портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 січня 2017 № 28

Про затвердження Положення про Сектор запобігання та виявлення корупції Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", пункту 8, підпункту 18 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, Типового положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Сектор запобігання та виявлення корупції Міністерства аграрної політики та продовольства України.

2. Внести зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 серпня 2015 року №310 "Про затвердження положень про деякі структурні підрозділи Міністерства аграрної політики та продовольства України" (із змінами), виключивши абзац дев`ятий пункту 1.

3. Сектору запобігання та виявлення корупції в двотижневий строк подати до Департаменту роботи з персоналом примірники посадових інструкцій працівників.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр Т. Кутовий


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
26 січня 2017 року № 28

Положення про Сектор запобігання та виявлення корупції Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Загальні положення 

1.1. Сектор запобігання та виявлення корупції (далі – Сектор) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Міністерство).

Сектор є уповноваженим підрозділом апарату Міністерства з питань запобігання та виявлення корупції.

1.2. Сектор підпорядкований безпосередньо Міністру аграрної політики та продовольства України (далі – Міністр).

1.3. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції, міжнародними договорами України, Типовим положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, наказами Міністерства, цим Положенням, іншими актами законодавства.

1.4. Сектор очолює завідувач, який підпорядковується безпосередньо Міністру і несе перед ним відповідальність за виконання покладених на Сектор завдань та функцій.

1.5. Завідувач Сектору підзвітний і підконтрольний посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

1.6. Сектор організовує свою роботу згідно з планами, які затверджуються посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеною Міністром Кабінету Міністрів України, якщо інше не передбачено законом, у взаємодії з іншими структурними підрозділами апарату Міністерства.

1.7. Діловодство, фінансування, матеріально-технічне та інше забезпечення Сектору здійснюється в порядку, установленому відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

2. Основними завданнями Сектору є:

2.1. Реалізація державної політики щодо запобігання та протидії корупції.

2.2. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції, оцінка корупційних ризиків у діяльності Міністерства, підвідомчих підприємств, установ та організацій, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.

2.3. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

2.4. Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері.

2.5. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції.

2.6. Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій.

2.7. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

2.8. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

3. Сектор, відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням структурними підрозділами Міністерства.

3.2. Надає іншим структурним підрозділам Міністерства, окремим працівникам Міністерства роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

3.3. Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності працівників Міністерства, вносить Міністру пропозиції щодо усунення таких ризиків.

3.4. Надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3.5. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Міністерства, підвідомчими підприємствами, установами та організаціями, інформує в установленому порядку про такі факти Міністра (державного секретаря Міністерства), а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

3.6. Веде облік працівників Міністерства, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

3.7. Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

3.8. Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Міністерства до вчинення корупційних правопорушень.

3.9. Повідомляє у письмовій формі Міністру, посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Міністерства.

3.10. Втручання у діяльність Сектору під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на Сектор обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

4. Сектор має право:

4.1. Отримувати від інших структурних підрозділів Міністерства інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю.

4.2. Отримувати від працівників Міністерства, підвідомчих підприємств, установ, організацій, інших підконтрольних органів виконавчої влади, усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок).

4.3. Ініціювати перед Міністром (державним секретарем Міністерства) питання щодо проведення службових розслідувань (перевірок), надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Сектор завдань.

4.4. Інформувати Міністра в разі покладення на Сектор виконання завдань, що не належать до його компетенції, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають документи, інші матеріали, необхідні для виконання поставлених перед Сектором завдань і функцій.

4.5. Залучати за згодою керівника іншого структурного підрозділу Міністерства відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться Сектором відповідно до покладених на нього завдань.

4.6. Скликати та проводити наради і семінари з питань, що належать до компетенції Сектору.

4.7. Розробляти проекти наказів у межах компетенції Сектору.

4.8. Брати участь у засіданнях колегії Міністерства, інших дорадчих і колегіальних органів Міністерства, підвідомчих підприємств, установ, організацій, інших підконтрольних органів виконавчої влади в разі розгляду на них питань, що належать до компетенції Сектору.

4.9. Працівники Сектору проводять або беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в Міністерстві, підвідомчих підприємствах, установах та організаціях,з метою виявлення причин та умов, що призвели чи можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Працівники Сектору під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право, з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій Міністерства, підвідомчих підприємств, установ та організацій, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

4.10. Працівники Сектору можуть залучатися до проведення:

4.10.1. Експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Міністерством, підвідомчими підприємствами, установами, організаціями та іншими підконтрольними органами виконавчої влади, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

4.10.2. Внутрішнього аудиту Міністерства, підвідомчих підприємств, установ, організацій, інших підконтрольних органів виконавчої влади, в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

4.11. Здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

5. Завідувач Сектору:

5.1. На посаду завідувача Сектору призначається особа, яка вільно володіє державною мовою та має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності не менше двох років.

5.2. Завідувач Сектору призначається на посаду та звільняється з посади наказом Міністра, за погодженням з посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеною Міністром Кабінету Міністрів України, якщо інше не встановлено законом.

5.3. Завідувач Сектору підпорядковується безпосередньо Міністру.

5.4. У разі відсутності завідувача Сектору виконання його обов’язків покладається на одного з головних спеціалістів Сектору, який визначається у встановленому законодавством порядку.

5.5. Завідувач Сектору:

5.5.1. Організовує роботу, здійснює безпосереднє керівництво Сектором, забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій, несе персональну відповідальність за його діяльність.

5.5.2. Забезпечує добір, розстановку, професійну підготовку працівників Сектору, контролює дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку і виконавської дисципліни.

5.5.3. Визначає та розподіляє обов’язки між працівниками Сектору, затверджує їх посадові інструкції.

5.5.4. Забезпечує дотримання працівниками Сектору вимог законодавства України з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання корупції, вживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

5.5.5. Забезпечує захист державної таємниці відповідно до напрямів діяльності Сектору та згідно із законодавством.

5.5.6. Погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву Сектору.

5.5.7. Складає план роботи Сектору, подає його на затвердження посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України та звітує перед нею про виконання плану.

5.5.8. Координує діяльність та надає методичну допомогу уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

5.5.9. Погоджує в установленому порядку кандидатури на призначення на посаду керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

5.5.10. Здійснює експертизу проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Міністерством, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

5.6. Завідувач Сектору у межах законодавства несе відповідальність за:

5.6.1. Неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, завдань, доручень Міністра, плану роботи Сектору, бездіяльність, невжиття можливих заходів щодо запобігання можливим недолікам і порушенням у роботі.

5.6.2. Порушення Присяги державного службовця, обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, недотримання правил внутрішнього службового розпорядку, службової дисципліни та правил поведінки державного службовця, вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

5.7. За недотримання вимог законодавства України з питань, що стосуються державної служби, з питань запобігання корупції, інших актів законодавства України, що стосуються його діяльності, завідувач Сектору притягається до відповідальності, згідно із законодавством.

5.8. Завідувач Сектору має право:

5.8.1. Вносити Міністру (державному секретарю Міністерства) відповідно до законодавства про державну службу подання щодо заохочень, присвоєння рангів та накладення дисциплінарних стягнень працівникам Сектору.

5.8.2. Вносити Міністру (державному секретарю Міністерства) пропозиції щодо встановлення працівникам Сектору посадових окладів у межах їх мінімальних і максимальних розмірів, а також відповідних надбавок і доплати.

Клопотати про надання відпусток працівникам Сектору відповідно до законодавства та відомчих нормативно-правових актів.

5.8.3. У порядку встановленим законодавством, організовувати перевірки дотримання вимог антикорупційного законодавства структурними підрозділами Міністерства, підприємствами, установами організаціями, та іншими органами, що належать до сфери його управління.

5.8.4. Отримувати від керівників структурних підрозділів Міністерства, підприємств, установ, організацій, та інших органів, що належать до сфери його управління, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Сектор завдань і функцій.

5.8.5. Надсилати запити до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Сектор завдань.

5.8.6. Інформувати Міністра в разі покладення на Сектор виконання завдань, що не належать до його компетенції, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають документи, інші матеріали, необхідні для виконання поставлених перед Сектором завдань і покладених на нього функцій.

5.8.7. Залучати за згодою керівника іншого структурного підрозділу Міністерства, підприємств, установ, організацій, та інших органів, що належать до сфери його управління відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться Сектором відповідно до покладених на нього завдань.

5.8.8. Брати участь у засіданнях колегії Міністерства, інших дорадчих і колегіальних органів Міністерства, на підприємствах, в установах, організаціях, інших органах, що належать до сфери його управління, у разі розгляду на них питань, що належать до компетенції Сектору.

5.9. Вимоги, завдання та доручення завідувача Сектору, надані в межах компетенції, є обов’язковими для виконання всіма працівниками Сектору.

Завідувач Сектору запобігання та виявлення корупції А. ОлійникДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux