HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Sat, 02 Mar 2024 23:54:57 GMT Location: http://minagro.gov.ua/npa/nakaz-minagropolitiki-pro-deyaki-pitannya-zabezpechennya-sertifikatsii-nasinnya-i-sadivnogo-materialu Redirecting to http://minagro.gov.ua/npa/nakaz-minagropolitiki-pro-deyaki-pitannya-zabezpechennya-sertifikatsii-nasinnya-i-sadivnogo-materialu Redirecting to http://minagro.gov.ua/npa/nakaz-minagropolitiki-pro-deyaki-pitannya-zabezpechennya-sertifikatsii-nasinnya-i-sadivnogo-materialu.