портал в режимі тестування та наповнення
0 800 215 010
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Положення про департамент

Опубліковано 08 лютого 2019 року, 21:02

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 21 березня 2016 року № 96 зі змінами
(наказ від 07 листопада 2016 року № 444)

Положення про Департамент тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України

І. Загальні положення

1.1. Департамент тваринництва (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Міністерство).

1.2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, іншими нормативно-правовими актами, наказами Міністерства та цим Положенням.

1.3. Департамент згідно з функціональним розподілом підпорядковується першому заступнику Міністра аграрної політики та продовольства України.

1.4. Департамент очолює директор Департаменту, який підпорядковується першому заступнику Міністра аграрної політики та продовольства України.

1.5. Департамент здійснює свою діяльність у відповідності з річним планом роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України.

ІІ. Основні завдання Департаменту

2.1. Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері тваринництва та здійсненні заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки держави.

2.2. Участь у формуванні державної політики у сферах рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, мисливського господарства, ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, селекції у тваринництві.

2.3. Розроблення і координація виконання загальнодержавних та галузевих програм розвитку тваринництва.

2.4. Здійснення науково-технічної і технологічної політики у тваринництві.

2.5. Розробка проектів законодавчих і нормативно-правових актів, участь у розробці технічних регламентів, стандартів, норм і нормативів, що стосуються тваринництва.

2.6. Організація виконання законодавчих і нормативно-правових актів, контроль за їх реалізацією.

ІІІ. Функції Департаменту

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд керівництву Міністерства.

3.1.2. Вносить пропозиції та розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту.

3.1.3. Бере участь в опрацюванні проектів законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує у межах повноважень, передбачених законом, проекти висновків, пропозиції і зауваження до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

3.1.4. Бере участь у підготовці у межах повноважень, передбачених законом, зауважень і пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України.

3.1.5. Проводить аналіз діяльності галузі виробництва продукції тваринництва, визначає пріоритети, стратегію та прогнозує її розвиток.

3.1.6. Вживає заходів, спрямованих на техніко-технологічне переоснащення галузі тваринництва, координації інноваційних проектів.

3.1.7. Забезпечує підтримку підприємств галузі тваринництва, особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації.

3.1.8. Розробляє і координує виконання загальнодержавних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва.

3.1.9. Бере участь у розробленні технічних регламентів, стандартів та інших галузевих нормативних документів у сфері стандартизації відповідно до компетенції Департаменту.

3.1.10. Бере участь у здійснюваних Міністерством заходах, направлених на економічне стимулювання товаровиробників, спрямування їх діяльності на вирішення завдань, пов’язаних із забезпеченням потреб населення в продуктах харчування.

3.1.11. Бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів вітчизняних товаровиробників тваринницької продукції на зовнішньому ринку та розвиток внутрішнього ринку.

3.1.12. Вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів; бере участь в організації продовольчого ринку.

3.1.13. Бере участь у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку України, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва і птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва.

3.1.14. Бере участь у розробленні загальнодержавних балансів попиту і пропозиції основних видів тваринницької продукції, здійснює їх моніторинг.

3.1.15. Бере участь у наданні державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання.

3.1.16. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції.

3.1.17. Відповідно до законодавства:

розробляє концептуальні напрями розвитку конкурентоспроможного племінного тваринництва;

бере участь у розробленні загальнодержавних програм селекції за видами та породами тварин, забезпечує реалізацію цих програм;

розробляє пропозиції щодо заходів державного стимулювання племінної справи у тваринництві, в тому числі щодо збереження генофонду існуючих, локальних та зникаючих вітчизняних порід;

здійснює організацію та забезпечення функціонування єдиної системи селекції;

розробляє вимоги до якості племінних (генетичних) ресурсів;

розробляє вимоги і порядок визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю, якістю потомства та проведення випробування плідників за якістю потомства;

розробляє вимоги і порядок визначення уповноважених установ (організацій) та селекційних центрів;

визначає уповноважені установи (організації) та селекційні центри;

розробляє технологічні вимоги до проведення спеціальних робіт з племінної справи;

розробляє порядок присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві;

розробляє кваліфікаційні вимоги до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані із племінними (генетичними) ресурсами;

розробляє положення про сертифікати племінних (генетичних) ресурсів та зразки сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів;

розробляє положення про державні книги племінних тварин, Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві, Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві;

розробляє порядок ведення племінного обліку, бонітування, апробації, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварини;

розробляє план породного районування бджіл;

забезпечує проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

забезпечує присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, проведення бонітування тварин та ведення племінного обліку;

забезпечує проведення породовипробувань та апробації селекційних досягнень;

забезпечує проведення державної реєстрації суб’єктів племінної справи у тваринництві, племінних і підконтрольних тварин та селекційних досягнень у тваринництві;

здійснює ведення державних книг племінних тварин та Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві, Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві;

здійснює забезпечення експертної оцінки племінних генетичних ресурсів;

організовує проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів.

3.1.18. У межах повноважень, передбачених законом, забезпечує здійснення державного управління у сфері ідентифікації та реєстрації тварин.

3.1.19. Погоджує порядок здійснення ідентифікації та реєстрації тварин, порядок оформлення і видачі ідентифікаційних документів, порядок ведення Єдиного деражвного реєстру тварин та користування його даними, порядок реєстрації господарств, порядок переміщення тварин, порядок подачі даних для внесення до Єдиного державного реєстру тварин.

3.1.20. Визначає склад інформації, що подається для внесення до Єдиного державного реєстру тварин.

3.1.21. Забезпечує здійснення заходів, спрямованих на інноваційно-інвестиційний розвиток виробництва продукції тваринництва.

3.1.22. Бере участь у визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей тваринництва з урахуванням кон’юнктури ринку.

3.1.23. Формує спільно з структурними підрозділами Міністерства, науково-дослідними інститутами, науковими установами та галузевими об’єднаннями єдину науково-технічну політику у галузях тваринництва згідно з пріоритетами діяльності Міністерства, організовує роботу секції тваринництва Науково-експертної ради Міністерства.

3.1.24. Виступає державним замовником науково-дослідних робіт у галузі тваринництва, координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво сучасних розробок та прогресивного досвіду.

3.1.25. Бере участь у здійсненні у межах повноважень, передбачених законом, координації діяльності наукових та науково-дослідних установ, що належать до сфери його управління, визначенні та затвердженні пріоритетів розвитку аграрної науки в галузі тваринництва.

3.1.26. Бере участь у розробленні заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів вітчизняних виробників тваринницької продукції на зовнішньому ринку, їх захист від недобросовісної конкуренції, дискримінаційних умов діяльності, а також на ефективне застосування антидемпінгового законодавства та захист внутрішнього ринку.

3.1.27. Здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо інтеграції до Європейського Союзу, в тому числі з адаптації законодавства, та забезпечує галузеве співробітництво.

3.1.28. Готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках.

3.1.29. Вносить пропозиції щодо державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб'єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах. Розробляє проекти розподілу коштів державного бюджету, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві, та бере участь у здійсненні контролю за їх використанням.

3.1.30. Забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, проведення моніторингу внутрішнього і зовнішнього ринку тваринницької продукції.

3.1.31. Бере участь у формуванні відносин власності, поглибленні інтеграційних процесів, готує керівництву Міністерства пропозиції щодо дотримання цінового паритету на тваринницьку продукцію для забезпечення еквівалентного обміну продукції між галузями тваринництва і промисловості, іншими галузями сільськогосподарського виробництва.

3.1.32. Сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності.

3.1.33. Сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці.

3.1.34. Забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо.

3.1.35. Здійснює моніторинг діяльності державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління.

3.1.36. У межах компетенції бере участь у реалізації державної регуляторної політики.

3.1.37. Забезпечує у межах своїх повноважень приведення нормативно-правових актів, технічних регламентів, стандартів і технічних умов України у відповідність з нормами та принципами Світової організації торгівлі та бере участь у вирішенні проблемних питань, пов’язаних зі вступом до цієї організації.

3.1.38. Забезпечує у межах своїх повноважень впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення системи національних інформаційних ресурсів.

3.1.39. Бере участь у здійсненні у межах повноважень, передбачених законом, та в порядку, визначеному законодавством, співробітництво з державами-донорами та міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги в галузь тваринництва України.

3.1.40. Здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління.

3.1.41. Забезпечує взаємодію Міністерства з Державним агентством рибного господарства України в галузях рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства; Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в галузях ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства; Державним агентством лісових ресурсів України у сфері мисливського господарства.

3.1.42. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

3.1.43. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, галузевими формуваннями, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

ІV. Права Департаменту

4.1. Департамент має право:

4.1.1. У межах своїх повноважень представляти Міністерство за дорученнями його керівництва в органах державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, галузевих формуваннях, профспілках та організаціях роботодавців, відповідних органах іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствах, установах, організаціях.

4.1.2. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів Міністерства, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та відповідних посадових осіб інформацію, документи і матеріали, статистичні дані, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань і функцій.

4.1.3. Залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), учених і фахівців, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою), працівників інших структурних підрозділів для підготовки проектів відповідних актів чи документів, що належать до компетенції Департаменту.

4.1.4. Організовувати та проводити у встановленому порядку наради, семінари, конференції та інші заходи з питань, що належать до компетенції Департаменту, залучати до участі в них структурні підрозділи Міністерства, представників інших органів влади за їхньої згоди.

4.1.5. Брати участь у роботі робочих груп з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

4.1.6. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

4.1.7. Брати у межах своїх повноважень участь у діяльності міжнародних організацій.

4.1.8. Вносити пропозиції керівництву Міністерства щодо вжиття передбачених законодавством заходів стосовно припинення дії та скасування наказів підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

V. Склад Департаменту

5.1. До складу Департаменту входить:

відділ аналізу та прогнозування розвитку тваринництва, який очолює заступник директора Департаменту – начальник відділу;

відділ розвитку галузей тваринництва, який очолює заступник директора Департаменту – начальник відділу;

відділ виробництва продукції тваринництва, який очолює начальник відділу;

відділ селекційно-племінної роботи, який очолює начальник відділу.

Керівники відділів несуть персональну відповідальність за організацію роботи відділу.

5.2. Чисельність працівників Департаменту визначається штатним розписом Міністерства.

Працівники Департаменту призначаються на посади і звільняються з них в установленому законодавством порядку.

 5.3. Посадові обов’язки керівників структурних підрозділів у складі Департаменту та працівників структурних підрозділів визначаються в положеннях та посадових інструкціях, які затверджуються Державним секретарем Міністерства.

VІ. Директор Департаменту та його заступники

6.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Державним секретарем Міністерства у встановленому законодавством порядку. На посаду директора Департаменту призначають особу з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, яка вільно володіє державною мовою, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років. У своїй роботі директор Департаменту керується цим Положенням.

6.2. У разі відсутності директора Департаменту його функції виконує заступник директора Департаменту тваринництва – начальник відділу розвитку галузей твариництва, а у разі його відсутності – заступник директора Департаменту тваринництва – начальник відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва. У своїй роботі заступники директора Департаменту твариництва керуються цим Положенням та положеннями про відділи, які вони очолюють.

6.3. Заступники директора Департаменту тваринництва призначаються та звільняються з посади Державним секретарем Міністерства за поданням директора Департаменту в установленому законодавством порядку.

Заступник директора Департаменту тваринництва – начальник відділу повинен мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямами підготовки: технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, зоотехнія, ветеринарна медицина, державне управління, менеджмент організацій, досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою та післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

6.4. Директор Департаменту:

6.4.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту і несе персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених цим Положенням, організацію роботи, додержання правил внутрішнього трудового розпорядку і дисципліни працівниками Департаменту.

6.4.2. Забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Департаменту.

6.4.3. Визначає обов’язки своїх заступників, керівників структурних підрозділів та працівників Департаменту, виходячи із завдань, визначених цим Положенням.

6.4.4. Подає пропозиції керівництву Міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, заохочення, накладання дисциплінарного стягнення, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників.

6.4.5. Здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку відповідної сфери управління, хід виконання проектів, програм, які стосуються діяльності Департаменту, вживає заходів щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій.

6.4.6. Забезпечує розроблення проектів законодавчих і нормативно-правових актів, державних та галузевих програм з питань, що стосуються діяльності Департаменту.

6.4.7. Координує виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, сприяє практичному впровадженню у відповідній сфері управління досягнень науки і техніки, нових технологій та передового досвіду.

6.4.8. Забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері, зокрема з урахуванням міжнародних договорів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

6.4.9. Організовує, забезпечує і контролює надання державних послуг в межах закріпленої за Департаментом компетенції.

6.4.10. Здійснює державний нагляд за дотриманням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності вимог законодавства та міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Департаменту.

6.4.11. Бере участь у розробленні та уточненні основних показників мобілізаційного плану на особливий період у частині функціонування галузей агропромислового комплексу.

6.4.12. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту вимог законодавства з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції, уживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

6.4.13. Забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності Департаменту.

6.4.14. Організовує, регулює і контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Департаменту звернень громадян, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Департаменту.

6.4.15. Погоджує проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розроблені Державним агентством рибного господарства України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (з питань ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства), Державним агентством лісових ресурсів України (з питань мисливського господарства).

6.4.16. За дорученням керівництва представляє інтереси Міністерства з питань, що належать до компетенції Департаменту, в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях.

6.4.17. Директор Департаменту має право:

- залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його повноважень;

- одержувати в установленому порядку від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- у процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень забезпечувати ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції.

VІІ. Взаємодія (службові зв’язки) Департаменту з іншими структурними підрозділами

7.1. У процесі виконання покладених на нього завдань Департамент взаємодіє з іншими структурними підрозділами Міністерства, зокрема з Департаментом правової та законопроектної роботи під час здійснення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, з Департаментом фінансово-кредитної політики з питань реалізації державної бюджетної політики у галузі тваринництва, з Департаментом стратегії та економічного розвитку у ході виконання державних цільових програм, а також з іншими структурними підрозділами під час спільного виконання доручень.

Директор Департаменту тваринництва М.М. Кваша