Проект Наказу Мінагрополітики від 26 лютого 2019

Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

від_______________                                                                                                                        

№___________


Київ


Про затвердження типової форми договору (декларації)

про створення сімейного фермерського господарства


Відповідно до частини шостої статті 81 Закону України «Про фермерське господарство», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити типову форму договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства, що додається.

2. Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Шеремету.В. о. Міністра                                                                                           О. ТРОФІМЦЕВАПовідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства»

  

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства» (далі – проект наказу) Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію.

Проект наказу врегульовує процедуру легалізації особистих селянських господарств у нову форму господарювання без набуття статусу юридичної особи.

Для реєстрації та здійснення діяльності таких господарств, розроблено установчий документ – Типова форма договору (декларація) про створення сімейного фермерського господарства.

Проект наказу та відповідні документи розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ Регуляторна політика; підрозділ Проекти регуляторних актів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня оприлюднення проекту наказу та аналізу регуляторного впливу проекту наказу:

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001); e-mail: info@minagro.gov.ua

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ, 01011); e-mail: inform@dkrp.gov.ua

Відповідальний виконавець: Яценко Тетяна Олександрівна головний спеціаліст відділу підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій, тел.: (044) 278-56-10.

 

В. о. Міністра аграрної політики  та продовольства України                                                 О. ТРОФІМЦЕВА


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства»

 

Мета: встановлення типової форми Договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект наказу підготовлено на виконання частини шостої статті 81 Закону України «Про фермерське господарство» та пункту 1 розділу 2 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 10 липня 2018 року № 2497-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 29 серпня 2018 р. (протокол № 32).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» від 10 липня 2018 року № 2497-VII доповнено статтею 81 Закон України «Про фермерські господарства», якою передбачено особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи шляхом організації його на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

Прийняття акта зумовлене необхідністю врегулювання відносин у сфері державної реєстрації сімейних фермерських господарств без статусу юридичної особи оскільки являтиметься установчим документом їх діяльності. Крім того, затвердження Типової форми договору (декларації) сприятиме державній реєстрації таких господарств та отриманню додаткової фінансової підтримки сімейними фермерськими господарствами.

3. Сутність проекту акта

Проектом наказу передбачено затвердити типову форму договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

– Податковий кодекс України;

– Закон України «Про фермерське господарство»;

– постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 «Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття наказу не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

6. Прогноз впливу

Відповідно до очікуваних результатів з реалізації наказу планується зростання кількості офіційно зареєстрованих сімейних фермерських господарств.

Очікуваний вплив реалізації цього наказу на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання і громадян та держави визначалися із застосуванням методу аналізу вигод і витрат у простій формі та наведені у таблиці:

Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Права та інтереси держави
Удосконалення нормативно-правової бази у сфері діяльності сімейних фермерських господарств.
Врегулювання відносин у сфері створення сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи.
Витрати відсутні
Права та інтереси суб’єктів господарювання
Визначення типової форми установчого документу у сфері створення сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи.
Витрати відсутні
Права та інтереси фізичних осіб
Започаткування та розвиток власного бізнесу, нарахування трудового стажу, наявність соціального захисту, легалізації трудових відносин членів сімейних фермерських господарств, пенсійне забезпечення.
Сплата єдиного податку для четвертої групи

Реалізація наказу позитивно впливатиме на розвиток регіонів через підвищення спроможності територіальних громад, оскільки стимулюватиме розвиток сімейних фермерських господарств як економічної основи таких громад.

Реалізація наказу позитивно впливатиме на ринок праці, оскільки сприятиме створенню нових робочих місць та підвищенню рівня зайнятості сільського населення.

61. Прогноз впливу

Реалізація наказу за предметом правового регулювання не матиме впливу на громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище, інші сфери суспільних відносин.

7. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація акта матиме вплив на інтереси окремих верств (груп) населення, об’єднаних спільними інтересами, суб’єктів господарювання, оскільки надасть можливість розраховувати на додаткову державну фінансову підтримку.

Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднено на офіційному сайті Мінагрополітики відповідно до частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

9. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу погоджено з Міністерством фінансів України. Міністерством економічного розвитку і торгівлі України повідомлено, що проект наказу не потребує погодження Мінекономрозвитку.

10. Правова експертиза

Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

12. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних із корупцією.

13. Прогноз результатів

Прийняття наказу забезпечить врегулювання питання складання договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи.

 

В.о. Міністра аграрної політики та продовольства України                                                         О. ТРОФІМЦЕВА

___ ____________ 20___ р.


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства»

 

І. Визначення проблеми

Для забезпечення сприятливих умов легалізації та проведення діяльності товарних господарств населення, частка виробництва продукції яких у загальному обсязі сільськогосподарського виробництва становить 45 %, та повноправної їх участі у державних програмах підтримки необхідно забезпечити механізм їх створення шляхом затвердження установчого документа діяльності сімейних фермерських господарств – типової форми договору (декларації).

Законом України від 31 березня 2016 року № 1067 «Про внесення змін до Закону України «Про фермерське господарство» щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств» створено законодавче підґрунтя для трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства та надано можливість створювати фермерські господарства як у статусі юридичної особи, так і у статусі фізичної особи-підприємця (що надає можливість вести спрощений облік) та одночасно вводиться новий статус для обох категорій підприємців – сімейне фермерське господарство, тобто діяльність таких господарств має базуватись на праці виключно членів однієї сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України.

10 липня 2018 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств», якою викладено в новій редакції статтю 8щодо особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи.

У зв’язку із тим, що сімейні фермерські господарства створюватимуться без статусу юридичної особи, з’являються неврегульовані питання щодо порядку прийняття рішень та координації спільної діяльності членів господарства, правового режиму спільного майна членів господарства, порядку покриття витрат та розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами, порядок вступу до господарства та виходу з нього, трудових відносини членів господарства тощо.

Для забезпечення реалізації Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств», Мінагрополітики розроблено проект наказу «Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства», яким пропонується врегулювати питання створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи. Дана форма договору (декларація) призначена як для одного члена – одноосібника, так і для членів сім’ї які спільно здійснюватимуть свою діяльність у фермерському господарстві.

Також слід зазначити, що за інформацією Державної служби статистики, на сьогодні ознака щодо створення сімейного фермерського господарства відсутня в Єдиному Державному Реєстрі та відповідно – в узгодженому Каталозі файлів інформаційного обміну відомостями між Міністерством юстиції та Державною службою статистики про державну реєстрацію та постановку на облік і зняття з обліку юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. За інформацією, наданою адміністратором Єдиного Державного Реєстру, вищезазначена норма Закону щодо реєстрації сімейних фермерських господарств буде реалізована в оновленому програмному забезпеченні Єдиного Державного Реєстру у 2019 році.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)
Так
Ні
Громадяни
+
 
Держава
+
 
Суб’єкти господарювання,
+
 
у тому числі суб’єкти малого підприємництва*
+
 


ІI. Цілі державного регулювання 

Основною метою державного регулювання є врегулювання правовідносин, що виникатимуть між членами сім’ї, які здійснюватимуть діяльність у формі господарювання сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, та при створенні сімейного фермерського господарства – державній реєстрації.

Прийняття проекту наказу забезпечить реалізацію норм Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фермерське господарство» щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств», що у свою чергу сприятиме зміні форми господарювання особистими селянськими господарствами та створення ними сімейних фермерських господарств без статусу юридичної особи, тобто створення сприятливих умов для виходу особистих селянських господарств з тіньової економіки.

ІII. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи
Опис альтернативи
Альтернатива 1
 
 
Прийняття проекту наказу «Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства».
Обраний спосіб забезпечує досягнення цілей, визначених розділом II аналізу регуляторного впливу.
Альтернатива 2
 
Залишення існуючої ситуації без змін.
Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки призводить до невиконання зобов’язань держави, взятих Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України», та не відповідає пріоритетам розвитку сімейних фермерських господарств.


2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
 
 
Легалізація сімейних фермерських господарств, сплата податків до бюджету.
Розвиток сільських територій та підприємництва на селі.
 
Робота особистих селянських господарств у правовому полі та сплата ними податків.
 
Альтернатива 2
 
 
Подальше скорочення кількості малих та середніх сільськогосподарських підприємств на селі, занепад сільських територій через відтік молоді та регресію підприємництва.
Відсутність важелів впливу держави на підтримку розвитку сімейних фермерських господарств
Робота особистих селянських господарств у не правовому полі (в межах тіньової економіки) та не сплата ними податків. Неналежна державна підтримка сімейних фермерських господарств

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
 
 
Високі
Започаткування та розвиток власного бізнесу, нарахування трудового стажу, наявність соціального захисту, легалізації трудових відносин членів сімейних фермерських господарств, пенсійне забезпечення, отримання державної підтримки – дотацій, субсидій.
Спалата єдиного податку для четвертої групи.
Альтернатива 2
 
Не нарахування трудового стажу, наявність соціального захисту, відсутність легалізації трудових відносин членів сімейних фермерських господарств, відсутність пенсії на мінімальному рівні, не отримання державної підтримки – дотацій, субсидій.
Відсутність податків.
 
 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Під дію цього регуляторного акту підпадуть особисті селянські господарства, які є потенційними сімейними фермерськими господарствами, що створюватимуться відповідно до статті 81 Закону України «Про фермерське господарство», та які реєструватимуться платниками єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

Станом на 01.09.2018 такі сімейні фермерські господарства відсутні, проте станом на 01.01.2018 загалом по Україні налічується 2 799,3 тис. особистих селянських господарств, які є виробниками товарної сільськогосподарської продукції, що у перспективі можуть реалізуватись як сімейні фермерські господарства.

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

Сумарні витрати за альтернативами
 
Сума витрат, гривень
Альтернатива 1.
Сумарні витрати для потенційних суб’єктів сімейного фермерського господарювання згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»).
0,00
 
0,00

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект наказу.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)
Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)
Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1
 
4
Проблеми вирішуються, застосування даної альтернативи дозволяє повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання.
Альтернатива 2
 
1
Проблеми не вирішуються. Особисті селянські господарства знаходяться без державної підтримки соціального захисту та мають прямий вплив на тіньову економіку та обмежені в доступі до фінансових ресурсів та державної підтримки.


V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проектом наказу затверджується установчий документ, який врегулює процедуру легалізації особистого селянського господарства шляхом зміни форми господарювання його державної реєстрації як виробника сільськогосподарської продукції без статусу юридичної особи на підставі типової форми договору (декларації) що надасть можливість отримати додаткову фінансову державну підтримку через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів / голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також скористатися іншими видами державної підтримки для сімейних фермерських господарств.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання вимог проекту постанови фізичні особи будуть нести додаткові витрати пов’язані з нотаріальним посвідченням установчого документу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії акту починається з моменту набрання ним чинності та необмежений у часі, оскільки особливість створення та діяльність сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи статті 81 Закону України «Про фермерське господарство» не обмежена у часі.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Результативність проекту наказу визначається тим, що запровадиться нова форма господарювання на селі. Особисті селянські господарства, які не мають статусу суб’єктів підприємницької діяльності, отримають можливість трансформуватись у сімейні фермерські господарства через механізм державної реєстрації даної категорії господарств без набуття статусу юридичної особи. Це вплине на виведення з тіні дрібних сільгосптоваровиробників, підвищення їх ефективності, росту заходів, що дозволить збільшити доходну частину бюджетів.

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі показники:

кількість зареєстрованих сімейних фермерських господарств без статусу юридичної особи;

кількість фізичних осіб – членів сімейних фермерських господарств, на яких поширюватиметься дія акта.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом збирання зауважень та одержання пропозицій до нього, їх аналізу, систематизації.

Повторне відстеження регуляторного акта здійснюється в межах строків, установлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», – через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки. У процесі відстеження встановлюється кількісне та якісне значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта. Базове та повторне відстеження здійснюється на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Проведення відстеження буде здійснюватися статистичним методом за допомогою статистичних показників. Для відстеження результативності проекту акта будуть використані зауваження та пропозиції зацікавлених органів виконавчої влади, громадських організацій тощо.

Повторне відстеження здійснюватиметься через два роки після прийняття проекту наказу Мінагрополітики «Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства».

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій Мінагрополітики.

Додаток 2

до Методики проведення аналізу впливу

регуляторного акта

ВИТРАТИ*

одного потенційного суб’єкта господарювання – сімейного фермерського господарства, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

(Альтернатива 1)

Порядковий номер
Витрати
За перший рік
За п’ять років
1
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень
-
-
2
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень
-
-
3
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень
-
-
4
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень
-
-
5
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень
-
-
6
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)
-
-
7
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень
-
-
8
Інше (уточнити), гривень*
-
-
9
РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень
0,00
0,00

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат
У перший рік
Періодичні (за рік)
Витрати за п’ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо*
-
-
-


Вид витрат
Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)
Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)
-
-


Вид витрат
Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)
Витрати на оплату штрафних санкцій за рік
Разом за рік
Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)
-
-
-
-


Вид витрат
Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)
Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)
Разом за рік
Витрати за
п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)
-
-
-
-


Вид витрат
Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)
Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси
(за рік — стартовий)
Разом за рік (стартовий)
Витрати за
п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)*
-
-
-
-

* При реєстрації Договору про створення сімейного фермерського господарства (декларації) для державної реєстрації та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, подається заява за формою 10 про державну реєстрацію фізичною особою (підприємцем) затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 (зі змінами).

Вид витрат
За рік (стартовий)
Періодичні
(за наступний рік)
Витрати за
п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)
 
-
-


Додаток 4

до Методики проведення аналізу

впливу регуляторного акта

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

проекту наказу Мінагрополітики «Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства»

Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з _____________ 2018 року по _________________ 2019 року.

№ п/п
Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)
Кількість учасників консультацій, осіб
Основні результати консультацій (опис)
1
Проект наказу оприлюднено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
Громадські галузеві об’єднання, що об’єднують фермерські господарства
В цілому регулювання сприймається.
 
За результатами консультацій, у разі необхідності, проект постанови буде доопрацьовано з урахуванням пропозицій представників галузі.


2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі)*.

Зважаючи, що передумови легалізації та реєстрації сімейних фермерських господарств без створення юридичної особи передбачені законодавством лише у другій половині 2018 року, кількість сімейних фермерських господарств на початок розрахункового періоду не обліковувалась.

За даними Державної служби статистики України станом на 01.01.2018 кількість особистих селянських господарств становила 4031,7 тис. одиниць.

Прогнозні розрахунки реєстрації сімейних фермерських господарств в перший рік реалізації проекту постанови: 850 господарств.

Прогнозна кількість членів (в т.ч. голова) одного сімейного фермерського господарства 3 чол.

Розмір витрат при реалізації акту для усіх потенційних сімейних фермерських господарств буде однакова.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Основною ціллю регулювання є надання можливості малим сільгосптоваровиробникам здійснити перехід на легальну форму господарювання та здійснювати свою діяльність без набуття статусу юридичної особи і перебувати на спрощеній системі оподаткування.

1
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)
Періодичні
 (за наступний рік)
Витрати за 5 років
2
Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
 
0
0
0
3
Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному
 
органі державної влади чи місцевого
 
самоврядування
0
0
0
4
Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)
0
0
0
5
Процедури обслуговування обладнання (ТО)
 
 
0
0
0
6
Інші процедури (уточнити):
Процедура нотаріального посвідчення*
·                    надання консультаційних послуг суб’єкту;
·                    нотаріальне посвідчення
 
 
35
0
0
7.
Разом, грн.
Формула:
3.1.1. + 3.1.2.+ 3.1.3.+ 3.1.4.+ 3.1.5.)
0
0
0
8.
Кількість суб’єктів господарювання, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць
850
9.
Сумарно, грн.
 
0
0
0
10.
Сумарно РАЗОМ, грн.
 
35,00
0
35,00

* Відповідно до Закону України «Про фермерське господарство» статтею 81 пунктом 2 зазначено, що Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною особою спільно з членами її сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства. Процедура нотаріального посвідчення у державного нотаріуса включатиме витрати на бланк (18 грн), та державне мито (17 грн).

1
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)
Періодичні
 (за наступний рік)
Витрати за 5 років
2.
Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
 
0
0
0
3.
Процедури організації виконання вимог регулювання та процедури офіційного звітування
0
0
0
4.
Процедури по забезпеченню процесу перевірок
Не передбачено
Не передбачено
Не передбачено
5.
Інші процедури (уточнити):
-
-
-
6.
Разом, грн.
 
0,00
0,00
0,00
 
7.
Кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць
 
Усього – 850 од
8.
Сумарно, грн.
0,00
 
0,00
 
0,00
 
 

* Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), фінансування державних органів буде здійснюватися в межах видатків, передбачених бюджетом на їх утримання.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 
 
Перший рік регулювання (стартовий)
За 5 років
1
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
35,00
35,00
2
Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
0
 
0
3.
СУМАРНІ ВИТРАТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
35,00
 
35,00
4.
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
0,00
0,00
5.
СУМАРНІ ВИТРАТИ НА ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
35,00
35,00

Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Коригуючі заходи не розроблялись, оскільки регулювання стосується виключно малих суб’єктів господарювання (100% суб’єктів).

Додаток 1

Загальні положення застосування розробленої типової форми договору (декларації) «Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства»

Державна реєстрація сімейного фермерського господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною особою спільно з членами її сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченнюза місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.

Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі одноосібного ведення такого господарства) складається фізичною особою самостійно в письмовій формі.

Станом на 01.01.2018 за даними Держстату в Україні налічується
2 799,3 тис. особистих селянських господарств, які є виробниками товарної сільськогосподарської продукції, що є потенційними сімейними фермерськими господарствами без набуття статусу юридичної особи.

Трансформація таких господарств відбуватиметься завдяки запровадження механізму їх реєстрації. У малих, середніх та індивідуальних сільгосптоваровиробників з’явиться можливість стати повноцінними учасниками аграрних відносин, забезпечити повноцінну їх участь на аграрному ринку.

Легалізація господарств у сімейні ферми забезпечить реалізацію державної належної підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва аграрного сектору України.

 

В. о. Міністра                                                                                       О. ТРОФІМЦЕВА


Договір_Сімейного_ФГ.doc

Типова_Декларація.docxOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux