Проект Закону України від 15 червня 2018

Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И


 

Про внесення змін до Закону України

"Про державну підтримку сільського господарства України"

 


Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2009 р., №43, ст. 638; 2012 р., № 31, ст. 383; 2015 р., № 10, ст. 57; 2017 р., № 4, ст. 42) такі зміни:

1. У тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави».

2. У статті 2:

1) в абзаці першому пункту 2.15 слова «придбані або» виключити;

2) доповнити пунктом 2.151 такого змісту:

«2.151 Сільськогосподарський товаровиробник – юридична особа незалежно від організаційно-правової форми або фізична особа-підприємець, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням та вирощуванням сільськогосподарських тварин або риби та/або виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та переробкою сільськогосподарської продукції на власних чи орендованих потужностях, у тому числі на давальницьких умовах з власновиробленої сировини, та здійснює операції з її постачання.».

3. Доповнити Розділом ІІІ такого змісту:

«Розділ ІІІ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ОТРИМУВАЧІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Стаття 10. Державне виплатне агентство

10.1. Державне виплатне агентство є бюджетною установою, яка відноситься до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави.

10.2 Державне виплатне агентство є відповідальним виконавцем бюджетних програм, головним розпорядником яких є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави та які спрямовуються на підтримку сільськогосподарських товаровиробників.

10.3. Завданням Державного виплатного агентства є реалізація державної аграрної політики в частині державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

10.4. До повноважень Державного виплатного агентства належить:

відповідальне виконання бюджетних програм, головним розпорядником яких є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави та які спрямовуються на підтримку сільськогосподарських товаровиробників;

формування та ведення Державного реєстру отримувачів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, надання інформації з нього;

надання методологічної, інформаційної та іншої допомоги отримувачам державної підтримки.

10.5. Державне виплатне агентство здійснює свої повноваження безпосередньо і через територіальні органи та утримується за рахунок коштів державного бюджету, а також за рахунок коштів, які надходять в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Стаття 11. Державний реєстр отримувачів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників

11.1. Державний реєстр отримувачів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників (далі – Державний реєстр) є автоматизованою системою збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про сільськогосподарських товаровиробників, які отримують державну підтримку відповідно до цього Закону, обсяги отриманої та використаної державної підтримки.

11.2. Держателем Державного реєстру є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави (далі – держатель Державного реєстру).

11.3. Держатель Державного реєстру виконує функції з організаційного та методологічного ведення Державного реєстру, організаційно-інформаційного контролю за повнотою та якістю даних, якими наповнюється Державного реєстр.

11.4. Створення, формування та адміністрування Державного реєстру здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті.

11.5. Адміністратором Державного реєстру є Державне виплатне агентство (далі – адміністратор Державного реєстру), який забезпечує формування, технологічне супроводження, підтримку та розроблення програмного забезпечення для функціонування Державного реєстру, оперативне керування, пошук і відбір даних для підготовки аналітичних звітів.

11.6. Дані Державного реєстру (крім тих, що є з обмеженим доступом) підлягають постійному оприлюдненню на офіційному веб-сайті держателя Державного реєстру.

11.7. Порядок ведення Державного реєстру затверджується Кабінетом Міністрів України.

11.8. Сільськогосподарський товаровиробник має право на отримання державної підтримки відповідно до цього Закону після його внесення до Державного реєстру (крім бюджетної дотації відповідно до статті 16-1 цього Закону).

11.9. Сільськогосподарський товаровиробник для внесення до Державного реєстру подає до адміністратора Державного реєстру заяву за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави.

Заява про внесення до Державного реєстру подається безпосередньо керівником або представником сільськогосподарського товаровиробника з обов’язковим документальним підтвердженням особи та її повноважень.

Адміністратор Державного реєстру відмовляє у внесенні сільськогосподарського товаровиробника до Державного реєстру, якщо:

стосовно нього порушено справу про банкрутство; 

його в установленому порядку визнано банкрутом;

він перебуває на стадії ліквідації;

він має прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом та місцевими бюджетами, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

у нього виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів (протягом трьох років з моменту виявлення порушення).

У разі відсутності підстав для відмови у внесенні сільськогосподарського товаровиробника до Державного реєстру адміністратор Державного реєстру зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження до нього заяви внести такого сільськогосподарського товаровиробника до Державного реєстру.

11.10 Сільськогосподарський товаровиробник виключається з Державного реєстру у разі, якщо:

а) сільськогосподарський товаровиробник подає заяву про зняття його з реєстрації як отримувача державної підтримки;

б) щодо сільськогосподарського товаровиробника виявлено факт незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів;

в) щодо сільськогосподарського товаровиробника прийнято рішення про припинення шляхом ліквідації або реорганізації;

г) стосовно сільськогосподарського товаровиробника порушено справу про банкрутство або його в установленому порядку визнано банкрутом.

Виключення з Державного реєстру з підстави, визначеної у підпункті «а» цього пункту, здійснюється за заявою сільськогосподарського товаровиробника, а з підстав, визначених підпунктами «б» – «г» цього пункту, – за заявою сільськогосподарського товаровиробника або за рішенням адміністратора Державного реєстру.

11.11. У разі зміни даних про отримувача державної підтримки сільськогосподарський товаровиробник подає відповідно до пункту 11.9 цієї статті заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про отримувача або виникли інші підстави для перереєстрації.».

4. У статті 13 слова «суб’єкт господарювання агропромислового комплексу» у всіх відмінках та числах замінити словами «сільськогосподарський товаровиробник» у відповідному відмінку та числі.

5. У статті 15:

1) пункт 15.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

«кози;

об’єкти аквакультури та рибальства»;

2) пункт 15.3 доповнити новими абзацами такого змісту:

«кози;

об’єкти аквакультури та рибальства».

6. У пункті 16-1.3 статті 16-1:

1) у підпункті 16-1.3.16 цифри і знак «10.80» замінити цифрами і знаком «10.89»;

2) доповнити новими підпунктами такого змісту:

«16-1.3.17 морське рибальство 03.11 КВЕД у частині:

рибальство в океані та прибережних водах на комерційній основі;

16-1.3.18 прісноводне рибальство 03.12 КВЕД у частині:

прісноводне рибальство на комерційній основі;

16-1.3.19 морське рибництво (аквакультура) 03.21 КВЕД у частині:

розведення риби в морській воді, в тому числі розведення морських акваріумних риб;

розведення ракоподібних, двостулкових молюсків, інших молюсків та інших водних тварин у морській воді;

рибництва (аквакультури) у солоній воді; 

рибництва (аквакультури) у резервуарах із морською водою; 

функціювання рибоводних заводів із розведення морських видів риби;

16-1.3.20 прісноводне рибництво (аквакультура) 03.22 КВЕД у частині:

розведення риби в прісній воді, в тому числі розведення прісноводних акваріумних риб;

функціювання рибоводних заводів із розведення прісноводних видів риби;

16-1.3.21 перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 10.20 КВЕД у частині:

перероблення риби, ракоподібних і молюсків: заморожування, глибоке заморожування, сушіння, теплове перероблення, копчення, соління, вимочування в розсолі, консервування в герметичній тарі тощо;

виробництво продуктів з риби, ракоподібних і молюсків: рибного філе, молочка, ікри, замінників ікри тощо;

виробництво рибних продуктів для вживання в їжу людьми або для годування тварин.».

7. У пункті 17-2.3 статті 17-2:

1) в абзаці першому слова «тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (в тому числі водоплавної та індиків)» замінити словами «тваринницьких ферм і комплексів для утримання сільськогосподарських тварин та птиці, рибницьких господарств (в тому числі інкубаційних цехів, плавучих рибницьких садків, установок із замкнутим водопостачанням)»;

2) в абзаці другому слова «і птахівництва, забою худоби та птиці, виробництва продуктів харчування» замінити словами «, аквакультури і птахівництва, забою худоби та птиці, виробництва продуктів харчування та кормів»;

3) в абзаці третьому слова «і птахівництва, забою худоби та птиці, виробництва продуктів харчування» замінити словами «, аквакультури і птахівництва, забою худоби та птиці, виробництва продуктів харчування та кормів».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту третього розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2020 року.

2. Кабінету Міністрів України до 1 грудня 2019 року:

прийняти відповідні нормативно-правові акти для забезпечення реалізації норм цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити створення та функціонування Єдиного державного реєстру отримувачів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                            А. ПАРУБІЙ

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (далі – проект Закону) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проектом Закону визначаються основні засади функціонування Державного виплатного агентства та Державного реєстру отримувачів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, крім того надається можливість отримувати державну підтримку сільськогосподарським товаровиробникам, які здійснюють діяльність з рибництва (аквакультури) та рибальства.

Прийняття проекту Закону дасть можливість забезпечити спрощення адміністрування програм підтримки сільськогосподарських товаровиробників, прозорість розподілу бюджетних коштів, контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua .

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент фінансово-кредитної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України, е-mail: serhii.karasevych@minagro.gov.ua (виконавець Карасевич Сергій Петрович, тел. (044) 279-60-67).

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та 

продовольства України                                                                                                                                                           Максим МАРТИНЮК

 Пояснювальна записка

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Пунктом 42 Розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Податкового кодексу України установлено, що у 2017-2021 роках щорічний обсяг коштів Державного бюджету України, які спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, становить не менше 1 відсотка випуску продукції у сільському господарстві.

При цьому, 20 відсотків такої підтримки використовується сільськогосподарськими товаровиробниками для закупівлі у вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки та обладнання (2017 рік - 10 відсотків, 2018 рік - 15 відсотків).

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» Мінагрополітики на підтримку розвитку підприємств агропромислового комплексу передбачено видатки обсягом 6,3 млрд гривень. У наступному планується спрямувати на підтримку розвитку агропромислового комплексу 7,5 млрд гривень.

Розширюється коло бюджетних програм та напрямів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України на всіх стадіях бюджетного процесу його учасники в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

У зв’язку з цим, проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» визначаються основні засади створення та функціонування Державного виплатного агентства та Державного реєстру отримувачів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

Створення та функціонування Державного реєстру забезпечить спрощення адміністрування програм підтримки, прозорість розподілу бюджетних коштів, контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

Крім того, проектом надається можливість отримувати державну підтримку сільськогосподарським товаровиробникам, які здійснюють діяльність з рибництва (аквакультури) та рибальства.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття запропонованого проекту Закону є спрощення адміністрування програм підтримки, забезпечення прозорості розподілу бюджетних коштів та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Закону потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України.

Фінансування створення та функціонування Державного реєстру отримувачів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників можливо здійснювати за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на підтримку сільськогосподарських товаровиробників.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

Положення проекту Закону не містять ознак дискримінації. 

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення громадського обговорення.

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект Закону не потребує розгляду Науковим комітетом національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дасть можливість забезпечити спрощення адміністрування програм підтримки сільськогосподарських товаровиробників, прозорість розподілу бюджетних коштів, контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та 

продовольства України                                                                                                                                                       Максим МАРТИНЮКАналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»

 

І. Визначення проблеми

Пунктом 42 Розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Податкового кодексу України установлено, що у 2017-2021 роках щорічний обсяг коштів Державного бюджету України, які спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, становить не менше 1 відсотка випуску продукції у сільському господарстві.

При цьому, 20 відсотків такої підтримки використовується сільськогосподарськими товаровиробниками для закупівлі у вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки та обладнання (2017 рік - 10 відсотків, 2018 рік - 15 відсотків).

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» Мінагрополітики на підтримку розвитку підприємств агропромислового комплексу передбачено видатки обсягом 6,3 млрд гривень. У наступному планується спрямувати на підтримку розвитку агропромислового комплексу 7,5 млрд гривень.

Розширюється коло бюджетних програм та напрямів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України на всіх стадіях бюджетного процесу його учасники в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

У зв’язку з цим, проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» визначаються основні засади створення та функціонування Державного виплатного агентства та Державного реєстру отримувачів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

Створення та функціонування Державного реєстру забезпечить спрощення адміністрування програм підтримки, прозорість розподілу бюджетних коштів, контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

Крім того, проектом надається можливість отримувати державну підтримку сільськогосподарським товаровиробникам, які здійснюють діяльність з рибництва (аквакультури) та рибальства.

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

+

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною метою прийняття проекту Закону є спрощення адміністрування програм підтримки, забезпечення прозорості розподілу бюджетних коштів та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Визначення альтернативних способів 

 

Вид альтернатив

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

Прийняти проект Закону

Визначення основних засад функціонування Єдиного державного реєстру отримувачів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

Альтернатива 2:

Відсутність регулювання

Залишення ситуації без змін.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Прийняти проект Закону

 

Спрощення адміністрування програм підтримки, цільове та ефективне використанням бюджетних коштів

Фінансування створення та функціонування Єдиного реєстру  можливо здійснювати за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на підтримку сільськогосподарських товаровиробників

Альтернатива 2:

Відсутність регулювання

Відсутні

Нецільове та неефективне використання бюджетних коштів

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Прийняти проект Закону

Можливе зменшення цін на продукцію, яка дотується

Відсутні

Альтернатива 2:

Відсутність регулювання

Відсутні

Можливе зростання цін на продукцію, яка не дотується

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Під дію регулювання цього акту підпадають усі суб’єкти господарювання, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції.

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Прийняти проект Закону

Спрощення процедури отримання державної фінансової підтримки, прозорість розподілу бюджетних коштів

Відсутні

Альтернатива 2:

Відсутність регулювання

Відсутні

Не отримання державної фінансової допомоги внаслідок складності та непрозорості процедури розподілу бюджетних коштів

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1:

Прийняти проект Закону

4

Цілі прийняття проекту Закону можуть бути досягнуті повною мірою

Альтернатива 2:

Відсутність регулювання

1

Проблема продовжить існувати

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проектом Закону запроваджується створення та функціонування Єдиного державного реєстру отримувачів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

Сільськогосподарський товаровиробник для отримання державної підтримки відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» повинен бути внесений до Єдиного реєстру.

Держателем Єдиного реєстру є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави.

Адміністратором Єдиного реєстру є державне підприємство, яке відноситься до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави.

Крім того, проектом Закону вносять редакційні правки до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» в частині приведення деяких понять у відповідність із законодавством.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання вимог проекту Закону органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи не будуть нести додаткові витрати.

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії проект Закону починається з 1 січня 2020 року і не обмежений у часі.

Для реалізації норм проекту Закону необхідно розробити відповідні підзаконні нормативно-правові акти, здійснити процедури закупівлі відповідного програмного продукту.

VІІІ. Визначення показників результативності регуляторного акта

Результативність проекту Закону визначається тим, що сільськогосподарські товаровиробники будуть отримувати державну фінансову підтримку, а громадськість слідкувати як і кому ця підтримка була спрямована.

Для визначення результативності пропонується встановити такі показники:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

обсяги коштів, спрямованих на державну фінансову підтримку сільськогосподарських товаровиробників.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Буде здійснюватися базове та повторне відстеження результативності дії постанови.

Базове відстеження результативності дії Закону буде здійснюватися у січні-лютому 2021 року.

Повторне відстеження планується здійснювати щорічно на початку чергового бюджетного року, в результаті яких відбуватиметься порівняння показників базового та повторних відстежень. 

Відстеження результативності дії Закону буде проводитися Департаментом фінансово-кредитної політики шляхом аналізу інформації Державної фіскальної служби України та Державної казначейської служби України, статистичних даних.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та 

продовольства України                                                                                                                                                                 Максим МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux