Розробляє пропозиції щодо розвитку системи підвищення кваліфікації фахівців для агропромислового комплексу.

80. Бере участь у розробці державних (галузевих) стандартів освіти для підвищення кваліфікації фахівців і робітничих кадрів агропромислового комплексу.

81. Готує пропозиції до середньострокової прогнозної потреби галузей агропромислового виробництва у кадрах агропромислового комплексу.

82. Розробляє коротко- і довгострокові прогнози обсягів і напрямів перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу.

83. Сприяє галузевим підприємствам усіх форм власності, установ і організацій у питаннях перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

84. Готує і подає пропозиції до бюджетних запитів з питань підвищення кваліфікації кадрів, виходячи з обсягів державного замовлення для потреб агропромислового комплексу, доводить ліміти загальних і спеціальних видатків.

85. Бере участь у розробці паспорта бюджетної програми, спрямованої на забезпечення підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу.

86. Формує, координує та організовує діяльність атестаційної комісії Міністерства з проведення атестації педагогічних працівників підпорядкованих навчальних закладів.

87. Готує пропозиції щодо покращення роботи професійно-технічних навчальних закладів.

88. Формує державне замовлення на підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу.

89. Бере участь у розробці паспорта бюджетної програми, спрямованої на забезпечення підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу.

90. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

ІV. Права Департаменту

1. Спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання Правил внутрішнього службового розпорядку, вимог чинного законодавства про працю та державну службу в апараті Міністерства, підпорядкованих структурах спільно з іншими структурними підрозділами.

2. Взаємодіяти зі структурними підрозділами державного органу, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

3. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів апарату Міністерства, ЦОВВ, державних органів та органів місцевого самоврядування, підпорядкованих структур інформацію, необхідну для виконання покладених на Департамент функцій.

4. За погодженням з Державним секретарем брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку.

5. Здійснювати обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на Департамент повноважень.

6. За дорученням Державного секретаря представляти Міністерство в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.

7. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, навчанні, що проводяться в Міністерстві, ЦОВВ, підпорядкованих структурах, скликати наради з питань, що належать до компетенції Департаменту, за погодженням з Державним секретарем.

8. Вносити Державному секретарю пропозиції з питань удосконалення роботи Департаменту, підвищення ефективності державної служби, залучати працівників структурних підрозділів Міністерства, за погодженням з їх керівниками, до виконання окремих завдань і заходів щодо дотримання законодавства про працю та законодавства про державну службу тощо.

9. Покладення на Департамент завдань, не передбачених цим Положенням і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

V. Склад Департаменту

1. До складу Департаменту входять такі структурні підрозділи:

1) відділ роботи з персоналом апарату Міністерства;

2) відділ добору та розвитку персоналу;

3) відділ організаційного розвитку;

4) відділ роботи з ДП та розвитку соціально-трудових відносин;

5) сектор освіти та кадрового забезпечення АПК.

2. Штатна чисельність Департаменту визначається штатним розписом Міністерства, який затверджується Державним секретарем за погодженням з Міністерством фінансів України.

3. Положення про структурний підрозділ Департаменту розробляється керівником такого структурного підрозділу, погоджується директором Департаменту і Департаментом правової та законопроектної роботи та затверджується наказом Державного секретаря.

4. Посадові інструкції працівників структурних підрозділів Департаменту розробляються керівниками відповідних структурних підрозділів Департаменту або їх заступниками, погоджуються директором Департаменту та затверджуються Державним секретарем.

5. Посадові інструкції розробляються на посаду, яку займає працівник.

VI. Директор Департаменту

1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Державним секретарем за наявності висновку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка має вищу юридичну або вищу економічну освіту відповідного професійного спрямування або вищу освіту в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності повинен складати не менше двох років.

3. Директор Департаменту безпосередньо підпорядковується Державному секретарю.

4. Директор Департаменту має двох заступників директора Департаменту – начальників відділів, які призначаються на посади та звільняються з посад Державним секретарем.

5. У разі відсутності директора Департаменту його функції виконує заступник директора Департаменту – начальник відділу роботи з ДП та розвитку соціально-трудових відносин, а у разі і його відсутності – заступник директора Департаменту – начальник відділу організаційного розвитку або інша посадова особа Департаменту, визначена директором Департаменту або наказом Державного секретаря.

6. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво діяльністю Департаменту;

2) організовує планування роботи Департаменту та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;

3) забезпечує здійснення заходів щодо організації процесу оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;

4) забезпечує планування навчання персоналу державного органу;

5) вносить Державному секретарю пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису Міністерства, призначення, звільнення з посади та переміщення працівників Департаменту, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Міністерства;

6) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

7) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

8) розподіляє обов’язки між керівниками структурних підрозділів, що входять до складу Департаменту, визначає ступінь відповідальності кожного, контролює їх роботу;

9) у межах компетенції розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Міністерства;

10) аналізує стан та тенденції розвитку кадрового забезпечення апарату Міністерства, підпорядкованих структур, виконання проектів та програм, що стосуються діяльності Департаменту;

11) вживає заходів щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій розвитку персоналу в апараті Міністерства;

12) у межах компетенції надає письмові та усні розпорядження, що є обов’язковими для виконання працівниками Департаменту;

13) забезпечує роботу Департаменту згідно з планом роботи Міністерства, організовує належне ведення діловодства;

14) погоджує у межах компетенції проекти наказів;

15) особисто бере участь в розробленні та уточненні окремих показників мобілізаційного плану на особливий період у частині організації оповіщення, зв’язку, управління переведенням на функціонування в умовах такого періоду;

16) здійснює заходи щодо забезпечення дотримання працівниками Департаменту вимог законодавства про працю, законодавства про державну службу та державну таємницю, правил етичної поведінки, законодавства з питань запобігання корупції, законодавства про захист персональних даних, правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;

17) здійснює інші функції, передбачені законодавством.

VIІ. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

1. Департамент організовує виконання покладених на нього завдань та функцій через структурні підрозділи Департаменту, координує свою діяльність у взаємодії з іншими самостійними структурними підрозділами Міністерства.

2. Участь працівників Департаменту при обговоренні та відпрацюванні окремих питань діяльності Міністерства здійснюється у випадку неможливості роз’яснення відповідних положень Міністерства іншими структурними підрозділами за умови погодження такої участі з директором Департаменту.

3. Під час виконання завдань та функцій окремі працівники Департаменту можуть бути залучені до участі в робочих групах, оперативних нарадах, семінарах, відрядженнях з метою обговорення важливих питань, спільного відпрацювання документів, підготовки узагальнюючих висновків з поставленого завдання тощо.

4. За результатами обговорення та відпрацювання документів остаточна позиція Департаменту повинна бути погоджена директором Департаменту.

Заступник директора Департаменту кадрового забезпечення та роботи з персоналом – начальник відділу роботи з ДП та розвитку соціально-трудових відносин О.В. Слободяніна