портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 04 грудня 2018

Про внесення змін до Закону України “Про географічні назви” щодо удосконалення діяльності, пов’язаної з географічними назвами

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 


Про внесення змін до Закону України “Про географічні назви” щодо удосконалення діяльності, пов’язаної з географічними назвами

 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

І. Внести зміни до Закону України “Про географічні назви” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 27, ст. 360; 2013 р., № 23, ст. 218; 2014 р., № 6-7, ст. 80; 2015 р., № 26, ст. 219):

1. У статті 4: 

назву статті викласти у такій редакції:

“Стаття 4. Державне управління у сфері діяльності, пов’язаної з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв”;

частину першу викласти у такій редакції:

“Державне управління у сфері діяльності, пов’язаної з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв, здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності (далі – спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв).”;

у частині п’ятій слова “законами та покладені на них актами Президента України” замінити словами “цим Законом та іншими законами України”.

2. У частині шостій статті 6 слова “унормованою державною мовою назв” замінити словами “унормованої державною мовою назви”.

3. Частину другу статті 7 виключити.

4. Частину другу статті 8 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

“висновку спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв про відповідність пропозиції щодо найменування або перейменування географічного об’єкта;”.

У зв’язку з цим абзаци третій – четвертий вважати відповідно абзацами четвертим – п’ятим. 

5. Після статті 8 доповнити новою статтею 81 такого змісту:

“Стаття 81. Експертиза пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів

Для проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв подаються в електронному або паперовому вигляді такі документи і матеріали:

 

1) у разі здійснення найменування або перейменування географічних об’єктів, зазначених у статті 7 цього Закону:

обґрунтовані пропозиції та рішення відповідних органів місцевого самоврядування щодо найменування або перейменування географічних об’єктів, розташованих в межах їх територій;

обґрунтовані пропозиції та/або висновок відповідного центрального органу виконавчої влади щодо найменування або перейменування об’єктів транспорту, гідровузлів, водосховищ, каналів, родовищ корисних копалин, територій, об’єктів природно-заповідного фонду тощо;

інформація про думку місцевого населення, яке проживає на території, де розташований географічний об’єкт, відповідно до законодавства;

відомості про вид та місце розташування географічного об’єкта;

коротка довідка про життя та діяльність видатних осіб, іменами яких пропонується найменувати географічний об’єкт (у разі такого найменування);

картографічний матеріал з відображенням географічного об’єкта;

2) у разі здійснення найменування або перейменування географічних об’єктів Землі, відкритих або досліджених українськими дослідниками і вченими:

пропозиції відповідного центрального органу виконавчої влади та державної наукової установи з обґрунтуванням пропонованого найменування або перейменування географічного об’єкта Землі, відкритого або дослідженого українськими дослідниками і вченими;

відомості про вид географічного об’єкта, назву ділянки суходолу чи водного простору, в межах якого розташовується географічний об’єкт, назву цього географічного об’єкта з різних джерел, у тому числі зарубіжних (для географічного об’єкта, що перейменовується), назву інших географічних об’єктів, що розташовуються поряд, або подібних;

координати географічного об’єкта;

інформація про факт відкриття або дослідження географічного об’єкта із зазначенням строку відкриття (дослідження), особи, яка відкрила (дослідила) географічний об’єкт, джерела, у якому зафіксовано факт відкриття або дослідження;

коротка довідка про життя та діяльність вчених та інших видатних осіб, іменами яких пропонується найменувати географічний об’єкт (у разі такого найменування);

картографічний матеріал та/або аеро- або космічний знімок з відображенням географічного об’єкта.

Обґрунтування пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів повинне містити посилання на географічні, історичні, природні, національно-культурні та інші вагомі підстави для відповідної пропозиції.

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв безоплатно надає органу державної влади або органу місцевого самоврядування, який звернувся з пропозицією про найменування або перейменування географічного об’єкта, висновок за формою, встановленою Порядком проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів, у строк, що не перевищує 30 робочих днів з дня реєстрації заяви про надання висновку. До строку розгляду зазначених документів і матеріалів не зараховується час, необхідний для одержання додаткової інформації.

Підставами для відмови у наданні висновку є подання неповного пакета документів, виявлення в поданих документах недостовірної інформації.”.

. Статтю 9 викласти у такій редакції:

“Стаття 9. Державний реєстр географічних назв

Назви географічних об’єктів, що знаходяться на території України, а також назви інших країн та територій світу, які використовуються в Україні, підлягають обліку та державній реєстрації.

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв забезпечує створення та ведення Державного реєстру географічних назв, встановлення, унормування, облік та державну реєстрацію географічних назв, надання відомостей з Державного реєстру географічних назв органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам.

Держателем Державного реєстру географічних назв є спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв.

Функції адміністратора виконує спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв або визначене ним державне підприємство, віднесене до сфери його управління, що здійснює технічне і технологічне супроводження та адміністрування Державного реєстру географічних назв, забезпечує його функціонування, актуальність та достовірність відомостей, здійснення обліку та державної реєстрації географічних назв, збереження і захист відомостей Державного реєстру географічних назв та доступ до них.

Унормовані географічні назви, зареєстровані у Державному реєстрі географічних назв, є офіційними і підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв.

Користування відомостями Державного реєстру географічних назв, які оприлюднені на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв, здійснюється у вигляді безоплатного доступу в режимі пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей. 

Надання відомостей з Державного реєстру географічних назв за запитами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб здійснюється адміністратором Державного реєстру географічних назв безоплатно у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дня реєстрації запиту.

Відмова у наданні відомостей з Державного реєстру географічних назв надається у разі відсутності запитуваних відомостей.

Порядок створення та ведення Державного реєстру географічних назв, встановлення та унормування географічних назв для їх державної реєстрації, здійснення обліку та державної реєстрації географічних назв, надання відомостей з Державного реєстру географічних назв, а також форма запиту та спосіб надання відомостей визначається Положенням про Державний реєстр географічних назв, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Облік назв географічних об’єктів, крім спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв, здійснюють також органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення найменування та перейменування відповідних географічних об’єктів. Обліковані географічні назви підлягають оприлюдненню.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наукові та інші установи і організації в межах своїх повноважень можуть видавати офіційні каталоги, довідники географічних назв, зміст яких погоджується спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.”.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова

Верховної Ради УкраїниПовідомлення про оприлюднення

проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про географічні назви” щодо удосконалення діяльності, пов’язаної з географічними назвами”

 

1.Розробник

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, головний розробник Міністерство аграрної політики та продовольства України.

2. Стислий виклад змісту проекту

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про географічні назви” щодо удосконалення діяльності, пов’язаної з географічними назвами” розроблено з метою врегулювання питань найменування та перейменування географічних об’єктів, створення та ведення Державного реєстру географічних назв, здійснення обліку та державної реєстрації географічних назв, оприлюднення та надання відомостей з Державного реєстру географічних назв. 

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект закону, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (minagro.gov.ua) та офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (land.gov.ua).

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій направляти на адресу

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел.: 278-81-71, факс: 278-76-02, info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03150, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел.: 249-96-97, факс: 249-96-70, topomaps@land.gov.ua

Державна регуляторна служба України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел.: 286-47-11, inform@dkrp.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

 

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                           М. МАРТИНЮК


Пояснювальна записка

до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про географічні назви” щодо удосконалення діяльності, пов’язаної з географічними назвами”

 

Мета: приведення Закону України “Про географічні назви” у відповідність до вимог законодавства щодо урегулювання правових підстав діяльності, пов’язаної з найменуванням та перейменуванням географічних об’єктів, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.

1. Підстава необхідності розроблення акта

Проект акта розроблено відповідно до вимог частини першої статті 5 Закону України “Про адміністративні послуги” стосовно надання адміністративної послуги з проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів, а також необхідності врегулювати положення Закону України “Про географічні назви” щодо здійснення діяльності, пов’язаної географічними назвами.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Правові основи регулювання відносин та діяльності, пов’язаних із встановленням назв географічних об’єктів, а також унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв визначено Законом України “Про географічні назви”.

Достовірні та однозначні назви географічних об’єктів мають важливе значення для прийняття управлінських рішень державними органами, економічного розвитку, охорони навколишнього природного середовища, торгівлі, збереження культурної спадщини, міжнародного співробітництва, координації служб екстреної допомоги, економії часу та коштів при надзвичайних ситуаціях тощо.

Відповідно до частини третьої статті 4 Закону України “Про географічні назви” спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв здійснює координацію діяльності, пов’язаної з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв, організовує проведення відповідної експертизи географічних назв, забезпечує створення та ведення Державного реєстру географічних назв, контролює використання та збереження географічних назв. 

Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, ці функції покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності – Держгеокадастр. 

Проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів передбачено частиною третьою статті 4 та частиною шостою статті 8 Закону України “Про географічні назви”. Проектом закону пропонується встановити процедуру проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів відповідно до вимог частини першої статті 5 Закону України “Про адміністративні послуги” стосовно встановлення підстав для одержання адміністративної послуги, переліку та вимог до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, безоплатності надання адміністративної послуги, граничного строку надання адміністративної послуги, переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Статтею 9 Закону України “Про географічні назви” встановлено вимоги щодо здійснення обліку та державної реєстрації географічних назв. Водночас, сучасні потреби вимагають надання відкритих даних в електронному вигляді. Законопроектом пропонується врегулювати питання створення та ведення Державного реєстру географічних назв, здійснення заходів з його програмного та технологічного забезпечення, захисту даних, ведення обліку і державної реєстрації географічних назв та доступу до географічних назв, визначити держателя та адміністратора Державного реєстру географічних назв. 

Законопроектом пропонується врегулювати положення статтей 4, 6 та 7 Закону України “Про географічні назви” щодо встановлення центральних органів виконавчої влади, що здійснюють державне управління у сфері діяльності, пов’язаної з географічними назвами, а також здійснення унормування  географічних назв та найменування або перейменування географічних об’єктів.

3. Суть проекту акта

Проектом закону пропонується внесення змін до Закону України “Про географічні назви” відповідно до вимог частини першої статті 5 Закону України “Про адміністративні послуги” щодо здійснення процедури проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів, а також урегулювання правових норм діяльності, пов’язаної з найменуванням та перейменуванням географічних об’єктів, здійсненням обліку та державної реєстрації географічних назв, наданням відомостей з Державного реєстру географічних назв. 

4. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України, закони України “Про географічні назви” та “Про адміністративні послуги”.

 5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових коштів державного бюджету.

6. Прогноз впливу 

Очікуваний вплив реалізації цього регуляторного акта визначався із застосуванням методу аналізу вигід та витрат у простій формі та наведено у таблиці:

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси суб’єктів господарювання

Забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання на отримання актуальної і достовірної інформації та використання унормованих географічних назв при здійсненні картографічних робіт, виданні енциклопедичних, навчальних, довідкових, картографічних та інших творів.

Додаткові витрати відсутні

Інтереси громадян

Забезпечення прав громадян на отримання достовірної та актуальної інформації про назви географічних об’єктів. 

Додаткові витрати відсутні

Інтереси держави

Зменшення витрат часу посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування на отримання актуальної і достовірної інформації про назви географічних об’єктів при прийнятті управлінських рішень.

Забезпечення використання унормованих географічних назв в усіх сферах їх офіційного застосування, а також збереження назв географічних об’єктів як частини історичної і культурної спадщини України.

Вплив на позиції України у міжнародних рейтингах та виконання міжнародних зобов’язань.

Додаткові витрати відсутні

 

Регуляторний акт відповідає вимогам Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності.

7. Позиція заінтересованих сторін 

З метою проведення консультацій із заінтересованими сторонами законопроект розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України (minagro.gov.ua) та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (land.gov.ua).

8. Громадське обговорення 

Для громадського обговорення проект розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України (minagro.gov.ua) та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (land.gov.ua).

9. Позиція заінтересованих органів 

Проект закону потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза 

Проект закону підлягає проведенню правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

12. Запобігання корупції

У проекті закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13. Прогноз результатів 

Реалізація проекту закону дозволить привести положення Закону України “Про географічні назви” до вимог Закону України “Про адміністративні послуги”, врегулювати питання здійснення обліку та державної реєстрації географічних назв, забезпечення доступу до відомостей Державного реєстру географічних назв, сприятиме підвищенню ефективності прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування управлінських рішень.

 

 

Перший заступник Голови 

Держаної служби України з питань

Геодезії. картографії та кадастру                                                                                                                            Л.ШЕМЕЛИНЕЦЬ


Аналіз регуляторного впливу

проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про географічні назви” щодо удосконалення діяльності, пов’язаної з географічними назвами”

 

І. Визначення проблеми

Правові основи регулювання відносин та діяльності, пов’язаних із встановленням назв географічних об’єктів, а також унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв визначено Законом України “Про географічні назви”.

Однією з важливіших проблем є приведення положень Закону України “Про географічні назви” щодо надання адміністративної послуги з проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів у відповідність до Закону України “Про адміністративні послуги”.

З метою реалізації вимог, передбачених частиною першою статті 5 Закону України “Про адміністративні послуги”, проектом закону пропонується встановити правові підстави для одержання адміністративної послуги, перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, безоплатності надання адміністративної послуги, граничного строку надання адміністративної послуги, переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги з проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів. 

Проектом акта вирішується питання здійснення обліку і державної реєстрації географічних назв, оприлюднення відомостей Державного реєстру географічних назв та забезпечення доступу користувачів до них, встановлюються строки надання відомостей з Державного реєстру географічних назв за запитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування (безоплатно), юридичним та фізичним особам (відповідно до укладених договорів), визначаються держатель та адміністратор Державного реєстру географічних назв.

Прийняття проекту акта дозволить удосконалити правові підстави діяльності, пов’язаної з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв, підвищити ефективність прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування управлінських рішень.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання,

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

 

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання законопроекту є:

приведення положень Закону України “Про географічні назви” у відповідність до вимог частини першої статті 5 Закону України “Про адміністративні послуги”;

удосконалення правових підстав діяльності, пов’язаної з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв;

встановлення вимог до оприлюднення та надання доступу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб до відомостей Державного реєстру географічних назв;

підвищення ефективності прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування управлінських рішень;

забезпечення використання унормованих назв географічних об’єктів в офіційних документах, енциклопедичних, картографічних, навчальних, довідкових та інших виданнях, засобами масової інформації, а також для збереження назв географічних об’єктів як частини історичної і культурної спадщини України.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутність регулювання.

Альтернатива 2

Прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про географічні назви” щодо удосконалення діяльності, пов’язаної з географічними назвами”

Удосконалення державної політики у сфері діяльності, пов’язаної з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.

Приведення положень Закону України “Про географічні назви” відповідно до вимог частини першої статті 5 Закону України “Про адміністративні послуги”.

Використання актуальної і достовірної інформації про назви географічних об’єктів при прийнятті управлінських рішень.

Вплив на позиції України у міжнародних рейтингах та виконання міжнародних зобов’язань.

 

Інші способи, що не передбачають розроблення та прийняття зазначеного акта, є неприйнятними, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить передусім у правовій площині.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Проблема не вирішується

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про географічні назви” щодо удосконалення діяльності, пов’язаної з географічними назвами”

Удосконалення державної політики у сфері діяльності, пов’язаної з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.

Виконання вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

Зменшення витрат часу посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування на отримання актуальної і достовірної інформації про назви географічних об’єктів при прийнятті управлінських рішень. 

Сприятиме підтримці міжнародного іміджу України.

Додаткові витрати відсутні.

Діяльність, пов’язана з   встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв фінансується за рахунок бюджетних коштів та інших джерел не заборонених законодавством.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Проблема не вирішується.

Збільшення витрат коштів та часу на отримання відомостей про достовірні та актуальні географічні назви.

Альтернатива 2

Прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про географічні назви” щодо удосконалення діяльності, пов’язаної з географічними назвами”

Виконання вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

Забезпечення прав та інтересів фізичних осіб на отримання достовірної та актуальної інформації про назви географічних об’єктів. 

Безоплатне користування відомостями Державного реєстру географічних назв 

Додаткові витрати відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

Не визначаються

Не визначаються

Не визначаються

1052

1052

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100

х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Не в повній мірі забезпечуються законні права та інтереси суб’єктів господарювання на отримання інформації.

Збільшує кошторисну вартість робіт при необхідності застосування відомостей про географічні назви.

Альтернатива 2

Прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про географічні назви” щодо удосконалення діяльності, пов’язаної з географічними назвами”

Виконання вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

Зменшення витрат часу посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування на отримання актуальної і достовірної інформації про назви географічних об’єктів при прийнятті управлінських рішень. 

Забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання на отримання актуальної і достовірної інформації та використання унормованих географічних назв 

для виконання картографічних робіт

Витрати суб’єктів господарювання на виконання регулювання складають:

за перший рік – 

852 877,44 грн.;

за п’ять років – 

4 264 387,20 грн.

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

1

Проблема продовжує існувати, що не забезпечує досягнення поставленої мети.

Альтернатива 2

Прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про географічні назви” щодо удосконалення діяльності, пов’язаної з географічними назвами”

4

Проблема вирішується в повному обсязі.

 

Рейтинг результативності

Вигоди 

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні.

Додаткові витрати відсутні.

Проблема продовжує існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Альтернатива 2

Прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про географічні назви” щодо удосконалення діяльності, пов’язаної з географічними назвами”

Виконання вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

Зменшення витрат часу посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування на отримання актуальної і достовірної інформації про назви географічних об’єктів при прийнятті управлінських рішень. 

Забезпечення доступу до актуальних та достовірних відомостей Державного реєстру географічних назв.

Витрати суб’єктів господарювання на виконання регулювання складають:

за перший рік – 852 877,44 грн.;

за п’ять років – 4 264 387,20 грн.

 

У разі прийняття цього регуляторного акта задекларована ціль буде досягнута повною мірою

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Така альтернатива є неприйнятною, тому що проблема не вирішується, витрачається час і кошти на отримання інформації.

Відсутність регулювання проблеми.

Альтернатива 2

Прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про географічні назви” щодо удосконалення діяльності, пов’язаної з географічними назвами”

Удосконалення діяльності, пов’язаної з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв, виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», забезпечення доступу до актуальних і достовірних відомостей про географічні назви, підтримання міжнародного іміджу України, забезпечення інтересів держави, суб’єктів господарювання та громадян.

Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акту  відсутній.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання зазначеної проблеми розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про географічні назви” щодо удосконалення діяльності, пов’язаної з географічними назвами”, що дасть можливість удосконалити діяльність, пов’язану з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв, забезпечити виконання вимог Закону України “Про адміністративні послуги”, доступ користувачів до актуальних і достовірних відомостей про географічні назви, збереження географічних назв, підтримання міжнародного іміджу України.

Прийняття законопроекту дозволить:

забезпечити інформування громадськості про встановлені вимоги шляхом оприлюднення проекту акта в мережі Інтернет – на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики та Держгеокадастру;

забезпечити проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів та надання відповідних висновків;

забезпечити створення та ведення Державного реєстру географічних назв та доступ користувачів до його актуальних та достовірних відомостей.

Прийняття законопроекту крім цього дасть можливість захистити державні інтереси, пов’язані з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

У держави витрати будуть на встановлення, унормування, облік, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел не заборонених законодавством.

У суб’єктів господарювання витрати, пов’язані із запровадженням законопроекту складають: за перший рік регулювання – 852 877,44 гривень; за п’ять років регулювання – 4 264 387,20 гривень.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу або нового структурного підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів у сфері діяльності, пов’язаній з географічними назвами. 

У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними показниками результативності дії регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – не прогнозується.

2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – необмежена. Вона поширюється на органи державної влади та місцевого самоврядування, які використовують відомості Державного реєстру географічних назв та потребують відповідних висновків про відповідність пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів Закону України “Про географічні назви”. Дія акта буде поширюватися на суб’єктів господарювання, які використовуватимуть відомості Державного реєстру географічних назв (з них визначаються 1052 суб’єктів топографо-геодезичної і картографічної діяльності, які використовують географічні назви). 

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення проекту закону, та аналіз регуляторного впливу акта оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики www.minagro.gov.ua) у розділі “Регуляторна політика”, підрозділ “Проекти регуляторних актів”.

4. Час, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта орієнтовно 1 годину в день працівник суб’єкта господарювання буде витрачати на підготовку відповідних матеріалів для отримання даних з Державного реєстру географічних назв. 

Загальні витрати суб’єктів господарювання, які підпадають під дію регуляторного акта за рік складуть – 852 877,44 гривень, за 5 років – 4 264 387,20 гривень.

Додаткові показники результативності дії регуляторного акта:

кількість органів державної влади та місцевого самоврядування, які отримають висновки про відповідність пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів Закону України “Про географічні назви”;

кількість відомостей Державного реєстру географічних назв, наданих за запитами користувачів; 

кількість пропозицій і зауважень до проекту закону, отриманих під час громадського обговорення проекту акта – пропозицій та зауважень до проекту акта не отримано.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено після набрання ним чинності шляхом збору статистичних даних.

Повторне відстеження буде виконано через рік після набрання чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. 

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта будуть порівнюватись із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Держгеокадастр.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Для відстеження результативності, будуть використовуватися дані про надання відповідних висновків та кількість відомостей з Державного реєстру географічних назв, наданих за запитами.

 

 

 

Перший заступник Міністра М. МАРТИНЮК

ТЕСТ
 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 25 вересня 2017 р. по 20 березня 2018 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робоча нарада

18

Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта

2

Робоча нарада з науковцями

4

Остаточна редакція розробленого проекту акта сприймається 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1052 (одиниць) суб’єктів топографо-геодезичної і картографічної діяльності, які використовують географічні назви;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості (одиниць) суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Оскільки неможливо спрогнозувати кількість суб’єктів малого (мікро-) підприємництва, які нададуть запити на отримання інформації, і кількість запитів від суб’єктів малого (мікро-) підприємництва на інформацію, яка потрібна за рік, витрати на виконання вимог регулювання надаються виходячи із розрахунку одного запиту на кожний вид інформації для одного суб’єкта малого підприємництва.

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
 п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

 

1

Процедура отримання відомостей з Державного реєстру географічних назв

810,72

810,72

4053,60

 

 

1.1

Подання запиту на отримання відомостей з Державного реєстру географічних назв

Формула:

поштові витрати х папір х тонер х види інформації

18,72

18,72

93,60

 

 

1.2

Оплата послуг на надання у паперовому вигляді відомостей з Державного реєстру географічних назв

Формула:

заробітна плата х ЄСВ х прямі витрати х адміністративні витрати х прибуток х ПДВ

432,00

432,00

2160,00

 

 

1.3

Оплата послуг на надання в електронному вигляді відомостей з Державного реєстру географічних назв

Формула:

заробітна плата х ЄСВ х прямі витрати х адміністративні витрати х прибуток х ПДВ

360,00

360,00

1800,00

 

 

2

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1.1 + 1.2 + 1.3)

810,72

810,72

4053,60

 

 

3

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1052

 

 

4

Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик “разом” х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 2 х рядок 3)

852 877,44

852 877,44

4 264 387,20

 

4. Бюджетні витрати на проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів. (Вартість часу співробітника органу державної влади розрахована за показником місячної заробітної плати 7500 грн (7500:21:8 = 35,11 грн).Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата, гривень)

Оцінка кількості експертиз за рік, що припадають на одного суб'єкта*

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання**

Витрати на проведення експертизи, гривень

1. Перевірка повноти пакета документів, виявлення в поданих документах недостовірної інформації

2 год

35,11

1

1052

70,22

2. Перевірка наданої інформації про географічну назву та географічний об’єкт 

60 год

35,11

1

1052

2106,60

2. Виявлення існуючих історичних  назв географічного об’єкту, даних про найменування та перейменування географічного об’єкта, його вид (тип населеного пункту) тощо

8 год

35,11

1

1052

280,88

5. Підготовка висновку про відповідність пропозиції щодо найменування або перейменування географічного об’єкту положенням Закону України “Про географічні назви”

16 год

35,11

1

1052

561,76

Усього

88 год

 

1

1052

3089,68

Разом за рік

 

 

 

 

3 250 343,36

Сумарно за п’ять років

 

 

 

 

16 251 716,80

                       

* Оскільки неможливо спрогнозувати кількості експертиз, що припадають на одного суб'єкта протягом року, у даному випадку взята одна експертиза, що припадає на одного суб'єкта протягом року.

** Загальна кількість суб’єктів топографо-геодезичної і картографічної діяльності -1052. 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

5. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва та бюджетних витрат, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

852 877,44

4 264 387,20

2

Оцінка бюджетних витрат на проведення експертизи топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів 

3 250 343,36

16 251 716,80

3

Сумарні витрати на виконання запланованого  регулювання

4 103 220,80

20 516 104,00

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                      М. МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux