портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15 лютого 2019 № 61

Про затвердження Положення про Директорат безпечності та якості харчової продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», пункту 8 та підпункту 18 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, Типового положення про директорат міністерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 644, та у звʼязку з початком здійснення покладених на Директорат безпечності та якості харчової продукції повноважень та функцій

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Директорат безпечності та якості харчової продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 вересня 2017 року № 528 «Про затвердження Положення про Директорат безпечності та якості харчової продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України».

3. Генеральному директору Директорату безпечності та якості харчової продукції у тижневий строк подати на затвердження Державному секретарю положення про експертні групи Директорату безпечності та якості харчової продукції та посадові інструкції працівників.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря В. Андронова.

Заступник Міністра В. Шеремета


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
15 лютого 2019 року № 61

Положення про Директорат безпечності та якості харчової продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України

І. Загальні положення 

1. Директорат безпечності та якості харчової продукції (далі – Директорат) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Міністерство), що утворюється для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, здоров’я та благополуччя тварин, карантину, захисту рослин.

2. Директорат безпосередньо підпорядкований державному секретарю Міністерства (далі – Державний секретар). Діяльність Директорату координується Міністром аграрної політики та продовольства України (далі – Міністр) або заступниками Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

3. Директорат у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, положенням про Міністерство, наказами Міністерства, Державного секретаря та цим положенням.

4. Генеральний директор, керівники експертних груп, державні експерти призначаються на посаду за результатами конкурсу і звільняються з посади Державним секретарем згідно із законодавством про державну службу.

5. Державні службовці Директорату мають права, обов’язки та несуть відповідальність, передбачену Законом України «Про державну службу».

ІІ. Основні завдання Директорату

1. Забезпечення формування державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, здоров’я та благополуччя тварин, карантину, захисту рослин (далі – відповідні сфери компетенції Директорату) на основі постійного аналізу стану справ у сферах його компетенції, вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем.

2. Здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування.

3. Забезпечення нормативно-правового регулювання у сферах його компетенції.

ІІІ. Функції Директорату

1. Розробляє пропозиції щодо формування державної політики у відповідних сферах компетенції Директорату.

2. Збирає та систематизує статистичні дані, інформацію, отриману від галузевих асоціацій, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та підпорядкування, публічну інформацію, надану розпорядниками інформації у відповідних сферах компетенції Директорату.

3. Вивчає, аналізує, оцінює, порівнює отримані відомості з метою виявлення певних закономірностей і тенденцій, існуючих, потенційних проблем та прогнозування подальшого розвитку ситуації у відповідних сферах компетенції Директорату.

4. Класифікує існуючі та потенційні проблеми за ступенем ризику, формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем та/або запобігання їх загостренню, здійснює оцінку переваг та ризиків для кожного такого альтернативного варіанта.

5. Визначає пріоритети формування та реалізації державної політики, розробляє концепції здійснення державної політики у відповідних сферах компетенції Директорату, пропозиції до планів заходів щодо нормативного, фінансового, адміністративно-організаційного, інформаційно-комунікаційного забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах компетенції Директорату.

6. У межах компетенції здійснює моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у відповідних сферах компетенції Директорату, за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, готує пропозиції щодо продовження, перегляду, коригування державної політики у відповідних сферах компетенції Директорату.

7. Аналізує та оцінює ефективність здійснення політик у відповідних сферах компетенції, викладає свою позицію у відповідних звітах, висновках та інших аналітичних документах, готує пропозиції щодо продовження, припинення, перегляду або коригування державної політики у відповідних сферах компетенції Директорату.

8. Визначає коло ключових заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у відповідних сферах компетенції Директорату, проводить консультації та здійснює фахові комунікації з ними з метою залучення їх до процесу формування державної політики, враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у відповідних сферах компетенції Директорату, визначення альтернативних шляхів розв’язання існуючих та запобігання потенційних проблем.

9. Висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження та пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України.

10. Забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов’язаннями України.

11. Здійснює заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, у тому числі створення відповідних адміністративних та інституціональних засад, вивчає європейський досвід та здійснює моніторинг змін в європейському законодавстві у відповідних сферах компетенції Директорату.

12. Проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у відповідних сферах компетенції Директорату, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету.

13. Бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань, що належать до відповідних сфер компетенції Директорату; у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у відповідних сферах компетенції Директорату.

14. Бере участь у формуванні державної політики у сфері санітарного законодавства.

15. Здійснює координацію залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги у відповідних сферах компетенції Директорату.

16. Здійснює обмін досвідом формування політики у відповідних сферах компетенції Директорату з експертами інших країн, бере участь у засіданнях профільних міжнародних організацій.

17. Бере участь у здійсненні заходів щодо підготовки нотифікацій та обробки запитів держав-членів СОТ відповідно до визначеної сфери компетенції Директорату.

18. Встановлює порядок визнання еквівалентності системи державного контролю країни-експортера.

19. За дорученням Міністра аграрної політики та продовольства України бере участь у здійсненні аудиту компетентного органу, що реалізує державну політику у сферах компетенції Директорату.

20. У межах компетенції бере участь у здійсненні заходів із впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) на потужностях харчової та переробної галузей та інших міжнародних систем безпечності та якості харчових продуктів.

21. Бере участь у заходах із інформування громадськості щодо засад державної політики Міністерства у відповідних сферах компетенції Директорату, готує методичні рекомендації та надає необхідні розʼяснення.

22. Здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері його компетенції з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства, в тому числі:

1) у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів розробляє пропозиції щодо вдосконалення:

гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів;

порядку затвердження експортних потужностей, ведення їх реєстру та внесення змін до нього;

порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл;

порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам;

порядку знищення об’єктів санітарних заходів або умови, які повинні виконуватися оператором ринку для повернення об’єктів санітарних заходів в обіг для споживання людиною або для інших цілей;

граничних норм (обсягів) відбору зразків;

порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю;

методів (методик) відбору зразків;

вимог до змісту, форми та порядку надання інформації про харчовий ланцюг;

переліку продуктів (із зазначенням їх коду згідно з УКТ ЗЕД, назви та, за необхідності, інших характеристик), які підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах;

порядку надання дозволу на ввезення (пересилання) продуктів як торговельних (виставкових) зразків або об’єктів наукових досліджень;

правил поводження з продуктами, ввезеними (пересланими) на митну територію України як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень;

порядку перевантаження продуктів на інший транспортний засіб;

порядку ведення реєстру митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству;

порядку знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству;

форм міжнародних сертифікатів;

переліку харчових продуктів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю;

порядку ведення, оновлення та оприлюднення реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України;

форми протоколу та порядок адміністративного (досудового) оскарження постанови у справі про порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми;

бере участь у розробці проекту довгострокового плану державного контролю;

встановлює спеціальні умови імпорту харчових продуктів та кормів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

вносить на розгляд керівництва Міністерства пропозиції щодо затвердження рекомендацій об’єднань виробників щодо виконання процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках;

здійснює нормативно-правове забезпечення у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

2) у сфері ветеринарної медицини, здоров’я та благополуччя тварин розробляє пропозиції щодо вдосконалення:

вимог щодо ввезення на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу;

порядку визначення ветеринарно-санітарного статусу країн-експортерів та їх окремих територій (зони/компартмента);

порядку отримання, призупинення, скасування та поновлення, форму та умови отримання експлуатаційного дозволу;

форм актів державного контролю, що застосовуються державними інспекторами та державними ветеринарними інспекторами під час інспектування та аудиту, а також форми актів відбору зразків;

методів контролю зоонозів;

вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки;

порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України;

порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю;

порядку здійснення діяльності офіційних ветеринарних лікарів та уповноважених ветеринарів;

порядку проведення практичної підготовки державних ветеринарних інспекторів;

вимог щодо підготовки помічників державних ветеринарних інспекторів;

методів (методик) відбору зразків;

вимог до передзабійного та післязабійного огляду тварин, у тому числі забитих за межами бійні;

порядку визначення боєнь та потужностей з переробки диких тварин, на яких присутність державного ветеринарного інспектора не вимагається;

порядку уповноваження працівників бійні на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора у межах державного контролю свіжого м’яса птиці та зайцеподібних відповідно до певних умов, а також їх позбавлення такого уповноваження;

вимог до позначки придатності, ідентифікаційної позначки та порядок їх нанесення;

правил забою тварин та окремий порядок прийняття на бійню та забою тварин, що походять із господарства або території, де заборонено переміщення тварин або діють інші обмеження, пов’язані із захистом здоров’я людини та/або тварин, щодо яких є інформація про порушення законодавства щодо застосування ветеринарних препаратів, наявність загрози для життя та/або здоров’я людини та/або тварин;

вимог до виробництва та обігу живих двостулкових молюсків, живих голкошкірих, живих кишковопорожнинних та живих морських черевоногих;

переліку кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю;

порядку проведення компетентним органом України державного контролю потужностей, розташованих у країнах-експортерах;

порядку ведення, оновлення та оприлюднення реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України;

ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин у притулках, до утримання та розведення сільськогосподарських, диких тварин та під час їх транспортування;

правил використання тварин у видовищних заходах;

ветеринарно-санітарних вимог під час поводження з побічними продуктами тваринного походження;

ветеринарно-санітарних вимог до потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження;

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах ветеринарної медицини та захисту території України від проникнення хвороб тварин з інших країн;

у разі виникнення на території України епізоотії особливо небезпечних хвороб тварин, що загрожує перерости в панзоотію чи спричиняє значні економічні втрати, готує пропозиції, узгоджені з центральними органами виконавчої влади з питань фінансів та економіки, до Кабінету Міністрів України щодо виділення необхідних коштів з резервного фонду державного бюджету на організацію і проведення заходів, спрямованих на її локалізацію та ліквідацію;

у межах компетенції подає керівництву Міністерства пропозиції щодо необхідності виділення коштів із резервного фонду державного бюджету на організацію і проведення заходів, спрямованих на локалізацію та ліквідацію епізоотії особливо небезпечних хвороб тварин, що загрожує перерости в панзоотію чи спричиняє значні економічні втрати;

встановлює спеціальні умови імпорту кормів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

здійснює нормативно-правове забезпечення у сфері ветеринарної медицини, здоров’я та благополуччя тварин.

3) у сфері карантину, захисту рослин розробляє пропозиції щодо вдосконалення:

порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, знезараження та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання;

порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи;

положення про уповноваження на проведення огляду та фітосанітарної експертизи (аналізів);

порядку ведення Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій;

порядку ведення Реєстру виданих фітосанітарних сертифікатів;

порядку погодження (засвідчення) санітарних паспортів на складські приміщення для зберігання та торгівлі засобами захисту рослин;

порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю;

методів (методик) відбору зразків;

порядку ведення, оновлення та оприлюднення реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України;

порядку здійснення вибіркового фітосанітарного контролю;

організовує впровадження екологічно безпечних для людини і довкілля методів та заходів щодо захисту рослин, розроблення регіональних цільових програм захисту рослин;

бере участь у розробленні загальнодержавних і міждержавних цільових програм захисту рослин;

здійснює нормативно-правове забезпечення у сфері нагляду (контролю) за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форм власності;

встановлює порядок проведення компетентним органом України державного контролю потужностей, розташованих у країнах-експортерах;

здійснює нормативно-правове забезпечення у сфері карантину, захисту рослин.

23. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

IV. Права Директорату

1. Директорат має право:

1) у межах своїх повноважень представляти Міністерство за дорученнями його керівництва в органах державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, галузевих формуваннях, профспілках та організаціях роботодавців, відповідних органах іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствах, установах, організаціях;

2) одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів Міністерства, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та відповідних посадових осіб інформацію, документи і матеріали, статистичні дані, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань і функцій;

3) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), учених і фахівців, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою), працівників інших структурних підрозділів для підготовки проектів відповідних актів чи документів, що належать до відповідних сфер компетенції Директорату;

4) організовувати та проводити у встановленому порядку наради, семінари, конференції та інші заходи з питань, що належать до відповідних сфер компетенції Директорату, залучати до участі в них структурні підрозділи Міністерства, представників інших органів влади за їхньої згоди;

5) брати участь у роботі робочих груп з питань, що відносяться до відповідних сфер компетенції Директорату;

6) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

7) брати у межах своїх повноважень участь у діяльності міжнародних організацій;

8) вносити пропозиції керівництву Міністерства щодо вжиття передбачених законодавством заходів стосовно припинення дії та скасування наказів підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, з питань, віднесених до відповідних сфер компетенції Директорату.

9) здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

2. Директорат для виконання покладених на нього завдань має право безоплатно одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб, а також від громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

V. Cклад Директорату

До складу Директорату входять такі структурні підрозділи:

1) експертна група у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів;

2) експертна група у сфері ветеринарної медицини, здоров’я та благополуччя тварин;

3) експертна група у сфері карантину, захисту рослин.

2. До складу експертних груп входять державні експерти та керівник експертної групи, можуть входити головні спеціалісти, провідні спеціалісти. У разі, коли виконання завдань за окремим напрямом діяльності Директорату за обсягом може бути покладено на одного державного експерта, у складі Директорату вводяться окремі посади державних експертів.

3. Штатна чисельність Директорату та експертних груп у його складі затверджується Державним секретарем (з урахуванням складності та обсягу покладених на Директорат завдань).

VІ. Генеральний директор Директорату

1. Директорат очолює генеральний директор, який призначається на посаду за результатами конкурсу і звільняється з посади Державним секретарем згідно із законодавством про державну службу.

2. На посаду генерального директора призначається особа з вищою освітою за освітнім ступенем не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3. У разі відсутності генерального директора його повноваження виконує один із керівників експертних груп або державних експертів відповідно до наказу Державного секретаря.

2. Генеральний директор Директорату:

1) здійснює керівництво і несе персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених цим Положенням, організацію роботи, додержання правил внутрішнього службового розпорядку і трудової дисципліни у Директораті;

2) забезпечує ефективне виконання покладених на Директорат завдань щодо реалізації державної політики у відповідних сферах компетенції Директорату, в тому числі у співпраці з іншими органами виконавчої влади, установами і організаціями всіх форм власності;

3) в установленому порядку розробляє та подає на затвердження Державному секретарю положення про експертні групи Директорату та посадові інструкції працівників Директорату;

4) подає відповідно до законодавства пропозиції Державному секретарю про відповідні надбавки і доплати, заохочення, накладання дисциплінарного стягнення та переміщення працівників Директорату, вживає необхідних заходів щодо підвищення їхньої кваліфікації;

5) у межах компетенції бере участь в розробленні та уточненні основних показників мобілізаційного плану Міністерства на особливий період у частині функціонування галузей агропромислового комплексу;

6) разом з режимно-секретним підрозділом Міністерства бере участь в розробці номенклатури посад працівників Директорату, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, в частині, що стосується відповідних сфер компетенції Директорату;

7) забезпечує дотримання працівниками Директорату правил етичної
поведінки, законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, а також захист державної таємниці у напрямах діяльності Директорату відповідно до законодавства;

8) організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Директорату звернень громадян, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності Директорату, підписує листи інформаційного характеру, відповіді на запит на отримання публічної інформації та інші документи, що надсилаються до органів державної влади;

9) бере участь у нарадах, що проводяться Міністерством, з питань, що належать до відповідних сфер компетенції Директорату;

10) проводить оперативні наради з питань, що стосуються діяльності Директорату;

11) інформує керівництво Міністерства у разі покладення на Директорат виконання завдань, що не належать до функцій Директорату чи виходять за їх межі, а також у випадках ненадання іншими структурними підрозділами документів чи матеріалів, необхідних для виконання Директорату своїх функцій;

12) залучає за згодою керівника іншого структурного підрозділу Міністерства відповідних спеціалістів для розроблення проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру, а також для підготовки і здійснення заходів, що проводяться Директоратом, відповідно до покладених на нього завдань;

13) бере участь у засіданнях колегії Міністерства, інших дорадчих і колегіальних органів Міністерства, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, акціонерних товариствах, функції з управління корпоративними правами яких здійснюються Міністерством;

14) за дорученням керівництва Міністерства представляє його інтереси з питань, що належать до його повноважень, в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, акціонерних товариствах, функції з управління корпоративними правами яких здійснюються Міністерством.

3. Генеральний директор у межах законодавства несе відповідальність за:

1) неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, завдань, доручень керівництва Міністерства, плану роботи Директорату, бездіяльність, невжиття можливих заходів щодо запобігання недолікам і порушенням у роботі;

2) якість і своєчасність виконання ним завдань і функцій, здійснює функціональний розподіл навантаження між експертними групами (працівниками), встановлює критерії, які визначають результативність їх роботи;

3) порушення Присяги державного службовця, обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, недотримання правил внутрішнього службового розпорядку, службової дисципліни та правил поведінки державного службовця, вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

4) недотримання вимог законодавства України з питань, що стосуються державної служби, та з питань запобігання корупції, інших актів законодавства України з питань, що стосуються його діяльності.

4. Генеральний директор має право підпису листів з питань, що належать до відповідних сфер компетенції Директорату, крім тих листів, право підпису яких належить керівництву Міністерства відповідно до законодавства. Для забезпечення листування генерального директора використовується бланк Директорату.

VІІ. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

Директорат з метою всебічного і комплексного опрацювання питань, що належать до його компетенції, під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими директоратами та іншими структурними підрозділами апарату Міністерства, відповідними структурними підрозділами апаратів інших міністерств, Секретаріату Кабінету Міністрів України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також об’єднаннями громадян, громадськими спілками, всеукраїнськими профспілками, їх об’єднаннями, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, представниками органів іноземних держав, неурядових організацій інших держав і міжнародних неурядових організацій, а також підприємствами, установами і організаціями.

Генеральний директор Директорату безпечності та якості харчової продукції М. МорозOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux