Проект Закону України від 08 лютого 2019

Проект Закону України Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження електронних земельних торгів

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

  

Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження електронних земельних торгів

 

Верховна Рада України постановляє:

 І. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) такі зміни:

1. У статті 135:

1) у частині другій:

абзац перший після слів «здійснюється виключно на» доповнити словом «електронних»;

абзац четвертий після слів «може здійснюватися на» доповнити словом «електронних».

2) доповнити після частини другої новою частиною 2-1 такого змісту:

«2-1. Електронні земельні торги проводяться через систему електронних земельних торгів, яка є інформаційно-телекомунікаційною системою, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, що необхідні для проведення електронних земельних торгів. Забезпечення функціонування системи електронних земельних торгів здійснюється її оператором.

Технологічні та програмні засоби  необхідні для  функціонування системи  електронних земельних торгів повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам, які зареєструвалися у цій системі, можливість безоплатно  на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень ознайомлюватися з матеріалами та документами на лот, ходом проведення земельних торгів та їх результат.

Правила функціонування системи електронних земельних торгів з визначенням вимог до оператора такої системи його взаємодії з організатором та виконавцем електронних земельних торгів та інші технічні  та організаційні вимоги до проведення електронних земельних торгів  встановлюються Кабінетом Міністрів України.

На процедури проведення електронних земельних торгів не поширюються вимоги:

абзацу третього частини третьої статті 135 цього Кодексу щодо реєстрації учасників земельних торгів у книзі реєстрації учасників земельних торгів;

частин восьмої - чотирнадцятої, шістнадцятої, сімнадцятої, дев’ятнадцятої, двадцять першої, двадцять третьої, статті 137 цього Кодексу;

частин вісімнадцятої, двадцятої, двадцять другої статті 137 цього Кодексу в частині участі ліцитатора у проведенні земельних торгів;

статті 139 цього Кодексу щодо розміщення організатором земельних торгів відеозапису торгів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.»;

3) частину восьму після слів «земельної ділянки або» доповнити цифрами та словом «50 відсотків».

2. у статті 137:

пункт «е» частини четвертої викласти в такій редакції:

«е) місце і час проведення земельних торгів, а для електронних земельних торгів - веб-сайт, на якому проводяться електронні земельні торги, та час їх проведення;

частину двадцять шосту доповнити другим реченням такого змісту: «Документ про оплату разом з договором купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки є підставою для державної реєстрації відповідного речового права переможця земельних торгів на земельну ділянку.».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Земельні торги, які було оголошено, але не проведено до дня набрання чинності цим Законом, підлягають проведенню у порядку, визначеному цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 Голова Верховної Ради України                                                                                                                       А. ПАРУБІЙПовідомлення про оприлюднення

проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження електронних земельних торгів»

 

1. Розробник: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Проект розроблено на виконання протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 (пункт 8 витягу з протоколу № 51) щодо запровадження продажу земельних ділянок та прав на них виключно на електронних земельних торгах.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта та пояснювальну записку розміщено на офіційних сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Зауваження та пропозиції надсилати на адресу:

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 278 81 71, факс 278 76 02, info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 249 96 84, rynok_oz@land.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною поштою або поштовим відправленням.

 

 

В.о. Міністра аграрної політики та продовольства України                                                         Максим МАРТИНЮКПояснювальна записка

до проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження електронних земельних торгів»

 

Метою прийняття Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження електронних земельних торгів» (далі – проект) є запровадження проведення електронних земельних торгів.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект розроблено на виконання протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 (пункт 8 витягу з протоколу № 51) щодо запровадження продажу земельних ділянок та прав на них виключно на електронних земельних торгах.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект спрямовано на реалізацію положень Стратегії удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 413, а також спрямовано на запобігання корупції та недопущення зловживань у сфері земельних відносин, пов’язаних з передачею земель у власність та користування на конкурентних засадах шляхом запровадження електронних земельних торгів.

3. Суть проекту акта

Проектом передбачено внести зміни до статей 135, 137 Земельного кодексу з метою передбачення обов’язковості проведення електронних земельних торгів для продажу земельних ділянок державної та комунальної власності та прав на них.

4. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України та  Земельний кодекс України.

5. Фінансово–економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз впливу

Проект є регуляторним актом, який позитивно впливатиме на забезпечення захисту прав та інтересів держави, юридичних та фізичних осіб. Проект регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності.

7. Позиція заінтересованих сторін

Прогноз впливу реалізації проекту на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

8. Громадське обговорення

Для громадського обговорення проект розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (minagro.gov.ua), офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (land.gov.ua).

9. Позиція заінтересованих органів

Проект підлягає погодженню Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Міністерством юстиції України та Державним агентством з питань електронного урядування України.

10. Правова експертиза

Проект буде направлено для проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання  дискримінації

У проекті відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту дозволить врегулювання питання щодо обов’язкового продажу земельних ділянок державної і комунальної власності та прав на них шляхом проведення електронних земельних торгів.

 

 

В. о. Голови Державної служби України

з питань геодезії, картографії та кадастру                                                                                              О. КОЛОТІЛІН

           ____ ___________ 2019 р.Аналіз регуляторного впливу

проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження електронних земельних торгів»

 
 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Практика проведення земельних торгів у формі традиційних аукціонів за участю ліцитатора та учасників торгів засвідчила наявність корупційних ризиків при визначенні максимальної ціни лота та переможців торгів. Крім того проведення зазначених аукціонів в деяких випадках супроводжувались провокаційними діями третіх осіб, спрямованих на перешкоджання проведення торгів за встановленою процедурою, що призводило до визнання торгів такими, що не відбулись і як наслідок до недонадходження до місцевих бюджетів за рахунок плати за земельні ділянки, які виставлялись на торги.

Виходячи з викладеного, протокольним рішенням Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 (пункт 8 витягу з протоколу № 51) доручено вжити заходів щодо запровадження продажу земельних ділянок (державної та комунальної власності) виключно на електронних земельних торгах.

Також проект акта спрямовано на реалізацію положень Стратегії удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 413, а також спрямовано на запобігання корупції та недопущення зловживань у сфері земельних відносин, пов’язаних з передачею земель у власність та користування на конкурентних засадах шляхом запровадження електронних земельних торгів.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)
Так
Ні
Громадяни
Так
 
Держава
Так
 
Субʼєкти господарювання, у тому числі субʼєкти малого підприємництва
Так
 


ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є встановлення законодавчої можливості проведення електронних земельних торгів з продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження електронних земельних торгів».

Проектом передбачено внести зміни до статей 135-139 Земельного кодексу з метою передбачення обов’язковості проведення електронних земельних торгів для продажу земельних ділянок державної та комунальної власності та прав на них.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

1.    Визначення альтернативних способів

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий «status quo», тобто використання діючого порядку організації та проведення традиційних земельних торгів, закріпленого Земельним кодексом України.

Вид альтернативи
Опис альтернативи
Альтернатива 1.
Використання порядку організації та проведення  традиційних земельних торгів, закріпленого Земельним кодексом України .
Недосконала процедура організації та проведення земельних торгів, як наслідок наявність корупційних ризиків та можливість перешкоджання проведенню земельних торгів. Законодавча неможливість проведення електронних земельних торгів.
 
Альтернатива 2.
Внесення змін до Земельного кодексу України.
Встановлення механізму проведення електронних земельних торгів, що дасть можливість збільшити кількість земельних ділянок, права на які будуть реалізовані шляхом проведення електронних земельних торгів та кількість учасників таких торгів.
Прийняття проекту акта дасть можливість проведення електронних земельних аукціонів на сучасних електронних системах та підвищить прозорість усіх процесів організації та проведення електронних земельних торгів.
 Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
 
Альтернатива 1.
Вигоди за рахунок відсутності можливості організації та проведення електронних земельних торгів та підготовки законодавчого врегулювання цього питання відсутні.
Збільшені витрати часу на проведення традиційних земельних торгів у зв’язку з неможливістю проведення електронних земельних торгів.
 
Альтернатива 2.
 
Встановлення механізму проведення електронних земельних торгів, забезпечення максимальної публічності проведення електронних земельних торгів.
Додаткових витрат, необхідних для реалізації положень проекту регуляторного акту не передбачається.
 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1.
Вигоди за рахунок відсутності можливості участі в електронних земельних торгах відсутні.
Існування необхідності приймати участь у «живих» земельних торгах, що потребує відповідних витрат.
Альтернатива 2.
Встановлення механізму проведення електронних земельних торгів, що надасть можливість громадянам приймати участь у електронних земельних торгах незалежно від місця розташування як земельної ділянки так і безпосередньо самих учасників таких торгів.
Додаткові витрати з боку громадян при участі у електронних земельних торгах відсутні. При цьому проектом акта передбачено збільшення розміру гарантійного внеску, який повертається учаснику (який не став переможцем торгів) або зараховується  в рахунок сплати переможцем торгів ціни лота.
 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Кількість суб’єктів господарювання, на яких буде здійснюватись вплив не обмежується.

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1.
Вигоди за рахунок відсутності можливості організації та проведення електронних земельних торгів та розширення кількості суб’єктів господарювання, що можуть прийняти участь в організації та проведенні електронних земельних торгах відсутні.
Існування необхідності організовувати, проводити та приймати участь у «живих» земельних торгах, що потребує відповідних витрат.
Альтернатива 2.
Встановлення механізму проведення електронних земельних торгів, що надасть можливість суб’єктам господарювання приймати участь в організації, проведенні, безпосередньої участі в електронних земельних торгах незалежно від місця розташування як земельної ділянки так і безпосередньо самих учасників таких торгів.
Додаткових витрат, необхідних для реалізації положень проекту регуляторного акту не передбачається.
 


Сумарні витрати за альтернативами
Сума витрат, гривень
Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

0

 

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

0


IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)
Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)
Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1
1
Недосконала процедура організації та проведення земельних торгів, як наслідок наявність корупційних ризиків та можливість перешкоджання проведенню земельних торгів. Законодавча неможливість проведення електронних земельних торгів.
 
Альтернатива 2
4
Встановлення механізму проведення електронних земельних торгів, що дасть можливість збільшити кількість земельних ділянок, права на які будуть реалізовані шляхом проведення електронних земельних торгів та кількість учасників таких торгів.
Прийняття проекту акта дасть можливість проведення електронних земельних аукціонів на сучасних електронних системах та підвищить прозорість усіх процесів організації та проведення електронних земельних торгів.


Рейтинг результативності
Вигоди (підсумок)
Витрати (підсумок)
Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу.
 
Альтернатива 2
Встановлення механізму проведення електронних земельних торгів з метою запровадження можливості проведення електронних земельних торгів та підготовки пропозицій щодо врегулювання питання організації електронних земельних торгів на законодавчому рівні.
 
Додаткові витрати, необхідні для реалізації положень проекту акту відсутні.
 
Вирішення проблеми та забезпечення можливості запровадження електронних земельних торгів.
Альтернатива 1
Вигоди за рахунок відсутності можливості організації та проведення електронних земельних торгів та розширення кількості суб’єктів господарювання, що можуть прийняти участь в організації та проведенні електронних земельних торгах відсутні.
Недосконала процедура організації та проведення електронних земельних торгів без детального визначення учасників (організаторів, операторів, учасників), їх повноважень та прав, що на практиці фактично унеможливило організацію та проведення пілотних електронних земельних торгів.
Неможливість проведення електронних земельних торгів.

 

Рейтинг
Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи
Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
 
Альтернатива 1
Існування проблеми
Х
Альтернатива 2
Вирішення проблеми
Ризик зовнішніх чинників на дію акта відсутній
 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основними механізмами, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми є законодавче запровадження можливості проведення електронних земельних торгів.

Реалізація заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми, досягається наступним:

- внесення змін до Земельного кодексу України;

- після набрання чинності проектом акта розробка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо встановлення порядку проведення електронних земельних торгів.

Після набрання чинності регуляторним актом Мінагрополітики та Держгеокадастр мають оприлюднити його на офіційних веб-сайтах для інформування органів місцевого самоврядування, власників та користувачів земельних ділянок.

Вжиття додаткових заходів з боку Мінагрополітики та Держгеокадастру та інших центральних органів виконавчої влади у зв’язку з набранням чинності регуляторним актом не передбачається.

З боку суб’єктів господарювання необхідні витрати часу на знаходження та ознайомлення з положення проекту акта, що доступні у відкритих джерелах.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні. Прийняття регуляторного акта не потребує створення нового центрального органу виконавчої влади.

Додаткові бюджетні витрати, пов’язані з реалізацію запропонованого проекту відсутні та відсутні витрати суб’єктів господарювання на реалізацію проекту акта, тому М-тест не розроблявся.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Регуляторним актом передбачено, що він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати, оскільки положення Земельного кодексу України в частини визначення процедури проведення земельних торгів мають постійний характер, а кількість та час проведення таких торгів не обмежується.

У разі прийняття нормативно-правового акта вищої юридичної сили, яким буде змінено регулювання методичних засад та процедури проведення нормативної грошової оцінки земель, положення Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення будуть приведені у відповідність до такого нормативно-правового акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

- надходження коштів до Державного бюджету у зв’язку з дією регуляторного акта не передбачається;

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

- обсяг додаткових коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та підприємницької діяльності на реалізацію положень проекту акта, відсутній;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та підприємницької діяльності, які використовуватимуть проект акта – високий;

- кількість проведених електронних земельних торгів;

- кількість проданих на електронних земельних торгах земельних ділянок або прав на них;

- кількість анульованих електронних земельних торгів або торгів, що визнані такими, що не відбулися.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих
та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.
Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Для проведення відстеження у якості цільових груп будуть залучені суб’єкти господарювання, які є виконавцями електронних земельних торгів та операторами електронних майданчиків.

 

 

В.о. Міністра аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                                                                                                             Максим МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux