HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Sat, 02 Mar 2024 22:48:12 GMT Location: http://minagro.gov.ua/news/kutoviy-dlya-rozvitku-silskikh-teritoriy-ta-galuzi-potriben-konstruktivniy-dialog Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/kutoviy-dlya-rozvitku-silskikh-teritoriy-ta-galuzi-potriben-konstruktivniy-dialog Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/kutoviy-dlya-rozvitku-silskikh-teritoriy-ta-galuzi-potriben-konstruktivniy-dialog.