портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Аудит діяльності державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»

Опубліковано 27 січня 2019 року, 16:09

На виконання пункту 2 плану проведення внутрішніх аудитів в Міністерстві аграрної політики та продовольства України на І півріччя 2018 року та наказу Мінагрополітики від 27 березня 2018 року № 174 «Про проведення аудиту відповідності діяльності державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (надалі – ДП «ЦСЕНСМ», Підприємство), Управлінням внутрішнього аудиту проведено плановий аудит відповідності діяльності зазначеного Підприємства за період діяльності з 01 липня 2016 року до 31 березня 2018 року.

Аудиторський висновок – негативний, аудиторський звіт від 27.04.2018 № 24-22/11.

Проведеним аналізом фактичної діяльності ДП «ЦСЕНСМ» встановлено, що з передбачених у Статуті 70-х видів діяльності, Підприємством забезпечується постійне виконання 10-ти із них.

У 2017 році витрати Підприємства, які пов’язані з виробничою діяльністю, зростали вищими темпами, ніж доходи від продажу продукції (робіт, послуг), що свідчить про зниження прибутковості основних видів продукції (робіт, послуг).

Затвердження фінансового плану ДП «ЦСЕНСМ» на 2016 рік відбулося із порушенням терміну, визначеного ч. 2 ст. 75 Господарського Кодексу України та п. 5 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 (далі – Порядок № 205).

Внаслідок недотримання вимог п. 8 Порядку № 205 в частині внесення змін до затвердженого фінансового плану, ДП «ЦСЕНСМ» на порушення вимог ст.75 Господарського кодексу України не забезпечувалось отримання доходів і здійснення витрат відповідно до затвердженого фінансового плану.

Підприємством, в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 899 «Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі не затвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку», проводилися у досліджуваному періоді незаконні витрати на цілі, стосовно яких існує заборона на їх проведення у разі не затвердження фінансового плану.

Організація договірної роботи на Підприємстві знаходиться на незадовільному рівні. На час проведення аудиту на Підприємстві відсутні як оригінали так і переважна більшість копій договорів, які укладались керівниками Філій від імені ДП «ЦСЕНСМ».

Не здійснення керівництвом ДП «ЦСЕНСМ» комплексного вивчення тенденцій ринку, аналізу ринкових ситуацій та рівня цін на продукцію є фактором ризику укладення господарських договорів (угод) щодо реалізації готової продукції Підприємства (товарів, робіт, послуг) за цінами, що не відповідають ринковим.

Реалізаційні ціни на продукцію тваринництва та рослинництва по Підприємству встановлювались не прозоро, розпорядчими документами (наказами) не оголошувались та керівництвом не затверджувались, що призвело до порушення Статутних вимог в частині встановлення ціни.

Керівництвом ДП «ЦСЕНСМ» не забезпечувався належний контроль за процесом оприбуткуванням продукції рослинництва під час збирання урожаю, що створювало додаткові ризики, які не сприяли ефективній господарській діяльності Підприємства.

Внаслідок невиконання штатними працівниками функцій, які покладені на відповідні підрозділи Підприємства, компенсація за роботу яких надається у вигляді заробітної плати її працівникам та прийняття керівництвом неефективних управлінських рішень щодо укладення договорів, Підприємством проведена незаконна оплата за юридичні послуги, які на момент аудиту не виконано.

Аудитом встановлені факти використання Генеральним директором службових автомобілів у неробочий час, чим завдано шкоди (збитків) державному підприємству «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу».

В порушення вимог ст. 75 Господарського кодексу України та п. 5.7 Статуту керівництвом ДП «ЦСЕНСМ» укладено договори на надання фінансової допомоги. Крім того, витрати по фінансовій допомозі не передбачалися фінансовими планами на 2016-2017 роки. Зазначені договори, в порушення Порядку ведення договірної роботи ДП «ЦСЕНСМ», затвердженого наказом від 30.08.2017 № 62, не проходили візування структурними підрозділами Підприємства та не зареєстровані в електронному реєстрі договорів.

Керівництвом ДП «ЦСЕНСМ» не забезпечувався належний контроль за наявною дебіторською заборгованістю за реалізовану сільськогосподарську продукцію, яка впродовж досліджуваного періоду мала тенденцію до зростання.

Внаслідок недотримання Підприємством вимог ст. 509, 610, 611 Цивільного кодексу України, П(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість» та не проведення належної претензійно-позовної роботи призвело до втрати боржника у зобов’язанні, завдання збитків та завищення станом на 31.12.2017 в бухгалтерському обліку Підприємства дебіторської заборгованості.

Невжиття керівництвом Підприємства заходів, які передбачені умовами договорів щодо відповідальності покупців та замовників за не своєчасну оплату реалізованої їм продукції та наданих послуг є фактором ризику зростання дебіторської заборгованості та стало причиною відволікання коштів Підприємства і недоотримання ним доходу.

В порушенням ч. 1 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 4 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», ДП «ЦСЕНСМ» не визначена величина резерву сумнівних боргів та не відображена в Балансі та Звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат, що призвело до викривлення фінансової звітності Підприємства.

Боргові зобов’язання ДП «ЦСЕНСМ» в досліджуваному періоді мали тенденцію до зростання. Також, негативним ризиковим фактором є зростання заборгованості із заробітної плати, зі страхування та за розрахунками із бюджетом.

Внаслідок не проведення списання кредиторської заборгованості, по який минув термін позовної давності, Підприємством недотримані вимоги Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 5 П(С)БО 11 «Зобов'язання» та п. 4 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» в частині не включення раніше визнаного зобов'язання, яке не підлягає погашенню, до складу доходу звітного періоду, що також призвело до завищення кредиторської заборгованості та викривлення фінансової звітності.

При аудиторському дослідженні стану збереження та законності операцій із необоротними активами, враховуючи обмежені часові показники на проведення такого дослідження встановлено, що керівництвом ДП «ЦСЕНСМ» втрачено контроль щодо об’єктів необоротних активів Підприємства, що є фактором ризику щодо закупівлі, використання та збереження державного майна.

Аудиторським дослідженням встановлено, що в бухгалтерському обліку Підприємства на субрахунку бухгалтерського обліку 122 «Право користування майном» не обліковано 144 земельних ділянки, що свідчить про не внесення посадовими особами ДП «ЦСЕНСМ» достовірних даних до фінансової звітності щодо вартості нематеріальних активів (земельних ділянок), які використовуються Підприємством в господарській діяльності.

Внаслідок систематичного неповного виконання Філіями розпоряджень керівництва ДП «ЦСЕНСМ», втрачено дієвий контроль за використанням земельних ділянок.

Керівництвом ДП «ЦСЕНСМ» в порушення вимог ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 4.7 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, не забезпечено проведення обов’язкової інвентаризації активів і зобов’язань та оформлення її результатів перед складання річної фінансової звітності Підприємства у 2017 році.

Робота постійно діючої комісії з питань списання об’єктів державної власності ДП «ЦСЕНСМ» носила формальний характер та здійснювалася з порушеннями вимог Порядку списання об’єктів державної власності, керівником та членами комісії не забезпечено дотримання процедури списання майна та не здійснювався контроль за використанням грошових коштів, отриманих за реалізацію металобрухту.

У досліджуваному періоді керівництвом Підприємства не забезпечено оприлюднення інформації щодо використання публічних коштів за 2016-2017 роки та І квартал 2018 року, відповідно до вимог п. 1 ст. 1 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».

Організація бухгалтерського обліку та стан його ведення на Підприємстві не в повній мірі відповідали вимогам законодавчих та нормативно-правових актів.

Керівництвом Підприємства не забезпечувався належний внутрішній контроль за діяльністю центрального апарату ДП«ЦСЕНСМ» та його відокремлених структурних підрозділів (Філій). Окремі елементи внутрішнього контролю на Підприємстві впроваджені, однак, внаслідок низької виконавської дисципліни, були малоефективними. 

З метою підвищення рівня збереження та ефективності використання державних коштів і майна, удосконалення внутрішнього контролю, а також запобігання та недопущення у подальшій діяльності порушень і недоліків, керівництву Підприємства та структурним підрозділам Мінагрополітики надані відповідні рекомендації.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux