портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 15 липня 2013

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”

Проект

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про насіння і садивний матеріал" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 92):

в абзаці другому преамбули слова "що регулюється спеціальним законодавством" замінити словами "а також на діяльність фізичних осіб щодо виробництва, зберігання, транспортування та/або використання насіння та садивного матеріалу для задоволення власних потреб, що не пов'язані із здійсненням господарської діяльності";

у статті 1:

- у частині першій:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"насінництво - діяльність юридичних та/або фізичних осіб-підприємців щодо виробництва, зберігання, реалізації, транспортування та/або використання насіння";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"розсадництво - діяльність юридичних та/або фізичних осіб-підприємців щодо виробництва, зберігання, реалізації, транспортування та/або використання садивного матеріалу";

абзаци восьмий - дев'ятий виключити;

в абзаці десятому слова "та фітосанітарного стану" виключити;

- у частині четвертій:

абзац третій викласти у такій редакції:

"базовий розсадник - суб'єкт розсадництва з відповідною матеріально- технічною базою, визначений органом з оцінки відповідності та який займається розмноженням садивного матеріалу багаторічних рослин категорій вихідний та базовий";

в абзаці п'ятому слова "чи розфасованого" замінити словом та дужками "(фасованого)" після слова "насіння" доповнити словами "садивного матеріалу";

в абзаці шостому слово та дужки "(розкладання)" замінити  словом "затарювання", після слова "насіння" доповнити словами "або кількості садивного матеріалу";

після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:

"етикетка - відповідної форми та кольору, виготовлена зі спеціального паперу чи іншого матеріалу, призначена для маркування насіння, яка закріплюється зовні та/або вкладається усередину паковання;

маркування - нанесення на пакованні та/або етикетці інформації про назву і адресу виробника, ботанічну назву та назву сорту, категорію, генерацію, номера контрольної одиниці, року врожаю, масу та/або кількість, кількість посівних одиниць, а також назву органу з оцінки відповідності, який здійснив підтвердження відповідності даної партії";

абзаци десятий, дванадцятий виключити;

в абзацах чотирнадцятому та п'ятнадцятому слова "нормативних документів" замінити  словами "встановленим технічним регламентом";

в абзаці сімнадцятому слова та дужки "рослин України (Реєстр сортів)" виключити;

абзац вісімнадцятий викласти у такій редакції:

"Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу (далі - Реєстр виробників) - перелік суб'єктів насінництва та розсадництва, яким надано право виробляти, розміщувати на ринку насіння та/або садивний матеріал з метою здійснення комерційної господарської діяльності";

абзац дев'ятнадцятий виключити;

в абзаці двадцятому після слова "інспектування" доповнити словом "польове";

абзац двадцять перший викласти у такій редакції:

"державний контроль у сфері насінництва та розсадництва - діяльність уповноваженого цим Законом центрального органу виконавчої влади в межах повноважень, передбачених законом щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства";

в абзаці двадцять другому слово "інспектування" замінити словом "оцінювання";

абзаци двадцять третій, двадцять четвертий викласти у такій редакції:

"ділянковий та лабораторний сортовий контроль - визначення сортової чистоти (типовості) сортів, ліній та гібридів, а також встановлення відповідності контрольної проби насіння стандартному зразку складається із:

визначення автентичності сорту з встановленням сортової чистоти методом порівняльної ідентифікаційної оцінки рослин контрольної проби із стандартним зразком (ділянковий сортовий контроль);

встановлення належності вегетативних та генеративних органів рослин до відповідного сорту і визначення сортової чистоти насіння методом порівняльної ідентифікаційної оцінки в лабораторних умовах (лабораторний сортовий контроль).";

абзац двадцять п'ятий виключити;

після абзацу двадцять шостого доповнити новими абзацами такого змісту:

"ідентифікація сорту - дія, спрямована на встановлення відповідного ідентифікаційного коду для підтвердження морфологічних ознак (якісних, кількісних, псевдоякісних) та їхнього виявлення у відповідні фази росту і розвитку рослин;

проба (зразок) - необхідна кількість рослин або частин (вегетативні та генеративні органи) відповідного сорту, відібраних від загальної кількості для обстеження та аналізу;

контрольна проба - зразок, сформований з робочої проби для безпосередньої сівби на контрольних ділянках для проведення ділянкового та лабораторного сортового контролю;

стандартний зразок - зразок насіння, отриманий від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин або після встановлення автентичності офіційного зразка добазовому насінню від виробника. Сівба стандартного зразка для порівняльної ідентифікаційної оцінки рослин контрольної проби є обов'язковою;

державний резервний насіннєвий фонд - запас насіння, яке має сертифікат, що використовується за рішенням центрального органу виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики".

У зв'язку з чим абзаци двадцять шостий - тридцять дев'ятий вважати відповідно абзацами двадцять шостим - сорок четвертим;

абзац тридцять шостий виключити;

абзац тридцять сьомий викласти у такій редакції:

"сертифікація насіння і садивного матеріалу - процедура, за наслідками якої орган з оцінки відповідності документально засвідчує відповідність насіння та/або садивного матеріалу сортовим та посівним якостям, що встановлені відповідним технічним регламентом";

абзаци тридцять восьмий та сороковий доповнити словами "вимогам встановленим технічним регламентом";

в абзаці сорок третьому слово та дужки "(експертне)" виключити, слово "інспектування" замінити словом "оцінювання", слова "нормативних документів" замінити словами "технічних регламентів";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"орган з оцінки відповідності - підприємство, установа, організація чи їх підрозділ, які провадять сертифікацію насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, декоративних, лікарських та лісових рослин на відповідність вимогам, встановлених технічним регламентом;

аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) - фізична особа, яка має відповідну кваліфікацію, теоретичну і практичну підготовку, необхідну для проведення одного або кількох видів робіт з сертифікації насіння та/або садивного матеріалу, і атестована в установленому порядку та занесена до відповідного реєстру;

саморегулівні організації суб'єктів насінництва та розсадництва – будь - які добровільні неприбуткові об'єднання суб'єктів насінництва та розсадництва, селекціонерів та учасників ринку насіння і садивного матеріалу, що створюються і діють з метою представництва та захисту інтересів своїх учасників, а також здійснення інших повноважень відповідно до чинного законодавства та своїх статутів.";

3) статті 3 та 4 викласти у такій редакції:

"Стаття 3. Суб'єкти насінництва та розсадництва

До суб'єктів насінництва та розсадництва належать фізичні-особи підприємці та юридичні особи, які включені до Реєстру виробників.

Стаття 4. Законодавство України про насіння і садивний матеріал

Законодавство України про насіння і садивний матеріал базується на Конституції України і складається з цього Закону, законів України "Про охорону прав на сорти рослин", "Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", інших законів та нормативно- правових актів, прийнятих відповідно до них.";

назву розділу другого викласти у такій редакції:

"ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ В СФЕРІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА";

статтю 5 викласти у такій редакції:

"Стаття 5. Органи, що здійснюють державне управління в сфері насінництва та розсадництва

Державне регулювання у сфері насінництва та розсадництва здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.";

у статті 6:

абзац другий викласти в такій редакції:

"забезпечення державної політики в галузі насінництва та розсадництва, у сфері підтвердження відповідності насіння і садивного матеріалу";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"організація здійснення державного контролю в галузі насінництва та розсадництва".

У зв'язку з чим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами другим- дев'ятим;

в абзаці п'ятому слова "що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику" замінити словами "з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики, у сфері оцінки відповідності, а також нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

в абзаці шостому слово "загальнодержавних" замінити словами "державних цільових";

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"затвердження технічних регламентів, порядку здійснення процедур призначення органів з оцінки відповідності та інших нормативно-правових актів з питань насінництва та розсадництва і контроль за їх виконанням";

у статті 7:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики у сфері насінництва та розсадництва";

в абзаці першому слова "що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику" замінити словами "з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики";

в абзаці другому після слова "сільськогосподарського" доповнити словом "лікарського";

абзаци сьомий та восьмий викласти в такій редакції:

"подання пропозицій щодо призначення органів з оцінки відповідності, скасування призначення органів, якщо встановлено недотримання призначеним органом з оцінки відповідності встановлених вимог або якщо він не виконує свої обов'язки згідно із законом;

розроблення проектів технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері насінництва та розсадництва;";

доповнити абзацом такого змісту:

"участь в організації та здійсненні підготовки та  підвищенні кваліфікації аудиторів з сертифікації (агрономів-інспекторів) у сфері насінництва та розсадництва";

доповнити Закон статтею 71 такого змісту:

"Стаття 71. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері оцінки відповідності насіння і садивного матеріалу

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері оцінки відповідності належить:

узгодження проектів нормативно-правових актів, що встановлюють загальні вимоги та правила сертифікації насіння та садивного матеріалу;

надання методологічної допомоги центральному органу виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики у розробленні проектів законів, інших нормативно-правових актів з підтвердження відповідності, у тому числі технічних регламентів у сфері насінництва та розсадництва;

узгодження розроблених центральним органом виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики технічних регламентів, що подаються на затвердження Кабінету Міністрів України;

веде державний реєстр призначених органів з оцінки відповідності та державний реєстр аудиторів з сертифікації (агрономів-інспекторів), організовує та забезпечує відкритий доступ до відомостей цих реєстрів;

організовує підготовку та атестацію аудиторів з сертифікації (агрономів- інспекторів);

призначає органи оцінки з відповідності за пропозицією центрального органу виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики;

організовує нагляд за проведенням робіт з оцінки відповідності призначеними органами з оцінки відповідності;

здійснює моніторинг відповідності призначених органів вимогам, встановлених законом, та приймає рішення щодо скасування призначення, якщо встановлено недотримання призначеним органом з оцінки відповідності встановлених вимог або якщо він не виконує свої обов'язки згідно із законом, в тому числі за пропозицією центрального органу виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики.".

10) у статті 8:

назву статті доповнити словами "у сфері насінництва та розсадництва";

абзац другий доповнити словами "вимог законодавства у сфері сільськогосподарського насінництва та розсадництва, включаючи лісове, квітково-декоративне насінництво та розсадництво, насінництво картоплі, овочевих, баштанних, плодових і горіхоплідних культур та розсадництво плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю, садівництва та лісових насаджень";

абзаци четвертий - одинадцятий викласти у такій редакції:

"ведення реєстру сертифікатів, виданих органами з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, організація та забезпечення відкритого доступу до нього;

видача підтвердження для ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування;

звертатися до центрального органу виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері оцінки відповідності насіння і садивного матеріалу, із письмовим мотивованим зверненням щодо розгляду питання:

- про скасування сертифіката або сертифікатів, виданих органом з оцінки відповідності;

- про тимчасове зупинення або скасування призначення органу з оцінки відповідності;

звертатися до національного органу з акредитації із письмовим мотивованим зверненням щодо розгляду питання про тимчасове зупинення або скасування атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності;

участь у розробленні проектів технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері сертифікації насіння та садивного матеріалу;

участь у підготовці та підвищенні кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).";

у статті 10:

в абзаці першому слова "що проводять дослідження" виключити та після слова "насінництва" доповнити словами "та розсадництва";

статтю 12 викласти у такій редакції:

"Стаття 12. Право на виробництво та використання насіння і садивного матеріалу

Фізичні особи-підприємці та юридичні особи мають право на виробництво насіння та садивного матеріалу для його розміщення на ринку після внесення таких осіб до Реєстру виробників.

Фізична особа-підприємець чи юридична особа, яка не є автором сорту, має право на виробництво відповідного насіння та садивного матеріалу за наявності дозволу (ліцензійного договору) володільця патенту на відповідний сорт.

Фізичні особи-підприємці та юридичні особи, не включені до Реєстру виробників, мають право здійснювати розміщення на ринку насіння та садивного матеріалу, які мають відповідні сертифікати.

Закладання багаторічних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду та хмелю проводиться згідно з проектно-кошторисною документацією на їх створення та зрошення.

Експертизу проектно-кошторисної документації проводить центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі на платній основі.

Розмір плати та порядок проведення експертизи проектно-кошторисної документації встановлюються Кабінетом Міністрів України.";

13) доповнити Закон статтею 121 такого змісту:

"Стаття 121. Реєстр виробників

Для включення до Реєстру виробників фізична особа-підприємець або юридична особа має подати заяву до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, в якій, крім інших відомостей, така особа має заявити про:

вид діяльності, внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який передбачає здійснення господарської діяльності у сфері насінництва та/або розсадництва;

наявність у штаті спеціаліста (ів) відповідної кваліфікації;

наявність відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва у разі відсутності у штаті фізичної особи-підприємця відповідних (ого) спеціалістів (а);

наявність матеріально-технічної бази, необхідної для господарської діяльності у сфері насінництва та/або розсадництва.

Відповідальність за достовірність заявлених відомостей несе відповідно фізична особа-підприємець та посадова особа юридичної особи.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі має право організувати перевірку відомостей, заявлених фізичною особою-підприємцем та юридичною особою з метою включення такої особи до Реєстру виробників.

Форма заяви затверджується центральним органом виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики та не може передбачати подання фізичною особою-підприємцем або юридичною особою документів, що підтверджують заявлені відомості та одночасно є в розпорядженні будь-яких органів державної та/або місцевої влади та/або містяться у відповідних державних реєстрах.

Рішення про включення фізичної особи-підприємця або юридичної особи до Реєстру виробників або про відмову у включенні до цього реєстру приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, протягом тридцяти календарних днів з дня надходження заяви та відповідних документів.

Копія рішення, зазначеного у частині п'ятій цієї статті, вручається (направляється) фізичній особі-підприємцю або юридичній особі не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

Вручення (направлення) копії рішення, зазначеного у частині п'ятій цієї статті, здійснюється будь-яким способом, що забезпечує наявність доказів здійснення такого вручення (направлення).

Включення фізичної особи-підприємця або юридичної особи до Реєстру виробників здійснюється не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення, зазначеного у частині п'ятій цієї статті.

Фізична особа-підприємець або юридична особа набуває статусу суб'єкта насінництва та розсадництва із відповідними правами та обов'язками, якщо такою фізичною особою-підприємцем або юридичною особою (або уповноваженою особою) подано в установленому порядку заяву та передбачені цим законом документи в повному обсязі, але у встановлений цим законом строк рішення про включення фізичної особи-підприємця або юридичної особи до Реєстру виробників або про відмову у включенні до цього реєстру не прийнято та не направлено відповідній фізичній особі-підприємцю або юридичній особі.

Підставами для відмови у включенні до Реєстру виробників є: невідповідність поданих документів вимогам закону;

виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

Рішення про виключення суб'єкта насінництва та розсадництва з Реєстру виробників приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у разі:

подання суб'єктом насінництва та розсадництва заяви про виключення з Реєстру виробників;

наявності відомостей про припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем;

неподання у встановлений строк інформації про зміни, внесені до документів, які додаються до заяви про внесення до Реєстру виробників.

Оновлення інформації Реєстру виробників, а також переліку категорій/культур та переліку сортів для суб'єктів насінництва та розсадництва проводиться постійно.

Вимоги, яким мають відповідати фізичні особи-підприємці та юридичні особи для їх включення до Реєстру виробників, порядок ведення Реєстру виробників та положення про Реєстр виробників, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Дії та/або бездіяльність центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, щодо ведення Реєстру виробників (у тому числі щодо включення і виключення з Реєстру виробників), можуть бути оскаржені до центрального органу виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики та/або до суду.";

14) доповнити Закон статтею 122такого змісту:

"Стаття 122 . Вимоги до реєстрів, ведення яких передбачено цим Законом

Відомості, що містять Реєстр виробників, Реєстр органів з оцінки відповідності, Реєстр аудиторів з сертифікації (агрономів-інспекторів), Реєстр сертифікатів, виданих органами з оцінки відповідності на насіння та/або садивний матеріал є відкритими і загальнодоступними.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі організовує та забезпечує вільний, цілодобовий, безоплатний доступ через мережу Інтернет до актуальних відомостей, включених до Реєстру виробників та реєстру сертифікатів, виданих органами з оцінки відповідності.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері оцінки відповідності організовує та забезпечує вільний, цілодобовий, безоплатний доступ через мережу Інтернет до актуальних відомостей, включених до Реєстру органів з оцінки відповідності та Реєстру аудиторів з сертифікації (агрономів-інспекторів).

Відомості, отримані з реєстрів, передбачених частиною першою цієї статті, шляхом доступ до них через мережу Інтернет:

мають статус офіційної інформації органу, який веде відповідний реєстр;

не потребують будь-якого додаткового підтвердження органом, який веде відповідний реєстр;

можуть використовуватися будь-якими органами державної влади, фізичними особами, фізичними особами-підприємцями, юридичними особами та іншими зацікавленими особами в офіційному документообігу.";

15) у статті 13:

назву статті викласти у такій редакції:

Стаття 13. "Права та обов'язки суб'єктів насінництва та розсадництва";

абзац перший викласти у такій редакції:

"Суб'єкти насінництва та розсадництва мають право:";

абзац п'ятий доповнити словами "об'єднуватися у саморегулівні організації";

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики";

назву частини третьої викласти у такій редакції:

"Суб'єкти насінництва та розсадництва зобов'язані:";

в абзаці шостому частини третьої слова "нормативно-правових актів та стандартів" замінити  словами "технічних регламентів";

частину третю доповнити абзацами такого змісту:

"у разі створення базових маточних насаджень формувати їх вихідним садивним матеріалом багаторічних рослин отриманих від базових розсадників;

повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі про зміну інформації, що була надана для цілей включення такої особи до Реєстру виробників, не пізніше 30 календарних днів після настання таких змін";

частини четверту, п'яту викласти у такій редакції:

"Посадові особи суб'єктів насінництва та розсадництва, реалізатори насіння і садивного матеріалу в разі проведення заходів державного контролю у сфері насінництва та розсадництва зобов'язані сприяти посадовим особам, які здійснюють державний контроль у сфері насінництва та розсадництва у виконанні їх функцій.

Суб'єкти насінництва та розсадництва мають також інші права та обов'язки, визначені законом.";

доповнити Закон статтею 131 такого змісту:

"Стаття 131 Права саморегулівних організацій суб'єктів насінництва та розсадництва

Саморегулівні організації суб'єктів насінництва та розсадництва мають право:

представляти та захищати права та законні інтереси та інтереси своїх учасників у відносинах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями;

вносити до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, пов'язаних з їх статутною діяльністю;

представляти та захищати інтереси своїх учасників під час здійснення відповідними контролюючими органами заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.";

 доповнити Закон статями 141 14², 14³ такого змісту:

"Стаття 141. Органи з оцінки відповідності

Органи з оцінки відповідності:

проводять сертифікацію насіння і садивного матеріалу;

проводять оцінювання, ділянковий і лабораторний сортовий контроль маркування партій насіння та садивного матеріалу;

видають сертифікати на насіння та садивний матеріал (у тому числі міжнародні);

здійснюють інші повноваження, що передбачені цим Законом.

Органи з оцінки відповідності мають бути акредитовані Національним органом України з акредитації відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності".

Стаття 142. Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) насіння та садивного матеріалу

Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) здійснює:

польове оцінювання;

ділянковий та лабораторний сортовий контроль;

визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу; маркування партій насіння та садивного матеріалу.

Аудитор з сертифікації (агроном-інспектор) здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва.

Право на отримання свідоцтва мають фізичні особи, які мають повну вищу, або еквівалентну їй агрономічну освіту, а також необхідні теоретичні знання і практичну підготовку.

Наявність необхідного обсягу знань для отримання свідоцтва визначається шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту за програмою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері оцінки відповідності за поданням центрального органу виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики. Термін чинності свідоцтва становить три роки.

Продовження терміну чинності свідоцтва здійснюється за підсумками контрольного тестування за фахом у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері оцінки відповідності за узгодженням з  центральним органом виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики.

За видачу свідоцтва, складання письмового кваліфікаційного іспиту, складання контрольного тестування справляється плата в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері оцінки відповідності за узгодженням з  центральним органом виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики.

Стаття 143. Оскарження процедур оцінки відповідності

Особа, яка є заявником процедури оцінки відповідності у сфері насінництва і розсадництва, може оскаржити дії та рішення призначеного органу з оцінки відповідності шляхом надання скарги до апеляційної комісії, що утворюється при призначених органах з оцінки відповідності, чи в судовомупорядку.

У разі незгоди однієї із сторін з рішенням апеляційної комісії призначеного органу з оцінки відповідності воно може бути оскаржено в апеляційній комісії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері оцінки відповідності.

Витрати на подання скарги здійснюються за рахунок заявника. У разі якщо повторна оцінка відповідності відрізняється від попередньої, усі витрати заявника відшкодовуються призначеним органом з оцінки відповідності, який дійшов недостовірних результатів оцінки відповідності.

Типове положення про апеляційні комісії та порядок розгляду ними скарг затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері оцінки відповідності.";

статтю 15 викласти у такій редакції:

"Стаття 15. Введення в обіг насіння і садивного матеріалу

Насіння і садивний матеріал може бути введено в обіг після їх сертифікації.

Сертифікат на насіння та сертифікат на садивний матеріал може бути виданий, якщо відповідне насіння або садивний матеріал:

належить до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України, за сортовою чистотою та посівними якостями відповідають вимогам технічних регламентів.";

статтю 16 виключити;

у статті 17:

в абзаці першому слово "інспектування" замінити словами "польового оцінювання";

в абзаці другому слово "Інспектування" замінити словами "Польове оцінювання»;

в абзаці четвертому слова "нормативних документів, що регламентують сферу насінництва та розсадництва" замінити  словами "встановленим технічним регламентом";

в абзаці п'ятому слова "державного інспектора територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити  словами "інспектора центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

в абзаці шостому слова "державного інспектора територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "інспектора центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

в абзаці десятому слова "державний інспектор територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити  словами "орган з оцінки відповідності";

в абзаці дванадцятому слова "лабораторіями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити  словами "лабораторіями, акредитованими у встановленому законом порядку";

в абзаці тринадцятому слова "державним інспектором територіального органу центрального органу виконавчої влади що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "аудитором із сертифікації (агрономом- інспектором)";

абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати відповідно абзацом чотирнадцятим;

в абзаці сімнадцятому слова "міжнародним і фітосанітарним" виключити;

21) статтю 18 викласти у такій редакції:

"Стаття 18. Проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу

Сертифікації підлягають усі категорії насіння і садивний матеріал сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні та/або Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих культур, до схем сертифікації яких приєдналася Україна.

Форма та зміст сертифіката на насіння та/або садивний матеріал затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері оцінки відповідності.

Видача сертифікатів, проведення польового оцінювання, ділянкового та лабораторного сортового контролю, маркування партій насіння та садивного матеріалу, а також визначення посівних якостей здійснюється органом оцінки відповідності на платній основі.

Оплата робіт з підтвердження відповідності в сфері насінництва та розсадництва здійснюється згідно з правилами визначення вартості цих робіт, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Порядок здійснення сертифікації та видачі сертифікатів, проведення польового оцінювання, ділянкового та лабораторного сортового контролю, а також визначення сортових та посівних якостей, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відомості про видачу сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал вносяться до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.";

22) у статті 19:

абзац другий викласти у такій редакції:

"розмноження насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, до схем сертифікації яких приєдналася Україна, передбачено договорами між суб'єктами господарювання для вивезення за межі України";

абзац четвертий виключити;

3) статтю 20 викласти у такій редакції:

"Стаття 20. Ввезення та вивезення насіння і садивного матеріалу

Насіння і садивний матеріал дозволяється ввозити в Україну за умови належності його до сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин України.

Насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, ввозиться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику у сфері насінництва та розсадництва, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни.

Митне оформлення насіння та садивного матеріалу здійснюється за наявності сертифікатів країни експортера.

Зразки насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування суб'єктами господарювання незалежно від форми власності на основі підтвердження, що видається центральним органом виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (далі - підтвердження).

Підтвердження надається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, на безоплатній основі в десятиденний строк з дня отримання клопотання про ввезення насіння і садивного матеріалу для селекційних/дослідних робіт і експонування.

Для отримання підтвердження суб'єкт господарювання звертається до Державної інспекції сільського господарства України із заявою, в якій вказується ботанічний таксон, вага/кількість насіння та/або садивного матеріалу, мета його ввезення та країна походження.

До заяви додаються:

завірена копія статуту (положення), що підтверджує здійснення дослідної, селекційної діяльності суб'єктом господарювання, або документи, які підтверджують, що дане насіння та/або садивний матеріал буде використане для експонування;

Усі документи подаються в одному примірнику, з перекладом на українську мову: оригінал або завірені в установленому порядку копії.

У разі надання неповного пакета документів заява залишається без розгляду.

Зразки насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування суб'єктами насінництва та розсадництва, не підлягають ліцензуванню, сертифікації та державній санітарно-гігієнічний експертизі.

Карантинний огляд зазначених зразків здійснюється на безоплатній основі.

Обсяг зразків насіння та садивного матеріалу, що ввозиться в Україну для селекційних, дослідних робіт та експонування, не може перевищувати кількості посадкового матеріалу сорту, що надається разом із заявкою на сорт рослин для проведення науково-технічної експертизи сортів рослин.

Суб'єкт господарювання несе передбачену законом відповідальність за використання зразків насіння та садивного матеріалу, що ввозиться в Україну для селекційних, дослідних робіт та експонування, відповідно до призначення.

Вивезення насіння та/або садивного матеріалу за межі України та його митне оформлення здійснюється за наявності дозволу (ліцензійного договору) володільця патенту на відповідний сорт, міжнародного сертифіката та фітосанітарного сертифіката.

Вивезення за межі митної території України дослідних зразків насіння та/або садивного матеріалу сортів рослин, не занесених до реєстру сортів України, може здійснюватися лише з метою проведення експертизи на придатність до поширення в іншій країні або обміну генофондом, селекційних і науково-дослідних робіт, експонування.";

статтю 21 виключити;

в абзаці першому статті 22 слова "нормативно-правових актів" замінити словами "встановленими технічним регламентом";

статтю 23 викласти в наступній редакції:

"Стаття 23. Арбітражне визначення якості насіння і садивного матеріалу

Арбітражне визначення якості насіння та/або садивного матеріалу може проводиться у лабораторіях, акредитованих у відповідній сфері відповідно до закону.

Правила арбітражного визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядок оформлення відповідних заяв встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері оцінки відповідності.";

в абзаці першому статті 24 слово "законодавством" замінити словом "законом";

статтю 25 викласти в наступній редакції:

"Стаття 25. Посадові особи, які здійснюють державний контроль у насінництві та розсадництві

Організація та здійснення державного контролю у сфері насінництва та розсадництва покладається на керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, - Головного державного інспектора сільського господарства України та його заступників, відповідно першого заступника та заступника Головного державного інспектора сільського господарства України, головних державних інспекторів сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, та їх заступників, відповідно першого заступника та заступників головних державних інспекторів сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, які призначаються на посади і звільняються з посад в установленому законодавством порядку.

Керівники структурних підрозділів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, на яких покладено повноваження щодо виконання інспекційних функцій, є одночасно старшими державними інспекторами сільського господарства України.

Головні та провідні спеціалісти, які безпосередньо здійснюють державний нагляд (контроль), є одночасно державними інспекторами сільського господарства України.

На посадових осіб, яким надано повноваження головних державних інспекторів сільського господарства, та їх заступників, старших державних та державних інспекторів, поширюється дія Закону України "Про державну службу.";

у статті 26:

абзац другий викласти в такій редакції:

"контролювати додержання суб'єктами насінництва та розсадництва вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва";

в абзаці шостому слово "нормативних" замінити словами "нормативно- правових";

абзац сьомий викласти в такій редакції: "звертатися до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді зупинення або заборони реалізації будь-якого насіння і садивного матеріалу, зупинення діяльності, якщо під час перевірки виявлено невідповідність їхніх якісних показників вимогам законодавства";

абзац восьмий виключити;

32) в абзаці другому статті 28 слова "систематичного порушення атестаційних вимог або" замінити словами "порушення ним".

2. У Законі України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532; 2012 р., № 17, ст. 155; № 23, ст. 238; 2013 р., № 2, ст. 4, ст. 10; № 8, ст. 75; № 14, ст.92; № 15, ст. 104, ст. 105, ст. 116):

пункт 26 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності виключити.

пункт 127 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності викласти у такій редакції:

"127. Підтвердження на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування".

II. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім підпункту 1 пункту 2 цього Закону, який набирає чинності з 1 січня   2014 року.

Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Установити, що протягом року з дня набрання чинності цього Закону сертифікація насіння та садивного матеріалу здійснюється відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Кабінету Міністрів України протягом трьох років після набрання чинності цим Законом затвердити технічні регламенти відповідно до цього Закону та  у двомісячний строк з дня набрання чинності цього Закону:

прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

забезпечити прийняття міністерствами нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                                     В. Рибак

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України " Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" розроблений на виконання підпункту 214.1. Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013,  доручення Президента України від 02.11.2012 № 1-1/3013 та доручення Кабінету Міністрів України від від 05.11.2012 № 44347/1/1-12 та пункту 1 розділу 8 витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 35 з метою приведення Закону України "Про насіння і садивний матеріал" у відповідність до законодавчих актів та вимог СОТ і ЄС у сфері сертифікації та підтвердження відповідності та посилення гарантій щодо відкритості, прозорості й системності державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, а також усунення дублювання повноважень Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, в частині встановлення порядку маркування партій насіння і маркування насіння.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державна інспекція сільського господарства України,

вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190,

E-mail: tylyza@meta.ua;

тел./факс 232-94-37

Державна служба України з питань регуляторної

політики та розвитку підприємництва,

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,

Тел. 254-56-73

Факс. 254-43-93

E -mail: inform@dkrp.gov.ua

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                                                                        В.М. Давиденко

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (далі – проект Закону) розроблено на виконання підпункту 214.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013,  доручень Президента України від 02.11.2012 № 1-1/3013, Кабінету Міністрів України від 05.11.2012 № 44347/1/1-12 щодо внесення змін до Закону України "Про насіння і садивний матеріал", з метою гармонізації системи сертифікації насіння і садивного матеріалу з вимогами СОТ і ЄС у сфері сертифікації та підтвердження відповідності, унеможливлення надання центральними органами виконавчої влади платних господарських послуг у сфері насінництва і розсадництва, посилення гарантій щодо відкритості, прозорості й системності державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, усунення бар’єрів при ввезенні в Україну насіння і садивного матеріалу, удосконалення механізму проведення арбітражного (експертного) визначення якості  насіння і садивного матеріалу, забезпечивши при цьому додержання принципів неупередженості, прозорості та доступності процедур підтвердження відповідності посівних якостей насіння та/або садивного матеріалу та конкурентних засад розвитку підприємницької діяльності у зазначеній сфері та визначення органів, на які покладаються повноваження із забезпечення формування, реалізації державної аграрної політики у сфері лікарського насінництва та розсадництва, а також на виконання пункту 1 розділу 8 витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 35 щодо усунення дублювання повноважень Кабінету Міністрів України визначених у статті 18 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, в частині встановлення порядку маркування партій насіння і маркування насіння, визначених в статті 21 Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблений з метою приведення положень Закону України "Про насіння і садивний матеріал" у відповідність до Закону України "Про підтвердження відповідності"; гармонізації системи сертифікації насіння і садивного матеріалу з вимогами СОТ і ЄС у сфері сертифікації та підтвердження відповідності; посилення гарантій щодо відкритості, прозорості й системності державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва шляхом чіткого розподілу повноважень у сфері насінництва та розсадництва між центральними органами виконавчої влади; визначення, удосконалення та уточнення термінів,  що вживаються у Законі України "Про насіння і садивний матеріал"; удосконалення механізму проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу, забезпечивши при цьому додержання принципів неупередженості, прозорості та доступності процедур підтвердження відповідності посівних якостей насіння та/або садивного матеріалу.

Прийняття проекту Закону дозволить усунути дублювання повноважень Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, в частині встановлення порядку маркування партій насіння і маркування насіння.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України; закони України "Про насіння і садивний матеріал", "Про охорону прав на сорти рослин", "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребує виділення додаткових коштів з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект потребує погодження з  Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством доходів і зборів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Державним агентство лісових ресурсів України та Всеукраїнською асоціацією роботодавців.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6 1. Запобігання дискримінації

Проект Закону не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Державної інспекції сільського господарства України  (www.disgu.gov.ua) та Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект є регуляторним актом, що спрямований на приведення законодавства галузі розсадництва та садівництва у відповідність до вимог СОТ та ЄС, удосконалення та спрощення механізму здійснення державного нагляду (контролю) у сфері насінництва і розсадництва, уточнення повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі щодо здійснення державного нагляду (контролю) у частині насінництва та розсадництва.

11. Прогноз результатів       

Прийняття проекту Закону  України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" надасть можливість виконати вимоги доручень Президента України від 02.11.2012 № 1-1/3013, Кабінету Міністрів України від 05.11.2012 № 44347/1/1-12 та Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.11.2012  № 22516/6-8 та пункт 1 розділу 8 витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 35 та  надасть можливість привести Закон України "Про насіння і садивний матеріал" у відповідність до законодавчих актів та вимог СОТ і ЄС у сфері сертифікації та підтвердження відповідності, спростити механізм здійснення державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва та усунути дублювання повноважень Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, в частині встановлення порядку маркування партій насіння і маркування насіння.

 

 

Заступник Міністра аграрної

         політики та продовольства України                                                                                                                                                                                                        В.М. Давиденко

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Підпунктом 214.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013 передбачено внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

Дорученням Президента України від 02.11.2012 № 1-1/3013, Кабінету Міністрів України від 05.11.2012 № 44347/1/1-12 передбачено підготовку та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про насіння і садивний матеріал", в якому необхідно передбачити, зокрема:

гармонізацію системи сертифікації насіння і садивного матеріалу з вимогами СОТ і ЄС у сфері сертифікації та підтвердження відповідності;

унеможливлення надання центральними органами виконавчої влади платних господарських послуг у сфері насінництва і розсадництва;

посилення гарантій щодо відкритості, прозорості й системності державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва;

усунення бар’єрів при ввезенні в Україну насіння і садивного матеріалу;

удосконалення механізму проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу, забезпечивши при цьому додержання принципів неупередженості, прозорості та доступності процедур підтвердження відповідності посівних якостей насіння та/або садивного матеріалу та конкурентних засад розвитку підприємницької діяльності у зазначеній сфері;

визначення органів, на які покладаються повноваження із забезпечення формування, реалізації державної аграрної політики у сфері лікарського насінництва та розсадництва.

Також відповідно до пункту 1 розділу 8 витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 35 необхідно усунути дублювання повноважень Кабінету Міністрів України визначених у статті 18 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, в частині встановлення порядку маркування партій насіння і маркування насіння, визначених в статті 21 Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

Вказану проблему пропонується розв’язати шляхом прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю розроблення проекту Закону України є виконання вимог доручень Президента України від 02.11.2012 № 1-1/3013, Кабінету Міністрів України від 05.11.2012 № 44347/1/1-12, пункту 1 розділу 8 витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 35 та посилення правових гарантій прав суб’єктів насінництва і розсадництва під час здійснення ними господарської діяльності з виробництва і реалізації насіння і садивного матеріалу шляхом відкритості, прозорості й системності державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва та чіткого розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади.

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" надасть можливість удосконалити механізм конкурентних засад розвитку підприємницької діяльності у сфері насінництва і розсадництва та усунути дублювання повноважень Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, в частині встановлення порядку маркування партій насіння і маркування насіння.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативних способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки в цьому випадку вимоги доручень Президента України від 02.11.2012 № 1-1/3013, Кабінету Міністрів України від 05.11.2012 № 44347/1/1-12 та пункту 1 розділу 8 витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 35, залишаться не виконаними.

Другий спосіб - прийняття зазначеного проекту Закону України, що дозволить посилити правові гарантії суб’єктів насінництва і розсадництва під час здійснення ними господарської діяльності з виробництва і реалізації насіння і садивного матеріалу, усунути дублювання повноважень Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, в частині встановлення порядку маркування партій насіння і маркування насіння та виконати доручення Президента України від 02.11.2012 № 1-1/3013, Кабінету Міністрів України від 05.11.2012 № 44347/1/1-12 та вимоги пункту 1 розділу 8 витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 35.

Реалізація Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" не потребує додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат, зокрема коштів Державного бюджету України.

Таким чином, на сучасному етапі найбільш прийнятним є другий спосіб.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", що надасть можливість удосконалити механізм конкурентних засад розвитку підприємницької діяльності у сфері насінництва і розсадництва та посилити правові гарантії суб’єктів насінництва і розсадництва під час здійснення ними господарської діяльності з виробництва і реалізації насіння і садивного матеріалу.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" дозволить:

- виконати доручення Президента України від 02.11.2012 № 1-1/3013;

- виконати доручення Кабінету Міністрів України від 05.11.2012 № 44347/1/1-12;

- виконати вимоги пункту 1 розділу 8 витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 35;

- привести Закон України "Про насіння і садивний матеріал", у відповідність до законодавчих актів та вимог СОТ і ЄС у сфері сертифікації та підтвердження відповідності.

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акта, немає.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація зазначеного проекту Закону України  не потребує додаткових витрат з державного бюджету

Виконання вимог доручень Президента України від 02.11.2012 № 1-1/3013, Кабінету Міністрів України від 05.11.2012 № 44347/1/1-12; пункту 1 розділу 8 витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року       № 35.

Дозволить привести Закон України "Про насіння і садивний матеріал" у відповідність до законодавчих актів та вимог СОТ і ЄС у сфері сертифікації та підтвердження відповідності та посилити правові гарантії  суб’єктів насінництва і розсадництва під час здійснення ними господарської діяльності з виробництва і реалізації насіння і садивного матеріалу

 Суб’єкти господарської діяльності

Не передбачено

 

 

Дозволить посилити гарантії щодо відкритості, прозорості й системності державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, усунути бар’єри при ввезенні в Україну насіння і садивного матеріалу, визначити органи, на які покладаються повноваження із забезпечення формування, реалізації державної аграрної політики у сфері лікарського насінництва та розсадництва.

Фізичні особи

Не передбачено

Дозволить посилити гарантії щодо відкритості, прозорості й системності державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, усунути бар’єри при ввезенні в Україну насіння і садивного матеріалу, визначити органи, на які покладаються повноваження із забезпечення формування, реалізації державної аграрної політики у сфері лікарського насінництва та розсадництва.

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Даний проект Закону не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності проекту Закону належать, зокрема:

1) розмір надходжень до державного бюджету та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, –  не передбачено;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, – дія акта поширюватиметься на суб’єктів господарювання які задіяні в агропромисловому комплексі;

3) розмір коштів і часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, – не передбачається;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній, оскільки проект Закону, розміщений на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної інспекції сільського господарства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державною інспекцією сільського господарства України.

Базове відстеження результативності вищезазначеного проект Закону України буде здійснюватись до набуття чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності проекту Закону України, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності проект Закону України буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних раз на три роки не пізніше ніж через рік з дня проведення повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                  В.М. Давиденко

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux