HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Sat, 02 Mar 2024 23:04:48 GMT Location: http://minagro.gov.ua/npa/nakaz-minagropolitiki-deyaki-pitannya-zabezpechennya-zdiysnennya-sertifikatsii-u-sferi-nasinnitstva-ta-rozsadnitstva Redirecting to http://minagro.gov.ua/npa/nakaz-minagropolitiki-deyaki-pitannya-zabezpechennya-zdiysnennya-sertifikatsii-u-sferi-nasinnitstva-ta-rozsadnitstva Redirecting to http://minagro.gov.ua/npa/nakaz-minagropolitiki-deyaki-pitannya-zabezpechennya-zdiysnennya-sertifikatsii-u-sferi-nasinnitstva-ta-rozsadnitstva.