портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 18 січня 2018

Проект Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність

 

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Закон визначає правові основи топографо-геодезичної і картографічної діяльності і спрямований на створення умов для задоволення потреб держави і громадян результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

база топографічних даних – база геопросторових даних, які використовуються для відображення об’єктів реального світу на топографічних картах і планах;

банк геодезичних даних – система, що складається з баз даних геодезичних пунктів (супутникових, геодезичних, нівелірних, гравіметричних), системи керування базами даних геодезичних пунктів і прикладного програмного забезпечення для оброблення, зберігання та захисту даних, організації доступу до геодезичної інформації;

геодезична інформація – інформація про пункти Державної геодезичної мережі, яка включає опис їх центрів, місцезнаходження, значення координат, висот і вимірів, якими вони зв’язані із суміжними геодезичними пунктами;

геодезична мережа – мережа точок, закріплених на земній поверхні, положення яких визначено в загальній для них системі геодезичних координат;

геодезична основа – пункти Державної геодезичної мережі 1, 2 та 3 класу, геодезичних мереж згущення 4 класу, 1, 2 розряду та геодезичних мереж спеціального призначення;

геодезичний пункт – пристрій і (або) споруда для позначення на місцевості точок земної поверхні з відомими координатами і висотами;

геопросторові дані – набір даних про геопросторовий об'єкт;

декларування топографо-геодезичних і картографічних робіт – заявлення за встановленим набором метаданих про виконані топографо-геодезичні і картографічні роботи суб’єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності України через інтерфейс між центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та суб’єктом топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

Державна геодезична мережа – мережа станцій спостережень глобальних навігаційних супутникових систем і геодезичних пунктів, рівномірно розміщених на території України, що забезпечує поширення систем координат і висот та гравіметричної системи і є вихідною для створення інших геодезичних мереж;

державна тематична карта – цілісний картографічний твір багатоцільового призначення, що уніфікований за математичною та географічною основами, основним змістом якого є подання елементів, що розкривають конкретну тему;

державна топографічна карта – цілісний картографічний твір багатоцільового призначення, що уніфікований за математичною основою, змістом, оформленням і зображенням геопросторових об’єктів;

Державний фонд геопросторових даних України – сукупність геодезичних, топографічних, картографічних, гравіметричних, гідрографічних матеріалів і даних, матеріалів і даних аеро- та космічних зйомок, отриманих у результаті здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що знаходяться і зберігаються на території України;

дистанційне зондування Землі – процес отримання даних про поверхню Землі та розташовані на ній об’єкти шляхом спостережень, зйомки та вимірювань з літальних апаратів та наземними засобами;

користувачі – будь-які фізичні або юридичні особи, що використовують результати топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

метадані – інформація про геопросторові дані та сервіси геопросторових даних;

моніторинг Державної геодезичної мережі – система спостерігання за станом та стабільністю геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі для аналізу незмінності їхнього просторового положення в часі й визначення можливості використання цих пунктів як геодезичної основи;

національна інфраструктура геопросторових даних – система, що включає організаційну структуру, технічні та програмні засоби, базові та профільні геопросторові дані, метадані та бази метаданих, сервіси геопросторових даних, норми, правила і національні стандарти з питань виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних, які є доступними на території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони;

топографічний моніторинг – постійне, регламентоване, безперервне топографічне вивчення сучасного стану та змін місцевості, оперативне картографування зафіксованих змін на цифровій топографічній основі та реєстрація виявлених змін у базі даних змін об’єктів місцевості;

топографо-геодезична і картографічна діяльність – наукова, виробнича і управлінська діяльність, спрямована на визначення параметрів фігури, гравітаційного поля Землі, інших космічних об’єктів, координат точок земної поверхні та їх змін у часі, створення і використання Державної геодезичної мережі, топографічних, тематичних карт (планів), створення та оновлення картографічної основи для кадастрів, банків (баз) геопросторових даних та геоінформаційних систем;

топографо-геодезичні і картографічні роботи – процес створення геодезичних, топографічних і картографічних матеріалів, даних, топографо-геодезичної та картографічної продукції;

результати топографо-геодезичної і картографічної діяльності – геопросторові дані, геодезичні, топографічні, картографічні матеріали, продукція, дані та інформація;

Чергова довідкова карта – топографічна карта, що є офіційним документом при створенні та оновленні карт і планів, на якій постійно та систематично відображаються зміни меж адміністративно-територіальних одиниць України, географічних об'єктів і їх назв;

Термін «інформаційна система» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», термін «об'єкт підвищеної небезпеки» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», термін «адміністративна послуга» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про адміністративні послуги», терміни «геоінформаційна система» та «геопросторовий об’єкт» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про Національну інфраструктуру геопросторових даних».

Стаття 2. Правове регулювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Правове регулювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності забезпечують Конституція України, цей та інші закони України, міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, акти Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Стаття 3. Суб’єкти топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Суб’єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності є:

Верховна Рада України;

Кабінет Міністрів України;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

Міністерство оборони України;

інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

юридичні та фізичні особи, які володіють необхідним технічним та технологічним забезпеченням та у складі яких за основним місцем роботи працює сертифікований інженер-геодезист, що є відповідальним за якість результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Стаття 4. Об’єкти топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Об’єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності є:

об’єкти реального світу, відносно яких проводиться топографо-геодезична і картографічна діяльність: простір планети Земля, космічний простір та об’єкти, небесні тіла, географічні об’єкти, геодезичні пункти;

геодезичні, топографічні та картографічні матеріали і дані, які є результатом топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Розділ II

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ

І КАРТОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 5. Органи державного управління у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Державне управління у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності здійснюють відповідно до наданих повноважень:

Кабінет Міністрів України;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та його територіальні органи;

Міністерство оборони України;

інші органи виконавчої влади.

Стаття 6. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Кабінет Міністрів України у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності:

затверджує державні цільові програми розвитку топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

встановлює єдині державні системи координат, висот, гравіметричних вимірювань;

затверджує порядок функціонування Державного фонду геопросторових даних України;

затверджує порядок охорони геодезичних пунктів;

затверджує порядок ведення державного обліку, реєстрації та проведення експертизи топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів;

затверджує порядок створення та ведення Державного реєстру географічних назв;

затверджує порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем;

приймає рішення щодо використання на території України масштабів державних топографічних карт та планів;

здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

Стаття 7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності:

розробляє державні цільові програми топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

розробляє та затверджує нормативно-правові акти у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

затверджує положення про авторське право в картографії;

затверджує порядок адміністрування банку геодезичних даних;

затверджує порядок обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних;

затверджує вимоги до технічного та технологічного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

затверджує порядок створення, оновлення та функціонування бази топографічних даних та геопорталу Державного фонду геопросторових даних;

затверджує порядок ведення Чергової довідкової карти;

затверджує порядок декларування топографо-геодезичних і картографічних робіт;

затверджує порядок оцінки якості топографо-геодезичної та картографічної продукції, типових технологічних схем процесів автоматизованої обробки геодезичних, топографічних, інших геопросторових даних та баз даних;

здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

Стаття 8. Компетенція центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності:

бере участь у розробленні та виконанні державних цільових програм у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

здійснює координацію топографо-геодезичної і картографічної діяльності в державі;

розробляє проекти нормативно-правових актів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

організовує надання адміністративних послуг у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

здійснює державний геодезичний нагляд (контроль) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

забезпечує розвиток, функціонування та підтримання в належному стані Державної геодезичної мережі;

організовує обстеження і оновлення пунктів Державної геодезичної мережі, аналізує її стан та розробляє пропозиції щодо її удосконалення;

проводить топографічний моніторинг території України, включаючи шельфову зону та населені пункти;

погоджує виконання робіт із знесення або перезакладки геодезичних пунктів;

організовує виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт для потреб держави, крім тих,які організовує Міністерство оборони України;

забезпечує створення, розвиток та функціонування національної інфраструктури геопросторових даних;

організовує роботи з інтегрування геопросторових даних в національні, глобальну та європейську інфраструктури геопросторових даних;

організовує створення та ведення державних реєстрів вулиць та адресів об’єктів на території населених пунктів та за їх межами;

організовує топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення делімітації, демаркації і перевірки державного кордону України, формування відповідної бази топографо-геодезичних та картографічних даних;

забезпечує формування та ведення Державного фонду геопросторових даних України;

здійснює в установленому порядку реєстрацію апаратури супутникових радіонавігаційних систем;

забезпечує формування та ведення банку геодезичних даних та бази топографічних даних;

забезпечує створення та ведення Державного реєстру географічних назв, контролює використання та збереження географічних назв;

координує виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт;

забезпечує ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт, організовує зберігання матеріалів, одержаних за результатами їх виконання;

надає роз’яснення та методичні рекомендації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

бере участь у міжнародному співробітництві у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

Стаття 9. Компетенція центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері оборони і військового будівництва та інших органів виконавчої влади у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Міністерство оборони України організовує через Генеральний штаб Збройних Сил України виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт у межах території держави і картографування закордонної території в інтересах оборони та національної безпеки України, здійснює контроль за якістю зазначених робіт.

Компетенція інших органів виконавчої влади у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності визначається законами України.

Розділ IІІ

ВИДИ І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ І КАРТОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 10. Топографо-геодезичні і картографічні роботи

Загальнодержавними топографо-геодезичними і картографічними роботами є:

визначення та перевірка параметрів фігури Землі, інших космічних об’єктів та їх гравітаційного поля;

забезпечення функціонування Державної геодезичної мережі;

створення, розвиток і підтримання у належному стані систем геодезичного відліку;

створення та оновлення державних топографічних карт та планів у графічній, цифровій, фотографічній та інших формах, точність і зміст яких забезпечують вирішення загальнодержавних, оборонних, науково-дослідних та інших завдань, видання цих карт;

створення та оновлення топографо-геодезичної і картографічної інформації для ведення Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру та інших кадастрів природних ресурсів, Державного реєстру географічних назв, інших реєстрів, географічних інформаційних систем та банків даних;

дистанційне зондування Землі повітряними та наземними засобами, а також використання даних дистанційного зондування Землі із космосу з метою виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, геодинамічних досліджень на основі результатів геодезичних вимірювань;

створення, розвиток та забезпечення функціонування національної інфраструктури геопросторових даних;

створення геоінформаційних систем;

створення і оновлення бази топографічних даних;

створення та ведення державних реєстрів вулиць та адресів об’єктів на території населених пунктів та за їх межами;

формування і ведення Державного фонду геопросторових даних України;

ведення Чергової довідкової карти України;

топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення делімітації, демаркації і перевірки державного кордону України;

топографо-геодезичні і картографічні роботи на об'єктах підвищеної небезпеки;

розроблення нормативно-правових актів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

проектування, складання і видання загальногеографічних, політико-адміністративних, науково-довідкових та інших тематичних карт і атласів, навчальних картографічних посібників, переліків географічних назв;

проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Загальнодержавні топографо-геодезичні і картографічні роботи фінансуються за рахунок Державного бюджету України та інших джерел не заборонених законодавством.

Топографо-геодезичними і картографічними роботами спеціального призначення є:

створення, розвиток і підтримання в робочому стані геодезичних мереж спеціального призначення;

створення місцевих систем координат;

створення геодезичних та картографічних матеріалів і даних для планування території, проектування, будівництва і реконструкції об’єктів капітального будівництва, створення інженерної та транспортної інфраструктури, а також проведення необхідних для цього інженерних вишукувань;

створення географічних інформаційних систем спеціального (тематичного) призначення;

створення тематичних карт, планів і атласів спеціального призначення в графічній, цифровій та іншій формах, видання таких карт, планів і атласів;

геодезичні, топографічні, аерозйомочні та інші спеціальні роботи під час інших вишукувань і виконання спеціальних робіт;

проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у напрямах, зазначених у цьому розділі.

Фінансування топографо-геодезичних і картографічних робіт спеціального призначення здійснюється замовниками цих робіт відповідно до укладених договорів.

Топографо-геодезичні і картографічні роботи для потреб оборони виконуються підприємствами (установами), що належать до сфери управління Міністерства оборони України або спеціалізованими військовими частинами Збройних Сил України.

Топографо-геодезичні і картографічні роботи для/або за результатами делімітації, демаркації і перевірки державного кордону України виконуються державним унітарним підприємством, визначеним центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності,що належить до сфери його управління.

Декларування топографо-геодезичних і картографічних робіт про виконані топографо-геодезичні і картографічні роботи суб’єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності, в тому числі даних дистанційного зондування Землі, здійснюється в режимі он-лайн у відкритому доступі.

Порядок декларування топографо-геодезичних і картографічних робіт затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Стаття 11. Системи геодезичного відліку

Топографо-геодезичні і картографічні роботи здійснюються із застосуванням міжнародних, державних та місцевих систем геодезичного відліку.

До систем геодезичного відліку відносяться:

системи координат;

системи висот;

прискорення сили ваги (гравіметричні вимірювання).

До державних систем геодезичного відліку відносяться системи геодезичного відліку, які обов’язково застосовуються для створення та оновлення топографо-геодезичної та картографічної продукції, і які вносяться чи вноситимуться до державних інформаційних ресурсів та/або замовляються за кошти державного бюджету України.

До міжнародних систем геодезичного відліку відносяться системи координат, висот, прискорення сили ваги, які використовуються з метою інтеграції України в світову та європейську економічні системи, запровадження сучасних систем навігації транспортних засобів, участі в міжнародних наукових дослідженнях глобальних екологічних і геодинамічних процесів, вивчення фігури Землі і гравітаційного поля та картографування території України з використанням супутникових технологій, використання яких передбачено міжнародними договорами України.

Технічні вимоги до систем геодезичного відліку визначаються нормативно-правовими актами.

Державна система геодезичного відліку та порядок використання міжнародних систем геодезичного відліку встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок ведення місцевих систем координат встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Стаття 12. Державна геодезична мережа

Для забезпечення виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт на території України створюється і використовується Державна геодезична мережа.

Державна геодезична мережа є носієм геодезичної системи відліку і закріплюється на місцевості станціями спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, геодезичними, гравіметричними пунктами та нівелірними реперами, положення яких визначено в установлених системах координат і висот.

Побудова, розвиток і підтримання в належному стані Державної геодезичної мережі покладаються на державні унітарні підприємства, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Відомості про пункти Державної геодезичної мережі, у тому числі української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, геодезичної (планової), нівелірної (висотної) та гравіметричної мереж розміщуються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, або на підставі рішення цього органу на офіційному веб-сайті державного унітарного підприємства, що є адміністратором банку геодезичних даних і яке належить до сфери його управління з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю.

Юридичні та фізичні особи, які виконують топографо-геодезичні роботи і використовують геодезичні пункти Державної геодезичної мережі, а також пункти зйомочних геодезичних мереж як вихідну геодезичну основу, мають право доступу до геодезичних пунктів за погодженням з власником земельної ділянки, землекористувачем та власником будівлі, на якій вони розміщені.

Моніторинг Державної геодезичної мережі проводиться центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності шляхом забезпечення систематичного та періодичного обстеження стану її геодезичних пунктів.

Обстеження геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі та їх оновлення здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Періодичне обстеження та відновлення геодезичних пунктів здійснюється державними унітарними підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності по мірі потреби, але не рідше ніж один раз на 10 років, а на території міст і зон активної господарської діяльності - не рідше ніж один раз на 5 років;

Систематичне обстеження та відновлення геодезичних пунктів здійснюється виконавцями геодезичних робіт на окремих територіях під час проведення топографо-геодезичних робіт, інженерно-геодезичних вишукувань, пов’язаних з використанням геодезичних пунктів.

Витрати, пов’язані з періодичним обстеженням та оновленням геодезичних пунктів та їх утриманням здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел не заборонених законодавством.

Вилучення земельних ділянок і надання їх під будівництво геодезичних пунктів проводиться у порядку, встановленому земельним законодавством України.

Земельні ділянки, на яких розташовані геодезичні пункти, зі смугою землі завширшки один метр уздовж меж геодезичних пунктів є охоронними зонами цих пунктів.

Межі геодезичних пунктів облаштовуються шляхом окопування, огороджування чи побудови валу з каменів, а при їх відсутності – по основі стовпів зовнішнього геодезичного знаку (сигналу, піраміди або туру).

Для стінних реперів нівелірних пунктів їх охоронні зони не встановлюються.

В охоронних зонах забороняється:

виконувати різні господарські роботи (складувати матеріали, утримувати худобу, розводити багаття та інше) і завдавати будь-якої шкоди геодезичним пунктам;

виконувати роботи, що можуть негативно вплинути на стан геодезичних пунктів.

Погодження виконання робіт із знесення або перезакладки геодезичних пунктів здійснюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Погодження виконання робіт із знесення або перезакладки геодезичних пунктів є адміністративною послугою, що надається центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, у строк не пізніше 30 календарних днів з дня реєстрації заяви, на безоплатній основі. Форма заяви встановлюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Заява про надання погодження виконання робіт із знесення або перезакладки геодезичних пунктів подається заявником або уповноваженою особою в паперовій або електронній формі до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності може відмовити заявнику в погоджені виконання робіт із знесення або перезакладки геодезичних пунктів. Підставою для відмови в погоджені виконання робіт із знесення або перезакладки геодезичних пунктів є належність геодезичних пунктів до Геодезичної дуги Струве, що знаходяться на території України. Погодження виконання робіт із знесення або перезакладки геодезичних пунктів чи відмова в погоджені надсилається заявнику поштою в паперовій або електронній формі на вказану ним адресу.

Правовласники об’єктів нерухомості, на яких знаходяться геодезичні пункти Державної геодезичної мережі або частини вказаних пунктів, зобов’язані повідомляти центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, про всі випадки пошкодження або знищення вказаних пунктів, надавати можливість під’їзду (підходу) до них під час виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, а також під час обстеження та оновлення вказаних геодезичних пунктів.

Юридичні та фізичні особи, що виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи, в ході яких виявляються випадки пошкодження або знищення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі, зобов’язані повідомляти центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, про всі такі випадки.

Порядок повідомлення правовласниками об’єктів нерухомості, на яких знаходяться геодезичні пункти Державної геодезичної мережі, а також юридичними та фізичними особами, що виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи, центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, про випадки пошкодження або знищення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Відшкодування державі шкоди, заподіяної геодезичним пунктам Державної геодезичної мережі, здійснюється особами, що завдали шкоди, відповідно до законодавства.

Стаття 13. Геодезичні мережі спеціального призначення

Для забезпечення виконання топографо-геодезичних робіт при здійсненні містобудівної і кадастрової діяльності, землеустрою, надрокористування, іншої діяльності, а також підвищення точності результатів вказаних робіт, органи державної влади і органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи мають право організовувати створення геодезичних мереж спеціального призначення, у тому числі мереж станцій спостережень глобальних навігаційних супутникових систем.

Створення геодезичних мереж спеціального призначення, у тому числі мереж станцій спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, здійснюється заінтересованими особами на підставі технічного проекту, який підлягає затвердженню центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, за винятком технічного проекту геодезичної мережі спеціального призначення, створення якої здійснюється Міністерством оборони України.

Технічний проект геодезичної мережі спеціального призначення, створення якої організоване Міністерством оборони України, підлягає затвердженню у Міністерстві оборони України.

Юридичні та фізичні особи, що здійснюють створення геодезичних мереж спеціального призначення, після закінчення їх створення зобов’язані скласти звіт про створення геодезичної мережі спеціального призначення і каталог координат пунктів вказаної мережі та передати такі звіт і каталог до Державного фонду геопросторових даних України та адміністратора банку геодезичних даних, за винятком звіту про створення геодезичної мережі спеціального призначення і каталогу координат пунктів спеціальної мережі, створення якої організоване Міністерством оборони України.

Звіт про створення геодезичної мережі спеціального призначення і каталог координат пунктів вказаної мережі, створення якої організоване Міністерством оборони України передаються до фонду геопросторових даних Міністерства оборони України.

Використання геодезичної мережі спеціального призначення, за винятком геодезичної мережі спеціального призначення, створення якої організовано Міністерством оборони України, допускається після передачі звіту про створення геодезичної мережі спеціального призначення і каталогу координата пунктів вказаної мережі до Державного фонду геопросторових даних України.

Використання геодезичної мережі спеціального призначення, створення якої організоване Міністерством оборони України, при виконанні геодезичних робіт допускається після передачі звіту про створення геодезичної мережі спеціального призначення і каталогу координат пунктів вказаної мережі до фонду геопросторових даних Міністерства оборони України.

Вимоги до змісту технічного проекту геодезичної мережі спеціального призначення, за винятком геодезичної мережі спеціального призначення, створення якої організовано Міністерством оборони України, порядок затвердження вказаного технічного проекту, в тому числі підстави для відмови у його затвердженні, вимоги до форми і складу звіту про створення геодезичної мережі спеціального призначення і каталогу координат пунктів указаної мережі, порядок передачі таких звіту і каталогу до Державного фонду геопросторових даних України встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Вимоги до змісту технічного проекту геодезичної мережі спеціального призначення, створення якої організовано Міністерством оборони України, вимоги до форми і складу звіту про створення геодезичної мережі спеціального призначення і каталогу координат пунктів указаної мережі, порядок передачі таких звіту і каталогу до фонду геопросторових даних Міністерства оборони України, встановлюється Міністерством оборони України.

Під час створення мереж станцій спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, за винятком мереж станцій спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, створення яких організовується Міністерством оборони України, використовуються програмні і технічні засоби, що відповідають вимогам, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Інформація, що отримується з використанням геодезичних мереж спеціального призначення, у тому числі мереж станцій спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, може використовуватися у тому числі при здійсненні містобудівної і кадастрової діяльності, землеустрою, надрокористування, іншої діяльності.

Порядок надання юридичним та фізичним особам інформації, отриманої з використанням мереж станцій спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, створених за рахунок Державного бюджету України, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Основні види геодезичних мереж спеціального призначення визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Державні топографічні карти

Державні топографічні карти створюються в державних системах координат і висот.

Точність і зміст державних топографічних карт повинні забезпечувати розв’язання загальнодержавних, оборонних, науково-дослідних та інших завдань.

Створення та оновлення державних топографічних карт на територію України за рахунок Державного бюджету України організовує центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також Міністерство оборони України.

Створення та оновлення державних топографічних карт покладається на державні унітарні підприємства, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також на спеціалізовані військові частини Збройних Сил України.

Вимоги до порядку ведення та періодичності оновлення державних топографічних карт, а також масштаби, в яких вони створюються, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Вимоги до державних топографічних карт, в тому числі вимоги до складу відомостей, що відображаються на них, до умовних знаків, до способу створення та представлення графічної інформації, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Стаття 15. Державні тематичні та спеціальні карти

На основі державних топографічних карт створюються державні тематичні і спеціальні карти.

Державні тематичні карти створюються за матеріалами заінтересованих центральних органів виконавчої влади, установ та організацій з питань, що належать до їх компетенції.

Періодичність перевидання державних тематичних карт встановлюється заінтересованими центральними органами виконавчої влади, які їх створюють.

Для здійснення повноважень, передбачених законодавством України, органи державної влади організовують створення державних спеціальних карт, у тому числі в електронній формі.

Види державних спеціальних карт, а також центральні органи виконавчої влади, які установлюють вимоги до змісту спеціальних карт різних видів визначаються Кабінетом Міністрів України.

Державні спеціальні карти створюються державними підприємствами і організаціями та галузевими науково-дослідними і науково-технічними установами, підприємствами і організаціями.

Вимоги до точності, форматів представлення в електронній формі державних спеціальних карт, за винятком державних спеціальних карт Міністерства оборони України, і до систем координат, які використовуються, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Державні спеціальні карти створюються відповідно до нормативно-правових актів, затверджених заінтересованими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

РОЗДІЛ ІV

ДЕРЖАВНІ ФОНДИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

Стаття 16. Види та особливості ведення державних фондів геопросторових даних

В Україні створюються такі державні фонди геопросторових даних:

Державний фонд геопросторових даних України;

фонд геопросторових даних Міністерства оборони України;

відомчі фонди геопросторових даних.

Державний фонд геопросторових даних України формується центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, Міністерством оборони України та іншими органами виконавчої влади за результатами виконаних топографо-геодезичних та картографічних робіт у відповідності до цього Закону.

Юридичні та фізичні особи, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи, зобов’язані безоплатно передавати у Державний фонд геопросторових даних України один екземпляр копій створених ними геодезичних, топографічних, картографічних, гідрографічних, гравіметричних матеріалів і даних, матеріалів і даних аеро- та космічних зйомок з додержанням вимог законодавства про державну таємницю та авторське право.

Фонд геопросторових даних Міністерства оборони України знаходиться в його віданні.

До фонду геопросторових даних Міністерства оборони України включаються матеріали і дані (у тому числі державні топографічні і спеціальні карти), отримані в результаті організації топографо-геодезичних та картографічних робіт Міністерством оборони України.

Ведення фонду геопросторових даних Міністерства оборони України, у тому числі включення до нього топографо-геодезичних і картографічних матеріалів і даних, їх зберігання і надання заінтересованим особам, здійснюється військовою частиною Міністерства оборони України.

Перелік матеріалів і даних, що підлягають включенню до фонду геопросторових даних Міністерства оборони України, порядок ведення фонду геопросторових даних Міністерства оборони України і надання фізичним та юридичним особам матеріалів і даних, що містяться в ньому, визначаються Міністерством оборони України, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Відомчі фонди геопросторових даних включають в себе топографо-геодезичні і картографічні матеріали і дані (в тому числі спеціальні карти), що отримані в результаті організації топографо-геодезичних і картографічних робіт центральними органами виконавчої влади, за винятком центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та Міністерства оборони України.

Ведення відомчого фонду геопросторових даних, у тому числі включення в нього матеріалів і даних, їх зберігання і надання фізичним та юридичним особам, здійснюється державним підприємством (організацією, установою), що належить до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю.

Порядок передачі матеріалів і даних центральними органами виконавчої влади для включення до Державного фонду геопросторових даних України і порядку передачі матеріалів і даних центральними органами виконавчої влади або державними підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління цих органів до відомчих фондів геопросторових даних встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Доступ до матеріалів і даних, які становлять державну таємницю, здійснюється відповідно до Закону України «Про державну таємницю».

Стаття 17. Банк геодезичних даних

Геодезичні, супутникові, нівелірні та гравіметричні дані, отримані в результаті топографо-геодезичної і картографічної діяльності, підлягають обліку, зберіганню та обробленню в установленому законодавством порядку і вносяться до банку геодезичних даних.

Вимоги до складу відомостей банку геодезичних даних, порядок його створення, ведення обліку, зберігання, оброблення та використання геодезичної інформації, а також зв’язок його з Державним фондом геопросторових даних України визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності і покладається на адміністратора бази топографічних даних.

Адміністратором банку геодезичних даних є державне унітарне підприємство, визначене центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та віднесене до сфери його управління, яке здійснює заходи з формування банку геодезичних даних, ведення обліку, зберігання та оброблення геодезичних даних, а також забезпечує користувачів геодезичною інформацією.

Надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних здійснюється адміністратором банку геодезичних даних за запитом користувача. Запит на отримання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних надається в паперовому та/або в електронному вигляді за формою, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Адміністратор банку геодезичних даних розглядає запит на отримання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних та протягом п’яти робочих днів інформує заявника про прийняте рішення.

Адміністратор банку геодезичних даних надає геодезичну інформацію з банку геодезичних даних у вигляді виписок геодезичної інформації із банку геодезичних даних в паперовій або електронній формі протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня реєстрації запиту відповідно до Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Адміністратор банку геодезичних даних надає геодезичну інформацію з банку геодезичних даних у користування органам державної влади та органам місцевого самоврядування – безоплатно, юридичним та фізичним особам – відповідно до укладених договорів.

Адміністратор банку геодезичних даних має право відмовити у наданні геодезичної інформації з банку геодезичних даних – у разі відсутності запитуваної інформації у банку геодезичних даних, а також надання користувачами неповної інформації у запиті на отримання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

Стаття 18. База топографічних даних

Для забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб актуальними геопросторовими даними, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, або на підставі рішення цього органу, державне унітарне підприємство, що належить до сфери його управління, забезпечує створення та оновлення бази топографічних даних.

База топографічних даних є систематизованою сукупністю геопросторових даних про територію України і не повинна містити відомостей, що становлять державну таємницю.

Вимоги до складу відомостей бази топографічних даних, порядок її створення, оновлення, функціонування та взаємодія з Державним фондом геопросторових даних України визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності і покладається на адміністратора бази топографічних даних.

Функції адміністратора бази топографічних даних виконує визначене центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, державне унітарне підприємство, що належить до сфери його управління.

Для оновлення відомостей бази топографічних даних використовуються відомості, які отримані за результатами топографо-геодезичних і картографічних робіт, проведення інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних та інженерно-гідрогеологічних вишукувань, земельно-кадастрових робіт, територіального планування, містобудівної діяльності, статистичних досліджень та інших спеціальних робіт і обстежень.

Адміністратор бази топографічних даних здійснює заходи з формування та ведення бази топографічних даних, використання та розповсюдження відомостей з бази топографічних даних.

Використання відомостей бази топографічних даних при створенні та оновлені державних топографічних карт з відповідною масштабу карти точністю та генералізацією є обов’язковим.

Відомості з бази топографічних даних надаються в користування органам державної влади та органам місцевого самоврядування – безоплатно, юридичним та фізичним особам – відповідно до укладених договорів з використанням геопорталу Державного фонду геопросторових даних

Стаття 19. Порядок надання у користування матеріалів і даних Державного фонду геопросторових даних України

Юридичні та фізичні особи мають право користуватися матеріалами і даними Державного фонду геопросторових даних України з додержанням вимог цього Закону, порядку функціонування Державного фонду геопросторових даних України та інших нормативно-правових актів з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності та інфраструктури геопросторових даних.

Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, або на підставі рішення цього органу, державне унітарне підприємство, що належить до сфери його управління, забезпечує створення, експлуатацію і ведення геопорталу Державного фонду геопросторових даних та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам матеріалів і даних.

Доступ органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб до інформації, розміщеної на геопорталі Державного фонду геопросторових даних, забезпечується за допомогою використання інформаційно-телекомунікаційних мереж загального користування, у тому числі мережі «Інтернет».

Вимоги до технічних і програмних засобів геопорталу Державного фонду геопросторових даних встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Під час користування матеріалами і даними Державного фонду геопросторових даних України забороняється:

несанкціоноване копіювання геодезичних, топографічних, картографічних, гравіметричних матеріалів, і даних, матеріалів і даних аеро- і космічних зйомок;

передача вихідних матеріалів (їх копій) іншим особам без спеціального дозволу, якщо це не передбачається умовами користування відповідними матеріалами;

передача матеріалів і даних аеро- і космічних зйомок, а також матеріалів і даних, що є носіями відомостей, які становлять державну таємницю, організаціям, що не мають належних умов для забезпечення зберігання таких матеріалів.

У разі втрати матеріалів і даних, що становлять державну таємницю, користувачі зобов’язані терміново повідомити про це центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, або Міністерство оборони України (якщо воно є власником матеріалів і даних) та інші державні органи відповідно до законодавства.

Державний фонд геопросторових даних України формується та ведеться державним унітарним підприємством, визначеним центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що належить до сфери його управління.

Порядок створення, надходження, зберігання і способи надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам матеріалів і даних, що містяться в Державному фонді геопросторових даних України, у тому числі порядок подання заяви про надання вказаних матеріалів і даних, форму такої заяви і склад документів, що додаються до неї встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання матеріалів і даних Державного фонду геопросторових даних України на запити юридичних та фізичних осіб, у тому числі й іноземних, з дотриманням державної та комерційної таємниць, затверджується центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Для отримання матеріалів і даних Державного фонду геопросторових даних України користувачі формують запит до державного унітарного підприємства, визначеного центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що належить до сфери його управління, і яке формує та веде Державний фонд геопросторових даних України.

Запит на отримання матеріалів і даних Державного фонду геопросторових даних України надається в паперовому та/або в електронному вигляді.

У запиті зазначаються відомості про юридичну особу (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, що надіслала запит); для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний код; мета отримання матеріалів і даних Державного фонду геопросторових даних України; територія, на яку необхідно отримати інформацію; перелік матеріалів і даних та ступінь їх детальності (масштаб карти); система геодезичного відліку представлення інформації (система координат, висот, вид координат, картографічна проекція).

Державне унітарне підприємство, визначене центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що належить до сфери його управління, і яке формує та веде Державний фонд геопросторових даних України розглядає запит на отримання матеріалів і даних Державного фонду геопросторових даних України та протягом п’яти робочих днів інформує заявника про наявність або відсутність зазначених матеріалів і даних та умови надання їх у користування.

За наявності матеріалів і даних запит задовольняється протягом 15 календарних днів з дня надходження запиту.

Матеріали і дані Державного фонду геопросторових даних України є об'єктами державної власності і надаються у користування: органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування без права використання в комерційних цілях – безоплатно, юридичним та фізичним особам – відповідно до укладених договорів.

Стаття 20. Чергова довідкова карта

Чергова довідкова карта ведеться на всю територію України у паперовому та електронному вигляді.

Державне унітарне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, і визначене ним відповідальним за ведення Чергової довідкової карти, забезпечує постійний облік змін місцевості, меж адміністративно-територіальних одиниць, географічних об’єктів та їх назв на Черговій довідковій карті для створення та оновлення топографічних карт і планів.

Порядок ведення Чергової довідкової карти, її масштаб та спосіб ведення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Стаття 21. Право власності на результати топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Результати топографо-геодезичної і картографічної діяльності, у тому числі геодезичні, топографічні, картографічні, гідрографічні, гравіметричні матеріали і дані, а також матеріали і дані аеро- і космічних зйомок, створені в результаті топографо-геодезичної і картографічної діяльності за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також аналогічні матеріали, що відображають територію України, створені за рахунок бюджетних коштів колишнього СРСР, є державною власністю, управління якою здійснюється відповідно до законодавства.

Матеріали і дані Державного фонду геопросторових даних України є державною власністю.

Матеріали і дані, створені за рахунок коштів місцевих бюджетів, є комунальною власністю.

Матеріали і дані, створені за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не підлягають включенню до складу майна організацій та підприємств, що приватизуються.

Стаття 22. Виключні права на результати топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Виключне право на результати топографо-геодезичної і картографічної діяльності визнається і здійснюється відповідно до законодавства про інтелектуальну власність.

Виключні майнові права на результати інтелектуальної діяльності у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, які отримані за рахунок коштів державного бюджету, а також раніше за рахунок коштів республіканського бюджету УРСР і становила союзний бюджет частини державного бюджету СРСР і знаходяться на території України, включаючи просторові матеріали і дані Державного фонду геопросторових даних України, визнається за державою Україна, якщо ці виключні права не було передано чи не належало іншій особі відповідно до законодавства.

Розпоряджання виключними правами на результати інтелектуальної діяльності у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності від імені держави Україна здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок регулювання правовідносин, пов’язаних із встановленням і здійсненням авторського права в картографії, створенням і використанням картографічних творів установлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Розділ V

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ

ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ І КАРТОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 23. Сертифікація інженерів-геодезистів

Професійною топографо-геодезичною і картографічною діяльністю можуть займатися особи, які мають вищу освіту відповідно до переліку галузей знань і спеціальностей у цій сфері, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Сертифіковані інженери-геодезисти несуть відповідальність за якість результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Сертифікованим інженером-геодезистом може бути особа, яка має стаж роботи за спеціальністю не менше одного року, склала кваліфікаційний іспит, одержала кваліфікаційний сертифікат та внесена до Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів відповідно до вимог цього Закону.

Сертифікованим інженером-геодезистом не може бути особа, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.

Інженер-геодезист, заінтересований у складанні кваліфікаційного іспиту, подає до Кваліфікаційної комісії:

заяву встановленого зразка;

копію документа про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

документ, що підтверджує стаж роботи.

Складання кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній комісії інженером-геодезистом та підвищення кваліфікації сертифікованими інженерами-геодезистами здійснюються на базі факультетів геодезичного або землевпорядного профілю у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації, які уклали договір із центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної
і картографічної діяльності.

Кваліфікаційний іспит є процедурою, під час проведення якої підтверджується професійна компетентність особи, рівень кваліфікації і знань як виконавця топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Вимоги до програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів встановлюються Кваліфікаційною комісією, склад якої затверджується наказом центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. До складу Кваліфікаційної комісії включаються десять осіб з числа висококваліфікованих фахівців, які є представниками центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, п’ять осіб з числа представників профільних навчальних закладів, п’ять осіб з числа профільних саморегулівних організацій. Строк повноважень членів Кваліфікаційної комісії становить сім років. Члени Кваліфікаційної комісії обирають зі свого складу голову і секретаря. Засідання Кваліфікаційної комісії є правомочним у разі присутності на ньому більш як половини її членів. Рішення Кваліфікаційної комісії вважається прийнятим простою більшістю голосів присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні Кваліфікаційної комісії є вирішальним. Член Кваліфікаційної комісії може бути виключений з її складу за власним бажанням, у разі його смерті, набрання законної сили рішенням суду про позбавлення (обмеження) волі або призначення іншого покарання, яке унеможливлює членство у Кваліфікаційній комісії, визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною, втрати особою громадянства України. Кваліфікаційна комісія здійснює контроль за якістю професійної підготовки сертифікованих інженерів-геодезистів. Рішення Кваліфікаційної комісії може бути оскаржено до суду.

Інженеру-геодезисту, який склав кваліфікаційний іспит, видається кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста у паперовій або електронній формі, що підтверджує відповідність особи кваліфікаційним характеристикам професії та її спроможність самостійно виконувати топографо-геодезичні і картографічні роботи.

Особи, які не склали кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній комісії, допускаються до його повторного складення не раніше ніж через два місяці.

Сертифіковані відповідно до цього Закону інженери-геодезисти зобов’язані не рідше одного разу на чотири роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації.

Видача кваліфікаційного сертифіката особам, які склали кваліфікаційний іспит, видача свідоцтва про підвищення кваліфікації, видача їх дублікатів у паперовій або електронній формі здійснюється навчальним закладом, на базі якого складається кваліфікаційний іспит або підвищується кваліфікація, за рішенням Кваліфікаційної комісії в термін до 15 календарних днів.

Строк дії кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста не обмежений у часі. Невиконання вимоги щодо підвищення кваліфікації у встановлені законом строки є підставою для зупинення дії сертифіката на період до одержання свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Рішення про зупинення дії кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-геодезиста приймається центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, у разі:

невиконання вимог цього Закону щодо підвищення кваліфікації;

зазначення завідомо неправдивих даних, що призвело до спотворення інформації в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-геодезистів.

Дія кваліфікаційного сертифіката поновлюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, у тижневий строк після усунення відповідним інженером-геодезистом наявних зауважень.

Кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста анулюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, шляхом відкликання його у таких випадках:

а) за зверненням сертифікованого інженера-геодезиста;

б) у разі набрання законної сили рішенням суду про обмеження дієздатності особи, яка є сертифікованим інженером-геодезистом, визнання її недієздатною, безвісно відсутньою;

в) за поданням Кваліфікаційної комісії у разі встановлення факту порушення інженером-геодезистом законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, на підставі розгляду письмових звернень юридичних або фізичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

г) на підставі свідоцтва про смерть.

Кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста може бути також анульований за рішенням суду.

Рішення про зупинення дії чи анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста може бути оскаржено до суду.

Порядок роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, форма кваліфікаційного сертифіката встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Стаття 24. Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів

Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, веде Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів, які отримали кваліфікаційний сертифікат.

У Державному реєстрі сертифікованих інженерів-геодезистів зазначається така інформація про інженера-геодезиста:

1) прізвище, ім’я та по батькові сертифікованого інженера-геодезиста;

2) дата видачі та номер кваліфікаційного сертифіката;

3) назва навчального закладу, на базі якого складався кваліфікаційний іспит та який здійснював підвищення кваліфікації;

4) дата та номер протоколу рішення Кваліфікаційної комісії про видачу кваліфікаційного сертифіката;

5) інформація про підвищення кваліфікації;

6) інформація щодо зупинення дії чи позбавлення кваліфікаційного сертифіката;

7) місце роботи сертифікованого інженера-геодезиста.

Інформація з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів є адміністративною послугою, що надається центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності юридичним та фізичним особам у формі витягу на безоплатній основі в паперовій або електронній формі за їх письмовою заявою, у строк не пізніше 10 робочих днів з дня реєстрації заяви. Форма заяви затверджується центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. У разі подання заяви в електронній формі, вона засвідчується електронним цифровим підписом заявника.

Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення відомостей Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість безоплатного анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації з цього реєстру на основі поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, безоплатно, без обмежень.

Стаття 25. Технічне та технологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Технічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності базується на використанні засобів обчислювальної та інформаційної техніки, технічних засобів для виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Технологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності базується на використанні сучасних інформаційних технологій і систем для створення геодезичних, топографічних і картографічних матеріалів, збору, ведення, контролю, накопичення, зберігання, поновлення, пошуку, перетворення, переробки, відображення, видачі й передачі даних.

Основою інформаційного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності є автоматизовані системи, призначені для обробки даних топографічних та інших зйомок і дистанційного зондування, ведення банків (баз) геопросторових даних, прогнозування, планування, проектування, картографування, організаційного управління.

Вимоги до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Стаття 26. Державний геодезичний нагляд

Основними завданнями державного геодезичного нагляду у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності є нагляд:

за дотриманням вимог до виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів;

за дотриманням вимог до забезпечення збереження пунктів Державної геодезичної мережі, у тому числі Української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем, геодезичної (планової), нівелірної (висотної) та гравіметричної мереж, а також пунктів геодезичних мереж спеціального призначення;

за дотриманням порядку застосування єдиних державних, місцевих і міжнародних систем координат, державної системи висот і гравіметричної системи;

за дотриманням встановлених законодавством вимог з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації,використання та збереження географічних назв, правил застосування назв географічних об’єктів, що знаходяться на території України, в офіційних документах, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях;

за порядком обліку, зберігання, використання та розпоряджання топографо-геодезичними і картографічними матеріалами та даними.

Стаття 27. Порядок здійснення державного геодезичного нагляду

Державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю здійснюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, шляхом проведення планових та позапланових перевірок відповідно до підстав, визначених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Державний геодезичний нагляд здійснюється за місцем здійснення господарської діяльності виконавцем топографо-геодезичних і картографічних робіт або його відокремленими підрозділами. Заходи державного геодезичного нагляду можуть здійснюватися у приміщенні органу державного нагляду за згодою виконавця топографо-геодезичних і картографічних робіт.

У разі виявлення порушень вимог до технічного чи технологічного забезпечення геодезичної і картографічної діяльності центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, видає наказ про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Виконавець топографо-геодезичних і картографічних робіт повинен повідомити центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, у визначені наказом строки.

Встановлення факту невиконання наказу про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, є підставою для зупинення виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт за рішенням адміністративного суду, ухваленого за результатами розгляду позову центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Застосовані адміністративним судом заходи реагування за позовом центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, скасовуються адміністративним судом у порядку, встановленому законом.

Під час здійснення заходів державного нагляду за діяльністю виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, перевіряє дотримання сертифікованим інженером-геодезистом вимог положень законів та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, за наявності підстав для анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, є обов’язковим для розгляду на засіданні Кваліфікаційної комісії. За результатами розгляду акта Кваліфікаційна комісія направляє подання центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, про анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста.

На підставі подання Кваліфікаційної комісії про анулювання кваліфікаційного сертифіката центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, приймає рішення про анулювання кваліфікаційного сертифіката та повідомляє інженера-геодезиста письмово у двотижневий строк після надходження відповідного протоколу засідання Кваліфікаційної комісії.

Рішення про анулювання інженера-геодезиста кваліфікаційного сертифіката може бути оскаржено до суду.

Стаття 28. Державний облік, реєстрація та експертиза топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів

Топографо-геодезичні, картографічні, гравіметричні та інші роботи у цій сфері підлягають обов’язковому державному обліку та реєстрації з метою збирання матеріалів, їх оброблення, зберігання і ефективного використання та запобігання дублювання цих робіт.

Державний облік та реєстрація топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів здійснюється на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності протягом трьох робочих днів з дня подання заяви встановленого зразка.

Експертиза топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів є адміністративною послугою, що надається на платній основі центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, у строк не пізніше 20 робочих днів від дня реєстрації заяви на проведення експертизи, з метою дослідження, перевірки, аналізу та оцінки топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів на предмет відповідності вимогам законодавства та інших нормативно-правових актів.

Розмір плати за проведення експертизи топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів (адміністративний збір) становить  3 відсотки від кошторисної вартості топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Для проведення експертизи замовник експертизи подає заяву встановленого зразка в паперовій або в електронній формі, до якої додаються оригінали (електронні копії оригіналів) топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів.

У разі подання заяви і оригіналів топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів в електронній формі, вони засвідчується електронним цифровим підписом заявника.

Результатом проведення експертизи є висновок експертизи топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів, який надається за встановленим зразком в паперовій або в електронній формі.

Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності може відмовити заявнику в проведенні експертизи топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів. Підставою для відмови в проведенні експертизи топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів є невідповідність поданих документів вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів, а також виявлення недостовірних даних.

Порядок ведення державного обліку, реєстрації та проведення експертизи топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів, у тому числі порядок подання заяв на державний облік, реєстрацію та проведення експертизи топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів, форми таких заяв і склад документів, що додаються до них, а також форма висновку експертизи топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 29. Реєстрація апаратури супутникових радіонавігаційних систем

Реєстрація апаратури супутникових радіонавігаційних систем, яка використовується під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерозйомочних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань є адміністративною послугою, що надається центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності на безоплатній основі.

Реєстрація та облік апаратури супутникових радіонавігаційних систем Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил України у визначеному ним порядку.

Реєстрація апаратури супутникових радіонавігаційних систем, видача реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем встановленого зразка та використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерозйомочних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань здійснюється відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Власник (користувач) комплекту апаратури для її реєстрації подає не пізніше 30 календарних днів після її придбання (отримання в користування) або ввезення на територію України до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності в паперовій або електронній формі такі документи: лист-звернення про реєстрацію апаратури супутникових радіонавігаційних систем; копію документа про придбання даного комплекту апаратури або договору про передачу апаратури для користування; копію технічної специфікації даного комплекту апаратури; копію свідоцтва про метрологічну повірку апаратури супутникових радіонавігаційних систем та копію довіреності – для уповноваженої особи.

У разі подання листа-звернення та документів, необхідних для отримання послуги, в електронній формі, вони засвідчується електронним цифровим підписом заявника.

Реєстраційне посвідчення (свідоцтво) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем встановленого зразка на безоплатній основі видається в паперовій або в електронній формі особисто власнику (користувачу) або уповноваженій особі власника (користувача) у десятиденний термін з дня отримання листа-звернення та документів, необхідних для отримання послуги.

Зразок реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності може відмовити власнику (користувачу) апаратури супутникових радіонавігаційних систем у її реєстрації. Підставою для відмови в реєстрації апаратури супутникових радіонавігаційних систем є: подання неповного пакета документів; невідповідність поданих документів вимогам нормативно-правових актів; виявлення недостовірних даних в документах.

Стаття 30. Розв’язання спорів з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Спори з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності розглядаються центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, і вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Порушення законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законом.

Відповідальність за правопорушення у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності несуть особи, винні у:

порушенні порядку обліку, зберігання геодезичних, картографічних, гравіметричних матеріалів та даних, матеріалів аеро- і космічних зйомок;

порушенні умов користування топографо-геодезичними і картографічними матеріалами, в тому числі несанкціоноване копіювання геодезичних, топографічних, картографічних, гравіметричних матеріалів та даних, матеріалів аеро- і космічних зйомок, та несанкціонована передача вихідних матеріалів і копій іншим особам;

невиконанні розпоряджень органу, який здійснює державний геодезичний нагляд;

порушенні вимог щодо охорони геодезичних пунктів.

Розділ VI

САМОРЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ І КАРТОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 32. Саморегулівні організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Саморегулівними організаціями у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності є громадські організації, які об’єднують фізичних осіб, визнаних сертифікованими інженерами-геодезистами у порядку, встановленому цим Законом, отримали свій статус відповідно до вимог цього Закону та здійснюють повноваження з громадського регулювання топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Утворення та порядок діяльності саморегулівних організацій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності регулюються відповідно до цього Закону.

Саморегулівні організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності є юридичними особами, які діють на засадах самоврядування і діяльність яких не має на меті отримання прибутку.

Громадська організація фізичних осіб, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, повинна відповідати таким критеріям:

її кількісний склад повинен налічувати не менше 100 осіб;

не менше 50 відсотків членів її загального кількісного складу повинні бути сертифікованими інженерами-геодезистами;

наявність встановленої процедури внутрішньої сертифікації своїх членів з метою контролю за якістю проведених ними топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Порядок надання центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, громадським організаціям статусу саморегулівних організацій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Саморегулівні організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності здійснюють такі повноваження з громадського регулювання топографо-геодезичної і картографічної діяльності:

беруть участь у професійній підготовці та сертифікації інженерів-геодезистів;

беруть участь у складі Кваліфікаційної комісії в порядку, визначеному цим Законом;

вживають заходи з метою розвитку інформаційних технологій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

визначають правила і стандарти здійснення своїми членами професійної діяльності у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, які є обов’язковими до виконання членами таких організацій.

Розділ VIІ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ І КАРТОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 33. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності відповідно до норм міжнародного права.

Якщо укладеним міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого дана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України, що регулює топографо-геодезичну і картографічну діяльність, то застосовуються норми міжнародного договору.

Розділ VIIІ

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

доповнити статтею 561 такого змісту:

«Стаття 561. Пошкодження або знищення пунктів Державної геодезичної мережі та геодезичних мереж спеціального призначення -

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

доповнити статтею 1869 такого змісту:

«Стаття 1869. Порушення порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

доповнити статтею 24422 такого змісту:

 «Стаття 24422. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства з питань знищення пунктів Державної геодезичної мережі та геодезичних мереж спеціального призначення та порушення порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок (стаття 561 та стаття 1869).

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу.».

3. Визнати таким, що втратив чинність Закон України від 23 грудня 1998 року № 353-XIV «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 5 – 6, ст. 46 із наступними змінами).

4. До приведення інших нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

5. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття відповідно до своїх повноважень нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради                                                                                                                                   А. ПАРУБІЙ

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України

«Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

 

1. Розробник:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, головний розробник Міністерство аграрної політики та продовольства України.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Відбувається становлення і стрімкий розвиток нової геоінформаційної індустрії з великими обсягами продукції та послуг, що потребує законодавчого визначення державної політики в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Результати топографо-геодезичної і картографічної діяльності створюються, в переважній більшості в цифровому форматі, та використовуються для національного та міського планування, розумних міст (Smart Cities), оперативного реагування і захисту при виникненні надзвичайних ситуацій, при веденні Державного земельного кадастру та кадастрів природних ресурсів, банків (баз) геопросторових даних, геоінформаційних систем, туризму, для використання в формуванні аграрної політики, для просторової оцінки запасів води та енергоресурсів, транспортного планування та управління, охорони навколишнього природного середовища і в багатьох інших секторах економіки та сферах суспільного життя.

Разом з тим, і рішення про набуття асоційованого членства в Європейському Союзі та підготовка до вступу в Північноатлантичний союз зумовлюють необхідність гармонізації українського законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності з європейським, адаптації до стандартів ISO щодо якості та форматів обміну геопросторових даних, модернізації державної геодезичної мережі та системи відліку згідно з вимогами Європейського Союзу.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України і на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. (044) 278-81-71, факс (044) 278-76-02, e-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03680, МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел.: (044) 249 96 97, e-mail: topomaps@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. (044) 286 47 11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua

 

 

 Перший заступник Міністра                                                                                                        Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Топографо-геодезична і картографічна діяльність значною мірою визначає довгостроковий економічний розвиток держави та забезпечує підвищення рівня управління економікою та науково-технологічного потенціалу інших сфер діяльності.

Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» є основним нормативно-правовим актом, відповідно до якого здійснюється топографо-геодезична і картографічна діяльність в Україні. Переважна більшість нормативно-правових актів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності сьогодні зорієнтовані на застосуванні технологій, які вже не використовуються, або використовуються в комплексі з новітніми технологіями.

Результати топографо-геодезичної і картографічної діяльності створюються, в переважній більшості в цифровому форматі, та використовуються для національного та міського планування, розумних міст (SmartCities), оперативного реагування і захисту при виникненні надзвичайних ситуацій, при веденні Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру та кадастрів природних ресурсів, банків (баз) геопросторових даних, геоінформаційних систем, туризму, для використання в формуванні аграрної політики, для просторової оцінки запасів води та енергоресурсів, транспортного планування та управління, охорони навколишнього природного середовища і в багатьох інших секторах економіки. Відбувається становлення і стрімкий розвиток нової геоінформаційної індустрії з великими обсягами продукції та послуг, що потребує законодавчого визначення державної політики в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Разом з тим, і рішення про набуття асоційованого членства в Європейському Союзі та підготовка до вступу в Північноатлантичний союз зумовлюють необхідність гармонізації українського законодавства в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності з європейським, адаптації до стандартів ISO щодо якості та форматів обміну геопросторових даних, модернізації Державної геодезичної мережі та системи відліку згідно з вимогами Європейського Союзу.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою цього законопроекту є удосконалення правового регулювання топографо-геодезичної і картографічної діяльності шляхом прийняття нового Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

Прийняття нового Закону сприятиме удосконаленню єдиної державної політики в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, ефективному прийняттю управлінських рішень органами державної влади, здійсненню державного геодезичного нагляду та визначенню саморегулівної ролі у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, встановленню чіткого переліку видів топографо-геодезичних та картографічних робіт, складових Державної геодезичної мережі і геодезичних мереж спеціального призначення.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Конституція України, Земельний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Цивільний кодекс України, закони України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акту не потребує додаткових бюджетних витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акту потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством оборони України, Державним космічним агентством України, Державною регуляторною службою України, Національною академією наук України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акту не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не впливає на регіональний розвиток.

61.Запобігання дискримінації

У проекті акту відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект акту не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті акту відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Для громадського обговорення проект розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики(minagro.gov.ua) та Держгеокадастру (land.gov.ua).

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект акту не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акту не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття проекту акту сприятиме підвищенню ефективності прийняття управлінських рішень органами державної влади, підвищенню якості результатів топографо-геодезичної і картографічної діяльності, вдосконаленню правових підстав топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Проект акту не впливатиме на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання та держави.

Законопроект відповідає вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності.

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі та наведені у таблиці:

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Підвищення ефективності прийняття управлінських рішень органами державної влади, підвищення якості результатів топографо-геодезичної і картографічної діяльності, вдосконалення правових підстав топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Вплив на корупційні можливості.

Вплив на позиції України у міжнародних рейтингах та виконання міжнародних зобов’язань.

Додаткові витрати відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

Забезпечення законних прав та інтересів суб’єктів господарювання на отримання інформації.

Забезпечення високоякісними і достовірними даними та послугами в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Запроваджується експертиза платна

Інтереси фізичних осіб

 

Забезпечення законних прав та інтересів фізичних осіб на отримання інформації.

 

Додаткові витрати відсутні

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту сприятиме удосконаленню нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, визначить перелік топографо-геодезичних і картографічних робіт та складових Державної геодезичної мережі, підвищить якість результатів топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

 

 В. о. Голови Державної служби України з питань 

           геодезії, картографії та кадастру                                                                                                        О. К. Колотілін

Аналіз регуляторного впливу

проекту Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

 

І. Визначення проблеми

Розвиток Державної геодезичної мережі, її розширення, впровадження геодезичних мереж спеціального призначення, зміна подання результатів топографо-геодезичної і картографічної діяльності державної системи картографування в переважній більшості в цифровому форматі в інтересах економіки, оборони та національної безпеки країни, впровадження сучасних методів та новітніх технологій у виробництво геодезичної та картографічної продукції, зорієнтованих на застосування сучасних геопросторових даних, геоінформаційних систем, супутникових методів визначення координат зумовило передумови для розроблення нового Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

Прийняття нового закону сприятиме встановлення єдиної державної політики в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, ефективного прийняття управлінських рішень органами державної влади.

Зокрема законопроектом:

конкретизовано учасників державних фондів геопросторових даних, порядок користування топографо-геодезичними та картографічними матеріалами;

докладно викладена інформація про систему геодезичного відліку (координат, висот і прискорення вільного падіння);

надано визначення правової охорони власності на результати топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

конкретизовано основні завдання та здійснення організації державного геодезичного нагляду та державного обліку, реєстрації та експертизи топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів, завдання здійснення саморегулювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, картографічної основи для кадастрів природних ресурсів, банків (баз) геопросторових даних та геоінформаційних систем, ведення Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, реєстрації апаратури супутникових радіонавігаційних систем тощо.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання законопроекту є:

підвищення ефективності прийняття управлінських рішень органами державної влади із застосуванням геопросторових даних і геоінформаційних технологій в системах підтримки управлінських рішень органів державної влади, місцевого самоврядування в економічній, соціальній, екологічній, оборонній, науковій сферах;

встановлення правових підстав створення, функціонування та розвитку державних фондів геопросторових даних, спрямованих на забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень органами державної влади та місцевого самоврядування;

вдосконалення правових підстав на виключні майнові права та право власності на результати топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

підвищення якості результатів топографо-геодезичної і картографічної діяльності та вдосконалення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутність належного державного регулювання.

 

Альтернатива 2

Прийняття нового Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

 

Підвищення ефективності прийняття управлінських рішень органами державної влади.

Встановлення правових підстав створення, функціонування та розвитку державних фондів геопросторових даних.

Підвищення якості результатів топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Вдосконалення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Інші способи, що не передбачають розроблення та прийняття зазначеного законопроекту є неприйнятними, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить передусім у правовій площині.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Проблема не вирішується

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Прийняття нового  Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Підвищення якості результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Проблема не справляє вплив на сферу інтересів громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

7999

7999

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100

х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Прийняття нового Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

Удосконалення єдиної державної політики в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, ефективне прийняття управлінських рішень органами державної влади, здійснення державного геодезичного нагляду та визначенню саморегулівної ролі у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Відсутні

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

1

Проблема продовжує існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Прийняття нового Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

4

Проблема вирішується у повному обсязі

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Відсутні

Проблема продовжує існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Прийняття нового Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

Встановлюються єдині права, правила та обов’язки суб’єктів топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

У разі прийняття проекту акта, громадяни та суб’єкти господарювання не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат

У разі прийняття цього регуляторного акта задекларована ціль буде досягнута повною мірою

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Така альтернатива є неприйнятною, тому що проблема не вирішується

Відсутність регулювання проблеми

Альтернатива 2

Викладення  Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» у новій редакції

У разі прийняття регуляторного акта, для держави вигода полягатиме в удосконаленні нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. Тому обраною альтернативою вирішення проблеми є розроблення регуляторного акта.

 

При виникненні змін у  законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акту відсутній, адже його  впровадження відповідає чинному законодавству..

      

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно:

заінтересованим органам державної влади погодити та прийняти запропонований Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»;

забезпечити інформування суб’єктів господарювання та громадськості про встановлені цим Законом вимоги шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет – на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики та Держгеокадастру.

У разі прийняття нового Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» встановлюються єдині і чіткі правові підстави топографо-геодезичної і картографічної діяльності, визначення топографо-геодезичних і картографічних робіт, що виконуються в інтересах забезпечення обороноздатності України, встановлення складових Державної геодезичної мережі підвищення якості результатів топографо-геодезичної і картографічної діяльності тощо.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних відсутні.

Положеннями законопроекту не передбачено створення будь-яких центральних органів виконавчої влади або структурних підрозділів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів у сфері топографо-геодезичної картографічної діяльності.

У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основні показники результативності регуляторного акта:

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів – не прогнозується;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – усі суб’єкти господарювання, які виконують топографо-геодезичні
і картографічні роботи;

розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами не змінюватиметься;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акта – вище середнього.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено після набрання ним чинності шляхом збору статистичних даних.

Повторне відстеження буде виконано через рік після набрання чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань за аналізом якісних показників дії цього акта такі питання будуть врегульовані через внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Кількісні та якісні значення показників результативності акта будуть порівнюватися із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

 

В. о. Голови Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру                                                                                                                                                                       О. К. КолотілінOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux