Проект Закону України від 03 червня 2016

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

   

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення

 

Верховна Рада України постановляє:

 

I.Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину другу статті 134 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 – 4, ст. 27) доповнити абзацом такого змісту:

“надання в оренду земельних ділянок під польовими дорогами, що передбачені проектами землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій або щодо організації території земельних часток (паїв), розташованих в масиві земель сільськогосподарського призначення, особі, яка орендує не менше ніж 75 відсотків земельних ділянок у такому масиві.”.

2. У Законі України “Про оренду землі” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2005 р., № 17 – 19, ст. 267; 2011 р., № 23, ст. 160;2015 р., № 21, ст. 133; 2016 р., № 2, ст. 16):

1) частину восьму статті 8 після слів “сільськогосподарського призначення” доповнити словами “, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, ”;

2) доповнити Закон статтею 82 такого змісту:

“Стаття 82. Особливості оренди земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення

Особа, яка орендує не менше ніж 75 відсотків земельних ділянок у масиві земель сільськогосподарського призначення, має переважне право на укладення договорів оренди інших земельних ділянок, розташованих у такому масиві.

З метою реалізації переважного права орендар повинен звернутися до орендодавця земельних ділянок з пропозицією укласти договір оренди. У разі відмови орендодавця земельної ділянки в укладенні договору оренди питання вирішується в судовому порядку.

Передача в оренду земельних ділянок під польовими дорогами особі, яка орендує не менше ніж 75 відсотків земельних ділянок у масиві земель сільськогосподарського призначення, здійснюється за умови, якщо буде забезпечено вільний доступ власникам суміжних земельних ділянок.”;

3) статтю 21 доповнити частиною такого змісту:

“Розмір орендної плати за земельні ділянки, які надані згідно із статтею 82 цього Закону, не може бути меншим, ніж найвищий розмір орендної плати за земельні ділянки, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення.”. 

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. З дня набрання чинності цим Законом землі під польовими дорогами, що передбачені проектами землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій або щодо організації території земельних часток (паїв), із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності, які за рішенням загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств і організацій не підлягали паюванню (крім земельних ділянок, які перебувають у державній або приватній власності), переходять у комунальну власність територіальних громад на території відповідної сільської, селищної, міської ради.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                            А. ПАРУБІЙ

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до доопрацьованого проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення" (далі – проект Закону), Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію на офіційному сайті.

Повний пакет документів до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення"  розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua/розділ Регуляторна політика/Проекти регуляторних актів).

Зауваження та пропозиції до проекту Закону просимо надавати протягом місяця, з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: infarm@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: svitlana.rudenko@minagro.gov.ua, виконавець Руденко Світлана Вікторівна, телефон 226-30-62.

 

  

Перший заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства  України                                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

 

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення" (далі – проект Закону) розроблено на виконання пункту 215 плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 р. № 213, пункту 70 плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 357, пункту 359 плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 184, якими передбачено удосконалення орендних відносин, сприяння згуртуванню та самоорганізації власників земельних ділянок (паїв) з метою консолідації земель для отримання більшої економічної вигоди від їх використання, закріплення права більшості орендодавців, чиї земельні ділянки розміщені в єдиному масиві, на визначення єдиного орендаря, а також удосконалення нормативно-правового механізму регулювання обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля), зокрема, шляхом запровадження економічних стимулів для обміну земельними ділянками та уникнення дроблення ділянок.

Практика орендних відносин у сфері використання сільськогосподарських земель свідчить про наявність проблеми формування зручних для обробітку масивів земель сільськогосподарського призначення, що не сприяє раціональному використанню сільськогосподарських земель.

Крім того, неврегульованою залишається проблема використання земель під польовими дорогами, в тому числі проектними, із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності, які за рішенням загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств і організацій не підлягали паюванню (крім земельних ділянок, які перебувають у державній або приватній власності).

Проект Закону листом Мінагрополітики від 03.02.2016 № 37-13-5-6/1379 було внесено на розгляд Кабінету Міністрів України, опрацьовано у Секретаріаті Кабінету Міністрів України і подано на розгляд Урядового комітету з питань регіонального розвитку.

Разом з тим згідно з пунктом 2 параграфа 40 Регламенту Кабінету Міністрів України Секретаріат Кабінету Міністрів України листом від 18.04.2016 № 6119/0/2-16 повернув проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту Закону є внесення змін до окремих положень законодавчих актів в частині врегулювання питання обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля).

Проект Закону спрямований на законодавче забезпечення:

можливості набуття особою, яка орендує не менш ніж 75% масиву земель сільськогосподарського призначення, без проведення земельних торгів права оренди земельних ділянок під польовими дорогами розташованими в цьому масиві;

особливостей оренди земельних ділянок, розміщених у масиві земель сільськогосподарського призначення;

передачі у комунальну власність територіальних громад на території відповідної сільської, селищної, міської ради земель під польовими дорогами, в тому числі проектними, із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності, які за рішенням загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств і організацій не підлягали паюванню (крім земельних ділянок, які перебувають у державній або приватній власності).

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України, Цивільний кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України "Про оренду землі".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом. Прийняття проекту Закону сприятиме підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва через створення умов для більш раціонального використання земель сільськогосподарського призначення.

Також проектом Закону будуть врегульовані питання використання земельних ділянок під польовими дорогами, що передбачені документацією із землеустрою.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття проекту Закону позитивно вплине на ринок праці, оскільки збільшення надходжень до місцевих бюджетів від земельних платежів та підвищення ефективності виробництва на землях сільськогосподарського призначення сприятимуть появі нових робочих місць.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону дасть можливість реалізувати права більшості власників земельних часток (паїв), розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, на більш раціональне використання своєї власності, а орендарям сформувати більш зручні і економічно привабливі масиви земель сільськогосподарського призначення.

Крім того, прийняття проекту Закону дозволить створити юридичні підстави для використання земельних ділянок під польовими дорогами, що передбачені документацією із землеустрою, що сприятиме збільшенню надходжень до місцевих бюджетів від земельних платежів.

 

 

Міністр аграрної політики 

та продовольства України                                                                                                                                                                      Т.В. Кутовий

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення" (далі – проект Закону) розроблено на виконання пункту 215 плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 213, та пункту 70 плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 357, якими передбачено удосконалення орендних відносин, сприяння згуртуванню та самоорганізації власників земельних ділянок (паїв) з метою консолідації земель для отримання більшої економічної вигоди від їх використання, закріплення права більшості орендодавців, чиї земельні ділянки розміщені в єдиному масиві, на визначення єдиного орендаря, а також удосконалення нормативно-правового механізму регулювання обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля), зокрема шляхом запровадження економічних стимулів для обміну земельними ділянками та уникнення дроблення ділянок.

На сьогодні практика орендних відносин у сфері використання сільськогосподарських земель свідчить про наявність проблеми формування зручних для обробітку масивів земель сільськогосподарського призначення, що не сприяє раціональному використанню сільськогосподарських земель.

В масиві земель сільськогосподарського призначення, який об’єднує земельні ділянки власників земельних часток (паїв), нерідко серед земельних ділянок, що орендуються одним орендарем, знаходяться земельні ділянки, що використовуються безпосередньо їх власниками, іншими орендарями.

Крім того, неврегульованою залишається проблема використання земель під польовими дорогами, в тому в числі проектними, із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності, які за рішенням загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств і організацій не підлягали паюванню (крім земельних ділянок, які перебувають у державній або приватній власності).

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою розроблення проекту Закону є внесення змін до окремих положень чинних нормативних актів для врегулювання питання обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля).

Проект Закону спрямований на законодавче забезпечення:

можливості набуття особою, яка орендує не менш, ніж 75% масиву земель сільськогосподарського призначення, без проведення земельних торгів права оренди земельних ділянок під польовими дорогами розташованими в цьому масиві;

особливостей оренди земельних ділянок, розміщених у масиві земель сільськогосподарського призначення;

передачі у комунальну власність територіальних громад на території відповідної сільської, селищної, міської ради земель під польовими дорогами, в тому в числі проектними, із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності, які за рішенням загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств і організацій не підлягали паюванню (крім земельних ділянок, які перебувають у державній або приватній власності).

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити чинний варіант регулювання. Але враховуючи те, що на сьогодні актів, які досконало регулюють дану сферу відносин немає, то такий спосіб є недоцільним.

Другий альтернативний спосіб:

обраний спосіб запропонований у проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення".

Другий спосіб є на даний час оптимальним рішенням, що розв’язує проблему та відповідає чинному законодавству України, а також є таким, що сприятиме створенню необхідних умов для ефективного використання земельних ресурсів.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Метою розроблення проекту Закону є внесення змін до окремих положень чинних нормативних актів для врегулювання питання обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля).

Для досягнення цілей, визначених у пункті 2 аналізу регуляторного впливу, проектом акта пропонується:

запровадити доступний механізм набуття права оренди на земельні ділянки під польовими дорогами, що передбачені документацією із землеустрою, для осіб, які орендують не менш, ніж 75% масиву земель сільськогосподарського призначення;

встановити особливості оренди земельних ділянок, що розміщені у масиві земель сільськогосподарського призначення;

передати у комунальну власність територіальних громад земель під польовими дорогами, які перебувають у державній або приватній власності).

Організаційні заходи для впровадження регулювання.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту акта із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, отримати висновок правової експертизи в Міністерстві юстиції України, внести проект акта на розгляд Кабінету Міністрів України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Розв’язання означеної проблеми можливе лише шляхом прийняття цього проекту акта.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення". дасть можливість створити необхідні механізми обміну земельними ділянками в межах масиву земель сільськогосподарського призначення.

На сьогодні чинне законодавство не містить конкретних норм щодо створення умов для формування більш прийнятних для сільськогосподарського обробітку масивів земель сільськогосподарського призначення.

Тому, саме шляхом удосконалення орендних відносин, сприяння згуртуванню та самоорганізації власників земельних ділянок (паїв) з метою консолідації земель для отримання більшої економічної вигоди від їх використання, закріплення права більшості орендодавців, чиї земельні ділянки розміщені в єдиному масиві, на визначення єдиного орендаря. можливо досягти визначених цілей.

6. Очікувані результати прийняття акта

Реалізація норм проекту Закону створить умови для більш ефективного використання земель сільськогосподарського призначення, сприятиме спрощенню оренди нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок (земель), в тому числі польових доріг, зумовить збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигода

Держава

Не потребує залучення додаткових фінансових витрат.

Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, зокрема державної та комунальної власності.

Суб’єкти господарювання

Не потребує залучення додаткових фінансових витрат землевласників та землекористувачів.

Спрощення формування зручних для обробітку цілісних масивів земель сільськогосподарського призначення, оренди земельних ділянок під польовими дорогами.

Населення

Витрат не зазнає

Збільшення надходжень до місцевих бюджетів від земельних платежів

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта пропонується встановити безстроково.

8. Визначення показників результативності акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта, не визначається;

суб’єкти господарювання, на які поширюватиметься дія акта – землевласники та землекористувачі.

виконання вимог акта суб’єктами господарювання (в тому числі фізичними особами) не потребуватиме додаткового часу, та додаткових фінансових витрат.

Запровадження цього нормативно-правового акту забезпечить більш ефективне використання земель сільськогосподарського призначення, сприятиме спрощенню оренди нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок (земель), в тому числі польових доріг, зумовить збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – середній, проект акта опубліковано на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України у розділі "Регуляторна політика": www.minagro.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Будуть здійснюватись базове, повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання ним чинності, шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проводиться через рік, після набрання ним чинності, шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Департаментом землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України протягом усього строку дії регуляторного акта за показниками результативності.

  

 

Перший заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства  України                                                                                                                                         Я.В. КраснопольськийOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux