Проект Закону України від 23 листопада 2012

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про насіння і садивний матеріал”

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

  

Про внесення змін до Закону України Про насіння і садивний матеріал

 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

 

І. Внести до Закону України Про насіння і садивний матеріал (Офіційний вісник України, 2012 р., № 85) такі зміни:

1)      У статті 1:

абзац дев’ятий виключити;

у абзаці десятому слова “та фітосанітарного стану” виключити;

у абзаці двадцять першому слова “формування та реалізує державну аграрну політику” замінити словами “ реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі”;

у абзаці двадцять третьому після слів “розфасоване насіння” доповнити словами “садивного матеріалу”;

у абзаці двадцять третьому після слова “насіння” доповнити словами “або кількості садивного матеріалу”;

у абзаці двадцять четвертому слово “розкладання” замінити словом “затарювання”, слово “у тару” виключити та доповнити словами “або кількості садивного матеріалу”;

доповнити новим абзацом такого змісту:

“маркування – нанесення тексту, умовних позначень та малюнків на пакованні”;

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

“саморегулівна організація суб’єктів насінництва та розсадництва – неприбуткове об’єднання суб’єктів насінництва та розсадництва, селекціонерів та учасників ринку насіння і садивного матеріалу, що створюється і діє з метою представництва та захисту інтересів своїх учасників, відповідає критеріям і вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику”;

абзац двадцять дев'ятий, тридцятий виключити;

у абзаці тридцять шостому після слів “насіння і садивного матеріалу” доповнити словами “(далі — Реєстр виробників)”;

абзац тридцять сьомий,  тридцять восьмий виключити;

у абзаці сорок після слів “рослин шляхом” доповнити словом “польового”;

у абзаці п'ятдесятому слова “Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу (далі — Реєстр виробників)” замінити словами “до Реєстру виробників”;

абзац п'ятдесят перший викласти в такій редакції:

“сертифікація насіння і садивного матеріалу – комплекс заходів, спрямованих для визначення сортових та посівних якостей насіння і садивного матеріалу з метою документального підтвердження відповідності вимогам нормативних документів.”;

абзац п'ятдесят сьомий викласти в такій редакції:

“арбітражне (експертне) визначення якостей насіння і садивного матеріалу — процедура, яка проводиться методом аналізу проб відібраних від партії насіння та/або садивного матеріалу.”;

у абзаці п'ятдесят восьмому слово “її” виключити;

доповнити статтю абзацом такого змісту:

“уповноважена установа – бюджетна установа, утворена центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі та інші установи, визначені згідно з порядком затвердженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, які проводять визначення сортових та посівних якостей насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, декоративних, лікарських та лісових рослин у встановленому порядку, та експертизу проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень”.

2. У статті 6:

доповнити статтю абзацом такого змісту:

“організація та координація діяльності органів державного контролю у сфері насінництва та розсадництва”.

3. У статті 7:

у назві статті слова “у сфері насінництва та розсадництва” виключити;

у абзаці другому після слів “сільськогосподарського” доповнити словом “лікарського”;

абзац сьомий, восьмий виключити.

4. У статті 8:

абзац шостий викласти в такій редакції:

“видача сертифікатів на насіння і садивний матеріал сільськогосподарських, лікарських, декоративних та лісових рослин у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань оцінки відповідності”;

абзац дев'ятий виключити;

доповнити абзацом такого змісту:

“визначення базових розсадників плодових, ягідних культур, винограду та хмелю”.

5. Статтю 10 викласти в такій редакції:

“Стаття 10. Наукове та організаційно-технологічне забезпечення насінництва та розсадництва

Наукове забезпечення насінництва та розсадництва здійснюють Національна академія аграрних наук України, Національна академія наук України, інші науково-дослідні установи, наукові організації та фізичні особи, що мають відповідну кваліфікацію та провадять наукові дослідження у сфері насінництва та розсадництва, а також наукові організації та їхні дослідні господарства, що діють у системі вищої професійної освіти в цій сфері, відповідно до своїх повноважень (прав), а також інші організації, що проводять дослідження в сфері насінництва в установленому законом порядку, а саме:

провадять наукові дослідження з питань сортовивчення, насінництва та розсадництва;

співпрацюють з науковими установами інших держав.

організовують вирощування та реалізацію добазового насіння та вихідного садивного матеріалу сільськогосподарських рослин. 

Організаційно-технологічне забезпечення насінництва та розсадництва здійснюють саморегулівні організації суб’єктів, що відповідно до своїх повноважень, визначених законодавством, мають право:

представляти та захищати свої права та законні інтереси та інтереси своїх учасників у відносинах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями;

вносити до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань;

представляти та захищати інтереси своїх учасників під час здійснення відповідними контролюючими органами заходів державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва;

брати участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері господарської та/або професійної діяльності суб’єктів насінництва та розсадництва, надавати пропозиції, висновки щодо її формування;

здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства”.

6. У статті 12:

абзац 2 після слів “створення та зрошення” продовжити словами “затвердженою органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику”.

абзац 3 викласти в такій редакції:

“Експертизу проектно-кошторисної документації проводить уповноважена установа, висновок якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі”;

доповнити реченням такого змісту: “Експертиза проектно-кошторисної документації проводиться на платній основі”;

у частині п’ятій слова “протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви та відповідних документів” виключити.

у частині десятій слова “Суб'єкти насінництва та розсадництва” замінити словами: “Фізичні та юридичні особи”;

доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

“Фізичні та юридичні особи, що не є суб'єктами насінництва та розсадництва, мають право на торгівлю лише за наявності сертифіката на насіння та/або садивний матеріал”.

7. Частину другу статті 13 викласти в такій редакції “Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.”

Частину третю статті 13 доповнити новими абзацами десять, одинадцять такого змісту:

“базові маточні насадження створювати вихідним садивним матеріалом багаторічних рослин, отриманих від базових розсадників”;

“здійснювати свою професійну діяльність за умови членства у саморегулівній організації суб’єктів насінництва та розсадництва”.

8. У частині першій, другій статті 17 слова “інспектування” замінити словами “польове інспектування”;

у частині десятій слова “центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі” замінити словами “уповноваженої установи”;

частину чотирнадцять виключити.

9. У статті 18:

у частині першій слово “до” замінити словом “для”;

абзаць перший викласти в новій редакції:

у частині другій після слова “декоративних” доповнити словами “лікарських, лісових”;

частину четверту викласти в такій редакції:

“Видача сертифікатів, проведення польового інспектування, ділянкового та лабораторного сортового контролю, маркування партій насіння, а також визначення сортових та посівних якостей здійснюється на платній основі”;

у частині п’ятій після слів “видачі сертифікатів” доповнити словами “проведення польового інспектування”;

частину дев’яту викласти в такій редакції:

“Проведення польового інспектування, ділянкового та лабораторного сортового контролю, маркування партій насіння, а також визначення сортових та посівних якостей здійснюється уповноваженою установою”.

10. Абзац другий частини першої статті 19 викласти в такій редакції:

“їх розмноження передбачено договором між суб'єктами господарювання двох країн для вивезення за межі України”.

11. У статті 20:

у реченні першому, другому частини четвертої слово “підтвердження” замінити словом “дозвіл” у відповідному відмінку;

у частині п'ятій слово “підтвердження” замінити словами “видача дозволу”; та слова “центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику” замінити словами “Кабінетом Міністрів України”.

12. Статтю 23 викласти у такій редакції:

Стаття 23. Арбітражне (експертне) визначення якості насіння і садивного матеріалу

Арбітражне (експертне) визначення якості насіння може проводиться на вимогу споживача у лабораторіях, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Арбітражне (експертне) визначення якості садивного матеріалу може проводиться на вимогу споживача у лабораторіях, акредитованих у відповідній сфері згідно із законодавством.

Правила експертного визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядок оформлення відповідних заяв установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику”.

13. Cтаттю 25 викласти в такій редакції:

Організація та здійснення державного контролю у сфері насінництва та розсадництва покладається на керівників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, Головного державного інспектора сільського господарства України та його заступників відповідно першого заступника та заступником Головного державного інспектора сільського господарства України, головних державних інспекторів сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, та їх заступників відповідно першого заступника та заступників головних державних інспекторів сільського господарства в Автономній Республіці Крим, області, які призначаються на посади і звільняються з посад в установленому законодавством порядку.

Керівники структурних підрозділів Держсільгоспінспекції України, на яких покладено повноваження щодо виконання інспекційних функцій, є одночасно старшими державними інспекторами сільського господарства України.

Головні та провідні спеціалісти, які безпосередньо здійснюють державний нагляд (контроль), є одночасно державними інспекторами сільського господарства України.

На посадових осіб, яким надано повноваження головних державних інспекторів сільського господарства, та їх заступників, старших державних та державних інспекторів, поширюється дія Закону України Про державну службу”.

14. Доповнити Закон розділом VI-I такого змісту:

“Розділ VI-1. Об’єднання та саморегулівні організації суб’єктів насінництва та розсадництва

Стаття 27-1. Об’єднання суб’єктів насінництва та розсадництва

Суб’єкти насінництва та розсадництва, селекціонери та учасники ринку насіння і садивного матеріалу з метою координації своєї діяльності мають право на добровільних засадах створювати об’єднання, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству.

Правовий статус, види, порядок створення, правовий режим функціонування та припинення діяльності таких об’єднань визначається згідно з законодавством України.

 Стаття 27-2. Саморегулівні організації суб’єктів насінництва та розсадництва

Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну  політику, об’єднанню суб’єктів насінництва та розсадництва може бути надано статус саморегулівної організації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”

15. У частині другій статті 28 слово “систематичний” виключити.

ІІ. Прикінцеві положення.

1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідності з цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідності із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                                        В. ЛИТВИН

Повідомлення

про оприлюднення проекту Закону України

Про внесення змін до Закону України “Про насіння і садивний матеріал”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України “Про насіння і садивний матеріал” Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект Закону України розроблено з метою гармонізації системи сертифікації насіння і садивного матеріалу з вимогам СОТ і ЄС у сфері сертифікації та підтвердження відповідності, посилення гарантій щодо відкритості, прозорості й системності державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, усунення бар’єрів при ввезені в Україну насіння і садивного матеріалу, удосконалення механізму проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу, визначення органів, на які покладаються повноваження із забезпечення формування, реалізації державної аграрної політики у сфері лікарського насінництва та розсадництва, забезпечення соціального діалогу на галузевому рівні.

Проект Закону України разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство агарної політики та продовольства України,

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24

E-mail: shutenko@minapk.gov.ua

тел./факс 279-27-04

Державна служба України з питань регуляторної

політики та розвитку підприємництва,

м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

 Е-mail: mail@dkrp.gov.ua

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                      О.В. Сень

 

"___"______________2012 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про насіння і садивний матеріал”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України “Про насіння і садивний матеріал” (далі – проект Закону України) розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 05.11.2012 року № 44347/1/1-12 та з метою удосконалення законодавства у сфері державного регулювання насінництва та розсадництва Мінагрополітики України направляє на погодження проект Закону України “Про внесення змін до Закону України  “Про насіння і садивний матеріал”.

Проект Закону України розроблено в  зв’язку із необхідністю гармонізації системи сертифікації насіння і садивного матеріалу з вимогами СОТ і ЄС у сфері сертифікації та підтвердження відповідності, посилення гарантій щодо відкритості, прозорості й системності державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, усунення бар’єрів при ввезенні в Україну насіння і садивного матеріалу, удосконалення механізму проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу, визначення органів, на які покладаються повноваження із забезпечення формування, реалізації державної аграрної політики у сфері лікарського насінництва та розсадництва, забезпечення соціального діалогу на галузевому рівні.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону України є приведення до відповідності законодавства вимогам СОТ та ЄС, удосконалення та спрощення механізму здійснення державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, уточнення повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі щодо здійснення державного нагляду (контролю) у частині насінництва та розсадництва.

З цією метою запропоновано внесення змін до Закону України “Про насіння і садивний матеріал”, відповідно до яких пропонується наступне:

У сфері насінництва та розсадництва на законодавчому рівні вводиться міжнародна термінологія та класифікація та передбачається здійснення сертифікації насіння і садивного матеріалу згідно з вимогами, встановленими Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD).

З метою унеможливлення наділення одного і того самого центрального органу виконавчої влади повноваженнями щодо здійснення і інспекційних функцій, і проведення сертифікації з питань, що інспектуються, передбачено передачу повноважень зі здійснення сертифікації уповноваженій бюджетній установі у сфері сертифікації.

Також установлюється, що ввезення в Україну насіння та садивного матеріалу визначається Кабінетом Міністрів України.

З метою удосконалення механізму проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу, передбачено, що на проведення арбітражного (експертного) визначення може бути поданий і садивний матеріал, який до цього не підпадав під проведення такої процедури.

Проектом Закону України визначено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі щодо здійснення державного нагляду (контролю) у частині насінництва та розсадництва забезпечує реалізацію державної політики у сфері лікарського насінництва та розсадництва.

Законопроектом пропонується, внести зміни, що стосуються діяльності об’єднань в галузі насінництва та садівництва та надання їм статусу саморегулівної організації в рамках забезпечення соціального діалогу в галузі. При цьому саморегулівну організацію суб’єктів насінництва та розсадництва запропоновано визначити як неприбуткове об’єднання суб’єктів насінництва та розсадництва, селекціонерів та учасників ринку насіння і садивного матеріалу, що створюється і діє з метою представництва та захисту інтересів своїх учасників і підвищення ефективності функціонування галузі насінництва та розсадництва, ринків насіння і садивного матеріалу, що набула статусу саморегулівної організації в порядку, визначеному цим Законом.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є Конституція України, закони України "Про центральні органи виконавчої влади", "Про насіння і садивний матеріал", "Про охорону прав на сорти рослин","Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Указ Президента  України від 9 грудня 2010 року № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 459 "Про Державну інспекцію сільського господарства".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України не потребує додаткових витрат Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством юстиції України, Національною академією аграрних наук України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У Проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті  Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України є регуляторним актом, що спрямований на  приведення законодавства галузі розсадництва та садівництва у відповідність до вимог СОТ та ЄС, удосконалення та спрощення механізму здійснення державного нагляду (контролю) у сфері насінництва і розсадництва, уточнення повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі щодо здійснення державного нагляду (контролю) у частині насінництва та розсадництва.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дозволить забезпечити гармонізацію законодавства України до законодавства СОТ та ЄС у сфері насінництва та садивного матеріалу. А також спростить механізм здійснення державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, уточнить повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі щодо здійснення державного нагляду (контролю) у частині насінництва та розсадництва, зокрема в частині передачі здійснення сертифікації насіння та садивного матеріалу уповноваженій бюджетній установі та включення до повноважень здійснення реалізації державної політики у сфері лікарського насінництва та розсадництва. Як результат створення саморегулівних організацій вдасться об’єднати більшість виробників насіння, що зацікавлені в обігу якісного насіння та ліквідації фальсифікату на ринку.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                        М.В. Присяжнюк

 

"__"   ___________ 2012 р.

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України ”Про насіння і садивний матеріал”

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України “Про насіння і садивний матеріал” (далі – проект Закону України) розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 05.11.2012 року № 44347/1/1-12 та з метою удосконалення законодавства у сфері державного регулювання насінництва та розсадництва Мінагрополітики України направляє на погодження проект Закону України “Про внесення змін до Закону України  “Про насіння і садивний матеріал”.

Проект Закону України розроблено в  зв’язку із необхідністю гармонізації системи сертифікації насіння і садивного матеріалу з вимогам СОТ і ЄС у сфері сертифікації та підтвердження відповідності, посилення гарантій щодо відкритості, прозорості й системності державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, усунення бар’єрів при ввезені в Україну насіння і садивного матеріалу, удосконалення механізму проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу, визначення органів, на які покладаються повноваження із забезпечення формування, реалізації державної аграрної політики у сфері лікарського насінництва та розсадництва, забезпечення соціального діалогу на галузевому рівні.

Проектом Закону передбачено приведення законодавства в галузі розсадництва та садівництва у відповідність до вимог СОТ та ЄС, удосконалення та спрощення механізму здійснення державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, уточнення повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі щодо здійснення державного нагляду (контролю) у частині насінництва та розсадництва.

Проблеми, які планується розв'язати з прийняттям проекту Закону є гармонізація законодавства України до законодавства ЄС шляхом введення на законодавчому рівні міжнародної термінології та класифікації у сфері насінництва та розсадництва. Передбачається здійснення сертифікації насіння та садивного матеріалу згідно з вимогами, встановленими OECD. З метою унеможливлення наділення одного і того ж центрального органу виконавчої влади повноваженнями щодо здійснення інспекційних функцій і проведення сертифікації насіння і садивного матеріалу, передбачається передача повноважень зі здійснення сертифікації уповноваженій бюджетній установі. Встановлюється, що порядок ввезення в Україну насіння та садивного матеріалу визначається Кабінетом Міністрів України. З метою удосконалення механізму проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу, передбачено, що на проведення арбітражного (експертного) визначення може бути поданий і садивний матеріал, який до цього не підпадав під проведення даної процедури. Визначено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі щодо здійснення державного нагляду (контролю) у частині насінництва та розсадництва забезпечує реалізацію державної політики у сфері лікарського насінництва та розсадництва. Пропонується, внести зміни, що стосуються діяльності об’єднань в галузі насінництва та садівництва та надання їм статусу саморегулівної організації в рамках забезпечення соціального діалогу в галузі. При цьому саморегулівну організацію суб’єктів насінництва та розсадництва запропоновано визначити як неприбуткове об’єднання суб’єктів насінництва та розсадництва, селекціонерів та учасників ринку насіння і садивного матеріалу, що створюється та діє з метою представництва та захисту інтересів своїх учасників та підвищення ефективності функціонування галузі насінництва та розсадництва, ринків насіння і садивного матеріалу, що набула статусу саморегулівної організації в порядку, визначеному цим Законом, та якій державними органами можуть делегуватися повноваження з державного регулювання у сфері насінництва та розсадництва.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю є гармонізація системи сертифікації насіння і садивного матеріалу з вимогам СОТ і ЄС у сфері сертифікації та підтвердження відповідності, посилення гарантій щодо відкритості, прозорості й системності державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, усунення бар’єрів при ввезені в Україну насіння і садивного матеріалу, удосконалення механізму проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу, визначення органів, на які покладаються повноваження із забезпечення формування, реалізації державної аграрної політики у сфері лікарського насінництва та розсадництва, забезпечення соціального діалогу на галузевому рівні.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки в цьому випадку не відбудеться наближення до законодавства ЄС а також удосконалення та спрощення механізму здійснення державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту Закону дозволить привести законодавчі акти України у галузі розсадництва та садівництва у відповідність до вимог СОТ та ЄС, удосконалити та спростити механізм здійснення державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, уточнити повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі щодо здійснення державного нагляду (контролю) у частині насінництва та розсадництва.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття проекту Закону України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону дозволить наблизитись до гармонізації системи сертифікації насіння і садивного матеріалу з вимогам СОТ і ЄС у сфері сертифікації та підтвердження відповідності, посилити гарантії щодо відкритості, прозорості й системності державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, усунення бар’єрів при ввезені в Україну насіння і садивного матеріалу, удосконалити механізм проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу, визначить органи, на які покладаються повноваження із забезпечення формування, реалізації державної аграрної політики у сфері лікарського насінництва та розсадництва, забезпечення соціального діалогу на галузевому рівні.

6. Очікувані результати прийняття акта

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Не передбачено

Зменшення бюджетних витрат на утримання мережі лабораторій з визначення якості насіння та садивного матеріалу, які отримуватимуть фінансування на матеріально-технічне оснащення за рахунок коштів від проведення сертифікації. Виконання зобов’язань щодо гармонізації до законодавства ЄС. Передача повноважень зі здійснення сертифікації уповноваженій бюджетній установі у сфері сертифікації з метою унеможливлення наділення одного і того ж центрального органу виконавчої влади повноваженнями щодо проведення сертифікації та здійснення державного нагляду (контролю) у цій сфері.

Суб’єкти господарської діяльності

Не передбачено

Збільшиться альтернатива вибору щодо здійснення перевірки насіння та садивного матеріалу на предмет відповідності за рахунок збільшення акредитованих установ на її проведення. Інтеграція та запровадження системи сертифікації OECD, що суттєва спростить міждержавний обіг насіння та садивного матеріалу, а отже, і ведення бізнесу в сфері насінництва та розсадництва.

Населення (фізичні особи)

Не передбачено

Створення нових робочих місць в результаті розширення виробництва насіння та садивного матеріалу для експорту

7. Обґрунтування строку дії акта

Даний проект регуляторного акту не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належить, зокрема:

1) розмір надходжень до державного бюджету та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – надходження коштів до місцевих бюджетів і державних цільових фондів не передбачається;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – дія акта поширюватиметься на Державну інспекцію сільського господарства України, її територіальні органи та суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з веденням виноградників та виробництвом продукції виноробної промисловості;

3) розмір коштів і часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – не передбачається;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній, оскільки проект Закону України був розміщений на офіційному сайті Міністерства агарної політики та продовольства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством аграрної політики та продовольства України та Державною інспекцією сільського господарства України.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних раз на три роки не пізніше ніж через рік з дня проведення повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                        О.В. Сень

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux