портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 11 листопада 2016

Проект Закону України "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

Про Національну інфраструктуру геопросторових даних

 

Цей Закон встановлює загальні правові основи створення, функціонування та розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних, спрямованої на забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень органами державної влади та місцевого самоврядування, задоволення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації, інтегрування в глобальну і європейську інфраструктури геопросторових даних.

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

адміністратор Національної інфраструктури геопросторових даних (далі - адміністратор) – державне унітарне підприємство, визначене центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, та віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи зі створення, впровадження програмного забезпечення Національної інфраструктури геопросторових даних, відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист відомостей, що містяться у системі;

базові геопросторові дані – сукупність загальнодоступних стандартизованих геопросторових даних як уніфікованої основи для інтегрування та спільного використання в геоінформаційних системах геопросторових даних;

виробник геопросторових даних – орган державної влади, орган місцевого самоврядування або будь-яка юридична особа, яка здійснює створення геопросторових даних та метаданих;

геоінформаційні ресурси – сукупність інформаційних банків та баз геопросторових даних і метаданих, сервісів геопросторових даних;

геопортал Національної інфраструктури геопросторових даних – сукупність інтернет-засобів та сервісів геопросторових даних, що підтримує метадані про геоінформаційні ресурси і забезпечує доступ до них з використанням Інтернету;

інтегрування геопросторових даних – об’єднання даних про геопросторові об’єкти, одержаних з різних джерел;

інтероперабельність – здатність геопросторових даних, метаданих, технічних та програмних засобів Національної інфраструктури геопросторових даних до функціональної та інформаційної взаємодії;

користувач – будь-яка фізична або юридична особа, яка використовує геопросторові дані;

метадані – інформація про геопросторові дані та сервіси геопросторових даних;

Національна інфраструктура геопросторових даних – система, що включає організаційну структуру, технічні та програмні засоби, базові та профільні геопросторові дані, метадані та бази метаданих, сервіси геопросторових даних, технічні регламенти, норми, правила і стандарти з питань виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних, які є доступними на території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони;

профільні геопросторові дані – тематичні геопросторові дані, створені з використанням базових геопросторових даних;

сервіси геопросторових даних – програмно-технічні засоби, за допомогою яких надаються у використання та здійснюються операції з оброблення геопросторових даних.

2. Термін "геопросторові дані" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" і Законі України "Про Державний земельний кадастр".

3. Термін "інформаційна система" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

4. Терміни "геоінформаційна система" та "геопросторовий об’єкт" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про Державний земельний кадастр".

Стаття 2. Принципи створення та функціонування Національної інфраструктури геопросторових даних

1. Національна інфраструктура геопросторових даних створюється та функціонує на таких принципах:

актуальності, достовірності, повноти, цілісності, точності, обґрунтованості, офіційності геопросторових даних;

інтеграції базових та профільних геопросторових даних Національної інфраструктури геопросторових даних;

інтероперабельності;

етапності у створенні Національної інфраструктури геопросторових даних;

безстроковості функціонування Національної інфраструктури геопросторових даних;

відкритості та доступності базових геопросторових даних і метаданих.

Стаття 3. Правове регулювання Національної інфраструктури геопросторових даних

Правове регулювання Національної інфраструктури геопросторових даних здійснюється Конституцією України, Земельним кодексом України, Водним кодексом України, Лісовим кодексом України, Законами України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", "Про Державний земельний кадастр", "Про землеустрій", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про стандартизацію", "Про космічну діяльність", цим Законом, іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та нормативно-правовими актами, що регулюють відносини з питань Національної інфраструктури геопросторових даних.

Стаття 4. Загальні засади створення геопросторових даних та метаданих

1. Геопросторові дані Національної інфраструктури геопросторових даних створюються, оновлюються, обробляються, зберігаються та постачаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Геопросторові дані, які створені на замовлення органів державної влади, метадані та бази метаданих є власністю держави та підлягають обов’язковій передачі адміністратору у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Геопросторові дані, які створені на замовлення органів місцевого самоврядування, є комунальною власністю та підлягають обов’язковій передачі адміністратору у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4. Право власності на геопросторові дані, які створені на замовлення інших осіб, належать таким замовникам, якщо інше не встановлено законодавством та/або договорами на створення геопросторових даних.

5. Геопросторові дані національної інфраструктури геопросторових даних створюються, оновлюються, обробляються, зберігаються та постачаються в системах координат, установлених Кабінетом Міністрів України.

РОЗДІЛ II

СКЛАД НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

Стаття 5. Складові Національної інфраструктури геопросторових даних

1. Організаційну структуру Національної інфраструктури геопросторових даних складають:

1) Кабінет Міністрів України;

2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

4) держателі геопросторових даних;

5) виробники геопросторових даних;

6) адміністратор національної інфраструктури геопросторових даних.

2. Склад базових геопросторових даних визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та повинен включати відомості про:

1) координатно-просторову основу геопросторових даних;

2) державний кордон України, межі адміністративно-територіальних одиниць;

3) гідрографічні об’єкти та гідротехнічні споруди;

4) населені пункти та їх вулично-дорожню мережу;

5) промислові, сільськогосподарські та соціально-культурні об’єкти;

6) будівлі та споруди;

7) автомобільні дороги;

8) залізниці;

9) інженерні комунікації;

10) аеропорти, морські та річкові порти;

11) рослинний покрив та ґрунти;

12) межі земельних ділянок;

13) реєстри вулиць та адреси об’єктів на території населених пунктів;

14) географічні назви;

15) цифрову модель рельєфу;

16) ортофотоплани, ортофотокарти, аеро- і космічні знімки та результати робіт з дистанційного зондування Землі.

3. Базові геопросторові дані не повинні містити відомостей, що становлять державну таємницю, а також іншу інформацію, доступ до якої обмежено відповідно до законодавства.

4. До профільних геопросторових даних належать геопросторові дані, що виробляються з використанням базових геопросторових даних, відповідають вимогам порядку ведення Національної інфраструктури геопросторових даних  та метадані про які включено до Національної інфраструктури геопросторових даних.

5. Метадані та бази метаданих містять довідкову інформацію про склад, структуру, якість, територіальне охоплення, функції, умови використання геопросторових даних і сервісів геопросторових даних та можуть містити іншу довідкову інформацію.

Стаття 6. Створення, функціонування та розвиток Національної інфраструктури геопросторових даних

1. Створення, функціонування та розвиток Національної інфраструктури геопросторових даних забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, який є держателем цієї системи.

2. У Національній інфраструктурі геопросторових даних створюється та обслуговується адміністратором мережа загальнодержавних, регіональних і місцевих, галузевих і міжгалузевих геопорталів з такими сервісами геопросторових даних:

1) сервіси пошуку, що забезпечують виявлення геопросторових даних та сервісів геопросторових даних в інформаційних мережах;

2) сервіси перегляду геопросторових даних, інформації про характеристики геопросторових об’єктів та змісту метаданих;

3) сервіси доступу, що забезпечують безпосередній доступ до геопросторових даних або отримання їх копій;

4) сервіси координатних операцій, що забезпечують трансформування та перетворення координат геопросторових даних з однієї системи координат або картографічної проекції в іншу.

3. До повноважень адміністратора, який здійснює свою діяльність відповідно до порядку ведення Національної інфраструктури геопросторових даних, належить:

1) приймання та контроль метаданих на геопросторові дані та їх розміщення на геопорталі Національної інфраструктури геопросторових даних;

2) забезпечення приймання та контролю базових геопросторових даних та їх розміщення на геопорталі Національної інфраструктури геопросторових даних;

3) створення та супроводження програмного забезпечення для функціонування та розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних;

4) здійснення технічного і технологічного забезпечення Національної інфраструктури геопросторових даних;

5) здійснення збереження та захисту відомостей Національної інфраструктури геопросторових даних;

6) забезпечення створення та обслуговування сервісів геопросторових даних;

7) забезпечення доступу користувачів до геопросторових даних та метаданих.

4. Порядок ведення Національної інфраструктури геопросторових даних встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5. Адміністратор за згодою держателя геопросторових даних:

1) здійснює перетворення у електронний вигляд геопросторових даних, що містяться на паперових носіях;

2) створює геопросторові дані та метадані;

3) здійснює оброблення та оновлення профільних геопросторових даних та метаданих;

4) надає базові геопросторові дані та метадані користувачам у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6. Держатель геопросторових даних:

1) замовляє створення геопросторових даних та метаданих;

2) забезпечує оновлення та ведення геопросторових даних та метаданих;

3) використовує геопросторові дані та метадані у складі Національної інфраструктури геопросторових даних для реалізації своїх повноважень;

4) забезпечує актуальність, достовірність, обґрунтованість та офіційність геопросторових даних та метаданих;

5) забезпечує доступ користувачів до геопросторових даних відповідно до порядку ведення Національної інфраструктури геопросторових даних.

6) забезпечує надання геопросторових даних та метаданих адміністратору.

7. Виробники геопросторових даних здійснюють свою діяльність відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових з питань Національної інфраструктури геопросторових даних, виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних.

8. Відносини держателів та виробників геопросторових даних та метаданих регулюються законодавством або договором.

Стаття 7. Доступ до геопросторових даних та метаданих

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, організовує доступ користувачів до геопросторових даних та метаданих і сервісів геопросторових даних та захист інтересів держателів геопросторових даних.

2. Геопросторові дані та метадані надаються органам державної влади та органам місцевого самоврядування для реалізації своїх повноважень на безоплатній основі.

3. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам забороняється передавати геопросторові дані та метадані іншим особам, якщо це не передбачено умовами користування.

4. Держателі геопросторових даних можуть обмежити доступ до геопросторових даних та метаданих відповідно до законодавства.

РОЗДІЛ III

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

Стаття 8. Органи, що здійснюють державне управління у сфері національної інфраструктури геопросторових даних

1. Державне управління у сфері національної інфраструктури геопросторових даних здійснюють відповідно до наданих повноважень:

1) Кабінет Міністрів України;

2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

4) Міністерство оборони України;

5) інші центральні та місцеві органи виконавчої влади;

6) органи місцевого самоврядування.

Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України з питань національної інфраструктури геопросторових даних

1. Кабінет Міністрів України з питань Національної інфраструктури геопросторових даних:

1) затверджує державні цільові програми з питань Національної інфраструктури геопросторових даних;

2) визначає порядок ведення Національної інфраструктури геопросторових даних;

3) визначає порядок діяльності адміністратора Національної інфраструктури геопросторових даних;

4) забезпечує проведення цінової політики з питань Національної інфраструктури геопросторових даних;

5) приймає технічні регламенти з питань Національної інфраструктури геопросторових даних;

6) вирішує інші питання з питань Національної інфраструктури геопросторових даних відповідно до закону.

2. Порядок ведення Національної інфраструктури геопросторових затверджується Кабінетом Міністрів України та встановлює положення, які:

1) регулюють порядок створення, оброблення, оновлення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних та метаданих;

2) регулюють порядок взаємодії держателів, виробників, користувачів геопросторових даних та адміністратора;

3) встановлюють склад базових геопросторових даних про геопросторові об’єкти Національної інфраструктури геопросторових даних;

4) визначають види базових та профільних геопросторових даних, виробництво та постачання яких організовують центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

5) визначають види базових та профільних геопросторових даних, доступ до яких забезпечують держателі;

6) визначають строки оновлення геопросторових даних.

Стаття 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, належить:

1) формування державної політики у сфері створення, функціонування та розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних;

2) розроблення технічних регламентів та надання пропозицій щодо розроблення стандартів з питань Національної інфраструктури геопросторових даних;

3) нормативно-правове та нормативно-технічне забезпечення з питань Національної інфраструктури геопросторових даних, виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних;

4) розроблення державних цільових програм з питань Національної інфраструктури геопросторових даних;

5) вирішення інших питань з питань Національної інфраструктури геопросторових даних відповідно до цього закону

Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, належить:

1) участь у формуванні та реалізації державної політики з питань Національної інфраструктури геопросторових даних;

2) участь у розробленні і виконанні державних цільових програм, регіональних та місцевих програм з питань Національної інфраструктури геопросторових даних;

3) забезпечення створення, розвитку та функціонування Національної інфраструктури геопросторових даних;

4) виконання функцій держателя базових геопросторових даних Національної інфраструктури геопросторових даних;

5) забезпечення координації діяльності з питань Національної інфраструктури геопросторових даних;

6) надання пропозицій щодо розроблення стандартів з питань Національної інфраструктури геопросторових даних;

7) організація виконання робіт із оцінки відповідності та сертифікації геопросторових даних;

8) призначення адміністратора Національної інфраструктури геопросторових даних;

9) організація діяльності адміністратора Національної інфраструктури геопросторових даних з виробництва базових геопросторових даних, створення і підтримання геопорталів;

10) забезпечення створення технічних та програмних засобів Національної інфраструктури геопросторових даних;

11) розроблення технічних регламентів з питань Національної інфраструктури геопросторових даних

12) розроблення нормативно-правових та нормативно-технічних актів з питань Національної інфраструктури геопросторових даних, з виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних;

13) здійснення контролю за виробництвом, оновленням, обробленням, зберіганням, постачанням та використанням геопросторових даних;

14) участь у міжнародному співробітництві з питань Національної інфраструктури геопросторових даних;

15) вирішення інших питань у сфері національної інфраструктури геопросторових даних відповідно до цього закону.

Стаття 12. Повноваження Міністерства оборони України та інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань Національної інфраструктури геопросторових даних

1. Міністерство оборони України бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, розробленні та виконанні державних цільових програм з питань Національної інфраструктури геопросторових даних, у взаємодії із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, організовує виробництво базових геопросторових даних та створення засобів Національної інфраструктури геопросторових даних з метою забезпечення національної безпеки та оборони держави відповідно до законодавства;

2. До повноважень інших центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань Національної інфраструктури геопросторових даних належить:

1) внесення пропозицій щодо формування державної політики з питань Національної інфраструктури геопросторових даних і забезпечення її реалізації;

2) участь у розробленні та виконанні державних цільових програм з питань Національної інфраструктури геопросторових даних;

3) виконання відповідних регіональних та місцевих програм з питань Національної інфраструктури геопросторових даних;

4) організація у взаємодії із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, виробництва профільних геопросторових даних для відповідної галузі;

5) забезпечення надання базових геопросторових даних та метаданих адміністратору національної інфраструктури геопросторових даних;

6) забезпечення надання актуальних даних адміністратору Національної інфраструктури геопросторових даних, необхідних для оновлення базових геопросторових даних;

7) забезпечення доступу до відкритих профільних геопросторових даних, визначених у порядку ведення Національної інфраструктури геопросторових даних.

8) виконання функцій держателя профільних геопросторових даних для відповідної галузі або території для Національної інфраструктури геопросторових даних;

9) організація виконання робіт з виробництва галузевих геоінформаційних ресурсів, створення і підтримання геопорталів у взаємодії із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

10) вирішення інших питань Національної інфраструктури геопросторових даних відповідно до законодавства.

2. До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері національної інфраструктури геопросторових даних належить:

1) внесення пропозицій щодо формування державної політики з питань Національної інфраструктури геопросторових даних і забезпечення її реалізації;

2) затвердження відповідних місцевих програм з питань Національної інфраструктури геопросторових даних та контроль за їх виконанням;

3) участь у розробленні та виконанні державних цільових програм з питань Національної інфраструктури геопросторових даних;

4) виконання функцій держателя базових та профільних геопросторових даних для відповідної території для Національної інфраструктури геопросторових даних;

5) забезпечення надання метаданих і актуальних даних адміністратору Національної інфраструктури геопросторових даних, необхідних для оновлення базових геопросторових даних;

7) забезпечення доступу до відкритих профільних геопросторових даних Національної інфраструктури геопросторових даних для відповідної території, визначених у порядку ведення Національної інфраструктури геопросторових даних.

8) вирішення інших питань Національної інфраструктури геопросторових даних відповідно до законодавства.

Стаття 13. Координація діяльності з питань Національної інфраструктури геопросторових даних

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, організовує і координує діяльність, пов’язану зі створенням, функціонуванням і розвитком Національної інфраструктури геопросторових даних, виробництвом, оновленням, обробленням, зберіганням, постачанням та використанням геопросторових даних.

2. З метою забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади при центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, утворюється Координаційна рада з питань Національної інфраструктури геопросторових даних, як консультативно-дорадчий орган.

3. Основні завдання Координаційної ради з питань Національної інфраструктури геопросторових даних:

1) надання рекомендацій з питань функціонування та розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних, виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних;

2) підготовка пропозицій щодо вдосконалення організаційних і технічних аспектів функціонування Національної інфраструктури геопросторових даних.

4. Рекомендації та пропозиції Координаційної ради з питань Національної інфраструктури геопросторових даних, її план роботи на відповідний календарний рік і звіт про діяльність за попередній рік оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

5. Очолює Координаційну раду з питань Національної інфраструктури геопросторових даних керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Голова Координаційної ради з питань Національної інфраструктури геопросторових даних призначає заступника голови з числа її членів. Інформація про склад Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

До складу Ради входять представники:

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

Міністерства оборони України;

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв’язку;

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері космічної діяльності;

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності.

інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, установ та організацій.

РОЗДІЛ  IV

ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

Стаття 14. Види робіт із створення і розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних

1. Роботи із створення і розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних включають:

1) виробництво, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних і метаданих;

2) розроблення і постачання геоінформаційних сервісів та геоінформаційних систем різного значення;

3) створення технічних та програмних засобів;

4) створення і підтримання геопорталів;

5) проведення сертифікації, оцінки відповідності та науково-технічної експертизи якості геопросторових даних і метаданих;

6) виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із створення баз геопросторових даних, баз та каталогів метаданих, сервісів геопросторових даних, геоінформаційних систем та геопорталів;

7) розроблення технічних регламентів і стандартів у сфері виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних, сервісів геопросторових даних і метаданих;

8) створення іншої продукції з питань Національної інфраструктури геопросторових даних.

Стаття 15. Фінансування робіт Національної інфраструктури геопросторових даних

1. Фінансування робіт із створення, функціонування та розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів установ, організацій та підприємств, замовників робіт відповідно до укладених договорів та інших джерел, не заборонених законом.

2. Обсяг коштів державного бюджету, що спрямовується на створення, функціонування та розвиток Національної інфраструктури геопросторових даних, щорічно визначається у Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік, враховуючи фінансові можливості.

РОЗДІЛ V

КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОПСТОРОВИХ ДАНИХ

Стаття 16. Здійснення контролю з питань Національної інфраструктури геопросторових даних

1. Контроль з питань Національної інфраструктури геопросторових даних здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, шляхом постійного моніторингу виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних у складі Національної інфраструктури геопросторових даних з метою виявлення порушень встановленого порядку їх виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання.

За результатом моніторингу виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних у складі Національної інфраструктури геопросторових даних та виявлення порушень встановленого порядку виробниками та держателями геопросторових даних центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, проводяться камеральні перевірки виробників та держателів геопросторових даних.

У разі, коли у результаті проведеної камеральної перевірки виробників та держателів геопросторових даних виявлено порушення встановленого порядку виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, вживаються заходи щодо негайного повідомлення про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів а також заінтересованих осіб. 

2. За результатами проведення перевірок виробників та держателів геопросторових даних центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, приймає вмотивоване рішення про:

1) тимчасове блокування геопросторових даних, наданих з порушенням порядку їх виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання;

2) притягнення до адміністративної відповідальності виробника та держателя геопросторових даних у випадку порушення порядку їх виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання;

3) направлення до відповідної кваліфікаційної комісії подання про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника, інженера-геодезиста кваліфікаційного сертифіката (його анулювання).

3. Адміністратор у день надходження рішення, передбаченого пунктом 1 частини другої цієї статті, забезпечує його негайне виконання.

Рішення, передбачені пунктами 2, 3 цієї частини, виконуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, невідкладно, але не пізніше 30 календарних днів з дня його прийняття.

4. Порядок проведення постійного моніторингу виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних у складі Національної інфраструктури геопросторових даних та камеральних перевірок визначається центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства про Національну інфраструктуру геопросторових даних

1. Порушення законодавства з питань Національної інфраструктури геопросторових даних тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно із законом.

2. Відповідальність за правопорушення з питань Національної інфраструктури геопросторових даних несуть особи, винні у:

порушенні норм, правил, стандартів під час виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних і метаданих;

порушенні умов надання адміністратору Національної інфраструктури геопросторових даних базових геопросторових даних та метаданих.

РОЗДІЛ  VІ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

Стаття 18. Участь держави у міжнародному співробітництві з питань Національної інфраструктури геопросторових даних

1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань Національної інфраструктури геопросторових даних відповідно до норм міжнародного права.

2. У разі коли міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.

РОЗДІЛ VIІ

ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім статті 15 щодо витрат державного та місцевих бюджетів, яка набирає чинності з 1 січня 20__ року.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

доповнити статтею 1868 такого змісту:

"Стаття 1868. Порушення порядку виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних у складі Національної інфраструктури геопросторових даних

Неподання адміністратору Національної інфраструктури геопросторових даних геопросторових даних та метаданих або подання їх недостовірними, не в повному обсязі; порушення порядку виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб - від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення порядку використання геопросторових даних з обмеженим доступом - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

доповнити статтею 24421 такого змісту:

 "Стаття 24421. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства з питань Національної інфраструктури геопросторових даних (стаття 1868).

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу.";

підпункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності (стаття 1868);";

2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

доповнити статтею 2702 такого змісту:

"Стаття 2702. Порушення порядку виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних у складі Національної інфраструктури геопросторових даних

1. Умисне подання адміністратору Національної інфраструктури геопросторових даних недостовірних геопросторових даних та метаданих –

карається штрафом від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, -

караються штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.";

3) абзаци четвертий та п’ятий частини першої статті 1 Закону України "Про Державний земельний кадастр" викласти у такій редакції:

"геоінформаційна система − інформаційна система, що забезпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання, візуалізацію та постачання геопросторових даних;

геопросторовий об’єкт − об’єкт, що характеризується певним місцеположенням на Землі і визначений у встановленій системі просторово-часових координат;".

3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття відповідно до своїх повноважень нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                А. ПАРУБІЙ

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних"

 

1. Розробник

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2. Стислий виклад змісту проекту

Проект Закону України "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних" розроблено відповідно до Концепції проекту Закону України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1021-р.

Проект закону розроблено з метою встановлення правових основ створення, функціонування та розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних, забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень органами державної влади та місцевого самоврядування, виключення дублювання робіт та витрат державного бюджету на створення геопросторових даних на усіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування, інтегрування України до європейської та глобальної інфраструктури геопросторових даних.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект Закону України "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних", пояснювальну записку, порівняльну таблицю та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (minagro.gov.ua) та офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (land.gov.ua).

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій направляти на адресу

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 24, тел.: 278-81-71, факс: 278-76-02, info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03680, МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел.: (044) 249 96 97; topomaps@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел.: 2864711 inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

 

 

 

 Перший заступник Міністра 

 аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних" розроблено відповідно до Концепції проекту Закону України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1021-р.

Статтею 8 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" встановлено, що створення, розвиток та забезпечення функціонування Національної інфраструктури геопросторових даних належить до компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. Відповідно до Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, ці функції покладені на Держгеокадастр.

Разом з тим, положення Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" не визначають принципи і напрями реалізації єдиної державної політики у сфері створення, функціонування та розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних,не врегульовують діяльність з виробництва, оброблення, зберігання, постачання та використання будь-яких даних, що можуть мати географічну (просторову) прив’язку.

Розроблення законопроекту "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних" зумовлено необхідністю встановити правові основи діяльності зі створення, функціонування та розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних, виробництва, оброблення, оновлення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних, інтегрування геопросторових даних, які створюються різними органами державної влади і місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання усіх форм власності на єдиній геодезичній і картографічній основі за єдиними технічними регламентами і стандартами, забезпечення широкого доступу до геопросторових даних, розвитку ринку сучасної геоінформаційної продукції і геоінформаційних послуг відповідно до рекомендацій Директиви 2007/2/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 14 березня 2007 року із запровадження інфраструктури просторової інформації у Європейському Союзі(INSPIRE).

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону України "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних" розроблено з метою законодавчого визначення єдиної державної політики у сфері створення, функціонування та розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних, спрямованої на забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень органами державної влади та місцевого самоврядування, виключення дублювання робіт та витрат державного бюджету на створення геопросторових даних на усіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування, задоволення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації, інтегрування України до європейської та глобальної інфраструктури геопросторових даних.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Конституція України, Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Лісовий кодекс України, Закони України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", "Про Державний земельний кадастр", "Про землеустрій", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про стандартизацію", "Про космічну діяльність".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних" не потребує додаткових коштів державного бюджету.

Геопросторові дані створюються за результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності, створення державних кадастрів усіх видів та моніторингу навколишнього природного середовища, передбачених видатками Державного бюджету на відповідний рік, враховуючи фінансові можливості.

Відповідно до статті 21 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" загальнодержавні топографо-геодезичні і картографічні роботи фінансуються за рахунок Державного бюджету України.

Фінансування робіт із створення, функціонування та розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів установ, організацій та підприємств, замовників робіт відповідно до укладених договорів та інших джерел, не заборонених законом.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект закону потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством оборони України, Державним космічним агентством України, Державною регуляторною службою України, Національною академією наук України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект закону стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць та впливає на регіональний розвиток.

Положення законопроекту визначають повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування зі створення, функціонування та розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних на регіональному та місцевому рівнях для забезпечення прийняття управлінських рішень.

61.Запобігання дискримінації

У проекті закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Для громадського обговорення проект розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики(minagro.gov.ua) та офіційному веб-сайті Держгеокадастру (land.gov.ua).

9.Позиція соціальних партнерів

Проект акту не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття проекту закону дозволить встановити правові та організаційні засади створення і розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних у різних сферах життєдіяльності суспільства і держави,а також виробництва, оброблення, оновлення, зберігання, постачання та використання стандартизованих геопросторових даних.

Проект акта не впливатиме на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання та держави.

Законопроект відповідає вимогам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі та наведені у таблиці:

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Реалізація державної політики у сфері створення і розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних,встановити принципи створення та функціонування Національної інфраструктури геопросторових даних.

Виключення дублювання робіт та витрат державного бюджету на створення геопросторових даних на усіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування.

Вплив на позиції України у міжнародних рейтингах та виконання міжнародних зобов’язань.

Додаткові витрати відсутні

Інтереси фізичних та юридичних осіб

Забезпечення доступу до високоякісних і достовірних геопросторових даних, створених на єдиній геодезичній і картографічній основах за єдиними стандартами і технічними регламентами

Додаткові витрати відсутні

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту забезпечить встановлення правових основ створення, функціонування та розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних,сприятиме забезпеченню потреб суспільства у всіх видах географічної інформації, прийняттю ефективних управлінських рішень, скороченню витрат бюджетів усіх рівнів, підвищенню ефективності застосування геопросторових даних та геоінформаційних технологій у сфері земельних відносин, розвитку територій, будівництва та інженерних вишукувань, екології, навігації, оборони та безпеки держави, інтегруванню України у європейську та глобальну інфраструктури геопросторових даних.

 

 

В. о. Голови Державної служби

України з питань геодезії, картографії та кадастру                                                                                                                                    О.М. Цвях

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних"

 

І. Визначення проблеми

Розвиток геоінформаційних систем, цифрових технологій отримання та реєстрації геопросторових даних, а також особливе значення географічної інформації для транспортно-навігаційних систем, кадастрів нерухомості, природоохоронної діяльності, управління розвитком територій та військової сфери сприяли перетворенню геопросторових даних у стратегічно важливий геоінформаційний ресурс, становленню і розвитку нової геоінформаційної індустрії з великими обсягами продукції та послуг.

На цей час геоінформаційні ресурси в державному секторі створюються за відомчим принципом без узгодженої технологічної політики та єдиних методичних засад і технічних регламентів. Процеси збирання, вимоги до структури, складу та якості геопросторових даних не координуються, дані реєструються з використанням різних масштабів, систем класифікації та програмно-технологічних засобів. Нескоординована діяльність призводить до неузгодженості інформаційних потоків і дублюванню дорогих та трудомістких вишукувальних робіт із збирання і формування даних, збільшення витрат при зниженні якості та цінності інформації.

Статтею 8 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" встановлено, що створення, розвиток та забезпечення функціонування Національної інфраструктури геопросторових даних належить до компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. Відповідно до Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, ці функції покладені на Держгеокадастр.

Враховуючи, що положення Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" не поширюються на виробництво, оброблення, зберігання, постачання та використання будь-яких даних, що можуть мати географічну (просторову) прив’язку, на цей час немає будь-якого законодавчого або нормативно-правового акта, який врегульовує сферу діяльності зі створення, функціонування та розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних, а також виробництва, оброблення, оновлення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних, інтегрування геопросторових даних, які створюються різними органами державної влади і місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання усіх форм власності.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

 

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання питання інтегрування геопросторових даних, які створюються різними органами державної влади і місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання усіх форм власності та забезпечення доступу органів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання усіх форм власності до високоякісних і достовірних геопросторових даних.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання законопроекту є:

встановлення правових підстав створення, функціонування та розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних, спрямованої на забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень органами державної влади та місцевого самоврядування;

виключення дублювання робіт та витрат державного бюджету на створення геопросторових даних на усіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування;

підвищення ефективності застосування геопросторових даних і геоінформаційних технологій в системах підтримки управлінських рішень органів державної влади, місцевого самоврядування в економічній, соціальній, екологічній, оборонній, науковій сферах;

інтегрування геопросторових даних, які створюються різними органами державної влади і місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання усіх форм власності на єдиній геодезичній та картографічній основі за єдиними стандартами і технічними регламентами;

забезпечення різнорівневого доступу органів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання усіх форм власності до високоякісних і достовірних геопросторових даних.

Зазначена мета досягається шляхом розроблення Закону України "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних".

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутність державного регулювання.

 

Альтернатива 2

Внесення змін до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

Внесення змін до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", який встановлює правові засади регулювання відносин у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності для забезпечення потреб держави і суспільства у геодезичних, топографічних і картографічних матеріалах, продукції, інформації, але не дозволить вирішити питання сфери виробництва, оброблення, оновлення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних.

Альтернатива 3

Прийняття Закону України "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних"

 

 

Дозволить встановити правові основи діяльності зі створення, функціонування та розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних, виробництва, оброблення, оновлення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних, інтегрування геопросторових даних, які створюються різними органами державної влади і місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання усіх форм власності на єдиній геодезичній і картографічній основах за єдиними стандартами і технічними регламентами, забезпечення доступу до високоякісних і достовірних геопросторових даних, розвитку ринку сучасної геоінформаційної продукції і геоінформаційних послуг, підняття іміджу України серед міжнародного співтовариства.

 

Інші способи, що не передбачають розроблення та прийняття зазначеного законопроекту, є неприйнятними, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить передусім у правовій площині.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Проблема не вирішується

Призведе до збільшення витрат при зниженні якості та цінності геопросторової інформації, неузгодженості інформаційних потоків та дублюванню затратних і трудомістких робіт зі збирання та формування даних, неефективності управлінських рішень органів державної влади та місцевого самоврядування, втрати позиції України серед міжнародного співтовариства

Альтернатива 2

Внесення змін до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

Проблема не вирішується

Не дозволить встановити правові основи діяльності у сфері виробництва, оброблення, оновлення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних

Альтернатива 3

Прийняття Закону України "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних"

Дозволить реалізувати державну політику у сфері створення і розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних, встановити принципи створення та функціонування Національної інфраструктури геопросторових даних,

виключити дублювання робіт та витрат державного бюджету на створення геопросторових даних на усіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування

Додаткові витрати відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Проблема не справляє вплив на сферу інтересів громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

7563

7563

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100%

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Щорічне виділення коштів державного та місцевого бюджетів для виконання робіт, податків та зборів

Альтернатива 2

Внесення змін до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

Відсутні

Щорічне виділення коштів державного та місцевого бюджетів для виконання робіт, податків та зборів

Альтернатива 3

Прийняття Закону України "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних"

Забезпечення доступу суб’єктів господарювання усіх форм власності до високоякісних і достовірних геопросторових даних

Додаткові витрати відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

0,00

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

0,00

Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

0,00

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

1

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Внесення змін до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

1

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 3

Прийняття Закону України "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних"

4

Проблема вирішується

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Щорічне виділення коштів державного та місцевого бюджетів на виконання робіт. що дублюються та витрат на створення геопросторових даних

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Внесення змін до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

Відсутні

Щорічне виділення коштів державного та місцевого бюджетів на виконання робіт. що дублюються та витрат на створення геопросторових даних

 

 

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 3

Прийняття Закону України "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних"

Реалізація державної політики у сфері створення і розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних, виключення дублювання робіт та витрат державного бюджету на створення геопросторових даних на усіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування

Додаткові витрати відсутні

Проблема вирішується

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Така альтернатива є неприйнятною, тому що проблема не вирішується

Відсутність регулювання проблеми

Альтернатива 2

Внесення змін до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

Така альтернатива є неприйнятною, тому що проблема не вирішується

Відсутність регулювання проблеми

Альтернатива 3

Прийняття Закону України "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних"

Забезпечення реалізації державної політики з питань створення і розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних, виключення дублювання робіт та витрат державного бюджету на створення геопросторових даних на усіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування, підвищення ефективності застосування геоінформаційних технологій в системах підтримки управлінських рішень органів державної влади, місцевого самоврядування, забезпечення органів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання усіх форм власності високоякісними і достовірними геопросторовими даними

При виникненні змін у  законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акту  відсутній.

       

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання проблеми, є прийняття регуляторного акта.

Проектом акта встановлюються повноваження органів, що здійснюють державне управління у сфері Національної інфраструктури геопросторових даних, пропонується затвердження Порядку ведення Національної інфраструктури геопросторових даних, яким визначаються види базових та профільних геопросторових даних, строки оновлення геопросторових даних, встановлюються вимоги до створення, оброблення, оновлення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних та метаданих.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та суб’єктів малого підприємництва відсутні.

Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Передбачається, що регуляторний акт набере чинності відповідно до законодавства.

Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати в часі.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основні показники результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного бюджету – не зміниться;

кількість суб’єктів господарювання – не обмежена;

розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання – не зміниться;

рівень поінформованості визначається на високому рівні.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта будуть порівнюватись із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

  

В. о. Голови Державної служби 

України з питань геодезії, картографії та кадастру                                                                                                                                    О.М. ЦвяхOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux