портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 23 травня 2013

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні”

Проект

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

 

Про внесення змін до Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні”

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести до Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258; 2005 р., № 26, ст. 351; 2007 р., № 12, ст. 104; 2009 р., № 27, ст. 350; із змінами, внесеними законами України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI і від 20 листопада 2012 року № 5493-VI) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити пунктами 28 і 29 такого змісту:

“28) сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки — документ, який підтверджує відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки правилам, державним стандартам та іншим нормативним документам щодо зберігання зерна та продуктів його переробки на зерновому складі;

29) сертифікат якості зерна та продуктів його переробки — документ, виданий на партію зерна та/або продуктів його переробки, що завантажені у транспортний засіб, який засвідчує відповідність їх показників якості і безпеки вимогам нормативних документів або контракту, містить інформацію про наявність або відсутність генетично модифікованих організмів.”.

2. У статті 11:

частини другу і п’яту викласти в такій редакції:

Видача сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, переоформлення сертифіката і видача його дубліката здійснюється на підставі заявки суб’єкта зберігання зерна, до якої додається перелік послуг, які надаватимуться зерновим складом, засвідчені таким суб’єктом копії документа, що підтверджує право власності або право користування зерносховищем, та свідоцтва про атестацію (акредитацію) виробничо-технологічної лабораторії з додатком щодо галузі атестації (акредитації). Сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки видається на платній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі за місцезнаходженням зерносховища, яке належить суб’єкту звернення. Порядок видачі, переоформлення сертифіката, видачі його дубліката визначається Кабінетом Міністрів України.”;

Підставою для анулювання сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки є:

звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;

рішення адміністративного суду у разі встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, недотримання зерновим складом стандартів та інших нормативних документів у сфері зберігання зерна та продуктів його переробки у процесі надання таких послуг.”;

частину шосту виключити;

частину сьому викласти в такій редакції:

“Строк дії сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки необмежений. У разі коли суб’єкт зберігання зерна не є власником зерносховища, строк дії сертифіката поширюється на період користування (оренди, лізингу) зерносховищем і припиняється з дати припинення користування (оренди, лізингу) ним. Якщо у власності  (оренді, лізингу) суб’єкта зберігання зерна перебуває кілька територіально відокремлених зерносховищ, він повинен мати сертифікат за місцем розташування кожного зерносховища.”.

3. Абзац четвертий статті 20 виключити.

4. У частині другій статті 21:

слова “переміщення зерна та продуктів його переробки територією України” замінити словами “переміщення територією України зерна та продуктів його переробки, що придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджету”, а після слів “(за винятком зерна та продуктів його переробки, що переміщуються територією України в режимі прохідного митного транзиту без перевантаження, та зерна, яке використовується для насіннєвих цілей)” — словами “, або на вимогу однієї із сторін контракту”;

доповнити частину реченням такого змісту: “Митне оформлення зерна та продуктів його переробки здійснюється за наявності сертифіката якості зерна та продуктів його переробки.”.

5. У статті 22:

частину першу після абзацу п’ятого доповнити абзацами шостим і сьомим такого змісту:

“своєчасне подання суб’єктами зберігання зерна декларацій про обсяг зберігання зерна;

повнота і достовірність даних, зазначених у декларації обсягів зберігання зерна, що зберігається на зернових складах, та зерна, що зберігається суб’єктами виробництва зерна у власних або орендованих зерносховищах;”.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим.

6. У статті 82:

частину другу викласти в такій редакції:

“Проведення суб’єктами ринку зерна експортно-імпортних операцій із зерном та продуктами його переробки, а також переміщення територією України зерна та продуктів його переробки, що придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджету (за винятком зерна та продуктів його переробки, що переміщуються територією України в режимі прохідного митного транзиту без перевантаження, та зерна, яке використовується для насіннєвих цілей) без сертифікатів якості, неподання або несвоєчасне подання суб’єктами зберігання зерна декларації про обсяг зберігання зерна чи зазначення у декларації неповних або недостовірних даних тягне за собою накладення штрафу у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”;

доповнити статтю після частини третьої частинами четвертою — восьмою такого змісту:

“Справи про накладення штрафів за порушення, зазначені у цій статті, розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Суми штрафів, які накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, перераховуються до Державного бюджету України.

Суб’єкт господарювання повинен сплатити штраф у п’ятнадцятиденний термін з дня отримання розпорядчого документа.

У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.

Рішення про накладення штрафу в справах про порушення, передбачені цим Законом, може бути оскаржене в судовому порядку.”.

У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною дев’ятою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                                       В. Рибак

Повідомлення про оприлюднення

до проекту Закону України "Про внесення змін до

Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні"

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про публікацію проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" у зв’язку з необхідністю удосконалення, приведення окремих положень Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (далі - Закон) у відповідність до існуючих суспільних відносин та з метою отримання зауважень та пропозицій.

Проект Закону разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державна інспекція сільського господарства України,

вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190,

E-mail: kdoroshchuk@mail.ru

тел./факс 400-94-02

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

 

 

Директор Департаменту землеробства                                                                                                                                            О.А. Демидов

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення змін до

Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (далі – проект Закону) підготовлений на виконання підпункту 7 пункту 8 витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 21.01.2013 № 5 та з метою удосконалення окремих положень Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні.

Проектом Закону передбачається встановлення можливості сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки суб’єктами господарювання, що не мають власних зерносховищ, а користуються ними на умовах оренди чи лізингу, та встановлення безстрокового строку дії сертифіката крім випадків, коли зерносховище перебуває в оренді або лізингу, спрощення процедури видачі сертифіката відповідності.

Також пропонується сертифікацію якості зерна та продуктів його переробки здійснювати лише у випадках експортно-імпортних операції із зерном та продуктами його переробки при  переміщенні територією України зерна та продуктів його переробки, що придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджету (за винятком зерна та продуктів його переробки, що переміщуються територією України в режимі прохідного митного транзиту без перевантаження, та зерна, яке використовується для насіннєвих цілей), а також за вимогою однієї з сторін контракту у випадках, передбачених законодавством. Митне оформлення зерна та продуктів його переробки здійснюється за наявності сертифікату якості зерна та продуктів його переробки.

Проект Закону передбачає узгодження норм Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" за Законом України "Про адміністративні послуги", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в частині уточнення підстав для анулювання дії сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону підготовлено з метою удосконалення процедури видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки.

3. Правові аспекти

В даній сфері правового регулювання діють:

Цивільний кодекс України, Закони України "Про заставу", "Про зерно та ринок зерна в Україні", "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва", постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року № 1569 "Про забезпечення реалізації деяких положень Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребує виділення додаткових коштів з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Міністерством юстиції України проект Закону погоджено із зауваженнями. Міністерством фінансів України, до проекту Закону висловлені зауваження щодо зменшення надходжень до загального фонду державного бюджету у зв’язку з прийняттям проекту Закону.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

8. Громадське обговорення

Проект Закону у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" надасть можливість удосконалити деякі положення Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" в частині врегулювання питання видачі сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки.

 

 

Голова Державної інспекції

сільського господарства України                                                                                                                                                 М.О. Вашешніков

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України "Про внесення змін до

Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні"

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (далі - законопроект) розроблено за власною ініціативою Мінагрополітики у зв’язку з необхідністю удосконалення, приведення  окремих положень Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (далі - Закон) регулювання суспільних відносин на ринку зерна.

Змінами передбачається встановлення можливості сертифікації послуг суб’єктів господарювання, що не мають власних зерносховищ, а користуються ними на умовах оренди чи лізингу, та встановлення безстрокового строку дії сертифіката крім випадків, коли зерносховище перебуває в оренді або лізингу, спрощення процедури видачі сертифіката відповідності.

Пропонується внутрішню сертифікацію якості зерна та продуктів його переробки здійснювати лише у випадках експортно-імпортних операції із зерном та продуктами його переробки, переміщенням територією України зерна та продуктів його переробки, що придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджету (за винятком зерна та продуктів його переробки, що переміщуються територією України в режимі прохідного митного транзиту без перевантаження, та зерна, яке використовується для насіннєвих цілей), а також за вимогою однієї з сторін договору (контракту) у випадках, коли його видача не є обов'язковою, проводяться за наявності сертифіката якості зерна та продуктів його переробки, в якому зазначаються якість зерна та продуктів його переробки, показники їх безпечності, наявність або відсутність генетично модифікованих організмів. Митне оформлення зерна та продуктів його переробки здійснюється за наявності сертифікату якості зерна та продуктів його переробки.

Законопроект передбачає узгодження норм Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" та Закону України "Про дозвільну систему", тобто визначає підстави для анулювання дії сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, які визначать єдину систему, для реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю) за дотриманням стандартів та інших нормативних документів у сфері зберігання зерна та продуктів його переробки у процесі надання таких послуг.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основною ціллю прийняття проекту Закону є вдосконалення існуючих правових норм, які регулюють існуючі правовідносини у зерновій сфері.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу.

Існує два альтернативних способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки в цьому випадку окремі аспекти існуючих відносин в зерновій сфері залишаться незмінними, що заважатиме й далі їх ефективному розвитку та функціонуванню.

Другий спосіб - прийняття зазначеного проекту Закону, що дозволить удосконалити окремі положення Закону, зокрема щодо:

встановлення можливості сертифікації послуг суб’єктів господарювання, що не мають власних зерносховищ, а користуються ними на умовах оренди чи лізингу, та встановлення безстрокового строку дії сертифіката крім випадків, коли зерносховище перебуває в оренді або лізингу, спрощення процедури видачі сертифіката відповідності;

внутрішню сертифікацію якості зерна та продуктів його переробки здійснювати лише у випадках експортно-імпортних операції із зерном та продуктами його переробки, переміщенням територією України зерна та продуктів його переробки, що придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджету (за винятком зерна та продуктів його переробки, що переміщуються територією України в режимі прохідного митного транзиту без перевантаження, та зерна, яке використовується для насіннєвих цілей), а також за вимогою однієї з сторін договору (контракту) у випадках, коли його видача не є обов'язковою, проводяться за наявності сертифіката якості зерна та продуктів його переробки, в якому зазначаються якість зерна та продуктів його переробки, показники їх безпечності, наявність або відсутність генетично модифікованих організмів. Митне оформлення зерна та продуктів його переробки здійснюється за наявності сертифікату якості зерна та продуктів його переробки;

законопроект передбачає узгодження норм Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" та Закону України "Про дозвільну систему", тобто визначає підстави для анулювання дії сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, які визначать єдину систему, для реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю) за дотриманням стандартів та інших нормативних документів у сфері зберігання зерна та продуктів його переробки у процесі надання таких послуг.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи.

Розв’язання проблем можливе шляхом прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні".

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" забезпечить удосконалення чинних норм Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні".

6. Очікувані результати прийняття акта.

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

 Держава

Реалізація зазначеного проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету

Вдосконалення існуючих правових норм, які регулюють існуючі правовідносини у зерновій сфері

 Суб’єкти господарської діяльності

Не передбачено

Вдосконалення існуючих правових норм, які регулюють існуючі правовідносини у зерновій сфері та спрощення окремих процедур для суб’єктів господарської діяльності

 Населення (фізичні особи)

Не передбачено

Вдосконалення існуючих правових норм, які регулюють існуючі правовідносини у зерновій сфері

 

7. Обґрунтування строку дії акта.

Даний проект регуляторного акту не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення показників результативності акта.

До показників результативності регуляторного акта належить, зокрема:

1) надходження коштів до державного бюджету;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – дія акта поширюватиметься на Держсільгоспінспекцію України, її територіальні органи та суб’єктів господарювання, що мають намір надавати послуги із зберігання зерна та продуктів його переробки, здійснювати експортно-імпортні операції із зерном та продуктами його переробки;

3) розмір коштів і часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – не передбачається;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній, оскільки законопроект був розміщений на офіційному сайті Державної інспекції сільського господарства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державною інспекцією сільського господарства України.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних раз на три роки не пізніше ніж через рік з дня проведення повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства України.

 

 

Голова Державної інспекції

сільського господарства України                                                                                                                                                 М.О. ВашешніковOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux