портал в режимі тестування та наповнення
0 800 215 010
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Положення про Відділ

Опубліковано 10 лютого 2019 року, 22:14

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
07.11.2016 №447

Положення про Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України

І. Загальні положення

1.1. Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК (далі – Відділ) є самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Міністерство) і підпорядковується заступнику Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, наказами Міністерства, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Відділ організовує свою роботу відповідно до річних планів роботи, інших документів, визначених Стратегією державної політики у сфері технічного регулювання, Державною цільовою програмою розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року та Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

ІІ. Основні завдання Відділу

2.1. Забезпечення реалізації функцій у сфері технічного регулювання (стандартизація, метрологія, сертифікація, оцінка відповідності, управління якістю) в агропромисловому комплексі.

2.2. Забезпечення реалізації в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на розробку нормативно-правових актів, направлених на формування державної політики у сфері управління якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, та вимог щодо виробництва такої продукції з метою їх адаптації до законодавства Європейського Союзу.

2.3. Забезпечує узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, вносить і розробляє пропозиції з удосконалення законодавства та у встановленому порядку подає їх на розгляд керівництву міністерства, організовує виконання законодавчих актів, здійснює систематичний контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів.

ІІІ. Функції Відділу

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:

3.1.1. Бере участь у розробці та розробляє нормативно-правові акти у сфері технічного регулювання.

3.1.2. Бере участь у роботі керівної ради національного органу стандартизації.

3.1.3. Координує в межах компетенції діяльність технічних комітетів із стандартизації, бере участь в їх роботі.

3.1.4. Здійснює замовлення робіт із стандартизації та бере участь у реалізації цих робіт.

3.1.5. Надає пропозиції центральному органу виконавчої влади у сфері стандартизації до переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, та за відсутністю таких стандартів організовує їх розроблення.

3.1.6. Готує річний план робіт із стандартизації (Тематичний план наукових розробок у сфері стандартизації) згідно з паспортом відповідної бюджетної програми.

3.1.7. Здійснює моніторинг виконання робіт із стандартизації (зокрема, Тематичного плану наукових розробок у сфері стандартизації).

3.1.8. Надає національному органу стандартизації пропозиції до програми робіт із стандартизації.

3.1.9. Координує і здійснює методичне керівництво розробкою проектів нормативних документів із стандартизації у сфері сільського господарства та продовольства.

3.1.10. Готує проекти наказів Міністерства з питань визначення процедури перевірки, перегляду та скасування галузевих нормативних документів і прирівняних до них нормативних документів.

3.1.11. Організовує замовлення послуг з виконання робіт щодо перевірки галузевих нормативних документів і розроблення пропозицій щодо внесення до них змін та їх скасування відповідними технічними комітетами стандартизації.

3.1.12. Здійснює від імені держави права власника на стандарти відповідного рівня (галузеві), власником яких є держава в особі Міністерства.

3.1.13. Організовує створення і ведення галузевого фонду нормативних документів у сфері стандартизації.

3.1.14. Організовує видання і розповсюдження галузевих нормативних документів, каталогів галузевих нормативних документів, документів спеціалізованих міжнародних та регіональних організацій, що здійснюють стандартизацію у відповідних сферах діяльності, членом яких є чи з якими Міністерство співпрацює на підставі правил таких організацій або відповідних договорів, а також делегування зазначених повноважень іншим особам.

3.1.15. Бере участь у роботі спеціалізованих міжнародних та регіональних організацій, що здійснюють стандартизацію у відповідних сферах діяльності.

3.1.16. Бере участь в межах компетенції у роботі спеціалізованих дегустаційних комісій.

3.1.17. Розробляє та переглядає технічні регламенти і процедури оцінки відповідності у визначених сферах діяльності, а також забезпечує їх впровадження. 3.1.18. Організовує проведення оцінювання претендентів та за його результатами призначення органів з оцінки відповідності чи відмову в їх призначенні.

3.1.19. Бере участь у проведенні моніторингу призначених органів і визнаних незалежних організацій.

3.1.20. Розробляє методичні рекомендації із застосування технічних регламентів.

3.1.21. Готує переліки національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів.

3.1.22. Надає центральному органу виконавчої влади з питань технічного регулювання пропозиції до програми розроблення технічних регламентів.

3.1.23. Організовує роботи, пов’язані із забезпеченням єдності вимірювань у сфері агропромислового комплексу.

3.1.24. Розробляє та подає на затвердження положення про метрологічну службу Міністерства.

3.1.25. Бере участь в межах компетенції у роботі Ради з акредитації.

3.1.26. Сприяє розробленню та впровадженню виробниками систем управління якістю та безпечністю сільськогосподарської та харчової продукції.

3.1.27. Здійснює заходи, спрямовані на адаптацію законодавства України в частині управління якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції та вимог щодо виробництва такої продукції до актів законодавства ЄС.

3.1.28. Готує аналітичні та довідкові матеріали (проводить аналіз) щодо адаптації законодавства України в частині управління якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції та вимог щодо виробництва такої продукції до актів законодавства ЄС.

3.1.29. Організовує уповноваження підприємств та організацій, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб – підприємців на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології.

3.1.30. Виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

IV. Права Відділу

4.1. Відділ має право:

4.1.1. Брати участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства. Вносити пропозиції керівництву Міністерства про припинення дії нормативно-правових актів Міністерства та нормативних документів з питань стандартизації та метрології, які суперечать чинному законодавству України.

4.1.2. Брати участь у підготовці матеріалів щодо співробітництва у сфері гармонізації законодавства у сфері технічного регулювання відповідно до актів законодавства ЄС та вимог СОТ.

4.1.3. Представляти інтереси за дорученням керівництва Міністерства у межах своєї компетенції в державних та інших органах, міжнародних організаціях.

4.1.4. Залучати в установленому порядку працівників апарату Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі – ЦОВВ), підприємств, установ та організацій, що знаходяться у державній власності і належать до сфери управління Міністерства, до розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.1.5. Одержувати в установленому законодавством порядку від працівників Міністерства, ЦОВВ, підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що знаходяться у державній власності і належать до сфери управління Міністерства, інформацію, статистичні дані, довідки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.1.6. Створювати і вести облік нормативних документів для забезпечення своєї діяльності та інформаційного обміну.

4.1.7. Готувати пропозиції керівництву Міністерства щодо видання та розповсюдження стандартів Міністерства, документів спеціалізованих міжнародних та регіональних організацій стандартизації, з якими здійснюється співпраця на підставі положень про ці організації або відповідних договорів, а також делегування цих повноважень іншим організаціям.

4.1.8. Брати участь у розробці пропозицій щодо удосконалення державної політики у сфері управління якістю сільськогосподарської продукції та продовольства.

4.1.9. Організовувати і проводити у встановленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до повноважень Відділу, залучати до участі в них інші структурні підрозділи Міністерства, представників інших органів влади за їх згодою.

4.1.10. Брати участь (за згодою) у діяльності громадських організацій, статутними завданнями яких визначено вирішення питань у сфері технічного регулювання.

V. Склад Відділу

5.1. Відділ є самостійним структурним підрозділом Міністерства.

5.2. До складу Відділу входять начальник Відділу – головний метролог та п’ять головних спеціалістів.

5.3. Обов’язки, права і відповідальність головних спеціалістів визначаються у посадових інструкціях, які затверджуються у встановленому порядку.

VІ. Начальник Відділу

6.1. Начальник Відділу призначається на посаду і звільняється з посади керівником державної служби Міністерства у встановленому порядку. У разі відсутності начальника Відділу його функції покладаються на одного із головних спеціалістів Відділу.

6.2. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Досвід роботи за фахом на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» не менше двох років, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій та/або досвід роботи за фахом на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше п’яти років, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій, вільно володіє державною мовою. Начальник Відділу несе персональну відповідальність за здійснення завдань і функцій, покладених на Відділ, належну організацію роботи, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, використання прав, передбачених законодавством та посадовими інструкціями працівників.

6.3. Начальник Відділу:

6.3.1. Забезпечує ефективне виконання покладених на Відділ завдань щодо реалізації функцій у сфері технічного регулювання (стандартизація, метрологія, сертифікація, оцінка відповідності, управління якістю) в агропромисловому комплексі.

6.3.2. Визначає політику та стратегію діяльності Відділу.

6.3.3. За дорученням керівництва Міністерства представляє його інтереси з питань, що належать до компетенції Відділу, в державних та інших органах, громадських організаціях.

6.3.4. Бере участь у нарадах, у підготовці документів і матеріалів, віднесених до компетенції Відділу.

6.3.5. Проводить наради з питань, віднесених до компетенції Відділу.

6.3.6. Підписує та візує документи з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

6.3.7. Розподіляє обов'язки між працівниками Відділу відповідно до посадових інструкцій та визначає ступінь їх відповідальності.

6.3.8. Несе персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених цим Положенням, організацію роботи, додержання правил внутрішнього службового розпорядку у Відділі.

6.3.9. Забезпечує роботу Відділу, дотримання працівниками Відділу законодавства України з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції, вживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

6.3.10. Вносить пропозиції керівнику державної служби Міністерства щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділу, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників.

6.3.11. Бере участь у роботі керівної ради національного органу стандартизації.

6.3.12. Бере участь у роботі Ради з акредитації.

6.3.13. Готує проекти відповідей на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів з питань технічного регулювання та реалізації державної політики в сфері технічного регулювання.

6.3.14. Вносить пропозиції керівництву міністерства щодо прийняття, надання чинності, внесення змін і скасування національних стандартів та прирівняних до них нормативних документів, а також технічних умов, проводить їх розгляд та погодження.

6.3.15. Організовує підготовку та/або готує безпосередньо проекти наказів Міністерства з питань перегляду, внесення змін до галузевих стандартів.

VІІ. Взаємодія Відділу (службові обов’язки) з іншими структурними підрозділами

Відділ в межах компетенції здійснює взаємодію (представляє, погоджує, спільно готує проекти документів, здійснює інформаційні зв’язки, розглядає інші питання) з іншими структурними підрозділами Міністерства з питань, віднесених до компетенції Відділу.

Начальник Відділу міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК – головний метролог О. Лозовицький