Кооперація

Опубліковано 04 липня 2021 року, 12:32

Як створити/зареєструвати сільськогосподарський кооператив

Сільськогосподарські кооперативи створюються та функціонують на основі Закону України від 21 липня 2020 року № 819 «Про сільськогосподарську кооперацію» (далі – Закон).

Загальні умови

Сільськогосподарський кооператив (далі – СГ кооператив) створюється не менш як трьома засновниками на добровільних засадах. Засновниками СГ кооперативу можуть бути виробники сільськогосподарської продукції, а саме:

фізичні особи - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 16-річного віку;

юридичні особи, зареєстровані в Україні, які діють через свого уповноваженого представника.

Рішення про створення кооперативу приймається установчими зборами його засновників. При цьому СГ кооператив може бути утворений шляхом реорганізації (злиття, поділу, виділу) іншого СГ кооперативу (стаття 6 Закону).

Процес створення СГ кооперативу можна поділити на 2 етапи:

Організаційний етап

Для початку процедури створення СГ кооперативу, мають бути ініціатори - коло осіб, які бажають створити такий кооператив, та візьмуть на себе не тільки тягар організаційної роботи зі створення СГ кооперативу, а й переконають інших селян у правильності та привабливості їхньої ідеї. Ініціатори також формулюють назву кооперативу, визначають мету його створення, перелік видів його діяльності, його місцезнаходження тощо.

Крок 1: погодження з реєстраційним органом найменування СГ кооперативу

Найменування СГ кооперативу має містити інформацію про його організаційно-правову форму - "сільськогосподарський кооператив" та назву, що складається з власної назви, та може містити інформацію про вид діяльності (виробничий, переробний, заготівельно-збутовий, постачальницький, сервісний, багатофункціональний тощо) СГ кооперативу.

Для того, щоб під час державної реєстрації не виникало проблем з найменуванням СГ кооперативу, перед тим, як готувати та нотаріально завіряти статутні документи, ініціаторам варто звернутись до державного реєстратора чи самостійно уточнити інформацію у Єдиному державному реєстрі (далі – ЄДР) щодо переліку власних назв уже зареєстрованих в ЄДР СГ кооперативів. Після цього, найменування СГ кооперативу вноситься у засновницькі документи.

Крок 2: проведення установчих зборів

Ініціатори організовують проведення установчих зборів засновників СГ кооперативу.

На збори виносяться наступні питання:

про створення СГ кооперативу та затвердження його статуту або діяльність, на підставі модельного статуту;

вибори засновників та голови СГ кооперативу;

визначення відповідального за державну реєстрацію СГ кооперативу;

затвердження правил внутрішньогосподарської діяльності СГ кооперативу.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону рішення установчих зборів про утворення СГ кооперативу оформлюється протоколом, який має містити відомості про:

дату та місце проведення установчих зборів;

кількість осіб, які брали участь в установчих зборах;

утворення СГ кооперативу із зазначенням виду (видів) діяльності СГ кооперативу, а також про здійснення діяльності з метою одержання прибутку чи без мети одержання прибутку;

найменування та скорочене найменування (за наявності) СГ кооперативу; розміри та порядок внесення засновниками вступного внеску та вкладу;

затвердження статуту СГ кооперативу або про здійснення кооперативом діяльності на підставі модельного статуту;

затвердження правил внутрішньогосподарської діяльності СГ кооперативу;

утворення (обрання) органів управління СГ кооперативу;

визначення особи чи осіб, які мають право представляти СГ кооператив у здійсненні реєстраційних дій.

Довідково. Розробка та прийняття Правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу здійснюється  на підставі Примірних правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу, розроблених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, і мають рекомендаційний характер.

Крок 3: засвідчення підписів та копії протоколу

Відвідання нотаріуса для засвідчення підписів засновників у статуті (у двох примірниках) та засвідчення копій протоколу установчих зборів.

Етап державної реєстрації

СГ кооператив вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Для того, щоб зареєструвати кооператив, необхідно виконати ряд послідовних кроків.

Крок 4: подання заяви державному реєстратору

Після того, як було проведено установчі збори СГ кооперативу та вирішено усі організаційні моменти, здійснюється державна реєстрація СГ кооперативу.

Відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» , якою визначено перелік документів для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), державному реєстратору подаються такі документи:

Основні документи

1. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи, за формою 2, затвердженою наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 18.11.2016 № 3268/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 18.11.2016 за № 1500/29630 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2824/5), з якою можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16#n6.

У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права, може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту, а також прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Якщо модельний статут є багатоваріантним, у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права зазначається редакція модельного статуту, на підставі якого вона діє. 

2. Протокол установчих зборів кооперативу (примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія)).  Законом передбачено, що протокол повинен бути підписаний головою та секретарем установчих зборів, яких обрали шляхом голосування, а також уповноважили на підписання відповідного протоколу (на це слід звернути увагу особливо, оскільки часто державні реєстратори повертають протоколи без відповідних фраз).

3. Реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (примірник оригіналу, копія), який відповідно до частини восьмої статті 6 Закону є невід’ємною частиною протоколу установчих зборів кооперативу, в якому обов’язково зазначаються відомості про:

фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства - також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;

юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах, що засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

4. Два примірника статуту СГ кооперативу, які мають бути прошиті, пронумеровані та підписані засновниками або уповноваженими особами, головою і секретарем установчих зборів кооперативу). Підписи повинні бути нотаріально засвідчені. 

Статут не подається при створенні СГ кооперативу на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 175 «Про затвердження модельних статутів сільськогосподарського кооперативу». У такому разі, в заяві проставляється відповідна відмітка з посиланням на відповідний модельний статут.

Можливі додаткові документи

5. Витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи, а нерезидента в країні- її місцезнаходження, у разі, якщо засновником СГ кооперативу є юридична особа нерезидент.

6. Передавальний акт (примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія)) - у разі створення СГ кооперативу в результаті перетворення або злиття.

7. Розподільчий баланс (примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія)) - у разі створення СГ кооперативу в результаті поділу або виділу.

8. Документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в ЄДР, визначені частиною четвертою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» , - у разі створення юридичної особи в результаті виділу.

9. Документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу.

10. Структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.

11. Особа, яка реєструє СГ кооператив, повинна при собі обов'язково мати паспорт та ідентифікаційний номер.

Всі документи подаються державною (українською) мовою.

Дата внесення до ЄДР запису про проведення державної реєстрації СГ кооперативу і є датою його державної реєстрації.

Довідково: У момент реєстрації, державний реєстратор видає опис (паперовий документ), де міститься код доступу до результату надання адміністративної послуги, з посиланням на сайт, на якому в електронному вигляді розміщена виписка, а згодом — саму виписку з ЄДР у паперовому вигляді, засвідчену підписом та печаткою реєстратора. Разом із випискою з ЄДР, державний реєстратор повертає примірник оригіналу статуту СГ кооперативу–після отримання державним реєстратором від органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи (стаття 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»). Адміністративний збір не справляється.

Крок 5: засвідчення документів

Засвідчити у нотаріуса 2 копії статуту (які необхідні для відкриття розрахункового рахунку та при постановці на облік в державну податкову службу) та засвідчити копії виписки з ЄДР про державну реєстрацію (для реєстрації в ДПС, відкриття р/р в банку тощо).

Крок 6: постановка на облік у Державній податковій службі

Підставою для взяття СГ кооперативу на облік в органі державної податкової служби є надходження до цього органу відомостей від державного реєстратора на проведення державної реєстрації юридичної особи.

При цьому необхідно уточнити в органі державної податкової служби за місцезнаходженням СГ кооперативу, які необхідно подавати документи, але як правило це:

заява встановленого зразка в 2-х примірниках;

виписка з ЄДР про державну реєстрацію та її нотаріально засвідчена копія;

оригінал статуту та нотаріально засвідчена його копія;

протокол установчих зборів, де буде вказано, хто голова кооперативу та реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах . Якщо призначений бухгалтер – копія наказу про його призначення.

ксерокопії паспортів (4 сторінки) засновників та їх ідентифікаційних номерів.

Крок 7: Реєстрація платником єдиного соціального внеску

СГ кооперативи, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту), відповідно до законодавства, є платниками єдиного соціального внеску. Облік таких осіб ведеться ДПС.

Взяття на облік юридичних осіб здійснюється в органах ДПС за місцезнаходженням СГ кооперативу.

Крок 8: виготовлення печатки

Відповідно до законодавства, наявність печатки у СГ кооперативу є необов’язковою вимогою.

Крок 9: відкриття банківського рахунку

Для цього необхідно в обраному банку уточнити весь перелік необхідних документів, але, як правило, він має містити:

заяву про відкриття поточного розрахункового рахунку встановленого зразка;

опис, виданий державним реєстратором, з посиланням на сайт;

картку із зразками підписів голови СГ кооперативу та головного бухгалтера, якщо він є;

оригінал та ксерокопії паспорту та ідентифікаційного номеру засновників;

оригінали і копії протоколу установчих зборів СГ кооперативу( у тому числі реєстру осіб, які брали участь в установчих зборах) та наказу про призначення головного бухгалтера СГ кооперативу, якщо він є;

копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (форма 1 та форма 2) – для СГ кооперативу, який уже здійснює господарську діяльність.

Сільськогосподарський кооператив, зможе бути успішним та самодостатнім при вирішенні трьох основних проблемних питань, а саме:

Організаційні питання. Враховуючи вкрай низьку соціальну активність сільського населення, на сьогодні особливо важливою складовою успішної діяльності кооперативу є його соціальний капітал, тобто дієва ініціативна команда (ядро) з членів кооперативу, яка зможе генерувати та впроваджувати в життя нереальні, на перший погляд, проекти.

Кадрові питання. Підбір менеджером майбутнього кооперативу досвідченого, енергійного оптиміста, який би взяв на себе весь тягар формування бізнес-програми кооперативу, її виконання при обмежених ресурсах та необмежених бажаннях (сподіваннях) членів кооперативу - завдання майже не можливе.

Матеріальні питання. Навіть в сучасних, вкрай несприятливих соціально-економічних умовах на селі, існують реальні джерела формування матеріально - технічної бази сільськогосподарських кооперативів. Ці джерела та механізми їх залучення, як правило, залежать від мети діяльності сільськогосподарського кооперативу, цільової групи сільськогосподарських товаровиробників, які виявили бажання об'єднатися, напрямів та видів майбутньої діяльності.

Джерелами формування майна кооперативу є:

вступні внески та вклади (у тому числі додаткові вклади);

членські та цільові внески його членів;

кошти, що надходять від провадження господарської діяльності кооперативу, кооперативного об’єднання;

кошти, що надходять від провадження господарської діяльності створених кооперативом підприємств, установ, організацій, сільськогосподарських кооперативних об’єднань, учасником яких він є;

кошти, отримані як державна фінансова підтримка, згідно із Законом України "Про державну підтримку сільського господарства України";

грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, гуманітарна допомога, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних;

інші надходження, не заборонені законодавством.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux