Проект Закону України від 18 лютого 2016

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про племінну справу у тваринництві"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення змін до Закону України "Про племінну справу у тваринництві"

 

Верховна Рада України постановляє:

І. Закон України "Про племінну справу у тваринництві" (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 2, ст. 7, із наступними змінами) доповнити статтею такого змісту:

"Стаття 7-1. Акредитовані особи племінної справи у тваринництві

Акредитованими особами племінної справи у тваринництві є юридичні особи, незалежно від форми власності та господарювання, та фізичні особи-підприємці, які уповноважені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері тваринництва, на виконання одного або декількох повноважень у племінній справі, визначених цією статтею.

Акредитовані особи племінної справи у тваринництві можуть бути уповноважені на виконання повноважень щодо:

проведення процедури присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві;

здійснення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві;

проведення породовипробувань та апробації селекційних досягнень;

проведення бонітування тварин та ведення племінного обліку;

проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

проведення державної реєстрації суб’єктів племінної справи у тваринництві, племінних і підконтрольних тварин та селекційних досягнень у тваринництві;

ведення державних книг племінних тварин, Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві та Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві;

організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи.

Порядок проведення акредитації та перелік вимог до акредитованих осіб племінної справи у тваринництві визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері тваринництва.".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері тваринництва порядку проведення акредитації та переліку вимог до акредитованих осіб племінної справи у тваринництві.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                             В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про племінну справу в тваринництві"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про племінну справу в тваринництві" (далі – проект Закону) Мінагрополітики України оголошує про публікацію проекту закону.

Проект Закону розроблено на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VІII.

Даний проект Закону сприятиме дерегуляції та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави, підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу на селі, утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників та поглиблення переробки.

Проект Закону, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до нього розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики: www.minagro.gov.ua (розділ Регуляторна політика, Проекти регуляторних актів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону та аналізу регуляторного впливу в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього повідомлення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України:

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011, e-mail: mykola.kvasha@minagro.gov.ua;

Державна регуляторна служба України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про племінну справу в тваринництві"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про племінну справу в тваринництві" (далі – проект Закону) розроблено на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VІII, з метою дерегуляції та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави.

Тваринництво в Україні є перспективною галуззю в аграрному секторі України, що має значний експортний потенціал, а також привабливою для іноземних інвестицій. Одним із пріоритетних напрямків тваринництва є селекційно-племінна робота, яка становить основу для розвитку тваринництва. Проте, надмірне регулювання відносин у цій галузі гальмує її розвиток і модернізацію, що в кінцевому результаті призводить до втрати інвестиційної привабливості.

Проектом Закону пропонується передбачити можливість надання повноважень недержавним установам та організаціям, у тому числі профільним асоціаціям, на виконання окремих повноважень Міністерства аграрної політики та продовольства України у племінній справі. Вказане забезпечить зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави, а також впливу державних органів на діяльність суб’єктів господарювання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є дерегуляція господарської діяльності та зменшення точок дотику держави та суб'єктів господарювання, а також спрощення започаткування та ведення господарської діяльності, зменшення впливу державних органів на діяльність суб’єктів господарювання, шляхом передбачення можливості передачі частини повноважень у племінній справі у тваринництві недержавних структурам.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Закон України "Про племінну справу у тваринництві".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України.

Проект Закону потребує проведення правової експертизи в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць, його положення можуть позитивно вплинути на розвиток регіонів.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua), відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Проект Закону обговорювався під час проведення круглих столів у Полтаві та Харкові у серпні-вересні 2015 року, за участі представників громадськості, суб'єктів підприємницької діяльності, а також Міністерства аграрної політики та продовольства України, Департаментів агропромислового розвитку Харківської та Полтавської обласних державних адміністрацій.

9. Позиція соціальних партнерів

Положення проекту Закону не стосуються соціально-трудової сфери та прав осіб з обмеженими можливостями.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону зменшує існуючий регуляторний вплив на суб'єктів господарювання щодо племінної справи у тваринництві, передбачаючи передачу окремих повноважень у цій сфері для недержавних структур.

Проект Закону є одним із заходів реалізації сучасної політики держави, спрямованої на дерегуляцію відносин між державою та бізнесом.

В цілому, проект Закону відповідає всім принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону позитивно вплине на ринок праці, оскільки проект спрямований на розширення свободи підприємницької діяльності та появи нових недержавних установ та організацій, що в свою чергу створить підґрунтя для створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення тощо.

11. Прогноз результатів

Передбачена проектом Закону можливість передачі частини повноважень для недержавних установ створить більш сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні.

Крім того, внаслідок прийняття проекту Закону буде зменшено кількість точок дотику бізнесу та держави.

Подальша реалізація реформи (після прийняття цього проекту Закону та внесення змін до відповідних підзаконних актів) дозволить скоротити часові витрати суб’єктів господарювання, а також, створить нові можливості та умови для розвитку системи селекції в Україні.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                               О.М. Павленко

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про племінну справу в тваринництві"

 

1. Проблема, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про племінну справу в тваринництві" (далі – проект Закону) розроблено на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 №26VІII, з метою дерегуляції та зменшення впливу державних органів на діяльність суб’єктів господарювання.

Тваринництво в Україні є перспективною галуззю в аграрному секторі України, що має значний експортний потенціал та привабливість для іноземних інвестицій. Одним із пріоритетних напрямів тваринництва є селекційно-племінна робота, яка становить основу для розвитку тваринництва. Проте, регулювання відносин у цій галузі не забезпечує її розвиток і модернізацію, що в кінцевому результаті призводить до втрати інвестиційної привабливості.

Надмірне регулювання є також інструментом створення адміністративних бар’єрів, що в кінцевому результаті призводить до монополізації функцій.

Проектом Закону пропонується передбачити можливість надання недержавним установам та організаціям, у тому числі профільним асоціаціям окремих повноважень Міністерства аграрної політики та продовольства України з племінної справи у тваринництві. Вказане забезпечить зменшення точок дотику бізнесу і держави та впливу державних органів на діяльність суб’єктів господарювання.

2. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є дерегуляція господарської діяльності для зменшення точок дотику держави та суб'єктів господарювання, а також скорочення погоджувальних процедур, зменшення впливу державних органів на діяльність суб’єктів господарювання.

Проектом Закону пропонується передбачити можливість щодо надання недержавним установам та організаціям, у тому числі профільним асоціаціям надання певних повноважень Міністерства аграрної політики та продовольства України з племінної справи у тваринництві. Вказане забезпечить зменшення точок дотику бізнесу та держави, а також вплив державних органів на діяльність суб’єктів господарювання; запровадження найкращого світового досвіду; скорочення погоджувальних процедур.

3. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей, переваги обраного способу

Під час розроблення проекту регуляторного акта розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей.

Перший альтернативний спосіб – збереження чинного регулювання, тобто залишення законодавства без змін. При застосуванні цього способу не створяться умови, що зменшують кількість точок дотику бізнесу та держави, залишиться вплив державних органів на діяльність суб’єктів господарювання, не відбудеться скорочення погоджувальних процедур, а також не буде досягнуто цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VІII. Відповідно, зазначений підхід є неефективним.

Другий альтернативний спосіб – прийняття зазначеного проекту Закону, дозволить суттєво знизити адміністративний тиск державних органів на суб'єктів господарювання, створяться умови, що зменшують кількість точок дотику бізнесу та держави, відбудеться скорочення погоджувальних процедур, а також буде досягнуто цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VІII.

Таким чином, оптимальним рішенням щодо розв’язання визначених проблем та досягнення поставленої мети є прийняття вказаного Закону.

З огляду на викладене, обраний спосіб є найбільш прийнятним та оптимальним, оскільки забезпечує розв'язання проблеми і досягнення визначених цілей та завдань.

4. Механізми й заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про племінну справу в тваринництві".

Розв’язання проблем, визначених у розділі 1 цього аналізу регуляторного впливу, досягається шляхом можливості надання недержавним структурам на виконання певних повноважень з племінної справи у тваринництві.

Ступінь ефективності обраного механізму та заходів досягнення цілей державного регулювання оцінено як високий, оскільки з прийняттям та впровадженням вказаного проекту Закону буде знижено адміністративний тиск державних органів на суб'єктів господарювання та створяться умови, що зменшують кількість точок дотику бізнесу та держави, відбудеться скорочення погоджувальних процедур.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Регуляторний акт спрямований на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України
від 11.12.2014 № 26-VІII, а саме: зменшення кількості точок дотику бізнесу і держави та впливу державних органів на діяльність суб’єктів господарювання; запровадження найкращого світового досвіду; скорочення погоджувальних процедур.

Негативних факторів впливу, пов’язаних із прийняттям регуляторного акта, не виявлено, через що немає необхідності у запровадженні механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання певних наслідків дії акта.

Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути широка інформаційна підтримка його прийняття.

Оцінка зовнішніх факторів не передбачає негативного впливу на виконання акта.

Зважаючи на це, є всі підстави для можливості впровадження та виконання вимог акта.

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України органами виконавчої влади.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Аналіз витрат і вигод у формі переліку очікуваних негативних та позитивних факторів, що виникають у разі прийняття проекту Закону для різних груп суб’єктів, на які поширюватиметься його дія, наведено у таблиці.

 

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Інтереси держави

Додаткових видатків з державного бюджету не передбачається

Удосконалення законодавчого регулювання порушених питань, запровадження найкращого світового досвіду

Інтереси громадян

Витрат, пов’язаних із прийняттям акта, не передбачається

Виконання поставлених завдань забезпечить зменшення кількості точок дотику суб’єктів господарювання і держави та скорочення погоджувальних процедур

Інтереси суб’єктів підприємницької діяльності

Витрат, пов’язаних із прийняттям акта, не передбачається

Зменшення впливу органів виконавчої влади на діяльність суб’єктів господарювання та зменшення адміністративного тиску

 

Таким чином, від прийняття регуляторного акта очікується загальний позитивний ефект.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін з можливістю перегляду і внесення (за необхідності) змін.

8. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання для визначення результативності акта обрано такі показники:

не передбачається додаткових витрат часу, пов'язаних з виконанням вимог акта, суб’єктами господарювання та/або фізичними особами;

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не передбачається;

наявність суб’єктів господарювання, які мають відповідні повноваження;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта - високий. Проект акта розміщується на веб-сайті Мінагрополітики для громадського обговорення. Після прийняття регуляторного акта його буде офіційно опубліковано у засобах масової інформації та розміщено на веб-сайті Верховної Ради України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим регуляторним актом на підставі показників, визначених у розділі 8 аналізу регуляторного впливу.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. Для участі будуть залучені суб’єкти господарювання, на яких поширюється дія цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено один раз на три роки після проведення повторного відстеження.

Відстеження результатів регуляторного акта будуть здійснюватися відповідними структурними підрозділами Мінагрополітики.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux