портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 25 грудня 2012

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру”

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру”

 

Верховна Рада України постановляє:

 

I. Внести до Закону України “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру” (Відомості Верховної Ради України, 1999 p., № 32, ст. 268; 2003 р., № 30, ст. 247; 2007 p., № 35, ст. 482; 2011 p., № 36, ст. 365) такі зміни:

1. Статтю 1 викласти в такій редакції:

“Стаття 1. Основні поняття і терміни

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

бурякоцукровий комплекс — сукупність господарюючих суб’єктів усіх форм власності, які вирощують фабричні цукрові буряки, здійснюють їх переробку на цукор білий, цукор-сирець буряковий, біологічні види палива та їх реалізацію;

виробник фабричних цукрових буряків — юридична особа — резидент України незалежно від форми власності або фізична особа, яка вирощує фабричні цукрові буряки;

декларування наявності цукру — подання декларації про обсяг цукру, що перебуває у власності суб’єктів підприємницької діяльності, які виробляють цукор і зберігають його для подальшої реалізації, здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю цукром;

жом — побічний продукт цукрового виробництва, що є знецукреною буряковою стружкою, яку одержують в результаті переробки фабричних цукрових буряків на цукор;

квота “А” — максимальна кількість цукру для поставки на внутрішній ринок з 1 вересня поточного року до 1 вересня наступного року (маркетинговий рік) для задоволення внутрішніх потреб;

меляса — побічний продукт цукрового виробництва, одержаний під час виробництва цукру (бурякова меляса та меляса з цукру-сирцю з тростини);

понадквотовий цукор — обсяг цукру, вироблений або імпортований цукровими заводами понад квоту “А”;

фабричні цукрові буряки — цукрові буряки, які відповідають технологічним стандартам і використовуються для промислової переробки;

цукор (цукор білий) — харчовий продукт, який є очищеною і кристалізованою сахарозою у вигляді окремих кристалів (кристалічний цукор) або окремих кусків (пресований цукор), містить не менш як 99,55 відсотка сахарози і відповідає вимогам відповідного державного стандарту;

цукор-сирець буряковий — продукт переробки цукрових буряків, що містить менш як 99,55 відсотка сахарози;

цукор-сирець з тростини — продукт переробки соку стеблин цукрової тростини у вигляді окремих кристалів, що складається в основному із сахарози і містить менш як 99,55 відсотка сахарози;

цукровий завод — цілісний майновий (єдиний) комплекс, на якому здійснюється виробництво цукру, напівпродуктів та інших побічних продуктів і який зареєстрований як суб’єкт господарювання в установленому законодавством порядку;

цукровий сироп — продукт, одержаний під час екстракції цукрів з фабричних цукрових буряків.”.

2. У статті 2:

1) у назві статті слова “та вирощування цукрових буряків” виключити;

2) частини другу і третю викласти в такій редакції:

“2. Граничні розміри квоти “А” визначаються щороку Кабінетом Міністрів України з урахуванням балансу попиту та пропозиції і можуть включати обсяги:

виробництва цукру з цукрових буряків;

виробництва цукру білого з цукру-сирцю з тростини;

імпорту цукру білого.

3. Квота “А” розподіляється між цукровими заводами центральним органом виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики на конкурсних умовах. Розподіл обсягів виробництва цукру в межах квоти “А” здійснюється не пізніше 1 жовтня поточного року. Поставка цукру на внутрішній ринок здійснюється суб’єктами бурякоцукрового комплексу в межах виділеної цукровому заводу квоти “А”.”;

3) частину четверту після слів “виробництва цукру” доповнити словами “та імпорту цукру білого”;

4) частину п’яту викласти в такій редакції:

“5. Виробництво інших видів цукру для поставки на внутрішній ринок, за кодом 10.81.12 Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, здійснюється виключно з цукру квоти “А”.”.

3. Частини третю і п’яту статті 3 виключити.

4. У статті 5:

1) друге речення частини першої після слів “уповноваженими Кабінетом Міністрів України” доповнити словами “, у виробників цукру квоти “А” з фабричних цукрових буряків”;

2) частину третю виключити;

3) у частині четвертій:

після слів “і виробниками цукру та” доповнити словом “фабричних”;

слова “Державне казначейство України” замінити словами “орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів”.

5. Статтю 6 викласти в такій редакції:

“Стаття 6. Понадквотовий цукор

1. Цукор, вироблений понад квоту “А” з фабричних цукрових буряків, цукру-сирцю з тростини, цукрових сиропів, цукрових сумішей, вважається понадквотовим і має бути:

реалізованим за межами митної території України не пізніше кінця маркетингового періоду, або

зарахованим за погодженням з уповноваженими Кабінетом Міністрів України центральними органами виконавчої влади в обсяг квоти “А” на наступний маркетинговий рік, або

використаний для виробництва та реалізації харчової продукції на експорт, або

використаний для виробництва біологічних видів палива.

2. Реалізація на внутрішньому ринку понадквотового цукру забороняється.

3. Облік використання понадквотового цукру та виробленої з нього харчової продукції здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”.

7. Статтю 7 доповнити частиною такого змісту:

“Розрахунки між учасниками бурякоцукрового комплексу здійснюються виключно у грошовій формі.”.

8. У статті 8:

1) частину першу після слів “кредитування виробників цукру та” доповнити словом “фабричних”;

2) частину другу після слів “для надання кредитів виробникам цукру та” доповнити словом “фабричних”.

9. У статті 9:

1) в абзаці першому частини третьої слова “або реалізації його за цінами, що нижчі від визначеної мінімальної ціни,” виключити;

2) доповнити статтю частиною п’ятою такого змісту:

“5. За невиконання зобов’язань щодо виробництва та поставки цукру на внутрішній ринок (квота “А”) цукровому заводу — виробнику цукру за відсутності форс-мажорних обставин на наступний маркетинговий рік зменшується обсяг квоти “А” на подвійний розмір невиконаного обсягу.”.

10. Абзаци п’ятий — сьомий пункту 2 статті 10 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                                  В. РИБАК

Повідомлення про оприлюднення

 проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру"

 

Чинний Закон України від 17.06.1999 № 758-XIV "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" за період з дати його прийняття зазнав ряд змін, доповнень та виключень і втратив свою комплексність.

Необхідність розробки проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" викликана у зв’язку зі змінами, які відбулися на внутрішньому і світовому ринках цукру.

Найбільш проблемними питаннями цукрової галузі, які потребують сьогодні законодавчого врегулювання, є питання захисту внутрішнього ринку цукру та національного товаровиробника, реалізація цукру, виробленого понад квоту "А", збереження та удосконалення механізму квотування виробництва і поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А"), скасування мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А", оскільки цукор (буряковий) відноситься до переліку об'єктів державного цінового регулювання і затвердження рівня мінімальних цін передбачено іншими чинними законодавчими актами.

Також потребують законодавчого врегулювання питання поставки на внутрішній ринок цукру, виробленого із цукру-сирцю з тростини, ввезеного в Україну в межах тарифної квоти СОТ в обсязі 267,8 тис. тонн, та цукру, який надходить на внутрішній ринок в рамках двосторонніх угод про вільну торгівлю.

Негативні тенденції, які сьогодні наростають у бурякоцукровому комплексі через неврегульованість багатьох питань, носять загрозливий характер і можуть призвести до зниження зацікавленості вітчизняних товаровиробників до виробництва цукрових буряків та цукру, і в подальшому до знищення цукрової галузі.

Врегулювати порушені питання пропонується шляхом внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

Зазначений законопроект розміщено на офіційному WEB-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення за поштовими адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України, електронна адреса: fooddept@minapk.gov.ua,

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, електронна адреса: mail@dkrp.gov.ua

 

 

Директор департаменту продовольства                                                                                                                                                     О.І. Куць

 

”_____”_______________ 2012 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Чинний Закон України від 17.06.1999 № 758-XIV "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" за період з дати його прийняття зазнав ряд змін, доповнень та виключень і втратив свою комплексність.

Необхідність розробки проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (далі – проект Закону) викликана у зв’язку зі змінами, які відбулися на внутрішньому і світовому ринках цукру.

Найбільш проблемними питаннями цукрової галузі, які потребують сьогодні законодавчого врегулювання, є питання захисту внутрішнього ринку цукру та національного товаровиробника, реалізація цукру, виробленого понад квоту "А", збереження та удосконалення механізму квотування виробництва і поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А"), скасування мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А", оскільки цукор (буряковий) відноситься до переліку об'єктів державного цінового регулювання і затвердження рівня мінімальних цін передбачено іншими чинними законодавчими актами.

Поряд з цим потребують законодавчого врегулювання питання поставки на внутрішній ринок цукру, виробленого із цукру-сирцю з тростини, ввезеного в Україну в межах тарифної квоти СОТ в обсязі 267,8 тис. тонн, та цукру, який надходить на внутрішній ринок в рамках двосторонніх угод про вільну торгівлю, зокрема з Республіки Білорусь.

Відповідно до чинного Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" обсяги виробництва цукру, що поставляється на внутрішній ринок України, обмежується квотою "А".

Для гарантованого і стабільного забезпечення внутрішнього ринку буряковим цукром власного виробництва та з метою захисту національних товаровиробників пропонується у проекті Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" зберегти квоту "А" на виробництву та поставку цукру на внутрішній ринок.

Квота "А" є державним інструментом, який на ринкових засадах при правильному адмініструванні дає можливість здійснювати регулювання внутрішнього ринку цукру, легалізує і дисциплінує поведінку гравців на ринку цукру.

Через механізм квотування виробництва і поставки цукру на внутрішній ринок держава забезпечує якість та безпечність продукції, яка надходить на ринок, оскільки цим визначається конкретний виробник цукру, який проходить технічне обстеження і несе відповідальність за безпечність і якість продукції по всьому ланцюгу від виробництва до кінцевого споживача.

Квота "А" сприяє залученню інвестицій та кредитних ресурсів для фінансування галузі, виступаючи при цьому стабілізуючим чинником, удосконалює і дисциплінує взаємовідносини між товаровиробниками, виробниками цукру, торгівлею та державою.

Цукровий ринок України продовжує функціонувати з надмірною кількістю операторів та посередників. Оптовою торгівлею цукром займаються цукрові заводи, сільськогосподарські товаровиробники, фізичні особи, постачальники матеріально-технічних ресурсів та інші суб’єкти господарювання.

В Україні майже 60 відсотків від загального обсягу вироблених цукрових буряків переробляється за давальницькою схемою, що деформує ринок і сприяє корупції.

Неконтрольоване функціонування ринку цукру, відсутність повного обліку операцій з його реалізації, неконтрольоване (понад встановлену квоту) надходження цукру на внутрішній ринок призвели у 2011 маркетинговому році до перенасичення внутрішнього ринку та демпінгових процесів, зниження оптово-відпускних цін на цукор до рівня, який не покриває витрат на його виробництво. Зазначені чинники стали фактором збитковості переважної кількості підприємств цукробурякового комплексу.

Негативні тенденції, які сьогодні наростають у бурякоцукровому комплексі через неврегульованість вищезазначених питань, носять загрозливий характер і можуть призвести до зниження зацікавленості вітчизняних товаровиробників до виробництва цукрових буряків та цукру, і в подальшому до знищення цукрової галузі.

Врегулювати порушені питання пропонується шляхом внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою та основним завданням проекту Закону є:

забезпечення продовольчої безпеки держави цукром вітчизняного виробництва;

забезпечення функціонування ринку фабричних цукрових буряків та цукру на засадах поєднання вільної конкуренції і державного регулювання з метою збалансування інтересів суб'єктів господарювання, держави та споживачів;

формування сприятливої для ринку фабричних цукрових буряків та цукру, інвестиційної, кредитної та цінової політики, створення реальних передумов для оптимального функціонування галузі в майбутньому;

захисту внутрішнього ринку цукру та національного товаровиробника;

врегулювання питання реалізації цукру, виробленого понад квоту "А";

збереження та удосконалення механізму квотування виробництва і поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А");

скасування мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А", оскільки цукор (буряковий) відноситься до переліку об'єктів державного цінового регулювання і затвердження рівня мінімальних цін передбачено іншими чинними законодавчими актами.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону враховує потреби регіонів та сприяє розвитку бурякоцукрової галузі у регіонах.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери і не потребує узгодження із соціальними партнерами.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Реалізація Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" сприятиме збереженню виробничого потенціалу, забезпеченню продовольчої безпеки держави та потреб внутрішнього ринку буряковим цукром вітчизняного виробництва, підвищенню ефективності роботи бурякоцукрового комплексу, збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                            І.Ю. Бісюк

 

"___"____________2012 р.

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру"

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Необхідність прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" викликана значними змінами, які відбулися на внутрішньому і світовому ринках цукру.

Найбільш проблемними питаннями цукрової галузі, які потребують сьогодні законодавчого врегулювання, є питання захисту внутрішнього ринку цукру та національного товаровиробника, збереження та удосконалення механізму квотування виробництва і поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А"), реалізація цукру, виробленого понад квоту "А", скасування мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А", оскільки цукор (буряковий) відноситься до переліку об'єктів державного цінового регулювання і затвердження рівня мінімальних цін передбачено іншими чинними законодавчими актами.

Потребують також законодавчого врегулювання питання поставки на внутрішній ринок цукру, виробленого із тростинного цукру-сирцю, що ввозиться в Україну в межах тарифної квоти СОТ та цукру, який надходить на внутрішній ринок в рамках двосторонніх угод про вільну торгівлю, зокрема з Республіки Білорусь.

Відповідно до чинного Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" обсяг виробництва цукру, що поставляється на внутрішній ринок України, обмежується квотою "А".

Для гарантованого і стабільного забезпечення внутрішнього ринку цукром власного виробництва, виробленим з цукрових буряків, та з метою захисту національних товаровиробників пропонується у проекті Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (далі – проект Закону) зберегти квоту "А" на виробництво та поставку цукру на внутрішній ринок.

Квота "А" є державним інструментом, який на ринкових засадах при правильному адмініструванні дає можливість здійснювати регулювання внутрішнього ринку цукру, легалізує і дисциплінує поведінку гравців на ринку цукру.

Через механізм квотування виробництва і поставки цукру на внутрішній ринок держава забезпечує якість та безпечність продукції, яка надходить на ринок, оскільки цим визначається конкретний виробник цукру, який проходить технічне обстеження і несе відповідальність за безпечність і якість продукції по всьому ланцюгу від виробництва до кінцевого споживача.

Квота "А" сприяє залученню інвестицій та кредитних ресурсів для фінансування галузі, виступає при цьому стабілізуючим чинником, удосконалює і дисциплінує взаємовідносини між товаровиробниками, виробниками цукру, торгівлею та державою.

Виникла потреба удосконалення механізму квотування виробництва цукру та поставки його на внутрішній ринок з урахуванням конкурентної собівартості та якісних показників, розробка та запровадження порядку обліку операцій з реалізації цукру квоти "А", дієвих форм державного статистичного спостереження стосовно наявних обсягів цукру у суб’єктів господарювання всіх форм власності.

Щоб мінімізувати негативний вплив на ситуацію на внутрішньому ринку завезення в Україну в межах тарифної квоти СОТ тростинного цукру-сирцю та цукру, який надходить на внутрішній ринок в рамках двосторонніх угод про вільну торгівлю, пропонується чітко розмежувати поняття цукру квоти "А" і понадквотового та виписати умови його обігу на ринку.

З метою стабілізації процесів обігу цукру на внутрішньому ринку, запровадження дієвих механізмів його регулювання і створення реальних передумов для ефективного функціонування цукрової галузі вноситься пропозиція щодо внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру", який би поєднував ринкові і державні важелі регулювання ринку цукру, заходи стимулювання розвитку і конкурентоспроможності галузі і став правовою основою її стабільного розвитку в майбутньому.

2. Цілі державного регулювання

Метою та основним завданням Закону "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" є:

забезпечення продовольчої безпеки держави цукром вітчизняного виробництва;

формування сприятливої для ринку цукру та фабричних цукрових буряків інвестиційної, кредитної та цінової політики, створення реальних передумов для ефективного функціонування галузі в майбутньому;

забезпечення функціонування ринку цукру та цукрових буряків на засадах поєднання вільної конкуренції і державного регулювання з метою збалансування інтересів суб'єктів господарювання, держави та споживачів;

3. Альтернативні способи досягнення цілей

Перший - залишити без змін чинний закон України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру". Це може призвести до того, що внутрішній ринок цукру потребуватиме постійного втручання держави і прийняття відповідних правових актів щодо його стабілізації і врегулювання цінової політики. Такий спосіб є недоцільним.

Другий - внести зміни до чинного Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру". На сучасному етапі цей варіант вбачається єдино можливим та максимально ефективним для вирішення проблем цукрової галузі щодо регулювання виробництва та реалізації цукру та вирощування цукрових буряків. За своєю суттю, направленістю розроблені запропоновані зміни до Закону України відповідають вимогам сьогодення та законам, які діють в інших державах з високоефективним цукробуряковим виробництвом.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Основними положеннями проекту Закону України передбачено:

- встановлення Кабінетом Міністрів України граничного розміру квоти „А” поставки цукру на внутрішній ринок протягом маркетингового року;

- порядок та умови розподілу обсягів виробництва цукру та імпорту цукру білого в межах квоти „А”;

- доведення квот цукру „А” до виробників цукру;

- поняття „понадквотовий цукор”, напрямки його використання та санкції в разі поставки цукру на внутрішній ринок понад встановлену для суб'єкта господарювання квоту „А”;

- декларування наявності цукру;

- порядок закупівлі цукру для забезпечення державних потреб;

- регулювання відносин між учасниками бурякоцукрового комплексу;

- розширення переліку термінів і понять.

Дія Закону поширюється на всі цукрові заводи України, які входять в систему Міністерства аграрної політики України (далі – Мінагрополітики).

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Проект Закону розроблено у відповідності до положень чинного законодавства України.

Прийняття регуляторного акту дасть можливість досягти визначені цілі щодо стабільного функціонування цукробурякового комплексу.

6. Очікувані результати прийняття акта

Проект Закону розроблено з метою стабілізації виробництва цукру, формування сприятливої для ринку цукру інвестиційної, кредитної політики, створення умов для стабільного конкурентноздатного функціонування цукрової галузі в майбутньому.

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Не потребує додаткових витрат бюджетних коштів.

Забезпечення продовольчої безпеки держави;

Стабільне забезпечення внутрішньої потреби держави цукром вітчизняного виробництва

Суб’єкти господарювання

Не потребує додаткових витрат.

Дозволить забезпечити стабільну роботу виробників цукру та цукрових буряків.

Населення

Не потребує додаткових витрат.

Сприятиме стабілізації цін на внутрішньому ринку. Дозволить забезпечити населення країни цукром із цукрових буряків вітчизняного виробництва за доступними цінами.

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Строк дії Закону починається із дня його опублікування до моменту відміни.

8. Показники результативності акта

Результативність проекту Закону України визначається тим, що його прийняття забезпечить поліпшення фінансово-економічного стану підприємств, які займаються вирощуванням цукрових буряків та виробництвом цукру, зайнятість сільського населення роботою, покращання соціального стану та інфраструктури сільської місцевості.

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі показники:

1. розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів різних рівнів від господарської діяльності підприємств (від реалізації цукрових буряків, цукру, меляси та жому) - буде збільшено;

2. кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта, а саме: сільськогосподарських підприємств різних форм власності, цукрових заводів та фізичних осіб – стабілізується;

3. розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – додаткових фінансових витрат не передбачається;

4. рівень інформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб про основні положення регуляторного акта - достатній (розміщення на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України – http://www.minagro.kiev.ua та надані коментарі до проекту постанови в профільних газетах та журналах).

5. обсяг виробництва цукру із цукрових буряків;

6. обсяг вирощування цукрових буряків;

7. обсяги поставок цукру на внутрішній ринок в межах квоти "А";

8. цінова ситуація на внутрішньому ринку цукру.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження буде здійснюватися за показниками результативності цього регуляторного акта Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, оскільки Кабінет Міністрів України установив, що вони здійснюють повноваження з проведення заходів щодо регулювання виробництва і реалізації цукру.

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                                    О.В. Сень

 

"____"___________ 2012 рокуДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux