портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 квітня 2018 № 202

Про затвердження Положення про Департамент стратегії та економічного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», пункту 8, підпункту 18 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року №1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Департамент стратегії та економічного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Директору Департаменту стратегії та економічного розвитку в установленому порядку розробити та подати на затвердження Державному секретарю положення про структурні підрозділи Департаменту стратегії та економічного розвитку та посадові інструкції працівників.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 грудня 2016 року № 525 «Про затвердження Положення про Департамент стратегії та економічного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Ковальову.

Перший заступник Міністра М. Мартинюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 20 квітня 2018 р. №202

Положення про Департамент стратегії та економічного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України

І. Загальні положення

1. Департамент стратегії та економічного розвитку (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Міністерство).

2. Департамент підпорядковується безпосередньо державному секретарю і скеровується Міністром, першим заступником Міністра, заступниками Міністра відповідно до їх обов’язків та повноважень.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, наказами міністерства, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

ІІ. Основні завдання Департаменту

1. Основними завданням Департаменту є:

1) формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики та продовольчої безпеки держави;

2) організація розробки та участь в розробці пропозицій щодо пріоритетних напрямів, стратегії та механізмів розвитку аграрного сектору економіки;

3) забезпечення спільно з іншими структурними підрозділами Міністерства та науковими установами стратегічного планування та прогнозування розвитку аграрного сектору економіки;

4) здійснення економічного аналізу стану та тенденцій розвитку аграрного сектору економіки, окремих галузей з урахуванням зонального розміщення, кон’юнктури ринку сільськогосподарської продукції та продовольства, балансів попиту і пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки;

5) забезпечення у межах повноважень моніторингу зовнішнього та внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції та продовольства, досліджень ситуації на окремих ринках сільськогосподарської продукції та продовольства;

6) розроблення і здійснення заходів щодо державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства, формування державного інтервенційного фонду, здійснення моніторингу його формування та використання;

7) організація розроблення загальнодержавних балансів попиту і пропозиції, координація роботи щодо складання міжрегіональних балансів попиту і пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, моніторинг наповнення споживчих ринків регіонів;

8) участь у плануванні та здійсненні заходів щодо нарощення експортного потенціалу галузей аграрного сектору економіки та активізації експорту сільськогосподарської продукції та продовольства;

9) розроблення і здійснення заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема біржового та оптових ринків сільськогосподарської продукції;

10) участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики в аграрному секторі економіки;

11) організація проведення виставкової та ярмаркової діяльності у сферах аграрного сектору економіки.

ІІІ. Функції Департаменту

1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

1) розробляє проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції; проводить аналіз їх впливу на функціонування аграрного ринку та готує в межах компетенції пропозиції до проектів програм, положень та нормативно-правових актів щодо ефективного розвитку галузей агропромислового комплексу, регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

2) бере участь:

у розробці проектів Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, щорічної доповіді та послання Президента України до Верховної Ради України, стратегії розвитку галузей агропромислового комплексу;

у погодженні законопроектів, інших актів законодавства, що надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує у межах своїх повноважень пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, внесених на розгляд Верховної Ради України;

3) організовує спільно з іншими структурними підрозділами Міністерства розроблення державних цільових і галузевих програм, планів економічного та соціального розвитку агропромислового комплексу з питань, що відносяться до компетенції Департаменту, здійснює моніторинг стану реалізації заходів щодо їх виконання;

4) спільно з іншими структурними підрозділами Міністерства розробляє довгострокові та короткострокові прогнози розвитку галузей агропромислового комплексу;

5) готує пропозиції щодо територіального розміщення сільськогосподарського виробництва, опрацьовує заходи щодо структурної перебудови галузей, їх інтеграції та кооперування, запобігання диспропорцій у розвитку аграрного сектору економіки;

6) надає методичну та консультативну допомогу з питань методології, статистики та економічного аналізу структурним підрозділам Міністерства, підприємствам і організаціям;

7) готує пропозиції щодо удосконалення форми зведеного плану розвитку, методів планування і прогнозування в агропромисловому комплексі;

8) проводить аналіз та відповідну роботу із вдосконалення існуючої системи державної статистичної звітності галузей, що входять до сфери управління Міністерства;

9) координує роботу, пов’язану із здійсненням аналізів економічного і соціального розвитку галузей агропромислового комплексу, здійснює аналіз стану аграрного сектору економіки та його окремих сегментів, включаючи харчову галузь та переробку сільськогосподарської продукції;

10) готує за участі структурних підрозділів Міністерства інформаційно-аналітичні матеріали щодо розвитку галузей агропромислового комплексу за місяць, квартал, рік та інші звітні періоди;

11) розглядає в установленому порядку звернення громадян з питань, що входять до компетенції Департаменту, та готує щодо них відповідні пропозиції керівництву Міністерства і відповіді заявникам;

12) готує інформаційно-аналітичні та оглядові матеріали для керівництва Міністерства щодо поточного стану розвитку агропромислового комплексу України;

13) готує пропозиції щодо стратегічних та програмних документів з питань інвестиційної політики в аграрному секторі економіки відповідно до компетенції Департаменту;

14) проводить моніторинг стану впровадження та реалізації регіональних інвестиційних проектів в агропромисловому комплексі України;

15) вносить на розгляд керівництву Міністерства пропозиції щодо організації та реалізації заходів, спрямованих на підтримку вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції, а також пропозиції щодо державного регулювання аграрного та продовольчого ринків, запровадження механізму форвардних, ф’ючерсних та опціонних контрактів, фінансових і товарних інтервенцій, державних заставних операцій із зерном;

16) здійснює координацію заходів щодо формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, здійснює моніторинг його формування та використання;

17) розробляє пропозиції щодо удосконалення механізмів державного регулювання агропродовольчого ринку, реалізації сільськогосподарської продукції та продовольства державного інтервенційного фонду та проведення фінансових і товарних інтервенцій;

18) бере участь у державному регулюванні організованого ринку в частині забезпечення здійснення фінансових і товарних інтервенцій та в координації біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією;

19) готує пропозиції щодо вдосконалення ринкових механізмів, сприяє створенню умов для реалізації продукції підприємствами агропромислового комплексу;

20) забезпечує визначення та затвердження в установленому порядку мінімальних та максимальних інтервенційних цін окремих об'єктів державного цінового регулювання;

21) надає пропозиції щодо підготовки міжурядових і міжвідомчих договорів, угод, конвенцій по співпраці з іноземними державами і міжнародними організаціями з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;

22) в межах повноважень бере участь у формуванні позиції Міністерства на двосторонніх і багатосторонніх переговорах з питань сільського господарства в рамках Всесвітньої торгової організації;

23) бере участь спільно зі структурними підрозділами Міністерства в заходах у рамках співробітництва з іноземними державами і міжнародними організаціями у реалізації в установленому порядку міжнародних проектів і програм з питань, що відносяться до діяльності Департаменту;

24) бере участь у розробці і реалізації в галузях агропромислового комплексу бюджетної, цінової, податкової та митно-тарифної політики щодо формування ринків товарів, матеріальних ресурсів, капіталів і послуг;

25) бере участь у розробленні та вдосконаленні механізму правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із виробництвом продукції агропромислового комплексу, правового статусу суб’єктів аграрних правовідносин земельних і майнових відносин за участю сільськогосподарських товаровиробників;

26) розробляє спільно з іншими структурними підрозділами Міністерства баланси попиту та пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції, зокрема зернових, та продовольства, координує роботу щодо складання міжрегіональних балансів попиту і пропозицій основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, здійснює моніторинг наповнення споживчих ринків регіонів;

27) готує пропозиції щодо вдосконалення ринкових механізмів, системи маркетингу у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції та продукції її переробки;

28) в межах компетенції і повноважень бере участь в опрацюванні та погодженні стратегічних, інвестиційних, фінансових планів підприємств, що належать до сфери управління Міністерства, а також акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами яких здійснює Міністерство, за поданням структурного підрозділу, який в межах повноважень, покладених на Міністерство, реалізує державну політику у сфері управління об’єктами державної власності;

29) забезпечує в межах своїх повноважень проведення моніторингу внутрішнього і зовнішнього аграрного та продовольчого ринку;

30) бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового комплексу, а також щодо відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;

31) здійснює моніторинг діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції;

32) здійснює координацію виконання науково-дослідними установами і вищими навчальними закладами науково-дослідних тем за господарськими договорами з розробки пропозицій (рекомендацій) в межах компетенції Департаменту;

33) у межах повноважень взаємодіє зі структурними підрозділами Мінекономрозвитку, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Міністерства, акціонерними товариствами, функції з управління корпоративними правами яких здійснюються Міністерством, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування, науково-дослідними установами та іншими організаціями;

34) опрацьовує пропозиції структурних підрозділів Міністерства та галузевих формувань щодо визначення пріоритетності розвитку відповідних виробництв (галузей) та необхідності їх бюджетного фінансування;

35) бере участь у проведенні навчальних заходів, зокрема нарад, конференцій, семінарів, круглих столів, залучає для їх проведення вітчизняних і зарубіжних науковців, фахівців, незалежних експертів;

36) розглядає депутатські запити та звернення з питань, що належать до компетенції Департаменту;

37) бере участь у вирішенні питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та екологічного характеру;

38) забезпечує взаємодію з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у сфері державного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння і рекламу в цій сфері;

39) у межах наданих повноважень взаємодіє (представляє, погоджує, спільно готує проекти документів, здійснює інформаційні взаємозв’язки, розглядає інші питання) з іншими структурними підрозділами Міністерства з питань стратегічного планування та прогнозування розвитку аграрного сектору економіки, маркетингу, функціонування та регулювання ринку сільськогосподарської продукції і продовольства, організації розроблення загальнодержавних балансів попиту і пропозиції, моніторингу зовнішнього та внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції і продовольства, розвитку інфраструктури аграрного ринку та інших питань, що віднесені до його компетенції;

40) готує пропозиції для затвердження переліку основних виставкових заходів за участю Мінагрополітики.

ІVПрава Департаменту

1. Департамент має право:

1) у межах своєї компетенції, за дорученням керівництва Міністерства, представляти його інтереси в державних органах та підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності з питань, що належать до компетенції Департаменту;

2) одержувати від структурних підрозділів Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі – Міністр), структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що відносяться до сфери управління Міністерства, акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами яких здійснюються Міністерством, інформацію, необхідну для виконання покладених на Департамент завдань і функцій;

3) одержувати в установленому порядку статистичні матеріали і звітні дані, необхідні для їх узагальнення, обробки та подання на розгляд керівництву Міністерства;

4) організовувати і проводити у встановленому порядку наради з питань, що належать до повноважень Департаменту, залучати до участі в них інші структурні підрозділи Міністерства, представників інших органів влади за їхньою згодою;

5) брати участь у роботі робочих груп з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;

6) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

7) брати, за дорученням керівництва Міністерства, у межах своїх повноважень участь у діяльності міжнародних організацій;

8) вносити пропозиції керівництву Міністерства про вжиття передбачених законодавством заходів щодо припинення дії та скасування наказів підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, з питань, віднесених до повноважень Департаменту;

9) залучати, за дорученням керівництва Міністерства, відповідні експертні організації чи окремих експертів для більш ефективного виконання Департаментом своїх функцій або доручень керівництва Міністерства;

10) в межах своєї компетенції ініціювати створення робочих груп з питань, що відносяться до компетенції Департаменту, готувати проекти наказів Міністерства та протокольних рішень колегії, організовувати їх виконання;

11) організовувати та брати участь у роботі семінарів, симпозіумів, конференцій, нарад з питань, віднесених до компетенції Департаменту;

12) у процесі виконання покладених на Департамент завдань взаємодіяти в установленому порядку з іншими органами державної влади, з органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;

13) здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

V. Склад Департаменту

1. До складу Департаменту входять такі структурні підрозділи:

1) відділ організації та моніторингу аграрного ринку;

2) відділ стратегічного планування та маркетингу;

3) відділ економічного аналізу аграрного ринку;

4) відділ інвестиційних проектів.

VI. Директор Департаменту

1. Департамент очолює директор Департаменту, який призначається та звільняється з посади державним секретарем.

2. На посаду директора Департаменту призначаються особи з вищою економічною освітою або вищою освітою в галузі знань «Управління та адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності повинен складати не менше двох років.

3. Директор Департаменту має заступника – начальника відділу організації та моніторингу аграрного ринку, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому законодавством порядку.

4. У разі відсутності директора Департаменту його функції покладаються на заступника директора Департаменту – начальника відділу організації та моніторингу аграрного ринку або іншу особу, визначену наказом державного секретаря.

5. Директор Департаменту несе відповідальність за якість і своєчасність виконання ним завдань і функцій, здійснює функціональний розподіл навантаження між відділами (працівниками), встановлює критерії, які визначають результативність їх роботи.

6. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво і несе персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених цим Положенням, організацію роботи, додержання правил внутрішнього трудового розпорядку і трудової дисципліни у Департаменті;

2) забезпечує ефективне використання покладених на Департамент завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері, в тому числі у співпраці з іншими органами виконавчої влади, установами і організаціями всіх форм власності;

3) розподіляє обов’язки між заступником, начальниками відділів, працівниками Департаменту і визначає ступінь їх відповідальності;

4) в установленому порядку розробляє та подає на затвердження державному секретарю положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції;

5) подає відповідно до законодавства пропозиції державному секретарю про призначення на посади, звільнення з посад працівників Департаменту, а також відповідні надбавки і доплати, заохочення, накладання дисциплінарного стягнення та переміщення працівників Департаменту, вживає необхідних заходів щодо підвищення їхньої кваліфікації;

6) бере участь в розробці разом з режимно-секретним підрозділом Міністерства номенклатури посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, в частині, що стосується Департаменту;

7) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил етичної поведінки, законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, а також захист державної таємниці у напрямах діяльності Департаменту відповідно до чинного законодавства;

8) організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Департаменту звернень громадян, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності Департаменту, підписує листи інформаційного характеру, відповіді на запит на отримання публічної інформації та інші документи, що надсилаються до органів державної влади;

9) бере участь у нарадах, що проводяться Міністерством, з питань, що належать до компетенції Департаменту;

10) проводить оперативні наради з питань, що стосуються діяльності Департаменту;

11) інформує керівництво Міністерства у разі покладення на Департамент виконання завдань, що не належать до функцій Департаменту чи виходять за їх межі, а також у випадках ненадання іншими структурними підрозділами документів чи матеріалів, необхідних для виконання Департаментом своїх функцій;

12) залучає за згодою керівника іншого структурного підрозділу Міністерства відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру, а також для розроблення і здійснення заходів, що проводяться Департаментом, відповідно до покладених на нього завдань;

13) бере участь у засіданнях колегії Міністерства, інших дорадчих і колегіальних органів Міністерства, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, акціонерних товариствах, функції з управління корпоративними правами яких здійснюються Міністерством;

14) за дорученням керівництва Міністерства представляє його інтереси з питань, що належать до його повноважень, в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, акціонерних товариствах, функції з управління корпоративними правами яких здійснюються Міністерством.

8. Директор Департаменту бере участь в розробленні та уточненні основних показників мобілізаційного плану на особливий період у частині функціонування галузей агропромислового комплексу та переробної промисловості, у формуванні номенклатури та норм накопичення матеріальних цінностей державного резерву.

VIIВзаємодія Департаменту (службові зв’язки) з іншими структурними підрозділами

1. Департамент взаємодіє з іншими структурними підрозділами Міністерства в межах функціональних повноважень.

Заступник директора Департаменту стратегії та економічного розвитку – начальник відділу організації та моніторингу аграрного ринку О.ЗаворотькоOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux