портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 19 серпня 2019

Про забезпечення простежуваності походження водних біоресурсів та продукції, виробленої з простежуваних видів водних біоресурсів

Цей Закон визначає основні правові та організаційні засади простежуваності походження водних біоресурсів та продукції, виробленої з простежуваних видів водних біоресурсів, при здійсненні перших операцій з простежуваними видами водних біоресурсів та/або продукцією з них з метою підвищення ефективності запобігання незаконному, непідзвітному, нерегульованому рибальству, охорони, використання, відтворення простежуваних видів водних біоресурсів, регулювання промислового рибальства у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) та аквакультури, а також захисту прав та економічних інтересів суб’єктів рибного господарства (аквакультури).

 

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) державний реєстр простежуваних видів водних біоресурсів та продукції, виробленої з простежуваних видів водних біоресурсів (далі – Реєстр), – це електронна база даних, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік і використання відомостей про вирощування, добування (вилов), вивантаження, переміщення, продаж, передавання, утилізацію простежуваних видів водних біоресурсів та продукції, а також про продавців та інших суб’єктів перших операцій з простежуваними видами водних біоресурсів та/або продукцією;

2) перші продавці простежуваних видів водних біоресурсів та/або продукції (далі – продавці) – суб’єкти рибного господарства (аквакультури), які здійснюють вирощування та/або добування (вилов) і перші операції в межах території України;

3) перші операції з простежуваними видами водних біоресурсів та/або продукцією (далі – перші операції) – вивантаження, переміщення, продаж, передавання, утилізація певної ваги (кількості) одного або декількох простежуваних видів водних біоресурсів та/або продукції;

4) продукція, вироблена з простежуваних видів водних біоресурсів (далі – продукція), – продукти переробки, що складаються щонайменше на 10 % за вагою з простежуваних видів водних біоресурсів та утворюються шляхом процесу розбирання, охолодження, заморожування, копчення, соління, маринування, сушіння, в’ялення, консервування, фасування, нагрівання або поєднання цих процесів;

5) простежувані види водних біоресурсів – види водних біоресурсів, походження яких має бути підтвердженим відповідно до цього Закону.

2. Інші терміни в цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про аквакультуру», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Термін «канал електрозв’язку» вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про телекомунікації».


Розділ II

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОСТЕЖУВАНОСТІ ПОХОДЖЕННЯ

ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ

 

Стаття 2. Простежувані види водних біоресурсів

1. Простежувані види водних біоресурсів визначаються з числа видів водних біоресурсів, на які встановлено ліміти та прогнози спеціального використання водних біоресурсів, об’єктів аквакультури на підставі
науково-біологічних обґрунтувань, розроблених науковими установами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері рибного господарства, Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України.

2. Перелік простежуваних видів водних біоресурсів затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства.


 

Розділ ІІІ

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПРОСТЕЖУВАНИХ ВИДІВ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРОДУКЦІЇ

Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру 

Основними засадами ведення Реєстру є:

1) обов’язковість внесення відомостей – відомості про добування (вилов), перші операції підлягають обов’язковому внесенню продавцями до Реєстру із забезпеченням їх об’єктивності, достовірності та повноти;

2) використання відомостей Реєстру – відомості Реєстру використовуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, та іншими органами державної влади для підвищення ефективності запобігання незаконному, непідзвітному, нерегульованому рибальству, охорони, використання, відтворення простежуваних видів водних біоресурсів, регулювання промислового рибальства у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) та аквакультури, а також захисту прав та економічних інтересів суб’єктів рибного господарства (аквакультури);

3) оновлення відомостей Реєстру – внесення відомостей до Реєстру здійснюється з визначеною періодичністю та у строки, встановлені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання;

4) захищеність Реєстру – держава гарантує захист Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, незаконного використання відомостей Реєстру, порушення цілісності бази даних та апаратного чи програмного забезпечення Реєстру;

5) внесення відомостей до Реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання.

Стаття 4. Мова ведення Реєстру

1. Мовою ведення Реєстру є державна мова.

2. Для транслітерації відомостей, що вносяться до Реєстру, застосовуються правила транслітерації, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Суб’єкти Реєстру

1. Суб’єктами Реєстру є:

1) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства;

2) територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства;

3) продавці.

2. Володільцем Реєстру є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства (далі – володілець Реєстру), розпорядниками Реєстру є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства та його територіальні органи, які забезпечують його ведення (далі – розпорядники Реєстру).

3. Внесення відомостей до Реєстру забезпечується продавцями у строки, з періодичністю та у порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання.

4. Використання відомостей Реєстру здійснюється володільцем Реєстру та розпорядниками Реєстру.

Інші органи державної влади використовують відомості Реєстру в порядку взаємодії при використанні відомостей державного реєстру простежуваних видів водних біоресурсів та продукції, виробленої з простежуваних видів водних біоресурсів, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості.

5. Порядок ведення державного реєстру простежуваних видів водних біоресурсів та продукції, виробленої з простежуваних видів водних біоресурсів, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Відомості Реєстру  

1. Реєстр містить відомості про:

1) простежувані види водних біоресурсів:

вид;

2) добування (вилов):

вага (кількість);

час та дата;

3) продукцію:

вид;

вага (кількість);

простежувані види водних біоресурсів, з яких вироблена продукція;

вид процесу обробки;

4) продавців:

найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності), її місцезнаходження, ідентифікаційний код, контактний телефон;

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), місцезнаходження;

5) перші операції:

вид;

дата та час;

суб’єкти;

6) походження простежуваних видів водних біоресурсів та/або продукції:

у випадку здійснення промислового рибальства – місце добування (вилову) (область, район, місто тощо), назва рибогосподарського водного об’єкта (його частини);

у випадку здійснення аквакультури – місце вирощування (область, район, місто тощо);

7) місце вивантаження водних біоресурсів та продукції з них:

назва;

місцезнаходження (область, район, місто тощо);

назва рибогосподарського водного об’єкта (його частини).

2. Продавці зобов’язані своєчасно вносити об’єктивні, достовірні та повні відомості до Реєстру, передбачені цим Законом.

3. Відомості вносяться до Реєстру протягом 24 годин з моменту здійснення обліку простежуваних видів водних біоресурсів та/або продукції, а також здійснення перших операцій.

4. Відомості, що містяться в Реєстрі, є конфіденційними та використовуються відповідно до цього Закону.

5. Строк зберігання відомостей, що містяться в Реєстрі, становить п’ять років.

6. За невнесення або внесення недостовірних відомостей до Реєстру продавці несуть адміністративну відповідальність у порядку, встановленому законом.

Стаття 7. Гарантії захисту та безпеки персональних даних продавців

1. Розпорядники Реєстру під час ведення Реєстру забезпечують його захист, зокрема захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення відомостей Реєстру, безпеку персональних даних продавців відповідно до цього Закону, законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних» та міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Володілець Реєстру за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації, кіберзахисту телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України, здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних даних продавців і відомостей Реєстру в процесі їх збирання, накопичення, обробки, обліку та використання відповідно до законодавства України.

3. Для внесення відомостей до Реєстру продавці проходять процедуру реєстрації, встановлену порядком ведення державного реєстру простежуваних видів водних біоресурсів та продукції, виробленої з простежуваних видів водних біоресурсів.

Під час здійснення процедури реєстрації продавці дають згоду на обробку їхніх персональних даних.

4. Розпорядникам Реєстру забороняється збирати, накопичувати, обробляти та обліковувати в Реєстрі відомості, не передбачені цим Законом.

5. Володілець Реєстру для забезпечення захисту відомостей Реєстру встановлює правила доступу до бази даних Реєстру.

Стаття 8. Створення Реєстру 

1. Для створення Реєстру між володільцем Реєстру та розробником укладається договір.

2. Обов’язковою умовою договору про створення Реєстру є повне набуття державою майнових прав інтелектуальної власності на створений Реєстр.

3. Фінансування діяльності щодо створення та функціонування Реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України або за кошти міжнародної технічної допомоги, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

Стаття 9. Форма ведення Реєстру

1. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних.

2. Для ведення Реєстру застосовуються системні класифікатори. Системні класифікатори, необхідні для функціонування Реєстру, розробляються володільцем Реєстру.

3. Відомості, передбачені статтею 7 цього Закону, вносяться до бази даних Реєстру у формі запису – сукупності всіх відомостей.

 

Розділ ІV 

ПЕРШІ ОПЕРАЦІЇ З ПРОСТЕЖУВАНИМИ ВИДАМИ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРОДУКЦІЄЮ, ВИРОБЛЕНОЮ З ПРОСТЕЖУВАНИХ ВИДІВ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ


Стаття 10. Перші операції

1. Вивантаження простежуваних видів водних біоресурсів та/або продукції дозволяється виключно у місцях вивантаження водних біоресурсів та продукції з них відповідно до вимог законодавства України.

Про факт вивантаження простежуваних видів водних біоресурсів та/або продукції продавці протягом 24 годин з моменту здійснення обліку простежуваних видів водних біоресурсів та/або продукції у місцях вивантаження водних біоресурсів та продукції з них вносять відомості до Реєстру каналами електрозв’язку.

2. Про факт переміщення, продажу, передавання або утилізації простежуваних видів водних біоресурсів та/або продукції продавці протягом 24 годин з моменту здійснення таких операцій вносять відомості до Реєстру каналами електрозв’язку із зазначенням відомостей про суб’єктів, які брали в них участь.

3. Продаж простежуваних видів водних біоресурсів та/або продукції повинен здійснюватися з дотриманням вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

 

Розділ V

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОСТЕЖУВАНОСТІ  ПОХОДЖЕННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРОДУКЦІЇ, ВИРОБЛЕНОЇ З ПРОСТЕЖУВАНИХ ВИДІВ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ


Стаття 11. Здійснення державного контролю

Здійснення державного контролю за дотриманням суб’єктами рибного господарства (аквакультури) законодавства у сфері забезпечення простежуваності походження водних біоресурсів та продукції покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства.  

Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення простежуваності походження водних біоресурсів та продукції

1. Порушення законодавства у сфері забезпечення простежуваності походження водних біоресурсів та продукції тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену законодавством. 

2. Систематичне порушення (більше ніж три неодночасні випадки протягом календарного року) суб’єктом рибного господарства законодавства у сфері забезпечення простежуваності походження водних біоресурсів та продукції є підставою для відмови у виділенні  квот (часток) добування (вилову) водних біоресурсів на наступний встановлений період.

 

Розділ VI

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

Стаття 13. Міжнародне співробітництво України у сфері забезпечення простежуваності походження водних біоресурсів та продукції

1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань простежуваності походження водних біоресурсів та продукції відповідно до норм міжнародного права.

2. У разі, коли міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.

 

Розділ VII

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 


1. Цей Закон набирає чинності через рік з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Законі України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (Відомості Верховної Ради України, 2012,
№ 17, ст.155 із наступними змінами):

абзац тридцять п’ятий статті 1 викласти в такій редакції:

«місце вивантаження водних біоресурсів та продукції з них – спеціально визначене місце для обліку водних біоресурсів та/або продукції;»;

у абзаці п’ятнадцятому статті 35 слова «на рибоприймальні пункти» замінити словами «у місця вивантаження водних біоресурсів та продукції з них»;

статтю 47 викласти у такій редакції:

«Стаття 47. Місце вивантаження водних біоресурсів та продукції з них

Місце вивантаження водних біоресурсів та продукції з них погоджує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, для обліку вилучених водних біоресурсів та/або продукції.

Положення про місце вивантаження водних біоресурсів та продукції з них затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості.

Місце вивантаження водних біоресурсів та продукції з них розташовується максимально наближено до урізу води рибогосподарського водного об’єкта (його частини), в якому здійснюється спеціальне використання водних біоресурсів.

Місце вивантаження водних біоресурсів та продукції з них може розташовуватися безпосередньо на судні з веденням відповідного обліку вилучених водних біоресурсів та/або продукції з них.»;

2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із наступними змінами):

доповнити статтею  1081 такого змісту:

«Стаття 1081 Порушення законодавства у сфері простежуваності походження водних біоресурсів та продукції, виробленої з простежуваних видів водних біоресурсів

Здійснення перших операцій з простежуваними видами водних біоресурсів та продукцією, виробленою з простежуваних видів водних біоресурсів, без реєстрації продавця в державному реєстрі простежуваних видів водних біоресурсів та продукції, виробленої з простежуваних видів водних біоресурсів, –

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невнесення або внесення недостовірних відомостей до державного реєстру простежуваних видів водних біоресурсів та продукції, виробленої з простежуваних видів водних біоресурсів, –

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до семидесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, –

тягнуть за собою накладення штрафу від семидисяти п’яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У випадках, коли було виявлено порушення законодавства про забезпечення простежуваності походження водних біоресурсів та продукції, виробленої з простежуваних видів водних біоресурсів, простежувані види водних біоресурсів та/або продукція, вироблена з простежуваних видів водних біоресурсів, які є безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення і законність яких не була підтверджена відомостями  державного реєстру простежуваних видів водних біоресурсів та продукції, виробленої з простежуваних видів водних біоресурсів, підлягає конфіскації.»;

абзац двадцять сьомий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр «90» доповнити цифрами «1081.».

3. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

04. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити прийняття та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

 

Голова  Верховної  Ради  України


Повідомлення про оприлюднення

проєкту Закону України «Про забезпечення простежуваності походження водних біоресурсів та продукції, виробленої з простежуваних видів водних біоресурсів» (далі – проєкт Закону)


З метою отримання зауважень та пропозицій до проєкту Закону Мінагрополітики оголошує його публікацію.

Повний пакет документів до проекту Закону розміщено на офіційних веб сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ «Регуляторна політика»; підрозділ «Проєкти регуляторних актів») та Державного агентства рибного господарства України www.darg.gov.ua (розділ «Діяльність»; підрозділ «Проєкти документів»).

Зауваження та пропозиції стосовно проєкту Закону у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24), e-mail: olena.malienda@minagro.gov.ua;

Державне агентство рибного господарства України (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 45-А), e-mail: akva@darg.gov.ua;

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Відповідальний виконавець: Плічко Василь Федорович, заступник начальника Управління – начальник відділу організації промислового рибальства Управління організації рибальства, аквакультури та наукового забезпечення галузі, тел. 484-63-55.


Заступник Міністра аграрної політики 

та продовольства України                                               Володимир ТОПЧІЙ                                         
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux