Проект Закону України від 13 червня 2016

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести до законодавчих актів України такі зміни:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) із змінами: 
1) у пункті 1 частини другої статті 229 після слів та знаку "та його заступники ("  доповнити словами і цифрами "статті 108,";
2) у частині першій статті 244 слова ", правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації" та слова та цифри ", 108 та" виключити;
3) в абзаці дев’ятому пункту 1 частини першої статті 255 після слова "статті" доповнити цифрами "108,".
2. У статті 10 Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу"  (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 24, ст. 167; 2013 р., № 50, ст. 694) слова ", розробляє і забезпечує реалізацію необхідних для стимулювання пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу контрольно-наглядових та дозвільно-реєстраційних функцій" виключити.

3. У Законі України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 47, ст. 464; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2010 р., № 38, ст. 511, № 29, ст. 272; 2014 р., № 6-7, ст. 80; 2014 р., № 29, ст. 945; 2015 р., № 14, ст. 96):

1) у тексті Закону слова “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі” в усіх відмінках замінити словами “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті” у відповідному відмінку;

2) у статті 21:

пункти 3, 5, 13  частини першої виключити;

абзац двадцять перший частини другої виключити;

частину третю виключити.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

 Голова Верховної Ради України                                                                                                                А. ПАРУБІЙ

 

Повідомлення про оприлюднення

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин" Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика", підрозділ "Проекти регуляторних актів").

Зауваження та пропозиції стосовно законопроекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Департамент землеробства та технічної політики в АПК, e-mail: anatolii.kuzhelyuk@minagro.gov.ua, тел. 279-85-28.

 

  

Перший заступник Міністра аграрної  

політики та продовольства  України                                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю)  в частині експлуатації та технічного стану машин"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" ліквідовано Державну інспекцію сільського господарства України, поклавши функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин на Державну службу України з безпеки на транспорті.

На виконання вимог вищезазначеної постанови та відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 13 травня 2016 року № 17333/1-16 (протокол наради від 10 травня 2016 року під головуванням Прем’єр-міністра України В. Гройсмана) міністерствам необхідно забезпечити завершення до 1 липня 2016 року процедури припинення діяльності відповідних центральних органів виконавчої влади (в тому числі Державної інспекції сільського господарства України).

У зв’язку із цим Мінагрополітики розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин" (далі – проект Закону).

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом Закону пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" та "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу", передбачивши покладення на Державну службу України з безпеки на транспорті виконання повноважень щодо здійснення державного технічного нагляду у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють: Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, закони України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" та "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу", постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

4. Фінансово-економічне обґрунтування прийняття акта

Реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України та буде здійснюватися в межах кошторисних призначень центральному органу виконавчої влади на відповідний рік.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством юстиції України, Державною регуляторною службою України та Державною службою України з безпеки на транспорті.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону з метою отримання пропозицій та зауважень розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика", підрозділ "Проекти регуляторних актів").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону  не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин" дозволить врегулювати на законодавчому рівні питання стосовно виконання Державною службою України з безпеки на транспорті повноважень щодо здійснення державного технічного нагляду у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу. 

 

 

Міністр аграрної політики  

та продовольства України                                                                                                                                                                      Т.В. Кутовий

Аналіз регуляторного впливу

проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин"

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (далі – постанова № 442) ліквідовано Державну інспекцію сільського господарства України та покладено функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин на Державну службу України з безпеки на транспорті.

На виконання вимог вищезазначеної постанови та відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 13 травня 2016 року № 17333/1-16 (протокол наради від 10 травня 2016 року під головуванням Прем’єр-міністра України В. Гройсмана) міністерствам необхідно забезпечити завершення до 1 липня 2016 року процедури припинення діяльності відповідних центральних органів виконавчої влади, в тому числі Державної інспекції сільського господарства України.

Регулювання відносин у сфері технічного і технологічного обслуговування агропромислового комплексу здійснюється відповідно до законів України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" та "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу", Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У зв’язку із цим, необхідність внесення відповідних зміндо Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" зумовлена питаннями покладання повноважень щодо здійснення державного технічного нагляду у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу на Державну службу України з безпеки на транспорті.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

Ні

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання,

 

Ні

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

Ні

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання, для досягнення якої розроблено проект Закону, є внесення до актів законодавства змін, що випливають з пунктів 2, 9 постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" стосовно покладання повноважень з нагляду (контролю) за експлуатацією та технічним станом машин сільськогосподарського призначенні на Державну службу України з безпеки на транспорті.

Проектом акта передбачається внесення змін до:

статей 229, 244 та 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
статей 1, 11, 20 та 21 Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України";

статті 10 Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу".

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених  цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1. Внесення змін до законодавчих актів України.

 

Внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" дозволить Державній службі України з безпеки на транспорті забезпечити реалізацію державної політики з питань безпеки на транспорті, зокрема здійснювати державний нагляд (контроль) за експлуатацією та технічним станом машин сільськогосподарського призначення, та подання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення відповідних змін до актів Кабінету Міністрів України.
 

Альтернатива 2.

Залишення функційзнагляду (контролю) за експлуатацією та технічним станом машин сільсько-господарського призначення на Державну інспекцію сільського господарства України

  Цей спосіб неприйнятний, оскільки згідно з абзацом восьмим пункту 2 постанови № 442 Кабінетом Міністрів України прийнято рішення ліквідувати Державну інспекцію сільського господарства України, а функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин передати Державній службі України з безпеки на транспорті.

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Урегулювати на законодавчому рівні передачу Державній службі України з безпеки на транспорті функції з державного нагляду (контролю) за експлуатацією та технічним станом машин сільськогосподарського призначення (відповідно до постанови № 442)

0

Альтернатива 2

0

0

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

0

0

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 –

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Урегулювання законодавчої бази із здійснення державного нагляду (контролю) шляхом конкретизації центрального органу виконавчої влади, який буде здійснювати функцію за експлуатацією та технічним станом машин сільськогосподарського призначення

Додаткові витрати відсутні

Альтернатива 2

 –

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин" дозволить Державній службі України з безпеки на транспорті реалізувати державну політики з питань безпеки на наземному транспорті, в тому числі за експлуатацією та технічним станом машин сільськогосподарського призначення.

Здійснення вибору оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

 

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності  (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

4

Урегулювати на законодавчому рівні здійснення Державною службою України з безпеки на транспорті функцій з державного нагляду (контролю) за експлуатацією та технічним станом машин сільськогосподарського призначення

Альтернатива 2

1

Не виконання постанови № 442, якою ліквідовано Держсільгоспінспекцію України, а відповідні функції передані Укртрансбезпеці.

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Визначено центральний орган виконавчої влади (Державна служба України з безпеки на транспорті), який буде  здійснювати державний нагляд (контроль) за експлуатацією та технічним станом машин сільськогосподарського призначення

0

Проблеми існувати не буде

Альтернатива 2

Вигод не передбачено, оскільки постановою № 442 ліквідовано Державну інспекцію сільського господарства України

0

Проблема буде існувати

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

У зв’язку з ліквідацією Державної інспекції сільського господарства України функцій з здійснення державного нагляду (контролю) за експлуатацією та технічним станом машин сільськогосподарського призначення буде провадитися Укртрансбезпекою

Відсутній ризик  зовнішніх чинників на  дію запропонованого           акта

Альтернатива 2

Існування проблеми

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проект Закону є основою розв'язання зазначеної проблеми. Досягнення мети остаточно буде реалізовано після впровадження відповідних дерегуляційних ініціатив Кабінетом Міністрів України (прийняття відповідних змін до актів Кабінету Міністрів України) та перегляду і внесення змін до власних актів міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні продовжувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку центрального органу виконавчої влади відсутні.

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк  дії регуляторного акта не обмежується у часі, що надасть можливість досягнення цілей державного регулювання.

Проект регуляторного акта набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта буде:

- відповідність правового статусу контролюючого органу законодавчій базі із здійснення державного нагляду (контролю) за експлуатацію та технічним станом машин сільськогосподарського призначення;

- впорядкування нагляду (контролю) за експлуатацію та технічним станом машин сільськогосподарського призначення, уникнення розбіжностей у законодавстві.

Рівень поінформованості – достатній, проект Закону оприлюднено на веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua, (підрозділ "Проекти регуляторних актів" розділу "Регуляторна політика") з метою обговорення та отримання від фізичних та юридичних осіб зауважень і пропозицій.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

У разі прийняття регуляторного акта буде послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності згідно зі статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (із змінами).

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься у такі строки:

базове відстеження – після набрання чинності актом шляхом використання статистичних даних, але не пізніше з дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись через рік після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

періодичні відстеження будуть здійснюватись один раз на кожні 3 роки починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності цього акта.

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта буде використовуватися соціологічний та статистичний метод. 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Державною службою України з безпеки на транспорті. 

 

  

Перший заступник Міністра аграрної  

політики та продовольства  України                                                                                                                                         Я.В. КраснопольськийOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux