портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 березня 2017 № 122

Про затвердження Положення про Управління внутрішнього аудиту Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», пункту 8 та підпункту 18 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Управління внутрішнього аудиту Міністерства аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Начальнику Управління внутрішнього аудиту розробити та подати на затвердження керівнику державної служби положення про структурні підрозділи у складі управління та посадових інструкцій працівників.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 квітня 2016 року № 150 »Про затвердження Положення про Управління внутрішнього аудиту Міністерства аграрної політики та продовольства України» та від 01 вересня 2016 року № 295 »Про внесення змін до Положення про Управління внутрішнього аудиту Міністерства аграрної політики та продовольства України».

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр Т. Кутовий


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
13 березня 2017 року №122

Положення про Управління внутрішнього аудиту Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Загальні положення

1.1. Управління внутрішнього аудиту (далі – Управління) є самостійним та функціонально незалежним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Міністерство).

Функціональна незалежність передбачає недопущення виконання працівниками підрозділу внутрішнього аудиту функцій, не пов'язаних із здійсненням внутрішнього аудиту.

1.2. Управління підпорядковується безпосередньо Міністру аграрної політики та продовольства України (далі – Міністр).

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» (із змінами) (далі – Порядок № 1001), Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957 (із змінами) (далі – Стандарти внутрішнього аудиту), Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 року за № 1195/19933 (із змінами), іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.4. Управління планує та здійснює свою роботу відповідно до Стандартів внутрішнього аудиту та Порядку планування та проведення внутрішнього аудиту в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, затвердженого наказом Міністерства від 20 лютого 2013 року № 114 (із змінами) (далі – Порядку № 114).

1.5. До складу Управління входять два відділи:

відділ аудиту діяльності Міністерства та бюджетних установ і організацій, який очолює заступник начальника Управління – начальник відділу;

відділ аудиту діяльності державних підприємств, який очолює начальник відділу.

1.6. Структура і чисельність Управління визначається штатним розписом Міністерства.

1.7. Посадові обов’язки керівників та працівників відділів у складі Управління визначаються у положеннях та посадових інструкціях, які розробляються керівниками цих відділів та затверджуються керівником державної служби.

2. Основними завданнями Управління є:

2.1. Проведення внутрішніх аудитів в Міністерстві, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, та надання Міністру за їх результатами об'єктивних і незалежних висновків, а також рекомендацій щодо:

функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

удосконалення системи управління;

запобігання фактам незаконного та нерезультативного використання бюджетних коштів;

запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Міністерства та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління.

3. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. У встановленому порядку планує, організовує та здійснює проведення внутрішніх аудитів в Міністерстві, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, об’єктом яких є їх діяльність у повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах) та заходи, що здійснюються керівниками для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю (дотримання принципів законності та ефективного використання державних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів і дотримання вимог щодо їх діяльності).

3.2. Складає та веде базу, яка містить дані про об’єкти внутрішнього аудиту, забезпечує повноту і достовірність цих даних та їх своєчасне оновлення.

3.3. Подає керівництву Міністерства аудиторські звіти, висновки та рекомендації для прийняття відповідних управлінських рішень, а також здійснює моніторинг результатів впровадження аудиторських рекомендацій.

3.4. Відповідно до вимог Порядку № 1001 та Стандартів внутрішнього аудиту звітує Міністру про результати своєї діяльності та готує піврічні звіти за встановленою формою для подання їх до Міністерства фінансів України.

3.5. Проводить оцінку:

ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання;

якості надання послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

стану збереження активів та інформації;

стану управління державним майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Міністерства та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління.

3.6. Розробляє проекти організаційно-розпорядчих актів з питань проведення внутрішнього аудиту в Міністерстві, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, а також у межах компетенції розробляє та бере участь в розробленні чи редагуванні проектів нормативно-правових актів, які готуються Міністерством.

3.7. Проводить за дорученням Міністра аналіз проектів наказів та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання.

3.8. Взаємодіє у межах своїх повноважень з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та правоохоронними органами. У разі надходження звернень від органів державної влади та/або правоохоронних органів Управління за дорученням Міністра надає інформацію про результати внутрішніх аудитів.

3.9. У межах компетенції бере участь у вирішенні питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та екологічного характеру.

3.10. За дорученням Міністра виконує інші функції відповідно до компетенції Управління.

4. Управління має право: 

4.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб Міністерства, його структурних підрозділів, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань і функцій.

4.2. Проводити за рішенням Міністра позапланові внутрішні аудити.

4.3. Для забезпечення виконання аудиторських завдань ініціювати перед Міністром залучення фахівців або експертів інших державних органів, підприємств, установ та організацій за письмовим погодженням з керівником органу, в якому працює цей фахівець або експерт.

4.4. Розробляти проекти наказів в межах компетенції Управління.

4.5. Інформувати Міністра в разі покладення на Управління виконання завдань, що не належать до його компетенції, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають документи, інші матеріали, необхідні для виконання поставлених перед Управлінням завдань і функцій.

4.6. Брати участь у засіданнях колегії Міністерства, інших дорадчих і колегіальних органів Міністерства в разі розгляду на них питань, що стосуються діяльності Управління.

4.7. Скликати та проводити наради, конференції і семінари з питань, що відносяться до компетенції Управління.

4.8. Здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

5. Начальник Управління:

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому законодавством порядку керівником державної служби.

5.2. На посаду начальника Управління призначається особа, яка вільно володіє державною мовою та має вищу економічну або юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності повинен складати не менше двох років.

5.3. Начальник Управління підпорядковується безпосередньо Міністру, звітує йому і несе відповідальність за виконання покладених на Управління завдань і функцій.

5.4. Начальник Управління має заступника – начальника відділу аудиту діяльності Міністерства та бюджетних установ і організацій, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому законодавством порядку.

5.5. У разі відсутності начальника Управління або неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов’язки виконує і несе відповідальність за виконання покладених на Управління завдань та функцій, заступник начальника Управління – начальник відділу аудиту діяльності Міністерства та бюджетних установ і організацій, а у разі його відсутності – начальник відділу аудиту діяльності державних підприємств або інший працівник Управління, на якого покладено виконання обов’язків у встановленому порядку.

5.6. Начальник Управління:

5.6.1. Планує та організовує роботу Управління, розподіляє обов’язки з виконання доручень та завдань між відділами і працівниками Управління, контролює їх роботу.

5.6.2. Забезпечує проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів за напрямами, що визначені у Стандартах внутрішнього аудиту та у відповідності до Порядку № 114. У разі необхідності приймає особисту участь у проведенні внутрішніх аудитів, як керівник аудиторської групи.

5.6.3. Подає на розгляд керівництва Міністерства аудиторські звіти.

5.6.4. Відповідно до вимог Порядку № 1001 та Стандартів внутрішнього аудиту звітує раз на півріччя перед Міністром про результати діяльності Управління у письмовій формі.

5.6.5. Забезпечує підготовку та своєчасне подання до Міністерства фінансів України звітності про результати діяльності підрозділу за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 27 березня 2014 року № 347, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за № 410/25187.

5.6.6. Забезпечує організацію здійснення моніторингу результатів впровадження аудиторських рекомендацій.

5.6.7. Щорічно здійснює оцінку якості внутрішнього аудиту, складає програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, яку подає на затвердження Міністру, несе відповідальність за її виконання.

5.6.8. Забезпечує здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених за результатами зовнішньої оцінки якості внутрішнього аудиту в Міністерстві.

5.6.9. Забезпечує дотримання працівниками Управління вимог законодавства з питань запобігання корупції та Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, вживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

5.6.10. Забезпечує дотримання працівниками Управління вимог законодавства про державну службу, правил етичної поведінки, правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.

5.6.11. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівнику державної служби Міністерства про призначення на посади, переведення, звільнення з посад працівників Управління, їхнього заохочення, преміювання та накладання дисциплінарних стягнень.

5.6.12. Вживає необхідних заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників Управління.

5.6.13. Забезпечує розроблення проектів організаційно-розпорядчих актів з питань проведення внутрішнього аудиту в Міністерстві, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, а також у межах компетенції бере участь у розробленні чи редагуванні проектів нормативно-правових актів, які готуються Міністерством.

5.6.14. За дорученням Міністра забезпечує проведення Управлінням аналізу проектів наказів та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання.

5.6.15. У встановленому порядку взаємодіє з питань проведення внутрішнього аудиту з іншими структурними підрозділами Міністерства, підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери його управління, а також іншими державними органами, підприємствами, їх об`єднаннями, установами та організаціями.

5.6.16. Здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.7. Начальник Управління має право:

5.7.1. На повний та безперешкодний доступ до документів, інформації та баз даних, які стосуються аудиторських завдань, включаючи інформацію з обмеженим доступом, та відомостей, які становлять державну таємницю, що надаються в установленому законодавством порядку.

5.7.2. Визначати цілі, обсяг, методи аудиту і ресурси, які необхідні для виконання кожного аудиторського завдання.

5.7.3. Під час здійснення діяльності з внутрішнього аудиту проводити анкетування, опитування та інтерв'ювання працівників Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, готувати запити до юридичних осіб з метою отримання необхідної інформації для проведення внутрішніх аудитів.

5.7.4. Для виконання завдань та функцій покладених на Управління має право підпису листів інформаційного характеру та інших документів (запитів), які надсилаються до органів державної влади, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

5.7.5. Здійснювати інші заходи у межах повноважень Управління.

Начальник Управління внутрішнього аудиту О. МерзлюкOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux