портал в режимі тестування та наповнення
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Положення про Громадську раду

Опубліковано 16 лютого 2019 року, 15:59

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом засідання Громадської ради
при Міністерстві аграрної політики та продовольства України
від 7 червня 2016 р. № 2

Положення про Громадську раду при Міністерстві аграрної політики та продовольства України

І. Загальні положення

1. Громадська рада при Міністерстві аграрної політики та продовольства України (далі – Громадська рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики Міністерством аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики).

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Положення про Громадську раду розробляються і приймається Громадською радою і затверджуються Мінагрополітики.

Положення про Громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінагрополітики протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Розроблення та затвердження змін до Положення про Громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про Громадську раду.

II. Основні завдання Громадської ради

4. Основними завданнями Громадської ради є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю Мінагрополітики;

сприяння врахуванню Мінагрополітики громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

III. Повноваження Громадської ради

5. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Мінагрополітики пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає Мінагрополітики пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає Мінагрополітики обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких Мінагрополітики проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у аграрній сфері, удосконалення роботи Мінагрополітики;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Мінагрополітики та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє Мінагрополітики;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням Мінагрополітики пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням Мінагрополітики нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Мінагрополітики та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає Мінагрополітики інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

6. Громадська рада має право:

1) утворювати робочі органи

постійні (правління, секретаріат, комітети);

тимчасові (експертні та робочі групи, комісії тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від Мінагрополітики проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.

7. Строк повноважень складу Громадської ради - два роки. Повноваження припиняються після затвердження нового складу Громадської ради.

8. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням та іншими реквізитами (адреса, електронна адреса, телефон/факс).

9. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщено Мінагрополітики.

IV. Формування Громадської ради

10. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

11. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Мінагрополітики, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

12. Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

13. До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

14. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом закритого рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

15. Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

16. Для формування складу Громадської ради Мінагрополітики не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна група).

17. Якщо при Мінагрополітики вже утворена Громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється Мінагрополітики не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи Мінагрополітики затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради.

18. До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі Громадської ради, представники Мінагрополітики.

19. Персональний склад ініціативної групи Мінагрополітики оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

20. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Мінагрополітики в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

21. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства Мінагрополітики письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики в аграрній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

22. У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

23. За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

24. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього положення;

неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 10 цього положення;

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

25. Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з Мінагрополітики, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Мінагрополітики та в інший прийнятний спосіб.

26. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

27. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Мінагрополітики.

28. Мінагрополітики оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

29. Мінагрополітики на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

V. Повноваження членів Громадської ради та порядок припинення членства

30. Члени Громадської ради мають право:

вносити свої пропозиції та брати участь в обговоренні питань, що плануються до розгляду на засіданні Громадської ради та її робочих органів;

інформувати Громадську раду про свою діяльність;

брати участь з правом вирішального голосу в голосуванні на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є;

пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

бути членами комітетів (не більше двох одночасно) з правом вирішального голосу, комісій, експертних груп та інших робочих органів Громадської ради;

ініціювати залучення фахівців в якості експертів та консультантів для участі в засіданнях Громадської ради та її робочих органів з правом дорадчого голосу;

у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, яка вноситься до протоколу засідання Громадської ради або її робочого органу;

мати доступ в установленому порядку до приміщень Мінагрополітики та його структурних підрозділів;

подавати до секретаря у письмовій формі власну думку в разі неможливості бути присутнім на засіданні громадської ради або її робочого органу для оголошення її під час засідання.

31. Члени Громадської ради зобов'язані особисто брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членами яких вони є.

Делегування права голосу члена Громадської ради іншим особам, включно з членами Громадської ради, не допускається.

32. Члени Громадської ради не можуть виступати від імені Громадської ради або її робочого органу, не отримавши на це відповідних письмових повноважень за підписом голови Громадської ради.

33. Представники інститутів громадянського суспільства - кандидати до складу Громадської ради, які не набрали достатньої кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах є асоційованими членами Громадської ради. Вони мають право брати участь у засіданнях Громадської ради, її комітетів, експертних і робочих груп, комісій з правом дорадчого голосу. Участь асоційованих членів у роботі комісій Громадської ради є бажаною.

34. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних (хвороба, відрядження, відпустка) причин (більше ніж два рази підряд);

надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом Громадської ради відповідної заяви;

обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

смерті члена Громадської ради.

35. У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

36. Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням Мінагрополітики на підставі протоколу засідання Громадської ради.

Мінагрополітики оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

37. Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, Мінагрополітики вживає заходів для доукомплектування складу Громадської ради в порядку, встановленому цим положенням для формування складу Громадської ради.

VI. Організація діяльності Громадської ради

38. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду.

39. Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Кількість заступників визначається рішенням Громадської ради.

40. Повноваження голови Громадської ради та/або його заступника припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про Громадську раду.

41. Питання про недовіру голові Громадської ради та/або його заступника може бути винесено на розгляд Громадської ради з ініціативи третини її членів. У цьому разі голова Громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів громадської ради.

У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням Громадської ради заступник голови Громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

42. Голова Громадської ради:

організовує діяльність Громадської ради;

організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

підписує документи від імені Громадської ради;

представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

бере участь у засіданнях колегії Мінагрополітики.

За письмовим дорученням голова Громадської ради може покласти виконання окремих функцій на своїх заступників.

43. Секретар (секретаріат) Громадської ради забезпечує ведення діловодства, вирішує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи Громадської ради та виконує інші функції за рішенням Громадської ради.

За заявою Громадської ради Міністр аграрної політики та продовольства України може покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради на представника Мінагрополітики.

З метою організаційного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Громадської ради у її складі може утворюватися постійно діючий робочий орган – секретаріат Громадської ради (далі – секретаріат) у складі відповідального секретаря та секретарів. Кількість членів секретаріату визначається Громадською радою. Керівництво діяльністю секретаріату здійснює відповідальний секретар Громадської ради.

44. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, керівника Мінагрополітики або однієї третини загального складу її членів.

45. Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, електронною поштою доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

46. Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

47. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу Міністр аграрної політики та продовольства України, його заступник або інший уповноважений представник Мінагрополітики.

У засіданнях Громадської ради можу брати участь з правом дорадчого голосу кандидати до складу Громадської ради, які не набрали достатньої кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах.

За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

48. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Мінагрополітики.

Рішення Мінагрополітики, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінагрополітики та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

49. Для об’єднання управлінських можливостей інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної кваліфікації і підвищення на цій основі професійного рівня виконання Громадською радою своїх завдань вона може створювати комітети з числа членів Громадської ради та за участю інших осіб. Комітети в своєму складі можуть мати підкомітети, комісії. Порядок формування, кількість та напрямки роботи комітетів (підкомітетів, комісій) визначаються рішенням Громадської ради та оформлюються протоколом.

50. Комітети попередньо розглядають питання, які планується винести на розгляд Громадської ради. Засідання комітетів проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради та у разі потреби. Рішення комітетів приймаються більшістю від загальної чисельності присутніх на засіданні членів Громадської ради і оформлюються протокольно.

Залучені до складу комітетів особи, які не є членами Громадської ради, користуються на засіданнях комітетів правом дорадчого голосу.

51. Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд Громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів законодавчих актів та інших нормативно-правових актів органів влади у складі Громадської ради утворюються тимчасові робочі та експертні групи. Громадська рада обирає склад та голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі групи утворюються, як правило, на певний період часу як тимчасові.

52. Робочі та експертні групи, інші робочі органи Громадської ради проводять свою роботу у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від загальної чисельності членів робочого органу та оформлюються протокольно. За рішенням Громадської ради її робочим органам може бути делеговано право на взаємодію із іншими спеціалізованими консультативно-дорадчими органами, що утворені як при Мінагрополітики так і при інших органах влади.

53. Для оперативного вирішення організаційних питань своєї діяльності Громадська рада може утворювати Правління Громадської ради, до складу якого входять: голова, заступники голови, голови комітетів Громадської ради та секретар Громадської ради.

Засідання Правління Громадської ради проводяться за необхідністю. У засіданні Правління можуть за запрошенням брати участь як члени Громадської ради, так й інші особи. Рішення Правління оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар Громадської ради.

54. Громадська рада з метою виконання своїх завдань та здійснення функцій затверджує план роботи на календарний рік.

На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників Мінагрополітики в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінагрополітики та в інший прийнятний спосіб.

VIІ. Дострокове припинення діяльності Громадської ради

55. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

прийняття відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації Мінагрополітики.

56. Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється наказом Мінагрополітики.

Голова Громадської ради та/або його заступник мають право оскаржити рішення про припинення діяльності Громадської ради у судовому порядку.

57. У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту, Мінагрополітики утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 16 цього положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

VIII. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Громадської ради

58. Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Мінагрополітики в рубриці «Громадська рада».

 59. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Мінагрополітики.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux