портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 14 травня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного Регламенту "Підтвердження відповідності вимог безпечності і якості до комбікормів для риби”

    

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від ______________                                                                                                                                                                                       №____    

Київ

 

Про затвердження Технічного Регламенту "Підтвердження відповідності

вимог безпечності і якості до комбікормів для риби”

 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Технічний регламент "Підтвердження відповідності вимог безпечності і якості до комбікормів для риби” (далі – Технічний регламент), що додається.

2. Призначити Міністерство аграрної політики та продовольства України відповідальним за впровадження цього Технічного регламенту та здійснення контролю за дотриманням його вимог.

3. Ця постанова набирає чинності з «___» ________________200__року.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                         М. АЗАРОВ

 

Повідомлення про оприлюднення

 проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту “Підтвердження відповідності вимог безпечності і якості до комбікормів для риби”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту " Підтвердження відповідності вимог безпечності і якості до комбікормів для риби ” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту “Підтвердження відповідності вимог безпечності і якості до комбікормів для риби ” розміщено в мережі Інтернет на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів 2013).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом одного місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: standart@minapk.gov.ua;

03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135, Інститут рибного господарства НААН,  e-mail: info@ifr.com.ua.

 

 

Заступник міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                          О.В. Сень

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

"Про затвердження Технічного регламенту “Підтвердження відповідності вимог безпечності і якості до комбікормів для риби”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Розроблення проводилось на підставі:

– Закону України "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" № 1629-IV від 18.03.04 року;

– наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 555 від 21 жовтня 2011року ”Про затвердження Тематичного плану наукових розробок у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції на 2011рік” та Протоколу від 24 листопада 2011року, №39 засідання Комітету з конкурсних торгів Міністерства аграрної політики та продовольства України.

– необхідності гармонізації вітчизняної нормативно-правової бази щодо обігу комбікормової продукції з відповідними актами Європейського Союзу; Зокрема гармонізації з Регламентом (ЄС) №1831/2003 з питань кормових добавок для використання в годівлі тварин, від 22.09.2003р., Регламентом (ЄС) №183/2005 що встановлює вимоги до гігієни кормів від 12.01.2005р., Регламентом (ЄС) №767/2009 з питань розміщення на ринку і використання комбікормів від 13.07.2009р., Регламентом (ЄС) №178/2002 про встановлення загальних принципів і правил в продовольчому праві, про створення європейського органу по безпечності харчових продуктів і про встановлення процедури забезпечення безпеки харчових продуктів від 28.01.2002р.;

– наявності значних ризиків стосовно життя та здоров’я людей, риби і довкілля, які створюватиме невідповідність комбікормової продукції для риби вимогам Технічного регламенту, що має впроваджуватися;

– необхідності запобігання недобросовісній діяльності виробників продукції (уповноважених ними осіб) або осіб, що відповідають за торгівлю або введення продукції в обіг.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення Технічного регламенту “Підтвердження відповідності вимог безпечності і якості до комбікормів для риби ” є встановлення єдиних обов’язкових вимог до комбікормової продукції для риби та до її виробництва, ведення технологічного процесу, зберігання, реалізації, правил ідентифікації, вимог до маркування продукції, охорони довкілля, а також підтвердження відповідності на основі чинного законодавства України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання основними нормативно-правовими актами та нормативними документи є:

Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»;

Закон України «Про стандартизацію»;

Закон України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»;

Закон України «Про підтвердження відповідності»;

Закон України «Про захист прав споживачів»;

Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»;

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;

Закон України  «Про ветеринарну медицину»;

Указ Президента України від 13 липня 2005 р. № 1105/2005 «Про заходи щодо вдосконалення діяльності в сфері технічного регулювання та споживчої політики»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо нейтралізації можливих негативних наслідків у зв'язку із вступом України до СОТ та забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної економіки» від 12.01.2006 р. №10-р;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006–2010 роки» від 1.03.2006 р. №229;

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення» від 08.04.1993 р. №30-93 із змінами станом на 19.01.2006 р.;

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку технічного регулювання та споживчої політики у 2006–2010 роках» від 11.05.2006 р. №267-р.

ГОСТ 10385-88 Комбикорма для прудовых карповых рыб;

ДСТУ 2421-94 Комбікорми. Терміни та визначення;

У даній сфері діють такі основні правові акти ЄС:

Регламент (ЄС) № 1831/2003 з питань кормових добавок для використання в годівлі тварин від 22.09.2003р.;

Регламент (ЄС) №767/2009 з питань розміщення на ринку і використання комбікормів від 13.07.2009р.;

Регламент (ЄС) №178/2002 про встановлення загальних принципів і правил в продовольчому праві, про створення європейського органу по безпечності харчових продуктів і про встановлення процедури забезпечення безпеки харчових продуктів від 28.01.2002р.;

Регламент (ЄС) №183/205 що встановлює вимоги до гігієни кормів від 12.01.2005р.;

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Джерелом фінансування розробки проекту технічного регламенту є Державний бюджет України.

Реалізація даного технічного регламенту не потребує додаткових фінансових витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Для з’ясування позиції заінтересованих органів проект Технічного регламенту буде погоджено з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Держрибагенством України, Державною службою технічного регулювання України, Міністерством Юстиції України.

6. Регіональний аспект

Зазначений проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови з метою всебічного розгляду розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Розроблений проект постанови є регуляторним актом.

Дія постанови поширюється на фізичних та юридичних осіб, які займаються виробництвом та торгівлею комбікормами для риби.

8. Прогноз результатів

Прийняття постанови створить умови для адаптації законодавства України до вимог СОТ, Угоди про технічні бар’єри в торгівлі СОТ, що є пріоритетною складовою процесу інтеграції України до Європейського Союзу, та одним з основних напрямків зовнішньої політики України.

Впровадження постанови сприятиме:

– усуненню технічних бар’єрів у торгівлі комбікормами для риби;

– підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних комбікормів та запобіганню недобросовісної конкуренції;

– подальшому розвитку міжнародної торгівлі та інтеграції України до Світової організації торгівлі.

 

 

Заступник міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                         О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

"Про затвердження Технічного регламенту "Підтвердження відповідності вимог безпечності і якості до комбікормів для риби”

 

1. Визначення проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ) вимагає проводити формування зовнішньоекономічної політики відповідно до правил, що встановлені і застосовуються в рамках членства у СОТ та з урахуванням вимог директив Європейського Союзу (ЄС).

Необхідність затвердження Технічного регламенту "Підтвердження відповідності вимог безпечності і якості до комбікормів для риби ” (далі – Технічний регламент) викликана потребою у сприянні розвитку національної економіки шляхом удосконалення системи технічного регулювання в галузі, підвищенні конкурентоспроможності вітчизняної продукції, захисту внутрішнього ринку від надходження небезпечної продукції та забезпеченні успішного функціонування України у СОТ.

2. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є затвердження Технічного регламенту і тим самим створення бази основних нормативно-правових актів, гармонізованих до вимог ЄС, встановлення єдиних обов’язкових вимог до комбікормової продукції для риби відповідного рівня безпечності і якості та до її виробництва, ведення технологічного процесу, зберігання, реалізації, правил ідентифікації, вимог до маркування продукції, охорони довкілля, а також підтвердження відповідності на основі чинного законодавства України.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення цілей

З метою вирішення зазначеної проблеми можливим є застосування альтернативних способів, зокрема:

- удосконалення національних стандартів щодо показників безпечності і якості до компонентів комбікормів для риби;

- оптимізація технологій кормовиробництва для ефективної годівлі риби;

- підвищення екологічної якості компонентів комбікорму;

- раціональне використання кормових сировинних ресурсів;

- використання у комбікормах нових стимуляторів продуктивної дії.

Впровадження кожного з альтернативних способів веде до збільшення собівартості комбікормів, потребує додаткових досліджень їхньої продуктивної дії, термінів та умов зберігання тощо. Значно доступнішим є розширення номенклатури показників безпечності та якості сировини і комбікормової продукції для риби та доопрацювання системи обов’язкового їхнього контролю.

4. Механізм, який пропонується для розв’язання проблеми

Положеннями даного Технічного регламенту встановлюються обов’язкові вимоги до: безпеки сировини комбікормової продукції, процесів її виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, утилізації, знищення, пакування та маркування; охорони навколишнього середовища; правил і форм оцінки відповідності; правил ідентифікації.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі затвердження регуляторного акта

Затвердження Технічного регламенту передбачає затвердження плану заходів з його впровадження, що складається з трьох етапів, а саме: підготовчий етап, добровільне застосування Технічного регламенту та обов’язкове його застосування, що спростить шлях переходу до нових вимог.

Впровадження Технічного регламенту не потребує фінансування з Державного бюджету України і передбачає позитивний соціально-економічний ефект. Зовнішніх факторів, що можуть негативно впливати на виконання вимог акта, не виявлено.

6. Очікувані результати прийнятого регуляторного акта

Затвердження Технічного регламенту забезпечить:

- адаптацію чинних в Україні вимог безпечності та якості до комбікормів для риби до європейських вимог;

- створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва, та захист від недобросовісної діяльності при виробництві та введенні в обіг комбікормів для риби;

- усунення технічних бар'єрів у торгівлі з країнами-членами ЄС, спрощення торговельних відносин та експортно-імпортних операцій.

Аналіз вигод і витрат, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюватиметься дія цього Технічного регламенту, наведено у таблиці.

 

Об’єкт регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

гармонізація вітчизняних вимог до безпечності та якості комбікормової продукції для риби з європейськими вимогами

додаткових витрат не зазнає

Суб’єкти господарювання

однакові вимоги до вітчизняної та імпортної продукції, спрощення торговельних відносин

додаткових витрат не зазнають

Громадяни

підвищення якості життя, покращення здоров'я людей, захист прав споживачів

додаткових витрат не зазнають

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Передбачається, що Технічний регламент набере чинності відповідно до законодавства. При цьому термін чинності Технічного регламенту, відповідно до європейських норм – необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Пріоритетним показником результативності прийняття Технічного регламенту є встановлення чітких обов’язкових правил обігу комбікормової продукції для риби в Україні, що забезпечить підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, захист вітчизняного ринку від надходження небезпечної продукції, покращення стандартів життя населення України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності проекту постанови Кабінету Міністрів України, до дня набрання чинності цієї постанови, здійснюється шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту Технічного регламенту та їхнього аналізу.

Повторне відстеження здійснюється не раніше, ніж через рік після набрання чинності постанови, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

 

Заступник міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                            О.В. СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux