Проект Закону України від 21 грудня 2017

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 Про внесення змін до Закону України

"Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин"

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин" (Голос України, 2017 р., № 119 - 120) такі зміни:

1. У статті 66:

у другому реченні частини сьомої слова "зберігається у компетентному органі або його територіальному органі" замінити словами " разом з іншими матеріалами надсилається до суду у 15-денний строк з моменту складення протоколу про правопорушення";

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Справа про порушення цього Закону, законодавства про харчові продукти та корми (далі – справа) розглядається судом."

частини з дев’ятої по двадцять четверту виключити.

2. У першому реченні частини першої статті 67 після слів "харчові продукти та корми" доповнити словами "під час проведення заходів контролю із застосуванням процесу їх відеофіксації".

II. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                          А. ПАРУБІЙ

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі – проект Закону) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект Закону передбачає удосконалення окремих його положень шляхом системних перетворень в сфері державного контролю безпечності та якості харчових продуктів, кормів, здоров`я та благополуччя тварин та у галузі виробництва та контролю продукції агропромислового комплексу.

Проект Закону оприлюднено шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика») та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua, розділ – Діяльність, підрозділ – Обговорення проектів документів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, e-mail: info@consumer.gov.ua.

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, е-mail: alexander.siroshtan@minagro.gov.ua;

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики тапродовольства України                                                                                                            Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

(далі – проект Закону)

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону розроблено у зв’язку з резолюцією Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва від 07 липня 2017 року № 25979/1/1-17 стосовно удосконалення окремих положень Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі – Закон), які погіршують існуючі умови ведення господарської діяльності, а саме:

в частині статті 66 Закону де уповноважено головних державних інспекторів та головних державних ветеринарних інспекторів розглядати від імені компетентного органу або цього територіальних органів справи про порушення цього Закону та законодавства про харчові продукти та корми і виносити постанови про накладання штрафів;

в частині статті 67 Закону, де передбачено, що головні державні інспектори та головні державні ветеринарні інспектори мають право приймати рішення про тимчасове припинення виробництва та /або обігу харчових продуктів та/або кормів, якщо вони становлять загрозу для життя та/або здоров’я людини та/або тварини.

Вказані положення Закону погіршують існуючі умови ведення господарської діяльності (наразі розгляд справ про порушення законодавства про безпечність харчових продуктів здійснюється у судовому порядку) та не узгоджуються із нормами статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розробки проекту Закону є удосконалення окремих його положень

шляхом системних перетворень в сфері державного контролю безпечності та якості харчових продуктів, кормів, здоров`я та благополуччя тварин та у галузі виробництва та контролю продукції агропромислового комплексу.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»;

Закон України «Про ветеринарну медицину».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено без зауважень з Міністерством фінансів України та Міністерством охорони здоров’я України, погоджено із зауваженнями Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Потребує повторного погодження з Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено та оприлюднено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для отримання зауважень та пропозицій.

8.1. Розгляд Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій

Проект Закону не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону забезпечить здійснення запропонованих системних перетворень в сфері державного контролю безпечності та якості харчових продуктів, кормів, здоров`я та благополуччя тварин та у галузі виробництва та контролю продукції агропромислового комплексу. Реорганізація системи контролю заощадить значні кошти та направить їх на оновлення матеріальної бази офіційних контролюючих органів, підвищення заробітної плати персоналу, підвищення його кваліфікації. Це створить результативну і ефективну систему захисту здоров`я та інтересів споживачів.

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                         Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

 

І. Визначення проблеми

На сьогоднішній день продовольчий ринок України перенасичений неякісними, небезпечними, фальсифікованими товарами, тому виникає необхідність встановлення механізму контролю, попередження та запобігання правопорушенням та негайного прийняття рішень про тимчасове припинення виробництва або обігу харчових продуктів та кормів, якщо таке виробництво або обіг становлять загрозу для життя людини та тварини.

Значну небезпеку для економіки держави також становлять спалахи небезпечних захворювань тварин, зокрема африканської чуми свиней, внаслідок яких економіка держави, суб’єкти господарювання та громадяни несуть значні збитки.

Враховуючи зазначене, Верховною Радою України 18 травня 2017 року було прийнято Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі – Закон).

Статтею 66 Закону уповноважено головних державних інспекторів та головних державних ветеринарних інспекторів розглядати від імені компетентного органу або його територіальних органів справи про порушення законодавства про харчові продукти та корми і виносити постанови про накладання штрафів. 

Так, у частинах сьомій та восьмій статті 66 Закону зазначено, що протокол складається у двох примірниках та підписується особою, яка його склала. Один примірник протоколу вручається під розписку особі, щодо якої складено протокол, або її представникові, а другий – зберігається у компетентному органі або його територіальному органі. У разі відмови особи, щодо якої складено протокол, або її представника від отримання примірника протоколу в ньому робиться відповідний запис, і не пізніше наступного робочого дня після складення протокол надсилається такій особі рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення. У разі ненадання особою, щодо якої складено протокол, інформації про її місцезнаходження (місце проживання) протокол надсилається за відповідною адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, і вважається врученим незалежно від факту його отримання такою особою.

Вказані положення Закону набирають чинності 04 квітня 2018 року.

Справа про порушення цього Закону, законодавства про харчові продукти та корми (далі – справа) розглядається компетентним органом або його територіальними органами. Від імені зазначених органів розглядати справи мають право головні державні інспектори та головні державні ветеринарні інспектори.

Водночас, зазначені положення Закону потребують вдосконалення в частині повноважень головних державних інспекторів та головних державних ветеринарних інспекторів з метою усунення погіршень умов ведення господарської діяльності, що може спричинити зловживання такими повноваженнями та мати наслідком створення штучних перешкод діяльності суб’єктів господарювання та високий рівень корупції у сфері безпечності харчових продуктів.

Враховуючи вищевказане та резолюції Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва від 07 липня 2017 року № 25979/1/1-17 до листа Президента України від 30.06.2017 № 1-1/336 про удосконалення окремих положень Закону, які погіршують існуючі умови ведення господарської діяльності підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі – проект Закону).

Проектом Закону пропонується вдосконалити процедуру розгляду справ про порушення законодавства про харчові продукти та корми шляхом внесення змін до статті 66 Закону, якими передбачається, що один примірник протоколу про порушення Закону та законодавства про харчові продукти та корми складений за результатами здійснення заходів державного контролю вручається особі, щодо якої складено протокол або її представникові, а другий – разом з іншими матеріалами справи надсилається до суду у 15 – денний строк з моменту складання протоколу про правопорушення та розглядаються судом. Реалізація цієї норми прискорить процедуру розгляду справ, унеможливить їх затягування та забезпечить прийняття об’єктивного рішення.

Реалізація проекту Закону забезпечить зміцнення законності, зменшення корупції, запобігання порушення законодавства та службової діяльності державних інспекторів, об’єктивність державних інспекторів при складанні протоколу про порушення законодавства про харчові продукти та корми.

Так, для організації негайного та об’єктивного прийняття рішення про тимчасове припинення виробництва або обігу харчових продуктів та кормів, якщо таке виробництво або обіг становлять загрозу для життя або здоров’я людини та тварини, статтю 67 Закону пропонується доповнити вимогою про проведення заходів контролю із застосуванням процесу їх відеофіксації. Така вимога забезпечить прозорість здійснення заходів державного контролю дозволить унеможливити ризики вчинення корупційних правопорушень, які можуть виникати навколо роботи державних інспекторів та отримати об’єктивні докази про дотримання законодавства під час проведення заходів контролю.

Крім того, прийняття проекту Закону дозволить, підвищити впевненість споживачів у безпечності харчових продуктів та достовірності інформації про них, підвищити рівень захисту їх здоров`я та інтересів, зменшити витрати підприємств на здійснення процедур, що пов`язані із проведенням офіційного контролю, покращити умови ведення господарської діяльності на усіх стадіях виробництва, збільшити надходження до Державного бюджету України, покращити умови для здійснення експортно-імпортних операцій з харчовими продуктами, тваринами, кормами.

Проект Закону спрямований на удосконалення окремих аспектів державного контролю у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин.

 Проблема справляє вплив на:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є вдосконалення положень Закону в частині повноважень головних державних інспекторів та головних державних ветеринарних інспекторів з метою усунення погіршень умов ведення господарської діяльності, що може спричинити зловживання такими повноваженнями та мати наслідком створення штучних перешкод діяльності суб’єктів господарювання та високий рівень корупції у сфері безпечності харчових продуктів.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид

альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження status quo

Такий спосіб є неприйнятним та не відповідає вимогам сучасного ведення господарської діяльності та засадам здійснення заходів державного нагляду (контролю), він не забезпечить досягнення поставленої цілі регулювання та не усуне погіршення існуючих умов ведення господарської діяльності.

Альтернатива 2

Саморегуляція

 

Проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів. Держава забезпечує державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин.

Залишення нереалізованими норми Закону в частині реалізації вимоги про проведення заходів контролю із застосуванням процесу їх відеофіксації не забезпечать прозорості та неупередженості під час проведення заходів державного контролю на всіх рівнях. Не дасть можливості забезпечити негайне та об’єктивне прийняття рішення про тимчасове припинення виробництва або обігу харчових продуктів та кормів, якщо таке виробництво або обіг становлять загрозу для життя або здоров’я людини та тварини

Таким чином виникає ймовірність появи фальсифікованої продукції на ринку та загроза життю та здоров’ю громадян.

Альтернатива 3

Прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону:

удосконалить та прискорить провадження у справах про порушення законодавства про харчові продукти та корми, унеможливить затягування розгляду справи та забезпечить прийняття об’єктивного рішення;

запровадить ефективний державний контроль під час виробництва та/або обігу харчових продуктів, кормів, побічних продуктів тваринного походження, тварин;

забезпечить прозорість, неупередженість та узгодженість дій під час здійснення заходів державного контролю на всіх рівнях;

посилить довіру споживача до операторів ринку тварин, харчових продуктів, продуктів тваринного походження;

зменшить випадки пропонування до реалізації або реалізації непридатних харчових продуктів або кормів, пропонування до реалізації або реалізація харчових продуктів або кормів, які є шкідливими для здоров'я людини або тварини.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид

альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Розгляд справ про порушення законодавства про харчові продукти та корми компетентним органом або його територіальними органами може погіршити умови ведення господарської діяльності (бізнесу) та мати високі ризики вчинення корупційних правопорушень, що також буде мати вплив на об’єктивний розгляд справ.

 

Виникнення витрат на знищення однієї тони неякісної та небезпечної продукції, які  в середньому становлять 872 грн 84 коп.

Альтернатива 2

Відсутні.

 

Відсутні.

Альтернатива 3

Висока.

Прийняття проекту Закону надасть можливість запровадження механізму ефективного та прозорого контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, а також підвищити рівень довіри суб’єктів господарювання до компетентного органу, що призведе до зростання кількості суб’єктів господарювання, які виробляють якісну та безпечну продукцію, що у свою чергу забезпечить збільшення надходжень коштів до Державного бюджету України.

Крім того, буде покращено умови ведення господарської діяльності (бізнесу) у сфері безпечності харчових продуктів, оскільки  прийняття проекту Закону встановлює виключно судовий розгляд справ про порушення законодавства про харчові продукти.

 

 Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид

альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні.

На процедуру притягнення до відповідальності за порушення норм законодавства про харчові продукти та корми буде витрачатись більше часу.

Виникає можливість придбання неякісних та небезпечних товарів, що призведе до витрат на усунення наслідків, які виникають внаслідок споживання таких продуктів.

Альтернатива 2

Не має позитивного впливу на сферу інтересів громадян, оскільки збільшується ризик потрапляння неякісної та небезпечної продукції на споживчий ринок .

Виникнення несприятливих для споживача обставин, таких як втрата здоров'я внаслідок споживання неякісної продукції.

Альтернатива 3

Прийняття проекту Закону справлятиме позитивний вплив на сферу інтересів громадян. А саме збільшення кількості суб'єктів господарювання, які будуть націлені на виробництво якісної та безпечної харчової продукції, покращить епідеміологічну.

Реалізація  проекту Закону забезпечить впевненість споживача у якості та безпечності харчових продуктів. Адже, буде запроваджено механізм негайної та об’єктивної адміністративної відповідальності суб’єктів господарювання, що постачають на ринок недоброякісну продукцію. Також буде забезпечена прозорість заходів контролю, які здійснюються державними інспекторами.

Прийняття проекту Закону дозволить, підвищити рівень захисту здоров`я та інтересів споживачів, підвищити їх впевненість у безпечності харчових продуктів та достовірності інформації про них.

Витрати громадян на реалізацію проекту Закону відсутні, оскільки проект Закону стосується виключно діяльності державних інспекторів Держпродспоживслужби та недобросовісних суб'єктів господарювання. Передбачається збільшення кількості суб’єктів господарювання, які будуть постачати на ринок якісні та безпечні харчові продукти.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

201

1335

359708

350247

711491

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,028

0,187

50,566

49,227

100

 

Вид

альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прийняття проекту Закону   вдосконалить процедуру розгляду справ про порушення законодавства про харчові продукти та корми, забезпечить прийняття об’єктивного судового рішення.

Проведення заходів контролю із застосуванням процесу їх відеофіксації, забезпечить прозорість, неупередженість дій під час здійснення заходів державного контролю державними інспекторами на всіх рівнях. Забезпечить захист виробника від недобросовісної конкуренції з боку суб’єктів господарювання, які порушують встановлені законодавством гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів та кормів.

 

Витрати пов'язані зі знищенням неякісної та небезпечної продукції, компенсація за втрату здоров'я та у зв’язку з цим  вимушених витрат споживача.

Альтернатива 2

Відсутні.

У даній сфері є необхідним державне регулювання.

Відсутні.

Альтернатива 3

Метою державного регулювання є вдосконалення положень Закону в частині повноважень головних державних інспекторів та головних державних ветеринарних інспекторів з метою усунення погіршень умов ведення господарської діяльності, посилення довіри споживача до суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з виробництвом та обігом харчових продуктів, кормів, побічних продуктів тваринного походження, тварин, забезпечення прозорості, неупередженості та узгодженість дій під час здійснення заходів державного контролю із застосуванням процесу їх відео фіксації.

Суб'єкти господарювання не витрачають додатковий час та ресурси під час розгляду справ у суді та під час проведення заходів контролю із застосуванням процесу їх відеофіксації.

В залежності від виду правопорушення суб'єкти господарювання у визначених Законом випадках будуть сплачувати до Державного бюджету України штрафи.

Витрати суб'єктів господарювання мінімальні, оскільки вони  вносять в протокол про порушення законодавства про харчові продукти та корми лише свої пояснення.

Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

п/п

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0,00 грн.
(витрати відсутні)

0,00 грн.
(витрати відсутні)

2.

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0,00 грн.
(витрати відсутні)

0,00 грн.
(витрати відсутні)

3.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0,00 грн.
(витрати відсутні)

0,00 грн.
(витрати відсутні)

4.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

2 години – 19,34 грн/ год 1 працівник

38,68

77,36
(орієнтовна найбільша кратність складання щодо одного суб'єкта господарювання   протоколу                2 рази на                    5 років, оскільки перевірка одного підприємства з високим ступенем ризику дозволена 1 раз на 2 роки)

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8.

Інше (уточнити), гривень

-

-

9.

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

38,68

77,36

10.

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1536

1536

11.

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання)

59 412

118 824

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації     персоналу

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених / нововведених) (за рік)

Витрати за п'ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

 

 

 

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним  органам (витрати часу персоналу)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

       

 

Вид витрат

Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

38,68

-

38,68

77,36

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

 

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Інше:

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що у випадку залишення чинного законодавства без змін, не буде покращення існуючих умов ведення господарської діяльності.

Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті, тому проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2

2

Матимуть місце випадки недотримання норм законодавства про харчові продукти та корми, що негативно вплине на сферу інтересів громадян, оскільки збільшується ризик потрапляння неякісної та небезпечної продукції на споживчий ринок, що призведе до витрат суб’єктів господарювання пов'язаних зі знищенням неякісної та небезпечної продукції, компенсація за втрату здоров'я споживача.

Альтернатива 3

4

Зазначений спосіб не порушує вимог Закону, є найбільш доцільним та дасть змогу врегулювати питання,  покращення існуючих умов ведення господарської діяльності.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 3

Оцінюючи підсумкові вигоди даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде вирішена в повному обсязі, оскільки забезпечить реалізацію норм права та виконання вимог законодавства України.

Витрати суб'єктів господарювання органом контролю (нагляду) не плануються, проте виникають у зв'язку із порушенням окремими суб’єктами господарювання та громадянами – суб’єктами підприємницької діяльності норм діючого законодавства про харчові продукти та корми.

Враховуючи оцінені у цій таблиці підсумкові витрати та вигоди, необхідно зазначити, що для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 3, тому що вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної  розділом І аналізу регуляторного впливу.

Альтернатива 2

Вигоди

відсутні

 

Відсутні

Проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки практика врегулювання правових засад діяльності органів державного нагляду (контролю) за допомогою ринкових механізмів відсутня

Альтернатива 1

Вигоди

відсутні

Відсутні

     Альтернатива 1 не сприятиме вирішенню проблеми, а лише поглибить її, тому вибір даної альтернативи не є можливим.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 3

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв'язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Ризики відсутні.

Альтернатива 2

Існує  вірогідність порушення вимог законодавства у сфері діючого законодавства.

Ризики відсутні.

Альтернатива 1

Вигоди цього способу відсутні. Проблема не вирішується.

Ризики відсутні, проблема не вирішується.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Проектом Закону пропонується вдосконалити процедуру розгляду справ про порушення законодавства про харчові продукти та корми шляхом внесення змін до статті 66 Закону, якими передбачається, що один примірник протоколу про порушення Закону та законодавства про харчові продукти та корми складений за результатами здійснення заходів державного контролю вручається особі, щодо якої складено протокол або її представникові, а другий – разом з іншими матеріалами справи надсилається до суду у 15 – денний строк з моменту складання протоколу про правопорушення та розглядаються судом. Реалізація цієї норми прискорить процедуру розгляду справ, унеможливить їх затягування та забезпечить прийняття об’єктивного рішення.

Статтю 67 Закону пропонується доповнити вимогою про проведення заходів контролю із застосуванням процесу їх відеофіксації. Така вимога забезпечить прозорість здійснення заходів державного контролю дозволить унеможливити ризики вчинення корупційних правопорушень, які можуть виникати навколо роботи державних інспекторів та отримати об’єктивні докази про дотримання законодавства під час проведення заходів контролю.

Прийняття проекту Закону дасть можливість удосконалити окремі положення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» шляхом вдосконалення процедури розгляду справ про порушення законодавства про харчові продукти та корми та забезпечить об’єктивний розгляд справ про порушення суб’єктами господарювання законодавства про харчові продукти та корми у судовому порядку.

Проведення заходів контролю із застосуванням процесу їх відеофіксації, забезпечить прозорість, неупередженість дій під час здійснення заходів державного контролю державними інспекторами на всіх рівнях.

Забезпечить захист виробника від недобросовісної конкуренції з боку суб’єктів господарювання, які порушують встановлені законодавством гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів та кормів.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які виникають внаслідок дії регуляторного акта проведено на прикладі підприємств, що займаються виробництвом та/або обігом харчових продуктів або кормів, показники витрат суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва є орієнтовними.

Час та кошти, що витрачається суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта – орієнтовно 2 години, що еквівалентно – 18,36 грн.

Органи виконавчої влади (Держпродспоживслужба) несуть витрати пов'язані із друком двох примірників бланків протоколів та направленням одного примірника протоколу до адміністративного суду, а також на проведення відеофіксації заходів контролю.

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування не передбачається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування сфери безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, проект Закону доцільно запроваджувати на необмежений термін, його дія буде постійною та буде залежать від змін у законодавстві України.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних із дією акта.

Очікується збільшення розміру надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією цього акта, шляхом перерахування накладених штрафів за порушення законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин.

Зменшення розміру надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією цього акта, не прогнозується.

Виконання вимог акта не потребує додаткових витрат бюджетних коштів.

2. Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, діяльність яких пов’язана з виробництвом та/або обігом харчових продуктів або кормів.

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб підприємців, на яких поширюється дія акта – 771491.

Статистичні показники:

кількість суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з виробництвом та/або обігом харчових продуктів, кормів, побічних продуктів тваринного походження та тварин, на яких накладено штраф;

кількість протоколів, на підставі яких винесено рішення суду про закриття справи;

кількість приписів складених замість протоколів про накладання штрафів.

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект Закону та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики (http://www.minagro.gov.ua) у розділі «Регуляторна політика», підрозділ «Проекти регуляторних актів» та Держпродспоживслужби (http://www.consumer.gov.ua) у розділі «Діяльність», підрозділ «Обговорення проектів документів».

4. Час, що необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та/або фізичним особам для виконання вимог акта – одноразово орієнтовно 2 години для відповідальних працівників на ознайомлення із новим актом. Для проведення навчання персоналу, в залежності від рівня попередньої підготовки, орієнтовно до 4 годин.

Час, витрачений в даному випадку, має обліковуватись в межах норм часу, що витрачається на виконання безпосередніх фахових обов’язків.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством аграрної політики та продовольства України шляхом обробки статистичної звітності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом з використанням показників результативності шляхом аналізу статистичних даних порівняно з даними базового відстеження результативності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань під час проведення аналізу показників дії цього акта, ці питання будуть вирішені шляхом внесення відповідних змін.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом. Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Наукові установи до здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторного акта не залучатимуться.

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики тапродовольства  України                                                                                                           Максим МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux