Проект Наказу Мінагрополітики від 18 жовтня 2017

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку проведення повторної фіто санітарної (арбітражної) експертизи"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про внесення змін до Порядку проведення 
        повторної фіто санітарної (арбітражної) експертизи

  

 Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України "Про карантин рослин", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 29 листопада 2006 року № 715, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2006 року за № 1309/13183, такі зміни:

1) у розділі II:

у пункті 4 слова ", яка уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин" та слово "уповноважених" виключити;

пункт 5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6-8 вважати відповідно пунктами 5-7;

у пункті 6 слова "За направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин, " виключити;

у пункті 8 слово та цифру "додаток 2" замінити відповідно словом та цифрою "додаток 1";

2) додаток 1 виключити;

додаток 2 викласти у новій редакції, що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

  

 Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                    Максим МАРТИНЮК

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www. minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Департамент землеробства та технічної політики в АПК, e-mail:oksana.lopatko@minagro.gov.ua. 279-65-36,   278-56-78

 

 

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                          Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи" підготовлено відповідно до статті 13 Закону України "Про карантин рослин" та з метою приведення нормативно-правового акта у сфері карантину рослин у відповідність до вимог чинного законодавства.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою вказаного наказу є приведення Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері карантину рослин.

3. Правові аспекти

У цій сфері діють такі нормативно-правові акти:

Законом України "Про карантин рослин".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Реалізація проекту наказу не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено для обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відповідає принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу надасть можливість особам, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання перевірити достовірність виявлення регульованого шкідливого організму за результатами проведення попередньої фітосанітарної експертизи.

 

 

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                          Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи"

 

I. Визначення проблеми

Проект наказу Мінагрополітики "Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи" підготовлено відповідно статті 13 Закону України "Про карантин рослин" та з метою приведення нормативно-правового акта у сфері карантину рослин у відповідність до вимог чинного законодавства.

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Держава

Так

-

Суб’єкти господарювання,

Так

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Так

-

__________ 

* У разі коли проблема впливає на суб’єктів малого підприємництва, необхідно у подальших таблицях конкретизувати питому вагу суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив.

II. Цілі державного регулювання

Метою вказаного проекту наказу є приведення Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері карантину рослин.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

(прийняття наказу Мінагрополітики "Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи ")

Прийняття проекту наказу забезпечить приведення Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері карантину рослин та надасть можливість особам які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання перевірити достовірність виявлення регульованого шкідливого організму за результатами проведення попередньої фітосанітарної експертизи.

 

Інші способи, що не передбачають приведення змін у відповідність до частини четвертої статті 13 Закону України "Про карантин рослин" є непридатними, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить передусім у правовій площині.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Запропонована "Альтергнатива 1" є найбільш доцільною для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигоди передбачаються шляхом надання можливості захистити державні інтереси під час здійснення фітосанітарного контролю, зокрема, під час проведення фітосанітарної експертизи.

Прийняття проекту наказу позитивно вплине на фітосанітарний стан держави, своєчасне виявлення, локалізацію і ліквідацію шкідливих організмів. 

Не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з бюджетів усіх рівнів.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигоди передбачаються шляхом надання можливості захистити державні інтереси під час здійснення фітосанітарного контролю, зокрема, під час проведення фітосанітарної експертизи.

Прийняття проекту наказу позитивно вплине на фітосанітарний стан держави, своєчасне виявлення, локалізацію і ліквідацію шкідливих організмів. 

Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

-

-

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигоди передбачаються шляхом надання можливості захистити державні інтереси під час здійснення фітосанітарного контролю, зокрема, під час проведення фітосанітарної експертизи.

Прийняття проекту наказу позитивно вплине на фітосанітарний стан держави, своєчасне виявлення, локалізацію і ліквідацію шкідливих організмів.

Витрати не предбачено.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Прийняття наказу Мінагрополітики "Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи" продовжить можливість захистити державні інтереси під час здійснення фітосанітарного контролю, зокрема, під час проведення фітосанітарної експертизи, вплине на фітосанітарний стан держави, своєчасне виявлення, локалізацію і ліквідацію шкідливих організмів та забезпечить можливість особам які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання перевірити достовірність виявлення регульованого шкідливого організму за результатами проведення попередньої фітосанітарної експертизи.

Здійснення вибору оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності  (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

4

Відповідає вимогам Закону України "Про карантин рослин".

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Вигоди передбачаються шляхом надання можливості захистити державні інтереси під час здійснення фітосанітарного контролю, зокрема, під час проведення фітосанітарної експертизи.

Прийняття проекту наказу позитивно вплине на фітосанітарний стан держави, своєчасне виявлення, локалізацію і ліквідацію шкідливих організмів.

-

-

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Здійснення вказаних заходів позитивно позначиться на всіх заінтересованих сторонах: держави, суб’єктів господарювання та громадян шляхом здійснення  господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом та обігом об'єктів регулювання перевірити достовірність виявлення регульованого шкідливого організму за результатами проведення попередньої фітосанітарної експертизи.

Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого акта.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти проект наказу, що дозволить привести нормативно-правового акти у сфері карантину рослин у відповідність до вимог чинного законодавства.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Не передбачається проведення розрахунку витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади  чи органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (відповідний розрахунок не здійснюється, якщо розробником буде здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Проект наказу Мінагрополітики має необмежений термін дій, тому строк дії запропонованого регуляторного акта пропонується також не обмежувати.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія Проекту акта поширюватиметься на осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень Проекту вище середнього, оскільки проект розміщено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, а після прийняття буде офіційно опубліковано, та буде надіслано всім територіальним органам Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності цього регуляторного ата буде здійснюватися у строки, визначені законодавством.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватиметься Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів шляхом обробки результатів статистичної звітності територіальних органів в порівнянні з базовим відстеженням результативності минулого року.

Базове відстеження результативності буде здійснюватися через півроку після набрання чинності цього Проекту.

Повторне відстеження буде проводитись через рік після набрання чинності цього Проекту.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через один рік з дня набрання чинності акта шляхом аналізу статистичних даних.

 

 

  

Перший заступник Міністра   

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                          Максим МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux