портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 12 вересня 2013

Проект Закону України “Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості"

Проект

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

 

 

Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості

 

Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні та організаційні основи використання та збереження ґрунтів, охорони і відтворення їх родючості, встановлює основні принципи державної політики у цій сфері, вимоги щодо збереження якісного стану ґрунтового покриву, захисту його від негативних природних та антропогенних впливів.

Розділ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні поняття і терміни, їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

агровиробничі групи ґрунтів – об’єднання окремих контурів, видів та різновидностей ґрунтів у більші групи (масиви) з близькими агрономічними властивостями і рівнем родючості, для яких можна запропонувати однакове сільськогосподарське використання;

агрохімічні заходи – сукупність науково обґрунтованих прийомів застосування агрохімікатів і пестицидів для відтворення родючості ґрунтів, забезпечення умов для їх раціонального і безпечного використання, підвищення врожаю та його якості;

агрохімічна паспортизація – агрохімічне обстеження ґрунтів на сільськогосподарських угіддях з видачею агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, в якому фіксуються початкові та поточні рівні забезпечення поживними речовинами, запаси гумусу, реакція ґрунтового розчину, рівні забруднення ґрунтів токсичними речовинами і радіонуклідами та інші властивості ґрунтів;

бонітування ґрунтів – порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними та набутими властивостями, що мають сталий характер та суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах;

великомасштабне обстеження ґрунтового покриву – визначення генетичної будови та властивостей ґрунтів, структури ґрунтового покриву, за результатами якого складаються карти ґрунтів у масштабі 1:10000 та 1:25000 з відповідними супутніми матеріалами;

відтворення ґрунтів – заходи, що спрямовані на відтворення якості порушених ґрунтів і ґрунтового покриву в процесі рекультивації, консервації, ренатуралізації (реабілітації) земельних угідь;

вид ґрунту – таксономічна одиниця класифікації ґрунтів, яка об’єднує їх у межах роду за спільністю ґрунтоутворення, за ступенем вологозабезпечення, оглеєння, засолення, солонцюватості, скелетності, осолоділості тощо;

виснаження ґрунтів – збіднення їх на елементи мінерального живлення, органічні речовини, біоту та інші чинники родючості;

ґрунт – органо-мінеральне тіло, що утворилося на поверхні земної кори і є осередком найбільшої концентрації поживних речовин, основою життя та розвитку людства завдяки найціннішій своїй властивості – родючості;

ґрунтовий покрив – це сформований на поверхні земної кори внаслідок природних процесів та/чи діяльності людини ґрунтовий шар, який у поєднанні із землею (земельною ділянкою), на якій він розташований, функціонує як природний об’єкт, засіб аграрного чи лісогосподарського виробництва та операційний базис для відповідних видів суспільної діяльності;

деградація ґрунтів - погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів;

засмічення ґрунтів – накопичення у родючому шарі ґрунту або на його поверхні сміття, різного роду наносів, побутових, промислових та інших відходів, що призводить до забруднення довкілля;

збереження ґрунтів – заходи, спрямовані на запобігання впливу ерозійних процесів, порушенню цілісності генетичних горизонтів, руйнуванню морфологічних ознак, недопущення несанкціонованого переміщення ґрунтового покриву;

земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

землювання – заходи з поліпшення малопродуктивних земель шляхом покриття знятим з іншої ділянки родючим шаром ґрунту;

карти ґрунтів – карти, що відображають поширення ґрунтів, їхній стан та властивості;

книга історії полів – основний агровиробничий документ сільськогосподарського підприємства, що відображає історію кожного поля сівозміни і досягнутий рівень землеробства;

меліорація ґрунтів – сукупність організаційно-господарських та технічних заходів з докорінного поліпшення ґрунтів із несприятливими властивостями;

моніторинг ґрунтів – просторово-часова система спостережень за властивостями ґрунтів з метою виявлення змін їхньої якості;

нормативи якості ґрунту – показники і параметри будови, складу та властивостей ґрунтів, за яких ґрунти зберігають здатність виконувати свої продуктивні, екологічні та соціальні функції;

нормативи допустимих навантажень – показники та параметри зовнішніх природних і антропогенних навантажень на ґрунти і ґрунтовий покрив, за яких зберігаються нормативи їхньої якості і не наноситься шкоди довкіллю;

нормування родючості ґрунтів – встановлення стандартів, норм, нормативів, правил, регламентів в галузі забезпечення родючості ґрунтів;

охорона родючості ґрунтів – комплекс науково обґрунтованих технологічних прийомів, реалізація яких забезпечує утримання показників родючості у сталому стані, або покращує їх;

порушення ґрунтів – часткове або повне знищення ґрунтового покриву (зняття та перенесення), його фізична (механічна) руйнація;

протиерозійні заходи – сукупність науково обґрунтованих прийомів захисту ґрунтів від водної, вітрової та інших видів ерозії;

рекультивації порушених земель – це комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель;

різновид ґрунту – об’єднання ґрунтів у межах виду за особливостями гранулометричного складу;

рідкісні ґрунти – ґрунти, що утворились в унікальних природно-кліматичних умовах і господарської діяльності людини та мають особливе природоохоронне, наукове та дослідне значення;

родючість ґрунту – здатність ґрунту задовольняти потреби рослин в елементах живлення, воді, повітрі і теплі в достатніх кількостях для їх нормального розвитку, які в сукупності є основним показником якості ґрунту;

родючий шар ґрунту – верхній (гумусний) шар ґрунту зі сприятливими для росту й розвитку рослин властивостями, режимами та перебігом ґрунтотворних процесів;

розширене відтворення родючості ґрунтів – надання ґрунтам більш високих продуктивних функцій та якісних властивостей, ніж це притаманно їхньому вихідному стану, що забезпечує зростання урожайності та його якості;

дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок – це офіційний документ, який видається на підставі затвердженого в установленому законом порядку робочого проекту землеустрою і дає право власнику земельної ділянки чи землекористувачу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту);

якість ґрунтів – сукупність усіх позитивних та негативних характеристик та властивостей, які стосуються використання ґрунтів та їх функцій.

Терміни «земельна ділянка», «бонітування ґрунтів» використовується у значеннях, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про оцінку земель».

Стаття 2. Ґрунти як об’єкт охорони

Об’єктом охорони держави є всі різновиди ґрунтів на усіх без винятку земельних ділянках в межах території України.

Родючість ґрунтів є об’єктом охорони на землях сільськогосподарських угідь.

Стаття 3. Законодавство у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості

Правове регулювання у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення,

законів України Про охорону навколишнього природного середовища, Про охорону земель, Про державний контроль за використанням та охороною земель та Про землеустрій, цього Закону, інших нормативно – правових актів.

Відносини, що виникають у зв’язку з провадженням діяльності щодо збереження ґрунтів та охорони їх родючості у процесі використання надр, лісів, вод, регулюються законодавством про надра, ліси, води, охорону навколишнього природного середовища в частині, що не суперечить цьому Закону.

Стаття 4. Основні принципи державної політики у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості

Державна політика у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості спрямована на забезпечення державного регулювання та управління у цій сфері, визначення режиму використання особливо цінних ґрунтів, проведення моніторингу, агрохімічної паспортизації земель, бонітування, обліку ґрунтів та їх якісних характеристик, забезпечення раціонального, екологічно безпечного використання ґрунтів, відтворення та збереження їх стану, якості і родючості, захисту ґрунтів від негативних природних та антропогенних впливів.

Основними принципами державної політики у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості є:

забезпечення раціонального використання та збереження ґрунтів як одного з найважливіших компонентів природного середовища;

забезпечення застосування ґрунтозахисних технологій та інших заходів захисту і збереження ґрунтів від деградації за різного роду антропогенних навантажень;

цілісність ґрунтового покриву, його невіддільність від земельних ділянок, відтворення продуктивних та екологічних функцій ґрунтів;

поєднання заходів економічного стимулювання та юридичної відповідальності щодо збереження ґрунтів, охорони їх родючості і раціонального використання;

обов’язковість проведення заходів з підвищення родючості ґрунтів та відтворення деградованих ґрунтів;

наукове обґрунтування заходів із збереження ґрунтів;

гласність, повнота та достовірність інформації про стан ґрунтів, заходи з їх охорони;

 участь громадськості та суспільства у прийнятті рішень у сфері збереження ґрунтів;

невідворотність настання відповідальності за шкоду, нанесену ґрунтам;

правова охорона ґрунтів як компонента природного середовища на всіх категоріях земель.

Стаття 5.Загальнодержавні та регіональні програми з ґрунтового обстеження, охорони, збереження та відтворення родючості ґрунтів

З метою проведення ґрунтових обстежень, охорони, раціонального, екологічно безпечного використання ґрунтів, збереження та відтворення їх родючості приймаються загальнодержавні та регіональні програми.

Реалізація загальнодержавних програм у сфері відтворення, підвищення та охорони родючості ґрунтів є невід’ємною частиною аграрної політики і вирішальним фактором у забезпеченні стабільного виробництва сільськогосподарської продукції.

Проекти загальнодержавних програм розробляються за участю профільних наукових установ на основі схвалених в установленому порядку концепцій.

Розділ II.

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ҐРУНТІВ ТА ОХОРОНИ ЇХ РОДЮЧОСТІ

Стаття 6. Органи, які здійснюють державну політики у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості

Регулювання у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості здійснюють: Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, обласні і районні державні адміністрації та центральні органи виконавчої влади в межах повноважень, установлених Конституцією та законами України.

Центральними органами виконавчої влади у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості є:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості належить:

реалізація державної політики у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості;

забезпечення розроблення та виконання загальнодержавних програм із збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів;

затвердження критеріїв суттєвого зниження родючості ґрунтів;

затвердження в межах своїх повноважень нормативно – правових актів у галузі охорони ґрунтів, їх моніторингу, обстежень ґрунтового покриву та охорони родючості;

координація діяльності органів виконавчої влади у сфері збереження ґрунтів, їх моніторингу та охорони родючості;

вирішення інших питань у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 8. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості належить:

забезпечення реалізації державної політики в сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості;

участь у реалізації загальнодержавних програм із збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів у межах території Автономної Республіки Крим;

затвердження та участь у реалізації республіканських програм із збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів;

координація здійснення контролю за охороною ґрунтів та збереженням їх родючості,

вирішення інших питань у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 9. Повноваження обласних рад у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості

До повноважень обласних рад у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості належить:

реалізація державної політики у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості;

затвердження та участь у реалізації  регіональних програм із збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів;

вирішення інших питань у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 10.Повноваження районних рад у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості

До повноважень районних рад у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості належить:

реалізація державної політики у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості;

реалізація регіональних (республіканських) програм із збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів;

координація діяльності органів місцевого самоврядування у сфері охорони ґрунтів та їх родючості;

вирішення інших питань у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 11. Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості

До повноважень сільських, селищних, міських рад у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості на території сіл, селищ, міст належить:

розробка, затвердження і реалізація проектів та документації з охорони ґрунтів та збереження їх родючості відповідно до Конституції та законів України;

установлення обмежень (обтяжень) у використанні, тимчасовій забороні (зупиненні) чи припиненні використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог законодавства у сфері охорони ґрунтів та їх родючості;

здійснення самоврядного контролю за охороною ґрунтів та збереженням їх родючості в межах компетенції;

економічне стимулювання підвищення родючості ґрунтів;

вирішення інших питань у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості належить:

забезпечення реалізації державної політики у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості;

участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних та республіканських програм із збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів;

контроль за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних з вилученням (викупом) земельних ділянок;

здійснення координації діяльності міністерств Автономної Республіки Крим, республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, інших органів

виконавчої влади Автономної Республіки Крим в галузі збереження ґрунтів, їх моніторингу та охорони родючості;

вирішення інших питань в сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 13. Повноваження обласних і районних державних адміністрацій у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості

До повноважень обласних і районних державних адміністрацій у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості належить:

реалізація та виконання державної політики у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості;

участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних і регіональних (республіканських) програм із збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів;

затвердження документації щодо охорони ґрунтів та їх родючості відповідно до законодавства;

контроль за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних з вилученням (викупом) земельних ділянок;

координація державного контролю у сфері охорони ґрунтів та їх родючості;

економічне стимулювання підвищення родючості ґрунтів згідно з чинним законодавством;

установлення обмежень (обтяжень) у використанні, тимчасовій забороні (зупиненні) чи припиненні використання земельних ділянок фізичними та юридичними особами в разі порушення ними вимог чинного законодавства в галузі охорони ґрунтів та їх родючості;

вирішення інших питань у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості:

формує та реалізовує державну політику у галузі охорони ґрунтів та відтворення їх родючості;

організовує розроблення та впровадження загальнодержавних і регіональних (республіканських) програм із збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, забезпечує їх реалізацію;

розроблює та впроваджує ґрунтозахисні та екологобезпечні технології виробництва сільськогосподарської продукції;

проводить спостереження за зміною показників якісного стану ґрунтово – рослинного покриву у результаті здійснення сільськогосподарської діяльності;

формує та веде інформаційні банки даних про стан ґрунтів та їх родючість на землях сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угіддях);

веде баланс потреби і надходження агрохімікатів в Україну, погоджує технічні умови та питання щодо їх ввезення;

подає органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування клопотання про обмеження чи припинення робіт, які ведуться з порушенням агротехнічних та ґрунтозахисних технологій;

здійснює державний нагляд (контроль) у сфері охорони ґрунтів та відтворення їх родючості;

забезпечує здійснення ґрунтових обстежень, моніторингу ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь);

забезпечує здійснення природно – сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель;

розроблює і впроваджує рекомендації та заходи щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування агрохімікатів;

розроблює і сприяє впровадженню механізмів економічного стимулювання впровадження заходів щодо застосування ґрунтозахисного технологій та збереження ґрунтів і відтворення їх родючості;

організовує та здійснює діяльність пов'язану з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до законодавства;

проводе спостереження за зміною показників якості ґрунтів та їх родючості на землях сільськогосподарського призначення;

виступає державним замовником науково-дослідних робіт у визначених сферах та галузях, фінансує та координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво сучасних розробок та прогресивного досвіду;

координує роботу з відновлення продуктивної цінності земель сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь), розробляє і сприяє впровадженню ґрунтозахисних технологій та відновленню родючості ґрунтів;

вирішення інших питань в сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості відповідно до чинного законодавства.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики здійснює нормативно-правове забезпечення у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості, зокрема:

затверджує положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угіддях), затверджує порядок проведення агрохімічної паспортизації земель;

затверджує форму агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки і порядок його ведення;

затверджує рекомендації щодо поліпшення екологічного стану земель і підвищення родючості ґрунтів згідно з даними їх агрохімічної паспортизації;

затверджує форму Книги історії полів та порядок її ведення;

затверджує перелік специфічних ґрунтово-кліматичних умов, які характерні для земель сільськогосподарського призначення;

розроблює та затверджує відповідно до законодавства нормативно-правові акти, державні стандарти, норми і правила у галузі охорони земель, охорони ґрунтів та збереження їх родючості.

Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості належить:

а) здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності у частині:

використання та збереження ґрунтів та охорони їх родючості;

виконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;

виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони ґрунтів (земель) та відтворення їх родючості;

зміни показників якості ґрунтів у результаті проведення господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення;

своєчасного проведення підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності заходів щодо збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів;

розміщення, проектування, будівництва та введення у дію об’єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан земель та ґрунтів.

б) видача дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до робочих проектів землеустрою, затверджених у встановленому порядку;

в) обстеження земельних ділянок, які підлягають рекультивації, а також земельних ділянок, яким заподіяна шкода внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без відповідного дозволу;

г) здійснення розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без відповідного дозволу, вжиття заходів до її відшкодування в установленому законодавством порядку;

ґ) вирішення інших питань в сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості належать:

участь у формуванні державної політики в галузі збереження ґрунтів та охорони їх родючості;

участь у розробленні загальнодержавних і регіональних програм із збереження, відтворення ґрунтів та охорони їх родючості;

участь у підготовці нормативно-правових актів, стандартів, норм та правил у галузі збереження ґрунтів та охорони їх родючості;

участь у організації ведення моніторингу ґрунтів та їх родючості;

вирішення інших питань у галузі збереження ґрунтів та охорони їх родючості відповідно до Конституції та законів України.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості, належать:

участь у реалізації загальнодержавних і регіональних програм збереження, відтворення ґрунтів та охорони їх родючості;

здійснення державної екологічної експертизи землекористування;

участь у здійсненні природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель;

участь у розробленні та здійсненні заходів щодо економічного стимулювання збереження, відтворення ґрунтів та охорони їх родючості;

здійснення міжнародного співробітництва з питань збереження ґрунтів та охорони їх родючості;

вирішення інших питань у галузі збереження ґрунтів та охорони їх родючості відповідно до законодавства.

Стаття 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості належать:

участь у розробленні загальнодержавних та регіональних програм збереження ґрунтів та охорони їх родючості;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства України про збереження ґрунтів та охорону їх родючості;

участь у розробці нормативно-правових актів у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості;

подання позовів про відшкодування шкоди і втрат, заподіяних внаслідок порушення законодавства України про збереження ґрунтів та охорону їх родючості;

здійснення міжнародного співробітництва з питань збереження ґрунтів та охорони їх родючості;

вирішення інших питань у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості відповідно до законодавства.

Розділ IІI

ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ҐРУНТІВ ТА ЇХ СТАНУ

Стаття 18. Зміст державного обліку ґрунтів

Державний облік ґрунтів та їх стану здійснюється шляхом обстеження ґрунтового покриву, моніторингу ґрунтів, ведення карт ґрунтів, визначення параметрів родючості ґрунтів та встановлення площ затоплених, підтоплених, вторинно засолених, осолонцьованих, еродованих, заболочених, порушених, рекультивованих, деградованих, забруднених та малопродуктивних ґрунтів, обсягів зняття, транспортування, складування, зберігання та використання родючого шару ґрунту.

Інформація про стан ґрунтів та заходів щодо їх охорони є відкритою, загальнодоступною.

Порядок надання інформації про стан ґрунтів визначається чинним законодавством України.

Статтю 19. Обстеження ґрунтового покриву

Обстеження ґрунтового покриву України, Автономної Республіки Крим, областей, інших адміністративно-територіальних одиниць, земельних ділянок проводиться з метою встановлення просторового розташування видів ґрунтів на земельній ділянці, коригування меж ґрунтових відмін, отримання інформації про якісний стан та властивості ґрунтів.

Обстеження ґрунтового покриву проводяться у вигляді великомасштабного обстеження, детального обстеження ґрунтового покриву земельних ділянок, інших обстежень, результати яких оформлюються у вигляді ґрунтових карт (карт ґрунтів), звітів про стан ґрунтів, технічної документації із землеустрою.

Великомасштабне обстеження ґрунтового покриву проводиться в порядку і терміни, визначені відповідними загальнодержавними і регіональними (республіканськими) програмами за рахунок коштів Державного бюджету України й інших джерел з періодичністю раз на 20 років, за результатами якого складається технічна документація із землеустрою щодо обстеження ґрунтового покриву земель (земельних ділянок). Склад документації із землеустрою визначається Законом України "Про землеустрій".

Детальне обстеження ґрунтового покриву земельної ділянки проводиться на підставі рішень органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування на їх території, або укладених договорів між землевласниками і землекористувачами та розробниками документації із землеустрою.

За результатами детального обстеження ґрунтового покриву земельної ділянки складається технічна документація із землеустрою щодо обстеження ґрунтового покриву земель (земельних ділянок).

Інші види обстеження ґрунтового покриву проводяться на підставі укладених договорів між землевласниками і землекористувачами та виконавцями робіт, програм наукових досліджень наукових установ згідно з їх статутними повноваженнями.

Внесення даних до Державного земельного кадастру про якісні характеристики ґрунтів та просторове розташування окремих контурів, що характеризують стан ґрунту по кожному з виділених контурів (агровиробничі групи (підгрупи) ґрунтів, загальні показники, агрофізичні, фізико-хімічні, агрохімічні, забрудненість) здійснюється відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр”.

Стаття 20. Моніторинг ґрунтів

Моніторинг ґрунтів проводиться з метою своєчасного виявлення зміни показників якості ґрунтів, розробки науково обґрунтованих рекомендацій у цій сфері, оцінки результатів здійснення заходів щодо охорони ґрунтів, збереження та відтворення їх родючості, запобігання деградації земель.

Моніторинг ґрунтів є складовою моніторингу земель в державній системі моніторингу довкілля.

Моніторинг ґрунтів здійснюється на всіх землях сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угіддях) незалежно від форми власності на них.

Моніторинг ґрунтів забезпечує вирішення таких завдань:

одержання інформації про зміни властивостей ґрунтів;

прогнозування розвитку ґрунтових процесів, зміни властивостей ґрунтів та їх родючості;

встановлення різного роду обмежень на господарське використання ґрунтів і певних видів діяльності.

Результати моніторингу використовуються:

в процесі регулювання земельних відносин;

при проведенні економічної та грошової оцінки земель;

визначенні розмірів плати за землю;

плануванні заходів щодо відтворення родючості ґрунтів та підвищення урожайності сільськогосподарських культур;

коригуванні агротехнологій;

проведенні агроґрунтового районування (зонування) території;

визначенні ґрунтів та територій з виробництва сільськогосподарської продукції придатної для дитячого та дієтичного харчування;

розробленні рекомендацій щодо раціонального та екологічно безпечного застосування пестицидів та агрохімікатів;

оцінюванні еколого-меліоративного стану зрошуваних і осушуваних земель;

створенні та веденні інформаційних банків даних про екологічний стан ґрунтів та інформаційно-аналітичної системи з відтворення родючості та охорони ґрунтів,

наданні землевласникам, землекористувачам та суб’єктам земельно-оціночної діяльності інформації про сучасний стан ґрунтів та їх родючості;

підготовці періодичної національної доповіді про стан ґрунтів та їх родючість.

Організація та проведення моніторингу ґрунтів здійснюється відповідно до Положення про моніторинг земель, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Стаття 21. Агрохімічна паспортизація земель

Агрохімічна паспортизація земель є складовою моніторингу ґрунтів.

Агрохімічна паспортизація земель проводиться з метою державного контролю за зміною показників родючості та станом забруднення ґрунтів.

Завданням агрохімічної паспортизації земель є визначення показників якості ґрунтів, їх змін внаслідок господарської діяльності, а також умов для раціонального використання мінеральних, органічних добрив, меліорантів та інших видів агрохімікатів у господарствах всіх форм власності, збереження від забруднення та відтворення родючості ґрунтів.

Об’єктами агрохімічної паспортизації земель є ґрунти сільськогосподарських угідь (рілля, у тому числі зрошувана, осушена, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження, перелоги).

Агрохімічній паспортизації земель підлягають земельні ділянки надані для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, підсобного господарства, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства.

Агрохімічна паспортизація ріллі здійснюється через кожні 5 років, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень – не рідше як один раз у 10 років і є обов’язковою для всіх землевласників та землекористувачів незалежно від форм власності і розміру земельної ділянки.

Результати агрохімічної паспортизації земель використовуються при плануванні заходів щодо відтворення родючості ґрунтів та підвищення урожайності сільськогосподарських культур, проведенні моніторингу земель та ґрунтів, визначенні сировинних зон для вирощування сільськогосподарської продукції для виготовлення продуктів дитячого, дієтичного харчування та в інших випадках, передбачених законодавством.

За результатами агрохімічної паспортизації земель видається агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки.

Дані агрохімічної паспортизації земель та відомості агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки повинні використовуватися в процесі регулювання земельних відносин при:

передачі у власність або наданні в користування, в тому числі в оренду, земельної ділянки;

зміні власника земельної ділянки або землекористувача;

проведенні грошової оцінки земель;

визначенні розмірів плати за землю;

здійсненні державного нагляду (контролю) за станом збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів;

розробленні стандартів і нормативів в галузі охорони ґрунтів (земель) та здійсненні державного контролю за їх дотриманням;

розробленні проектів землеустрою, та здійснення державного контролю за дотриманням заходів, які ними передбачені.

Наявність агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки є обов’язковою умовою при передачі земельних ділянок, які підлягають агрохімічній паспортизації земель, у власність, користування, наданні дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок.

Істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на земельну ділянку, яка підлягає агрохімічній паспортизації земель, є актуальні данні агрохімічної паспортизації земель.

Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки є невід'ємною частиною договору емфітевзису, договору оренди земельної ділянки, яка підлягає агрохімічній паспортизації земель.

Під час проведення агрохімічної паспортизації земель землекористувачі та землевласники забезпечують вільний доступ до земельних ділянок, які підлягають обстеженню.

Проведення агрохімічної паспортизації земель забезпечується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

Агрохімічна паспортизації земель проводиться відповідно до затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики порядків проведення агрохімічної паспортизації земель та порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки.

Здійснює агрохімічну паспортизацію земель спеціалізована державна установа, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, з метою державного моніторингу ґрунтів за зміною показників родючості, забруднення ґрунтів токсичними речовинами і радіонуклідами, раціонального використання земель сільськогосподарського призначення.

Стаття 22. Бонітування ґрунтів

Бонітування ґрунтів є одним із видів оцінювання земель.

Дані бонітування ґрунтів є складовою частиною Державного земельного кадастру та основою проведення оцінки сільськогосподарських угідь.

Підставою для проведення бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок є рішення органу державної виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

Бонітування ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 7 років.

Бонітування ґрунтів здійснюється відповідно до  законодавства.

За результатами бонітування ґрунтів складається технічна документація з бонітування ґрунтів.

Відомості про бонітування ґрунтів вносяться до Державного земельного кадастру на підставі затвердженої технічної документації з бонітування ґрунтів відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр".

Стаття 23. Карти ґрунтів

Карти ґрунтів є державними тематичними картами, які укладаються в межах окремих адміністративно-територіальних одиниць (селищних рад, районів, областей, Автономної Республіки Крим та України в цілому). Для створення карти ґрунтів використовують дані великомасштабного, детального та інших видів обстежень ґрунтового покриву.

Карти ґрунтів є джерелом інформації для ведення Державного земельного кадастру, Державного моніторингу навколишнього природного середовища, агрохімічної паспортизації, земельно-оціночних робіт, землевпорядкування та раціонального використання ґрунтів в процесі господарської діяльності.

Карти ґрунтів відображають просторову структуру ґрунтового покриву, наявність особливо цінних ґрунтів; ґрунтів, що зазнали деградації та забруднення;

меліорованих, порушених та рекультивованих ґрунтів.

Порядок створення, ведення, використання, в тому числі для наповнення Державного земельного кадастру, обліку та збереження карт ґрунтів визначається Кабінетом Міністрів України.

Розділ ІV.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ҐРУНТІВ ТА ОХОРОНА ЇХ РОДЮЧОСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 24. Права та обов’язки землевласників та землекористувачів у сфері охорони ґрунтів та відтворення їх родючості

Землевласники та землекористувачі мають право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію про стан родючості ґрунтів на власних чи орендованих земельних ділянках.

Землевласники та землекористувачі зобов’язані:

здійснювати господарську та іншу діяльність способами та засобами, що забезпечують відтворення родючості ґрунтів земельних ділянок, а також обмежують негативний вплив такої діяльності на стан ґрунтів та довкілля;

дотримуватися стандартів, норм, нормативів, правил та регламентів проведення агротехнічних, агрохімічних, меліоративних, фітосанітарних, протиерозійних та інших заходів;

вести книгу історії полів і надавати її матеріали в установленому порядку органам державної виконавчої влади та установам і організаціям на їх запит;

проводити агротехнічні, агрохімічні, меліоративні, фітосанітарні, протиерозійні та інші заходи з відтворення родючості ґрунтів на земельних ділянках сільськогосподарського призначення;

сприяти проведенню агрохімічної паспортизації земель, обстеженням ґрунтового покриву та інших обстежень на земельних ділянках сільськогосподарського призначення;

інформувати відповідні органи виконавчої влади про факти деградації та забруднення ґрунтів на земельних ділянках, що знаходяться в їхньому володінні або користуванні;

виконувати інші зобов’язання, передбачені законодавством України.

Стаття 25. Охорона родючого шару ґрунтів

Родючий шар ґрунту зберігається при здійсненні будь-якої господарської та іншої діяльності.

Зняття родючого шару ґрунту проводиться лише у тих випадках, коли здійснення господарської та іншої діяльності може призвести до порушення родючого шару ґрунту чи його захоронення. Зняття та використання родючого шару ґрунту здійснюється згідно з встановленими нормативами та проектною документацією за дозволами на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок, які видаються в установленому законом порядку.

При здійсненні діяльності, пов'язаної з порушенням ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), власники земельних ділянок та землекористувачі повинні здійснювати пошарове зняття, роздільне складування і зберігання ґрунтової маси відповідно до структури ґрунтового профілю, нанесення її на ділянку, з якої вона була знята (рекультивація), або на іншу земельну ділянку (землювання малопродуктивних угідь) для підвищення її продуктивності та інших якостей.

Вивезення родючих шарів ґрунту за межі України заборонено, за винятком міжнародного науково-дослідного обміну в якості зразків чи показових монолітів в обмеженому обсязі. Порядок вивезення зразків ґрунтів, ґрунтових монолітів та колекцій за межі України визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 26. Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

Зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) власниками та користувачами земельних ділянок, у тому числі орендарями, які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, здійснюється на підставі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок, крім:

проведення робіт, пов’язаних з ліквідацією аварійних ситуацій на об’єктах трубопровідного транспорту, підземних кабельних мережах енергозабезпечення, об’єктах нафтогазового комплексу;

переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) в межах однієї і тієї ж земельної ділянки, наданої для:

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

ведення садівництва;

індивідуального дачного будівництва;

будівництва індивідуального гаража.

Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок здійснюється на безоплатній основі.

Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок видається за заявами:

власників земельних ділянок;

користувачів земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, за погодженням з їх власниками;

користувачів земельних ділянок, що перебувають у державній чи комунальній власності.

Обов'язковою умовою для видачі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок є наявність розробленого та затвердженого в установленому законодавством порядку робочого проекту землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь або проекту розробки родовища корисних копалин (у відповідних випадках), у яких визначено передбачувані способи зняття та збереження ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), транспортування його до місця складування або тимчасового зберігання та нанесення на земельну ділянку, яка підлягає рекультивації чи землюванню. У робочих проектах землеустрою в обов'язковому порядку повинні бути в наявності агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки, якщо зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) здійснюється на сільськогосподарських угіддях, чи матеріали обстеження ґрунтового покриву у інших випадках.

Перед видачею дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок орган, який його видає, проводить спільно з державною установою, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики обстеження земельних ділянок (ґрунтового покриву), за наслідками якого визначається можливість виконання на таких земельних ділянках робіт, передбачених робочим проектом землеустрою. Крім того, в ході обстеження перевіряється чи розпочаті роботи із зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), чи ні.

Після проведення рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь цими ж органами здійснюється повторне обстеження земельної ділянки (ґрунтового покриву) на предмет якості проведення земляних робіт та їх відповідності обсягам та способам, що визначені у робочих проектах землеустрою.

Визначені цією статтею обстеження земельних ділянок (ґрунтового покриву), які перебувають у державній чи комунальній власності, а також у користуванні державних та комунальних підприємств (установ, організацій), здійснюється безоплатно.

Обстеження земельних ділянок (ґрунтового покриву), що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, у тому числі переданих у оренду, а також земельних ділянок, які надані у оренду із земель запасу, здійснюється на платній основі. Розмір тарифів на обстеження земельних ділянок затверджується Кабінетом Міністрів.

Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок видається на строк проведення земляних робіт, що передбачений у відповідному робочому проекті землеустрою, або проекті розробки родовища корисних копалин (у відповідних випадках), на підставі якого він видається. Термін дії дозволу може бути продовжено органом, який його видав, за заявою власника чи користувача земельної ділянки.

Порядок видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок видається у 30-денний строк з дати реєстрації заяви про його видачу. У разі необхідності обстеження значних площ земельних ділянок (більше 1000 га), на яких планується провести зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), термін розгляду заяви та доданих до неї матеріалів може бути продовжено за письмовою згодою заявника, але не більше ніж на 3 робочих дні.

У видачі дозволу може бути відмовлено у разі: подання не у повному обсязі документів, необхідних для його видачі, або якщо подані документи не відповідають чинному законодавству; припинення на момент видачі дозволу права власності чи права користування земельною ділянкою в порядку, визначеному законом; конфіскації земельної ділянки, яка перебуває у власності, за рішенням суду.

Рішення про відмову у видачі дозволу приймається у 10- денний строк з дати реєстрації заяви про його видачу. У разі усунення власником чи користувачем земельної ділянки причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється у 10- денний строк з дати реєстрації заяви про його видачу.

Підставами для анулювання дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок є: заява юридичної чи фізичної особи, які отримали дозвіл, (заява власника земельної ділянки; користувача земельної ділянки, що перебуває у приватній власності, за погодженням з її власником; користувача земельної ділянки, що перебуває у державній чи комунальній власності); припинення діяльності юридичної особи шляхом ліквідації; припинення права власності чи права користування земельною ділянкою; конфіскації земельної ділянки, яка перебуває у власності, за рішенням суду; невиконання приписів державних інспекторів органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, або органів, що здійснюють державний контроль за додержанням вимог законодавства про охорону земель в частині припинення порушень земельного законодавства та дотримання законодавства про охорону земель.

Рішення про анулювання дозволу приймається органом, який його видав. Дія анульованого дозволу припиняється з моменту прийняття рішення про його анулювання.

Підставами для переоформлення дозволу є: зміна власника чи користувача земельної ділянки.

У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу власник чи користувач земельної ділянки зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати в установленому законодавством порядку заяву про переоформлення дозволу. Переоформлення дозволу здійснюється протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації заяви про переоформлення дозволу. У переоформленому дозволі вказується той же строк, на який був виданий дозвіл, що переоформляється. Переоформлення дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок здійснюється на безоплатній основі.

Підставами для видачі дубліката дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок є:

втрата раніше отриманого дозволу;

пошкодження дозволу, внаслідок чого він став непридатним для використання.

Видача дубліката здійснюється на безоплатній основі протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви про його видачу. Дублікат видається на той же строк, на який був виданий втрачений чи пошкоджений дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок.

Стаття 27. Вимоги до охорони ґрунтів при проектуванні та будівництві об’єктів господарської та іншої діяльності

При проектуванні та будівництві об’єктів господарської та іншої діяльності здійснюється обстеження ґрунтів, а також оцінювання впливу цієї діяльності на якість ґрунтів та їх родючість.

Розміщення об’єктів господарської та іншої діяльності, проекти їх будівництва з урахуванням результатів обстеження ґрунтів повинні відповідати екологічним та санітарним вимогам, передбачати заходи щодо збереження родючого шару ґрунту.

При проектуванні та будівництві об’єктів господарської та іншої діяльності, що можуть призвести до порушення ґрунтів, передбачаються заходи щодо роздільного зняття, збереження та подальшого використання родючого шару ґрунтів.

Стаття 28. Вимоги до охорони ґрунтів та відтворення їх родючості при експлуатації об’єктів господарської та іншої діяльності

Господарська та інша діяльність, що негативно впливає або може негативно вплинути на ґрунти, планується та здійснюється за умови обов’язкового проведення заходів щодо охорони ґрунтів та відтворення їх родючості.

До заходів з охорони ґрунтів та відтворення їх родючості належить:

відтворення та покращення стану ґрунтів при проведенні рекультивації порушених земель;

покращення стану ґрунтів за умов проведення консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель;

створення ґрунтозахисних лісових та чагарникових насаджень та залуження земельних ділянок;

проведення інших заходів, що мають на меті запобігання та ліквідацію негативних природних та антропогенних впливів на ґрунти.

Експлуатація об’єктів господарської та іншої діяльності здійснюється відповідно до правил, вимог та нормативів з охорони ґрунтів.

У випадках забруднення ґрунтів при експлуатації об’єктів господарської та іншої діяльності суб’єкти цієї діяльності зобов’язані провести повний комплекс робіт з ліквідації наслідків цього забруднення у найкоротший термін.

Стаття 29. Вимоги щодо охорони ґрунтів при ліквідації або консервації об’єктів господарської та іншої діяльності

При ліквідації або консервації об’єктів господарської та іншої діяльності, що можуть мати негативний вплив на ґрунти, фізичні та юридичні особи, які здійснюють господарську та іншу діяльність на вказаних об’єктах, зобов’язані провести обстеження ґрунтів та здійснити заходи з їх відтворення  до стану, придатного для подальшого використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням.

Стаття 30. Вимоги щодо охорони ґрунтів від підтоплення, заболочення та переосушення

Заходи з охорони ґрунтів від підтоплення, заболочення та переосушення проводять за умов зведення будівель та споруд, водосховищ, гідромеліоративних мереж та здійснення іншої діяльності, що призводить до зміни гідрологічного режиму території. Ці заходи передбачають відведення стічних поверхневих та підземних вод, облаштування водопропускних споруд, одамбування мілководдя, берегів та інші заходи щодо усунення можливих ризиків підтоплення та заболочення ґрунтів.

Заходи з охорони ґрунтів від переосушення здійснюються в межах робіт з гідротехнічної меліорації земель та меліоративного землеробства шляхом унормування режимів водорегулювання, структури землекористування та інших заходів, що передбачають збереження вологи в ґрунто-підґрунтовій товщі відповідно до природного районування.

Стаття 31. Вимоги щодо відтворення деградованих, забруднених та виснажених ґрунтів

Власники земельних ділянок, землекористувачі, орендарі земельних ділянок, з вини яких ґрунти зазнали деградації, забруднення та виснаження, забезпечують відтворення родючості ґрунтів до вихідного стану, або до стану, що відповідає нормативам якості ґрунтів земельних ділянок цього цільового призначення.

Відшкодування витрат землекористувачів, орендарів земельних ділянок на відтворення деградованих, забруднених і виснажених ґрунтів проводиться на підставі договорів з власниками земельних ділянок.

Невжиття заходів щодо відтворення деградованих, забруднених та виснажених ґрунтів є підставою для припинення права користування земельною ділянкою в порядку, визначеному законодавством. Припинення права користування на земельну ділянку не звільняє винних осіб від обов’язку відшкодування збитків, що заподіяно ґрунтам.

За умов сильного та особливо сильного забруднення ґрунтів проводяться заходи з їх детоксикації або зняття забруднених шарів ґрунту та їх захоронення в порядку, встановленому законодавством України.

На земельних ділянках з деградованими, забрудненими та виснаженими ґрунтами, що підлягають консервації, заборонено проводити господарську та іншу діяльність, за винятком діяльності, що пов’язана із запобіганням подальшої деградації ґрунтів та усуненням її наслідків. Для відтворення деградованих, забруднених та виснажених ґрунтів на земельних ділянках, що не підлягають консервації, запроваджується спеціальний режим використання, який передбачає введення обмежень або заборону на окремі види робіт. Встановлення спеціального режиму використання земельних ділянок із деградованими, забрудненими та виснаженими ґрунтами може здійснюватися шляхом зміни цільового призначення та видів дозволеного використання земельних ділянок.

Критерії віднесення ґрунтів до деградованих, виснажених та забруднених, а також порядок встановлення спеціального режиму використання земельних ділянок із деградованими, забрудненими та виснаженими ґрунтами визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 32. Вимоги щодо відтворення або покращення стану ґрунтів при проведенні рекультивації порушених земель

При проведенні рекультивації порушених земельних ділянок здійснюється відтворення ґрунтового покриву та покращення його стану. Робочий проект землеустрою щодо рекультивації порушених земель повинен передбачати заходи щодо охорони рекультивованих ґрунтів  та покращення їх стану.

Відтворення та покращення стану ґрунтів при проведенні рекультивації проводиться на земельних ділянках, з яких було знято родючий шар ґрунту, а також на інших техногенно порушених земельних ділянках. Рекультивація порушених земельних ділянок може здійснюватись як із використанням, так і без використання знятого родючого шару ґрунту.

Рекультивацію порушених земельних ділянок з метою відтворення ґрунтів здійснюють особи, діяльність чи бездіяльність яких призвели до знищення ґрунтового покриву або суттєвого погіршення його стану.

В інших випадках рекультивація порушених земельних ділянок з відтворення та покращення стану ґрунтів організується та здійснюється відповідними органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Стаття 33. Вимоги щодо покращення стану ґрунтів при проведенні землювання малопродуктивних земель

Землювання здійснюється відповідно до розроблених робочих проектів землеустрою щодо землювання малопродуктивних угідь, які включають: проектні пропозиції щодо поліпшення малопродуктивних земель знятим родючим шаром ґрунту; визначення обсягів і методів робіт зі зняття родючого шару ґрунту з ділянок будівництва або видобутку корисних копалин; вибір (за потреби) місць для тимчасового складування знятого родючого шару ґрунту; розробку технології виконання робіт щодо перевезення родючого шару ґрунту, нанесення його на попередньо відібрані земельні ділянки, планування і розрівнювання; розробку креслень (плани, профілі трас, схеми); кошторисну документацію.

При проведенні землювання здійснюється покращення стану ґрунтового покриву малопродуктивних земель. Робочий проект землеустрою щодо землювання малопродуктивних земель повинен передбачати заходи щодо охорони поліпшених ґрунтів та подальше їх використання.

Рекультивація порушених земель та землювання малопродуктивних земель здійснюється відповідно до розроблених в установленому законодавством порядку робочих проектів землеустрою за дозволами на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок, які видаються в установленому законом порядку.

Розділ V

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ҐРУНТІВ ТА ОХОРОНИ ЇХ РОДЮЧОСТІ

Стаття 34. Завдання стандартизації і нормування у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості

Стандартизація і нормування у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості здійснюється з метою встановлення комплексу обов’язкових норм, правил, вимог, методик щодо використання ґрунтів, охорони їх від виснаження, забруднення та засмічення, порушення та деградації.

Стандартизація і нормування у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості спрямована на:

забезпечення застосування ґрунтозахисних технологій та здійснення інших заходів щодо упередження забруднення, деградації ґрунтів під час провадження господарської та іншої діяльності;

забезпечення раціонального використання ґрунтів, їх відтворення і підвищення родючості, запобігання виснаженню та засміченню ґрунтів;

встановлення єдиних вимог до експлуатації обладнання і споруд з метою охорони ґрунтів від забруднення;

впровадження сучасних технологій, спрямованих на забезпечення потенційної та ефективної родючості ґрунтів.

Нормативні документи у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості розробляються, приймаються, схвалюються, переглядаються, змінюються, їх дія припиняється відповідно до чинного законодавства.

Стаття 35. Нормативи у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості

У сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості встановлюються таки нормативи:

якості ґрунтів;

допустимих антропогенних навантажень на ґрунти.

Нормативи якості ґрунтів включають показники придатності ґрунтів для цільового використання, а також допустимої зміни будови, складу та властивостей ґрунтів, що забезпечують виконання ґрунтами своїх продуктивних і екологічних функцій. Нормативи якості ґрунтів встановлюються з урахуванням типу ґрунтів та цільового призначення земель.

Нормативи допустимих антропогенних навантажень на ґрунти встановлюються для кожного виду і джерела впливу на ґрунти та їх сукупної дії в межах конкретної території (регіону), виходячи з особливостей чинників регіонального ґрунтоутворення. Збереження та відтворення родючості ґрунтів повинні здійснюватися за нормативами допустимого антропогенного навантаження на ґрунти на землях сільськогосподарського призначення.

Інші нормативи у сфері використання ґрунтів та охорони їх родючості встановлюються згідно із Законом України «Про охорону земель».

Розділ VІ

ФІНАНСУВАННЯ У СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ҐРУНТІВ ТА ОХОРОНИ ЇХ РОДЮЧОСТІ

Стаття 36. Фінансування комплексу заходів із збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів

Фінансування ґрунтоохоронних заходів здійснюється за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів, у тому числі коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, власних коштів землевласників та землекористувачів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Кошти державного бюджету спрямовуються на:

виконання завдань передбачених загальнодержавними програмами з охорони ґрунтів;

здійснення моніторингу та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь);

часткову компенсацію понесених товаровиробниками витрат на здійсненням заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів;

проведення великомасштабного обстеження ґрунтового покриву;

бонітування ґрунтів.

Кошти місцевих бюджетів спрямовуються на:

реалізацію заходів, передбачених регіональними програмами з охорони ґрунтів;

корегуючі обстеження ґрунтового покриву;

запровадження адаптивних ґрунтозахисних систем землеробства;

заходи з поліпшення екологічного стану ґрунтів;

консервацію земель;

застосування механізмів економічного стимулювання за виконання ґрунтоохоронних заходів.

За рахунок коштів землевласників і землекористувачів здійснюється:

виконання комплексу робіт з охорони ґрунтів, відтворення та підвищення їх родючості;

запровадження енергоощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур;

реалізація заходів, спрямованих на запобігання проявів ерозійних процесів;

проведення агрохімічної паспортизації та інших видів агрохімічних обстежень.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, визначається Кабінетом Міністрів України.

Розділ VIІ

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ҐРУНТІВ ТА ОХОРОНИ ЇХ РОДЮЧОСТІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ҐРУНТІВ ТА ОХОРОНИ ЇХ РОДЮЧОСТІ

Стаття 37. Державний контроль у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості

Державний контроль у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості включає:

аналіз результатів обстеження стану ґрунтів у процесі провадження господарської та іншої діяльності;

виконання вимог та нормативів щодо охорони ґрунтів;

проведення заходів, передбачених землевпорядною, містобудівною та іншою документацією, що містить заходи із запобігання та припинення деградації і забруднення ґрунтів, відтворення їх родючості;

перевірка достовірності землевпорядної документації про стан ґрунтів;

вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень з використання ґрунтів.

Державний контроль у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості здійснюється шляхом:

проведення перевірок та обстежень земельних ділянок;

розгляду звернень юридичних і фізичних осіб;

участі у роботі комісій під час прийняття в експлуатацію меліоративних систем і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, які споруджуються з метою відтворення родючості ґрунтів та забезпечення охорони земель;

розгляду документації із землеустрою, пов’язаної з використанням та охороною земель і ґрунтів;

аналізу результатів моніторингу ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель.

При здійсненні державного контролю у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості застосовуються критерії суттєвого зниження родючості ґрунтів, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Основні засади державного контролю у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості регулюються законами України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Стаття 38. Відповідальність за порушення законодавства у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості

Особи, які винні у порушенні законодавства у сфері використання ґрунтів та охорони їх родючості, несуть відповідальність згідно із законом.

Шкода, яку заподіяно ґрунтам внаслідок діяльності фізичних або юридичних осіб, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, зокрема, порушення, забруднення, деградація ґрунтів, підлягає відшкодуванню в повному обсязі.

Особи, діяльність яких призвела до погіршення якості ґрунтів, зобов’язані забезпечити проведення робіт із відтворення ґрунтів до стану, який відповідає встановленим нормативам якості ґрунтів, або до стану, в якому перебували ґрунти до настання факту заподіяння шкоди.

Притягнення особи до відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони ґрунтів не звільняє її від обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду.

Розділ VIII.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Земельний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, (2002 р., № 3-4, ст. 27):

а) доповнити статтю 22 пунктом 6 такого змісту:

“6. Обов’язковою умовою при передачі земельних ділянок усіх форм власності, які підлягають агрохімічній паспортизації земель, у власність або користування, наданні дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок, є наявність агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки.

Істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на земельну ділянку, яка підлягає агрохімічній паспортизації земель, є актуальні данні агрохімічної паспортизації земель.

Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки є невід'ємною частиною договору емфітевзису, договору оренди земельної ділянки, яка підлягає агрохімічній паспортизації земель.”.

б) частину другу статті 132 доповнити пунктом и такого змісту:

и) дані агрохімічної паспортизації»;

в) пункт б статті 143 викласти в такій редакції:

б) не усунення допущених порушень законодавства (забруднення земель радіоактивними і хімічними речовинами, відходами, стічними водами, забруднення земель бактеріально-паразитичними і карантинно-шкідливими організмами, засмічення земель забороненими рослинами, пошкодження і знищення родючого шару ґрунту, об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, порушення встановленого режиму використання земель, що особливо охороняються, а також використання земель способами, які завдають шкоди здоров'ю населення) невжиття заходів щодо відтворення деградованих, забруднених та виснажених ґрунтів в строки, встановлені вказівками (приписами) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі;;

г) частину першу статті 186 доповнити пунктом "д" такого змісту:

"д) технічні документації із землеустрою щодо обстеження ґрунтового покриву земель (земельних ділянок) погоджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центральним органом виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, і затверджуються відповідними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування";

2) у Законі України Про землеустрій (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282):

а) частину другу статті 25 доповнити пунктом к такого змісту:

к) технічна документація із землеустрою щодо обстеження ґрунтового покриву земель (земельних ділянок);

б) у частині першій статті 35 слова якісних характеристик земельзамінити словами якісних характеристик ґрунтового покриву земель (земельних ділянок);

в) у частині третій статті 50 після абзацу дев’ятого доповнити абзацом десятим такого змісту:

агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки (у випадках, передбачених законом);.

У зв’язку з цим абзаци десятий – дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – двадцятим;

г) частину другу статті 55 доповнити словами та якісні характеристики ґрунтового покриву земельної ділянки (у випадках, передбачених законом)”;

д) статтю 55 доповнити частиною третьою такого змісту:

Якісні характеристики ґрунтового покриву земельної ділянки визначаються відповідно до агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, який є обов’язковою складовою документації.;

е) доповнити статтею 56-1 такого змісту:

Стаття 56-1. Технічна документація із землеустрою щодо обстеження ґрунтового покриву земель (земельних ділянок)

Технічна документація із землеустрою щодо обстеження ґрунтового покриву земель (земельних ділянок) включає:

а) технічне завдання на складання документації;

б) пояснювальну записку;

в) рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо обстеження ґрунтового покриву земель (земельних ділянок) (у випадках, передбачених законом);

г) матеріали польових геодезичних робіт (у разі їх проведення);

ґ) матеріали ґрунтових, геоботанічних, агрохімічних та інших обстежень земель і ґрунтів;

д) експлікацію ґрунтів по угіддям;

е) експлікацію агровиробничих груп ґрунтів по угіддям;

є) картограму агровиробничих груп ґрунтів;

ж) карту (план) рельєфу місцевості;

з) карту (план) розподілу земель за угіддями;

и) картограму якісних характеристик ґрунтів.;

3) до Закону України "Про Державний земельний кадастр":

а) частину першу статті 13 доповнити пунктом з такого змісту:

“з) Відомості про якісні характеристики ґрунтів сільськогосподарських угідь земель сільськогосподарського призначення: агровиробничі групи (підгрупи) ґрунтів, загальні показники, агрофізичні, фізико-хімічні, агрохімічні, забрудненість.”;

б) абзац дев’ятий частини першої статті 15 викласти в такій редакції:

дані про бонітування ґрунтів;;

в) частину першу статті 15 доповнити абзацом десятим в такій редакції:

“дані про якісні характеристики ґрунтів: агровиробничі групи (підгрупи) ґрунтів, загальні показники, агрофізичні, фізико-хімічні, агрохімічні, забрудненість;”.

У зв’язку з цим абзаци десятий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – сімнадцятим;

г) у статті 21 доповнити частиною 9 -1 такого змісту:

"9-1. Відомості про якісні характеристики ґрунтового покриву земель (земельних ділянок) вносяться до Державного земельного кадастру на підставі затвердженої технічної документації із землеустрою щодо обстеження ґрунтового покриву земель (земельних ділянок).";

д) частину першу статті 25 доповнити пунктом к такого змісту:

“к) дані про якісні характеристики ґрунтів сільськогосподарських угідь земельних ділянок сільськогосподарського призначення: агровиробничі групи (підгрупи) ґрунтів, загальні показники, агрофізичні, фізико-хімічні, агрохімічні, забрудненість.”;

е) у статті 36:

частину першу доповнити пунктом ї такого змісту:

ї) якісні характеристики ґрунтового покриву земель (земельних ділянок);

у частині четвертій літери і знаки є-і замінити літерами і знаками є-ї;

4) у Законі України Про охорону земель (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст.349 ):

а) у статті 1 абзац сьомий викласти у такій редакції:

“ґрунт – органо-мінеральне тіло, що утворилося на поверхні земної кори і є осередком найбільшої концентрації поживних речовин, основою життя та розвитку людства завдяки найціннішій своїй властивості – родючості;”;

б) статтю 4 доповнити частиною другою такого змісту:

“Правове регулювання у сфері охорони ґрунтів здійснюється відповідно до Закону України “Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості.”;

в) абзаци четвертий та шостий статті 16 виключити;

г) абзац третій статті 30 виключити;

ґ) статтю 32 виключити;

д) статтю 37 виключити;

е) статтю 54 викласти в такій редакції:

Стаття 54. Моніторинг земель

Моніторинг земель проводиться з метою своєчасного виявлення зміни стану земель, оцінки здійснення заходів щодо охорони земель, попередження впливу негативних процесів і ліквідації наслідків цього впливу.

Залежно від цілей спостережень та охоплення територій моніторинг земель може бути національним, регіональним і локальним.

Для ведення моніторингу земель на національному рівні рішенням центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, на всій території України створюється мережа дослідних земельних ділянок та ділянок з еталонними ґрунтами з метою проведення на них необхідних спостережень, вимірювань та обстежень екологічного стану земель, зміни показників корисних властивостей ґрунтів під впливом господарської та інших видів діяльності.

Ведення моніторингу земель здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Одержана інформація надсилається органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для розроблення науково обґрунтованих рекомендацій і своєчасного прийняття рішень щодо поліпшення охорони земель, запобігання негативним змінам їх стану та додержання вимог екологічної безпеки”;

5) у Законі України Про державний контроль за використанням та охороною земель (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст.350 ):

а) абзац другий статті 1 виключити.

6) у Законі України Про оренду землі (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 46-47, ст.280 ):

а) доповнити частину четверту статті 15 абзацом шостим у такій редакції:

“агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки у разі, якщо земельна ділянки підлягає агрохімічній паспортизації земель.”.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                    В. Рибак

Повідомленняпро оприлюднення

проекту Закону України Про збереження грунтів та охорону їх родючості

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про збереження грунтів та охорону їх родючості» Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект Закону України «Про збереження грунтів та охорону їх родючості» розроблений та доопрацьований на виконання 215.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» за участю наукових установ НААН, громадських організацій, та опрацьований іноземними експертами.

Метою прийняття Закону є визначення правових, економічних, екологічних та організаційних основ використання та збереження ґрунтів, охорони  і відтворення  їх родючості, встановлення основних принципів державної політики у цій сфері, вимог щодо збереження якісного стану ґрунтового покриву, захист його від негативних природних та антропогенних впливів.

Прийняття законопроекту повинно офіційно надати ґрунтам правовий статус, забезпечити їх охорону як особливого компоненту природного середовища та гарантуватиме збереження унікального ґрунтового покриву країни, його екологічних і продукційних функцій та створить необхідні умови для ефективного використання ґрунтових ресурсів без негативних наслідків для наступних поколінь.

Повний пакет документів до проекту Закону «Про збереження грунтів та охорону їх родючості»  та Аналіз регуляторного впливу проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України: www.minagro.gov.ua

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця за адресами:

Департамент землеробства Мінагрополітики, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001; на e-mail rudyuk@minapk.gov.ua;

ДУ «Держгрунтохорона» Мінагрополітики, вул. О. Теліги, 8, м. Київ, 04112, на e-mail zakon@ gruntrod.gov.ua;

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, Київ, 01011, на на e-mail mail@dkrp.gov.ua

 

 

Заступник директора

Департаменту землеробства                                                                                                                                                                                    Ю.Л. Жарун

Пояснювальна записка

до проекту Закону України Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону розроблено на виконання пункту 215.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

В аграрному виробництві переважно застосовуються терміни «земля», «земельна реформа», «земельні відносини», «земельна ділянка» і значно рідше «ґрунт», який фактично є визначальною складовою будь - якої земельної ділянки, яка залучається до сільськогосподарського виробництва.

На жаль, ґрунтовий покрив є одним з особливо вразливих об’єктів природи. Усі негативні зміни, що відбуваються із земельними ресурсами стосуються насамперед ґрунтів. Сучасні обстеження ґрунтів свідчать, що їхній стан в останні десятиліття погіршився і досяг рівня близького до критичного.

Разом з тим до цього часу ґрунти не мають правового статусу і не визначені, як окремий об’єкт правової охорони.

2. Мета і завдання прийняття акта

Метою розроблення проекту Закону є прийняття повномасштабного нормативно-правого акта рамкового типу, якій містить всі необхідні положення і норми, що регулюють правові взаємовідносини в цій сфері.

Проектом Закону передбачено встановлення основоположних принципів державної політики та правил, які б гарантували збереження унікального ґрунтового покриву країни, його екологічних і продукційних функцій та створення необхідних умов для ефективного використання ґрунтових ресурсів без негативних наслідків для наступних поколінь.

Законопроект спрямований на законодавче забезпечення:

раціонального використання та збереження ґрунтів України як важливого компоненту довкілля та основного засобу сільськогосподарського виробництва, розширеного відтворення їхньої родючості;

дотримання землевласниками та землекористувачами науково обґрунтованих технологічних регламентів, правил високої культури землеробства, охорони ґрунтів при експлуатації, ліквідації та консервації об’єктів господарської та іншої діяльності;

своєчасного запобігання і усунення явищ деградації ґрунтів та можливих еколого-економічних ризиків, пов’язаних з неправомірним, екологічно небезпечним землекористуванням.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативні акти:

Конституція України, Земельний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закон України «Про охорону земель», Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», Закон України «Про Державний земельний кадастр», Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів», Закон України «Про оцінку земель».

4. Фінансове-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребуватиме здійснення додаткових видатків з бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта надсилається на погодження до Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства юстиції України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Держземагентства України, Держсільгоспінспекції України, Національної академії аграрних наук України, Аграрного союзу України, Асоціації фермерів та приватних землевласників України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не відноситься до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект Закону буде розміщено на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.kiev.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект закону є регуляторним актом. Прийняття акта сприятиме збереженню та раціональному використанню ґрунтів. Будуть визначені правові, економічні, екологічні та організаційні основи використання та збереження ґрунтів, охорони  і відтворення їх родючості, встановлені основні принципи державної політики, у цій  сфері, вимоги щодо збереження якісного стану ґрунтового покриву, захисту його від негативних природних та антропогенних впливів.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України «Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості» дасть можливість на законодавчому рівні розділити поняття і конкретизувати правовий статус термінів «земля» і «ґрунт».

За таких умов Закон визначатиме особливий статус ґрунтового покриву у суспільстві і природі, формуватиме дбайливе ставлення всіх верств населення до ґрунту, унеможливлюватиме процеси його збіднення та деградації.

Реалізація норм цього Закону, закріплятиме положення, якими охорона ґрунтів стає державним завданням пріоритетного значення, оскільки без збереження ґрунтів і за умови втрати ними здатності виконувати екологічні, санітарно-гігієнічні і господарські функції неможливо забезпечити розвиток держави, комфортні умови для життєдіяльності населення.

Крім того цей Законопроект стимулюватиме впровадження новітніх підходів до моніторингу і збереження та відтворення родючості ґрунтів, сприятиме впровадженню принципово нової стратегії використання, охорони і управління ґрунтовими ресурсами, гармонізації з подібними законами інших країн.

У цілому положення цього акта дадуть змогу забезпечити раціональне використання та збереження унікальних за властивостями і потенційною родючістю ґрунтів України, попередження їх деградації, просте та розширене відтворення їхньої родючості, захист від природних та техногенних впливів і діянь, що є передумовою сталого землекористування та високоефективного аграрного виробництва в нашій країні, і запорукою продовольчої безпеки держави.

 

 

Заступник Міністр аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                                    В.М. Давиденко

Аналіз регуляторного впливу до

проекту Закону України “Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності

Проект Закону розроблено на виконання пункту 215.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Розробка даного акта передбачена згідно з змінами до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, які оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua.

В аграрному виробництві переважно застосовуються терміни «земля», «земельна реформа», «земельні відносини», «земельна ділянка» і значно рідше «ґрунт», який фактично є визначальною складовою будь - якої земельної ділянки, яка залучається до сільськогосподарського виробництва.

На жаль, ґрунтовий покрив є одним з особливо вразливих об’єктів природи. Усі негативні зміни, що відбуваються із земельними ресурсами стосуються насамперед ґрунтів. Сучасні обстеження ґрунтів свідчать, що їхній стан в останні десятиліття погіршився і досяг рівня близького до критичного. У сучасних умовах господарювання переважною більшістю землевласників та землекористувачів ігноруються основні закони землеробства, насамперед щодо повернення в ґрунт поживних речовин, які були винесені з урожаєм.

Практично повсюдно порушено науково обґрунтовані сівозміни, не дотримується структура посівних площ, яка перевантажена посівами соняшнику та іншими енерговитратними культурами.

Разом з тим до цього часу ґрунти не мають правового статусу і не визначені, як окремий об’єкт правової охорони.

Мета розробки Законопроекту - визначення правових, економічних, екологічних та організаційних основ використання та збереження ґрунтів, охорони і відтворення їх родючості, встановлення основних принципів державної політики, у цій сфері, вимог щодо збереження якісного стану ґрунтового покриву, захисту його від негативних природних та антропогенних впливів.

Прийняття акта сприятиме збереженню та раціональному використанню ґрунтів.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту Закону України «Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості» є розділ на законодавчому рівні поняття і конкретизація правового статусу термінів «земля» і «ґрунт».

Правові норми цього акта стосуються прав та обов’язків землевласників та землекористувачів, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з використанням земель сільськогосподарського призначення, у сфері охорони ґрунтів та відтворення їх родючості.

Реалізація норм цього Закону, закріпить положення, якими охорона ґрунтів стане державним завданням пріоритетного значення.

Крім того цей Законопроект стимулюватиме впровадження новітніх підходів до моніторингу і збереження та відтворення родючості ґрунтів, сприятиме впровадженню принципово нової стратегії використання, охорони і управління ґрунтовими ресурсами, гармонізації з подібними законами інших країн.

Законопроект спрямований на законодавче забезпечення:

раціонального використання та збереження ґрунтів України як важливого компоненту довкілля та основного засобу сільськогосподарського виробництва, розширеного відтворення їхньої родючості;

дотримання землевласниками та землекористувачами науково обґрунтованих технологічних регламентів, правил високої культури землеробства, охорони ґрунтів при експлуатації, ліквідації та консервації об’єктів господарської та іншої діяльності;

своєчасного запобігання і усунення явищ деградації ґрунтів та можливих еколого-економічних ризиків, пов’язаних з неправомірним, екологічно небезпечним землекористуванням.

У цілому положення цього акта дадуть змогу забезпечити раціональне використання та збереження унікальних за властивостями і потенційною родючістю ґрунтів України, попередження їх деградації, просте та розширене відтворення їхньої родючості, захист від природних та техногенних впливів і діянь.

За предметом правового регулювання проект акта не належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити, як чинний варіант регулювання. Але враховуючи те, що на сьогодні актів які досконало регулюють дану сферу відносин немає, то такий спосіб є недоцільним.

Другий альтернативний спосіб:

обраний спосіб запропонований у проекті Закону України «Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості» є на даний час оптимальним рішенням, що розв’язує проблему та відповідає чинному законодавству України, а також є таким, що встановлює основоположні принципи державної політики та правил, які б гарантували збереження унікального ґрунтового покриву країни, його екологічних і продукційних функцій та створення необхідних умов для ефективного використання ґрунтових ресурсів без негативних наслідків для наступних поколінь.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Метою прийняття Закону є визначення чітко унормованого інструментарію правових, економічних та екологічних основ раціонального та ефективного використання ґрунтів України та посилення контролю з боку держави в цій сфері.

Для досягнення цілей, визначених у розділі другому Аналізу регуляторного впливу, проектом акта пропонується:

читко визначити повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування в сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості;

встановити принципи державного обліку ґрунтів та їх стану;

забезпечити збереження ґрунтів та охорону їх родючості при здійсненні господарської та іншої діяльності;

запобігати виснаженню та втраті родючості ґрунтів.

Організаційні заходи для впровадження регулювання.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту акта з заінтересованими центральними органами виконавчої влади, отримати висновок правової експертизи в Міністерстві юстиції України, внести проект акта на розгляд Кабінету Міністрів України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Розв’язання означеної проблеми можливе лише шляхом прийняття даного проекту акта.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону України «Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості» дасть можливість на законодавчому рівні розділити поняття і конкретизувати правовий статус термінів «земля» і «ґрунт».

За таких умов закон визначатиме особливий статус ґрунтового покриву у суспільстві і природі, формуватиме дбайливе ставлення всіх верств населення до ґрунту, унеможливлюватиме процеси його збіднення та деградації.

Реалізація норм цього Закону, закріплятиме положення, якими охорона ґрунтів стає державним завданням пріоритетного значення, оскільки без збереження ґрунтів і за умови втрати ними здатності виконувати екологічні, санітарно-гігієнічні і господарські функції неможливо забезпечити розвиток держави, комфортні умови для життєдіяльності населення.

У цілому положення цього акта дадуть змогу забезпечити раціональне використання та збереження унікальних за властивостями і потенційною родючістю ґрунтів України, попередження їх деградації, просте та розширене відтворення їхньої родючості, захист від природних та техногенних впливів і діянь, що є передумовою сталого землекористування та високоефективного аграрного виробництва в нашій країні, і запорукою продовольчої безпеки держави.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття проекту Закону України «Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості» дасть змогу:

ефективно використовувати сільськогосподарські землі;

читко визначити повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування в сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості;

встановити принципи державного обліку ґрунтів та їх стану;

забезпечити збереження ґрунтів та охорону їх родючості при здійсненні господарської та іншої діяльності;

запобігати виснаженню та втраті родючості ґрунтів.

Всі ці заходи сприятимуть ефективному, раціональному використанню і збереженню ґрунтів на земель сільськогосподарського призначення та належного державного контролю за охороною їх родючості.

 

 

Витрати

Вигода

Держава

 

 

Реалізація Закону здійснюється в межах діючих повноважень органів виконавчої влади. Не потребує залучення додаткових фінансових витрат.

Зупинення погіршення стану ґрунтів та покращення їх стану в майбутньому. Як результат збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та створення умов для забезпечення продовольчої безпеки країни.

Забезпечить якісний облік ґрунтів та їх стану.

 

Суб’єкти господарювання

Землевласники та землекористувачі несуть витрати пов’язані з отриманням агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки а також на виготовлення проектів землеустрою (в тому числі робочих проектів землеустрою).

Поліпшення екологічного стану земель. Отримання стабільних урожаїв за рахунок невиснажливого використання земель.

Населення

 

 

Витрат не зазнає

Поліпшення екологічного стану земель

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта пропонується встановити безстроково.

8. Визначення показників результативності акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту акта не встановлюють ні податки,  ні надходження;

суб’єкти господарювання, на які поширюватиметься дія акта – землевласники та землекористувачі.

для виконання вимог акту суб’єкт господарювання (в тому числі фізичними особами) потребуватиме додаткового часу та додаткових власних коштів на отримання агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки.

Запровадження цього нормативно-правового акту забезпечить поліпшення екологічного стану ґрунтів, охорону та відтворення їх родючості при отриманні стабільних урожаїв. Дасть можливість запровадження якісного обліку ґрунтів та їх стану.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – середній.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності проекту акта буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності, шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до даного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінагрополітики України протягом усього строку дії регуляторного акта за показниками результативності.

Відстеження будуть узагальнюватись та, у разі необхідності, вноситись у якості пропозицій до плану законопроектної діяльності Мінагрополітики України на відповідний рік.

 

 

Заступник Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                                         В.М. ДавиденкоOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux